SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Siparişle düğün!


   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, yasa ge­re­ği Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üst­le­nil­me­si ge­re­ken hiz­met­le­ri he­ves­le üst­len­me ko­nu­sun­da­ki ıs­ra­rı­nı sür­dü­rü­yor. 
Hem de İller Ban­ka­sı`na mil­yon­lar­ca lira borç­lan­ma pa­ha­sı­na…
   Hem de büyük sır bir per­de­si­ne sarıp sar­ma­la­dı­ğı bir an­la­şıl­maz pro­jey­le.
   Geçen hafta yaz­mış­tım. Ya­pı­lan iha­le­nin kaydı resmi ka­yıt­la­ra “Sa­kar­ya Ka­ra­su Be­le­di­ye­si muh­te­lif ma­hal­le, cadde ve so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var yapım işi” ola­rak ge­çi­yor.
   Baş­kan İspi­roğ­lu, Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­ne, alı­na­cak kre­di­nin Kamu İhale Ka­nu­nu`nun 21-b mad­de­si­ne göre talep edil­di­ği­ni söy­le­miş­ti.
   İha­le­nin buna göre ya­pıl­dı­ğı id­di­ası, ka­yıt­la­ra geçen iba­rey­le çe­li­şi­yor. Bu­ra­dan da mec­lis üye­le­ri­ne doğru bilgi ve­ril­me­di­ği ger­çe­ği or­ta­ya çı­kı­yor.
   Be­le­di­ye Mec­li­si`nin AKP ve MHP`li üye­le­ri, Baş­kan`ın men­su­bu ol­du­ğu AKP yö­ne­ti­mi, mec­lis­te grubu bu­lu­nan MHP yö­ne­ti­mi bu ya­nılt­ma­ca­ya açık­tan bir tepki ver­miş değil.
   Sa­de­ce MHP “Be­le­di­ye­nin 100 mil­yon bor­cu­nu 45 mil­yo­na in­dir­dik” şek­lin­de bir açık­la­ma yaptı ve ka­mu­oyun­da müs­teh­zi bir gü­lüm­se­me­ye neden oldu.
   CHP, ilçe kong­re­si sı­ra­sın­da çat­lat­tı­ğı tes­ti­yi onar­ma ça­ba­sın­da ol­du­ğun­dan olaya yeni mü­da­hil oldu.  Dava aça­cak­la­rı­na dair açık­la­ma yap­tı­lar.
   Sa­adet Par­ti­si`nden ko­nuy­la il­gi­li görüş sor­duk. Henüz tam bilgi sa­hi­bi olun­ma­dı­ğı ya­nı­tı aldık. Olsun, bil­me­di­ği­ni bil­mek de er­dem­dir!
   Sa­kar­ya`da ya­yın­la­nan bir ga­ze­te olaya “Şip-şak ihale” ben­zet­me­si yap­mış. Tut­tum bu ben­zet­me­yi!
   Di­ler­se­niz şu iha­le­ye bir baş-ka açı­dan ba­ka­lım.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 2014 yılı ba­şın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne bağ­lan­dı. Do­la­yı­sıy­la o ta­rih­ten beri her iki be­le­di­ye­nin ge­lir­le­ri, gi­der­le­ri, hangi ya­tı­rım­la­rın hangi be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı ve hiz­met alan­la­rı ko­nu­la­rı­nı Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı dü­zen­li­yor.
   Be­le­di­ye­le­rin en büyük gelir ka­le­mi­ni, İller Ban­ka­sı`nca gön­de­ri­len nüfus ba­şı­na pay­lar oluş­tu­ru­yor. Bü­yük­şe­hir`e bağ­lan­dık­tan sonra köy­ler ve bağlı bel­de­ler ma­hal­le­ye dö­nü­şe­rek Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne bağ­lan­dı­ğın­dan, nüfus arttı ve İller Ban­ka­sı pay­la­rın­da yüzde 30`luk bir yük­sel­me mey­da­na geldi. 
   Ancak, ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin pay­la­rın­dan yüzde 40`ı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne ak­ta­rıl­ma­ya baş­lan­dı.
   Ör­nek­ler­sek; Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne gelen 100 li­ra­lık pay köy­le­rin bağ­lan­ma­sıy­la 130 li­ra­ya yük­sel­di. Bu pa­ra­nın yüzde 40`ı Bü­yük­şe­hir`e ak­ta­rı­lın­ca pa­yı­mız 78 li­ra­ya indi. Do­la­yı­sıy­la pa­yı­mı­zın yüzde 22`sini Bü­yük­şe­hir alı­yor.
   İlçe be­le­di­ye­le­ri­nin bir başka önem­li kay­na­ğı su ge­lir­le­riy­di.  Maaş gün­le­ri yak­laş­tı­ğın­da “Su pa­ra­la­rı­nı ya­tı­rın, yoksa ke­se­riz haa!” şek­lin­de­ki anons­lar ku­lak­la­rı­mız­da! 13 aydır su pa­ra­la­rı­nı SASKİ tah­sil edi­yor. Do­la­yı­sıy­la can suyu sa­yı­lan gelir ka­le­min­den mah­ru­muz.
   Ana cad­de­ler­de­ki ta­be­la, ilan ve rek­lam ge­lir­le­ri tah­si­la­tı da Bü­yük­şe­hir`e geçti.
   Bütün bun­la­rı neden an­la­tı­yo­rum?
   Temel ge­lir­le­rin ak­ta­rıl­dı­ğı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`nin ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne karşı yü­küm­lü­lük­le­ri var.
   Bun­lar ara­sın­da su te­mi­ni ve arı­tıl­ma­sı, ka­na­li­zas­yon ve arıt­ma te­sis­le­ri, sa­hil­le­rin dü­zen­len­me­si, ana cad­de­le­rin as­falt­lan­ma­sı, tre­tu­var­la­rı­nın ya­pı­mı, yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­nı ön­le­yecek dere ıs­lah­la­rı, spor te­sis­le­ri, kül­tür mer­kez­le­ri ve ben­ze­ri işler sa­yı­la­bi­lir.
    Bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na, üs­te­lik Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`nin yap­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu hiz­met ala­nın­da, yıl­lık büt­çe­si­ne eş mik­tar­da­ki 45 mil­yon li­ra­lık borç­lan­ma­ya git­me­si­nin izahı var mıdır?
   Benzetmek gibi olmasın ama senaryo şudur.
   Belediye düğün yapacak. Sa-lon tutmaktan yüzük ve bilezik-lere; gelinlikten, gelin arabası-na; orkestradan, mobilya takı-mına; damadın elbisesinden davetiye basımına kadar ne gerekiyorsa organizasyon şir-ketine havale ediyor. Pazarlığa gelince de “Sen bankadan kredi çek, biz aydan aya öde-riz” diyor. Daha da ileri gide-yim;   “Bir de gelin bulursan iyi olur. Başlık parasını kredi faizi-ne eklersin” deniliyor.
   Bu olay­da an­la­şıl­ma­yan baş-ka du­rum­lar da var.
   Ör­ne­ğin; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı neden su­su­yor?
   Gücü yet­me­di­ği için mi, yok-sa işine öyle gel­di­ği için mi?
   45 mil­yo­nu yol ve tre­tu­var ya­pı­mı için har­ca­ma­yı göze alan be­le­di­ye yö­ne­ti­mi, park edecek yer ol­ma­dı­ğı için tre­tu­var­la­rı işgal eden oto­lar için şehir için­de bir katlı oto­par­kı neden inşa et­me­yi dü­şün­mez?
   5 mil­yon li­ra­ya güle oy­na­ya ta­mam­la­na­bi­lecek bir Kül­tür Si­te­si pro­je­si var. Te­me­li atıl­mış, filiz de­mir­le­ri çü­rü­yüp düş­mek üzere! Var mı bu bi­na­yı ta­mam­la­mak için bir gi­ri­şim? Yok!   Neden baş­lan­mı­yor in­şa­atı­na?
   Si­ya­set ku­lis­le­rin­de söy­len­ti-den ge­çil­mi­yor. Bun­lar­dan biri de iha­le­nin İller Ban­ka­sı`nda be­lir­li bir fir­ma­ya iş ya­rat­ma ama­cıy­la ko­ta­rıl­dı­ğı ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin de bazı ara­cı­lar­la bu işe uygun ola­rak kurban se­çil­di­ği bi­çi­min­de­ki iddia. 
   Borç­lan­ma mik­ta­rı söy­len­ti­le­ri haklı kı­la­cak kadar yük­sek.  İller Ban­ka­sı ta­ri­hin­de, Ka­ra­su öl­çe­ğin­de­ki bir be­le­diye­ye, bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la onay­lan­ma­mış uy­dur­ma bir afet ge­rek­çe­siy­le böy­le­si­ne yük­sek mik­tar­lı kre­di­nin ve­ril­di­ği gö­rül­müş bir olay değil.
   Baş­tan sona şa­ibe­li bir durum­la karşı kar­şı­ya­yız. Bu işi kes­tir­me­den te­miz­le­mek yine Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­ne dü­şü­yor.
   Ola­ğa­nüs­tü bir mec­lis top­lan­tı­sı ile borç­lan­ma yet­ki­si­ni iptal ede­cek­si­niz. 
   Oy ve­re­rek veya çe­kim­ser ka­la­rak yo­lu­nu aç­tı­ğı­nız bu kum­pa­sı te­miz­le­mek siz­le­rin gö­re­vi.
Bu proje enin­de so­nun­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı’nın önüne gi­decek.  Bakan onay­la­ma­dan işe baş­lan­ma­sı müm­kün değil. 
   Onay çıkar mı?
   Bunca iti­ra­za rağ­men onay­la­nır­sa, iş ta­kip­çi­le­ri­ni al­kış­la­mak gerek!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1199