Seramik tablo neyi örtecek?


   İşin adını doğru ko­yar­sak tar­tış­ma­lar sağ­lık­lı şe­kil­de yürür.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne yö­ne­lik ay­yu­ka çıkan söy­len­ti­ler İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nı da ra­hat­sız etmiş ol­ma­lı ki, gö­rev­len­di­ri­len bir mü­fet­tiş bir ayı aşkın sü­rey­le be­le­di­ye­de ön so­ruş­tur­ma yaptı. 
   İti­ra­zı olan var mı?
   Ar­ka­sın­dan Be­le­di­ye Baş­ka­nı, 24 mec­lis üyesi ve bazı be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rın­dan olu­şan 46 ki­şi­ hakkında soruşturma talebinde bulundu.
   Bir süre sonra 46 ki­şi­ye ulaş­tı­rı­lan sarı zarf­lar­dan, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef-kan Ala’nın ‘Bu id­di­alar so­ruş­tu­rul­sun’ diye im­za­la­dı­ğı 9 say­fa­lık ön so­ruş­tur­ma ra­po­ru çıktı.
   18 Mart 2016 ta­rih­li ra­por­da yer alan idiaların öze­ti­ni ga­ze­te­miz­de ‘İddi­alar ciddi’ man­şe­tiy­le ya­yın­la­dık.
   Ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­nin ha­zır­la­dı­ğı ve izin al­ma­dan doğ­ru­dan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’na gön­der­di­ği bir başka dos­ya­dan söz edi­li­yor.
   Bu dosyada 45 milyonluk borçlanma ve buna bağlı olarak yapı-lan ihaledeki usulsüzlük-lerin yer aldığı sanılıyor.
   Savcılık dava açana kadar dosya içeriğini bi-lemeyiz. Sadece tahmin yürütüyoruz.
   9 say­fa­lık ön inceleme raporunda  ihale ile ilgili gelişmelere ve iddialara geniş şe­kil­de yer ve­ril­miş.
   Bu­yu­run oku­yun…
   Ra­por­da­ki id­di­ala­ra gö-re, KDV dahil 45.659.842 TL be­del­li iha­le­de mev­zu­ata ay­kı­rı ola­rak 12 mil­yon 750 bin lira avans öden­miş.
   Nasıl mı?
   Yük­le­ni­ci fir­ma­lar­la be­le­di­ye ara­sın­da im­za­la­nan bir söz­leş­me var. (madde 13.2 ) Bu­ra­da 1/3 ora­nın­da­ki avans öde­me­si­nin te­mi­nat mek­tu­bu kar­şı­lı­ğı ya­pı­la­ca­ğı ya­zı­lı.
   Ancak yük­le­ni­ci fir­ma­lar her­han­gi bir te­mi­nat mek­tu­bu ver­me­di­ği hal-de Be­le­di­ye Baş­ka­nı’nca İller Ban­ka­sı’na 21 Ara­lık 2015 tarih ve 1355 sa­yı­lı ya­zıy­la, fir­ma­la­rın avans te­mi­nat mek­tu­bu ve ha­ke­diş ek­le­ri­nin su­nul­du­ğu be­lir­ti­lip 12 mil­yo­n­750 bin TL’nin fir­ma­la­rın banka he­sa­bı­na gön­de­ril­me­si is­ten­miş. İller Ban­ka­sı da bu avan­sı öde­miş. 
   Sonra ne mi olmuş?
   Söz­leş­me­ye ay­kı­rı bu du­ru­mu giz­le­mek için, öde­me­den bir gün sonra Ka­ra­su’daki bir ban­ka­dan te­mi­nat mek­tu­bu alı­na­rak dos­ya­sı­na ko­nul­muş.
   Ne var ki te­mi­nat mek­tu­bu­nun alt kıs­mın­da ya­zı­lı “İşbu te­mi­nat mek­tu­bu, avans tu­ta­rı olan 12 mil­yon 750 bin TL, yük­le­ni­ci şir­ket­le­rin te­mi­na­tı veren ban­ka­nın İvedik O.S.B. Ti­ca­ri Şu­be­si nez­din­de­ki he­sa­bı­na ala­cak kay­de­dil­me­si ha­lin­de yü­rür­lü­ğe gi­re­cek­tir” iba­re­si, du­ru­mu zora sok­muş. 
   (Paranın Arap sermaye-li bir başka bankaya ya-tırıldığı iddiası var)
   Bunu aşmak için de alt­ta­ki özel şart giz­le­ne­rek çe­ki­len fo­to­ko­pi ‘as­lı­nın ay­nı­dır’ diye im­za­la­nıp dos­ya­ya ko­nul­muş.
   İçiş­le­ri Ba­ka­nı’nın ‘so­ruş­tu­rul­sun’ diye im­za­la­dı­ğı ra­por­da bu iş ‘sahte belge dü­zen­le­mek’ şek­lin­de yer alı­yor.
   Bakın;  İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ril­miş bir mü­fet­ti­şin ra­po­run­da yer alan dos­ya­da­ki id­di­alardan söz edi­yo­ruz. 
   Savcı dava açar veya açmaz; bi­le­me­yiz. 
   Da­va­sı so­nuç­lan­ma­dan kim­se­yi suç­la­mak gibi bir ni­ye­ti­miz de yok.
   Ra­por­da­ki bir başka iddia…
   Söz­leş­me­nin 13/7. mad­de­sin­de; “Yük­le­ni­ci, al­dı­ğı bu avan­sı bil­dir­di­ği yer­le­re sarf et­ti­ği­ni gös­te­ren fa­tu­ra su­ret­le­ri­ni ve ben­ze­ri ge­çer­li bel­ge­le­ri 60 gün için­de ida­re­ye ve­re­cek­tir” hükmü var. 
   Fir­ma­lar, al­dık­la­rı avan­sı sarf et­ti­ği­ni gös­ter­mek üzere, bir şir­ket­le te­da­rik söz­leş­me­si im­za­la­mış­lar. Ar­dın­dan, beş adet fa­tu­ra kar­şı­lı­ğı KDV dahil 15.204.000,00 TL fa­tu­ra dü­zen­len­miş. Ne var ki, bu fir­ma­ya 12 mil­yon 900 bin TL öde­di­ği­ni be­lir­ten fa­tu­ra­la­rın ve banka de­kont­la­rı­nın ger­çe­ğe ay­kı­rı ol­du­ğu sap­tan­mış.
   Ar­dın­dan da yük­le­ni­ci fir­ma­lar ‘Par­don yan­lış oldu’ di­ye­rek sahte fa­tu­ra­la­rı ge­ri­ye çekip yeni fa­tu­ra sun­muş­lar!
   Bit­me­di…
   Fa­tu­ra kar­şı­lı­ğı alı­nan mal­ze­me­le­rin, söz­leş­me­de­ki ‘Ka­ra­su şan­ti­ye tes­li­mi­dir’ şek­lin­de­ki iba­re­ye rağ­men il­çe­ye gel­me­di­ği tes­pit edil­miş. 
   İnan­ma­ya­cak­sı­nız ama bu tes­pi­ti de be­le­di­ye yap­mış!
   Raporda firmaların 586.999,84 TL tutarında-ki damga vergisini de ödemedikleri iddiası da yer alıyor.
   Savcılık bu dosyanın kapağını ne zaman açar bilemeyiz. (Su Arıtma dosyası 2 yıldır uykuda!)
   Bunca iddiayı görmez-den gelerek 6 aydır tek satırla bile olsun değin-meyip, mahallesine ait araziyi sattırmak isteme-yen bir muhtarı hedef tahtasına koymak da gazetecilik oluyor!
   Seramik tablo sunmak bu rezaleti örtecekse Eb-ru Gündeş de yaptırsın!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 890