SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

SEL Mİ DEDİNİZ?

   Art­vin’deki sel fe­la­ke­tin­de 8 kişi öldü, 1 kayıp 19 ya­ra­lı var.
   TV ek­ran­la­rın­da­ki sel gö­rün­tü­le­ri­ne iyice bak­tı­nız mı, bil­mi­yo­rum.
   Selin geç­ti­ği yer­ler­de apart­man­lar, du­var­lar, iş yer­le­ri, as­falt yol­lar filan var.
   Tam bu nok­ta­da şu so­ru­yu kendi ken­di­mi­ze so­ra­lım:
   Sel su­la­rı­nın geç­ti­ği yer mi yan­lış, yoksa bi­na­lar mı yan­lış yere ya­pıl­mış?
   Doğa in­san­lar kadar cin fi­kir­li ola­bi­lir mi?
   Yani, yağ­mur­la bir­lik­te ka­ba­ran sel “Yahu hazır yükselmişken ya­ta­ğı­mı terk edip yer­le­şim alan­la­rı­nı ba­sa­yım da şu­ra­dan bir­kaç can alıp mala da zarar ve­re­yim” diye dü­şün­müş ola­bi­lir mi? Akar­su­la­rın ani­den böyle bir ka­rar­la ter­cih kul­la­na­bi­le­ce­ği­ne ina­nı­yor mu­su­nuz?
   “Hayır mı” di­yor­su­nuz...
   O zaman tek se­çe­nek ka­lı­yor; insan­lar bi­na­la­rı akar­su­la­rın bin­ler­ce yıl­dır yatak ola­rak bel­le­di­ği va­di­le­re kur­muş­lar.
   Tür­ki­ye’de mar­ji­nal grup­lar ola­rak dam­ga­la­nan çev­re­ci­le­rin neden fer­yat et­tik­le­ri­ni şimdi an­la­ya­bi­li­yor muyuz?
   Yoksa bu örnek olayı da “Hadi canım sende, tak­di­ri ilahi” diye ge­çiş­ti­recek miyiz?
   Art­vin­de­ki sonuç öyle “Son 50 yılın en büyük ya­ğı­şıy­dı” diye ge­çiş­ti­ri­le­mez. Öyle bir zaman sı­nı­rı ko­yar­sa­nız “50 yılın ön­ce­sin­de hiç mi ben­zer şe­kil­de ya­ğış­lar ol­ma­dı? Tek­no­lo­ji­nin, şe­hir­ci­li­ğin geri ol­du­ğu o dö­nem­ler­de, niye sel­den bu sa­yı­da can kaybı ol­mu­yor­du?” so­ru­suy­la kar­şı­la­şı­rız.
Ka­ra­su’da durum farklı mı?
   Cu­mart­esi günü Ka­ra­su da önem­li mik­tar­da yağış aldı. Saat 11 sı­ra­la­rın­da sa­hil­de­ki evim­den çıkıp mer­ke­ze ge­lir­ken, dört­yol ışık­lar­da bil­dik man­za­ray­la kar­şı­laş­tım. Kav­şak en az yarım metre yük­sek­li­ğin­de su al­tın­day­dı.
   Mer­ke­ze doğru yak­laş­tım. Yine tah­min et­ti­ğim gö­rün­tü­ler. Cum­hu­ri­yet Cad­de­si’nden ka­na­la kadar ana cadde dere olmuş akı­yor!
   Sa­man­yo­lu’na geç­tim, aynı man­za­ra...
   Sağ­lık Ocağı ve Orman İşlet­me­si’nin önü öyle...
   Sahi, biz yaz ba­şın­da dört­yol ışık­lar­dan plaj gi­ri­şi­ne kadar olan yolu söküp ye­ni­den yap­ma­dık mı?
   O gü­zer­gâh­ta Ahmet Genç dö­ne­min­de dö­şen­miş ve bi­ri­ken yağ­mur su­la­rı­nı denize ulaş­tı­ran iki adet geniş çaplı boru yok muydu?
   Logar ka­pak­la­rı­nın üzeri as­falt­la kap­lan­mış iyi mi?
   Pa­zar­te­si sa­ba­hı bak­tım üç Bü­yük­şe­hir gö­rev­li­si, el­le­rin­de hil­tiy­le as­fal­tı de­li­yor.
   Akşak eve dö­nüş­te lo­ga­rın döküm ka­pa­ğı yer­leş­ti­ril­miş­ti.
   Gü­nay­dı­ı­ı­ın bey­ler gü­nay­dın!
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si Fen İşleri Mü­dür­lü­ğü bil­mi­yor muydu bu­ra­da yağ­mur suyu bo­ru­su ol­du­ğu­nu da Bü­yük­şe­hir’in eki­bi­ni yol ya­pı­mı sı­ra­sın­da uyar­ma­dı?
   Pa­zar­te­si günü Be­le­di­ye Baş­ka­nı basın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ka­tıl­ma­dım; gerek de gör­me­dim. Ga­ze­te­den ka­tı­lan ar­ka­daş­la­rın ge­tir­di­ği not­la­ra bak­tım, ya­ban­cı ko­nu­lar değil. As­falt, parke, oyun bah­çe­si, araç ye­ni­le­me filan...
   Orada bu­lun­say­dım şu so­ru­yu so­rar­dım:
“Ey Baş­kan, Ku­zu­luk Ma­hal­le­si’ni as­falt ve parke ile dö­şe­di­niz. İmar plan­la­rın­da zo­run­lu olan, ancak va­tan­da­şın lütfu ola­rak lanse et­ti­ği­niz yol terk­le­ri­ne kar­şı­lık ev­le­rin av­lu­la­rı­na bir gram yağ­mur suyu gir­me­yecek bi­çim­de be­da­va­dan bahçe du­var­la­rı yap­tı­nız. Ya­ğış­lı ha­va­lar­da kanal şek­li­ne dö­nüş­tür­dü­ğü­nüz bu yol­lar­da bi­ri­kip mer­ke­ze inen su­la­rı aşa­ğı­da­ki dre­naj ka­na­lı­na ulaş­tı­ra­cak sis­te­mi kur­ma­yı neden akıl et­me­di­n?” 
   Eğer bunu yap­tığınızı iddia ediyorsanız, biz Cu­mar­te­si günü bir başka il­çe­nin cad­de­le­rin­de mi do­laş­tık?
    As­falt üre­tim te­si­si­ni do­ğal­ga­za çe­vir­mek, eski aracı satıp borç­la­na­rak ye­ni­si­ni almak ma­ri­fet değil.
    Al şu her ya­ğış­ta ilçe mer­ke­zi­ni çamur der­ya­sı­na dö­nüş­tü­ren yağ­mur su­yu­na karşı ted­bi­ri­ni de gö­re­lim.
   Geç bun­la­rı Baş­kan geç!
   Mil­le­tin pa­ra­sıy­la araç gereç yenileyip caka satmayı ve tekn­olo­ji­yi ya­ka­la­ma şi­şin­me­le­ri­ni benim kü­la­hı­ma an­la­tır­sın ancak!
   6,5 yıl geçti aynı şey­ler.
   3,5 yıl daha böyle sü­recek.
   İlçe ittirme kaktırmayla lojistik bölge olmak üzere...
   Biz, borçla aldığımız gâvur icadı iş makinelerini okşamakla meşgulüz!
   Ka­ra­su’nun atı­lım ya­pa­bi­le­ce­ği 10 yıl­lık dilim sa­yen­de kayıp yıl­lar ola­rak ta­ri­he ge­çe­cek­tir Mehmet Bey; bunu bi­le­sin!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 847