SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Seramik tablo neyi örtecek?


   İşin adını doğru ko­yar­sak tar­tış­ma­lar sağ­lık­lı şe­kil­de yürür.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne yö­ne­lik ay­yu­ka çıkan söy­len­ti­ler İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nı da ra­hat­sız etmiş ol­ma­lı ki, gö­rev­len­di­ri­len bir mü­fet­tiş bir ayı aşkın sü­rey­le be­le­di­ye­de ön so­ruş­tur­ma yaptı. 
   İti­ra­zı olan var mı?
   Ar­ka­sın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı, 24 mec­lis üyesi ve bazı be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rın­dan olu­şan 46 ki­şi­ hakkında soruşturma talebinde bulundu.
   Bir süre sonra 46 ki­şi­ye ulaş­tı­rı­lan sarı zarf­lar­dan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef-kan Ala’nın ‘Bu id­di­alar so­ruş­tu­rul­sun’ diye im­za­la­dı­ğı 9 say­fa­lık ön so­ruş­tur­ma ra­po­ru çıktı.
   18 Mart 2016 ta­rih­li ra­por­da yer alan idiaların öze­ti­ni ga­ze­te­miz­de ‘İddi­alar ciddi’ man­şe­tiy­le ya­yın­la­dık.
   Ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­nin ha­zır­la­dı­ğı ve izin al­ma­dan doğ­ru­dan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di­ği bir başka dos­ya­dan söz edi­li­yor.
   Bu dosyada 45 milyonluk borçlanma ve buna bağlı olarak yapı-lan ihaledeki usulsüzlük-lerin yer aldığı sanılıyor.
   Savcılık dava açana kadar dosya içeriğini bi-lemeyiz. Sadece tahmin yürütüyoruz.
   9 say­fa­lık ön inceleme raporunda  ihale ile ilgili gelişmelere ve iddialara geniş şe­kil­de yer ve­ril­miş.
   Bu­yu­run oku­yun…
   Ra­por­da­ki id­di­ala­ra gö-re, KDV dahil 45.659.842 TL be­del­li iha­le­de mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 12 mil­yon 750 bin lira avans öden­miş.
   Nasıl mı?
   Yük­le­ni­ci fir­ma­lar­la be­le­di­ye ara­sın­da im­za­la­nan bir söz­leş­me var. (madde 13.2 ) Bu­ra­da 1/3 ora­nın­da­ki avans öde­me­si­nin te­mi­nat mek­tu­bu kar­şı­lı­ğı ya­pı­la­ca­ğı ya­zı­lı.
   Ancak yük­le­ni­ci fir­ma­lar her­han­gi bir te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­di­ği hal-de Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nca İller Ban­ka­sı’na 21 Ara­lık 2015 tarih ve 1355 sa­yı­lı ya­zıy­la, fir­ma­la­rın avans te­mi­nat mek­tu­bu ve ha­ke­diş ek­le­ri­nin su­nul­du­ğu be­lir­ti­lip 12 mil­yo­n­750 bin TL’nin fir­ma­la­rın banka he­sa­bı­na gön­de­ril­me­si is­ten­miş. İller Ban­ka­sı da bu avan­sı öde­miş. 
   Sonra ne mi olmuş?
   Söz­leş­me­ye ay­kı­rı bu du­ru­mu giz­le­mek için, öde­me­den bir gün sonra Ka­ra­su’daki bir ban­ka­dan te­mi­nat mek­tu­bu alı­na­rak dos­ya­sı­na ko­nul­muş.
   Ne var ki te­mi­nat mek­tu­bu­nun alt kıs­mın­da ya­zı­lı “İşbu te­mi­nat mek­tu­bu, avans tu­ta­rı olan 12 mil­yon 750 bin TL, yük­le­ni­ci şir­ket­le­rin te­mi­na­tı veren ban­ka­nın İvedik O.S.B. Ti­ca­ri Şu­be­si nez­din­de­ki he­sa­bı­na ala­cak kay­de­dil­me­si ha­lin­de yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir” iba­re­si, du­ru­mu zora sok­muş. 
   (Paranın Arap sermaye-li bir başka bankaya ya-tırıldığı iddiası var)
   Bunu aşmak için de alt­ta­ki özel şart giz­le­ne­rek çe­ki­len fo­to­ko­pi ‘as­lı­nın ay­nı­dır’ diye im­za­la­nıp dos­ya­ya ko­nul­muş.
   İçiş­le­ri Ba­ka­nı’nın ‘so­ruş­tu­rul­sun’ diye im­za­la­dı­ğı ra­por­da bu iş ‘sahte belge dü­zen­le­mek’ şek­lin­de yer alı­yor.
   Bakın;  İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ril­miş bir mü­fet­ti­şin ra­po­run­da yer alan dos­ya­da­ki id­di­alardan söz edi­yo­ruz. 
   Savcı dava açar veya açmaz; bi­le­me­yiz. 
   Da­va­sı so­nuç­lan­ma­dan kim­se­yi suç­la­mak gibi bir ni­ye­ti­miz de yok.
   Ra­por­da­ki bir başka iddia…
   Söz­leş­me­nin 13/7. mad­de­sin­de; “Yük­le­ni­ci, al­dı­ğı bu avan­sı bil­dir­di­ği yer­le­re sarf et­ti­ği­ni gös­te­ren fa­tu­ra su­ret­le­ri­ni ve ben­ze­ri ge­çer­li bel­ge­le­ri 60 gün için­de ida­re­ye ve­re­cek­tir” hükmü var. 
   Fir­ma­lar, al­dık­la­rı avan­sı sarf et­ti­ği­ni gös­ter­mek üzere, bir şir­ket­le te­da­rik söz­leş­me­si im­za­la­mış­lar. Ar­dın­dan, beş adet fa­tu­ra kar­şı­lı­ğı KDV dahil 15.204.000,00 TL fa­tu­ra dü­zen­len­miş. Ne var ki, bu fir­ma­ya 12 mil­yon 900 bin TL öde­di­ği­ni be­lir­ten fa­tu­ra­la­rın ve banka de­kont­la­rı­nın ger­çe­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu sap­tan­mış.
   Ar­dın­dan da yük­le­ni­ci fir­ma­lar ‘Par­don yan­lış oldu’ di­ye­rek sahte fa­tu­ra­la­rı ge­ri­ye çekip yeni fa­tu­ra sun­muş­lar!
   Bit­me­di…
   Fa­tu­ra kar­şı­lı­ğı alı­nan mal­ze­me­le­rin, söz­leş­me­de­ki ‘Ka­ra­su şan­ti­ye tes­li­mi­dir’ şek­lin­de­ki iba­re­ye rağ­men il­çe­ye gel­me­di­ği tes­pit edil­miş. 
   İnan­ma­ya­cak­sı­nız ama bu tes­pi­ti de be­le­di­ye yap­mış!
   Raporda firmaların 586.999,84 TL tutarında-ki damga vergisini de ödemedikleri iddiası da yer alıyor.
   Savcılık bu dosyanın kapağını ne zaman açar bilemeyiz. (Su Arıtma dosyası 2 yıldır uykuda!)
   Bunca iddiayı görmez-den gelerek 6 aydır tek satırla bile olsun değin-meyip, mahallesine ait araziyi sattırmak isteme-yen bir muhtarı hedef tahtasına koymak da gazetecilik oluyor!
   Seramik tablo sunmak bu rezaleti örtecekse Eb-ru Gündeş de yaptırsın!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 868