Siparişle düğün!


   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si, yasa ge­re­ği Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan üst­le­nil­me­si ge­re­ken hiz­met­le­ri he­ves­le üst­len­me ko­nu­sun­da­ki ıs­ra­rı­nı sür­dü­rü­yor. 
Hem de İller Ban­ka­sı`na mil­yon­lar­ca lira borç­lan­ma pa­ha­sı­na…
   Hem de büyük sır bir per­de­si­ne sarıp sar­ma­la­dı­ğı bir an­la­şıl­maz pro­jey­le.
   Geçen hafta yaz­mış­tım. Ya­pı­lan iha­le­nin kaydı resmi ka­yıt­la­ra “Sa­kar­ya Ka­ra­su Be­le­di­ye­si muh­te­lif ma­hal­le, cadde ve so­kak­lar­da yol ve tre­tu­var yapım işi” ola­rak ge­çi­yor.
   Baş­kan İspi­roğ­lu, Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­ne, alı­na­cak kre­di­nin Kamu İhale Ka­nu­nu`nun 21-b mad­de­si­ne göre talep edil­di­ği­ni söy­le­miş­ti.
   İha­le­nin buna göre ya­pıl­dı­ğı id­di­ası, ka­yıt­la­ra geçen iba­rey­le çe­li­şi­yor. Bu­ra­dan da mec­lis üye­le­ri­ne doğru bilgi ve­ril­me­di­ği ger­çe­ği or­ta­ya çı­kı­yor.
   Be­le­di­ye Mec­li­si`nin AKP ve MHP`li üye­le­ri, Baş­kan`ın men­su­bu ol­du­ğu AKP yö­ne­ti­mi, mec­lis­te grubu bu­lu­nan MHP yö­ne­ti­mi bu ya­nılt­ma­ca­ya açık­tan bir tepki ver­miş değil.
   Sa­de­ce MHP “Be­le­di­ye­nin 100 mil­yon bor­cu­nu 45 mil­yo­na in­dir­dik” şek­lin­de bir açık­la­ma yaptı ve ka­mu­oyun­da müs­teh­zi bir gü­lüm­se­me­ye neden oldu.
   CHP, ilçe kong­re­si sı­ra­sın­da çat­lat­tı­ğı tes­ti­yi onar­ma ça­ba­sın­da ol­du­ğun­dan olaya yeni mü­da­hil oldu.  Dava aça­cak­la­rı­na dair açık­la­ma yap­tı­lar.
   Sa­adet Par­ti­si`nden ko­nuy­la il­gi­li görüş sor­duk. Henüz tam bilgi sa­hi­bi olun­ma­dı­ğı ya­nı­tı aldık. Olsun, bil­me­di­ği­ni bil­mek de er­dem­dir!
   Sa­kar­ya`da ya­yın­la­nan bir ga­ze­te olaya “Şip-şak ihale” ben­zet­me­si yap­mış. Tut­tum bu ben­zet­me­yi!
   Di­ler­se­niz şu iha­le­ye bir baş-ka açı­dan ba­ka­lım.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si 2014 yılı ba­şın­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne bağ­lan­dı. Do­la­yı­sıy­la o ta­rih­ten beri her iki be­le­di­ye­nin ge­lir­le­ri, gi­der­le­ri, hangi ya­tı­rım­la­rın hangi be­le­di­ye ta­ra­fın­dan ya­pı­la­ca­ğı ve hiz­met alan­la­rı ko­nu­la­rı­nı Bü­yük­şe­hir Ya­sa­sı dü­zen­li­yor.
   Be­le­di­ye­le­rin en büyük gelir ka­le­mi­ni, İller Ban­ka­sı`nca gön­de­ri­len nüfus ba­şı­na pay­lar oluş­tu­ru­yor. Bü­yük­şe­hir`e bağ­lan­dık­tan sonra köy­ler ve bağlı bel­de­ler ma­hal­le­ye dö­nü­şe­rek Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne bağ­lan­dı­ğın­dan, nüfus arttı ve İller Ban­ka­sı pay­la­rın­da yüzde 30`luk bir yük­sel­me mey­da­na geldi. 
   Ancak, ilçe be­le­di­ye­le­ri­nin pay­la­rın­dan yüzde 40`ı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`ne ak­ta­rıl­ma­ya baş­lan­dı.
   Ör­nek­ler­sek; Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`ne gelen 100 li­ra­lık pay köy­le­rin bağ­lan­ma­sıy­la 130 li­ra­ya yük­sel­di. Bu pa­ra­nın yüzde 40`ı Bü­yük­şe­hir`e ak­ta­rı­lın­ca pa­yı­mız 78 li­ra­ya indi. Do­la­yı­sıy­la pa­yı­mı­zın yüzde 22`sini Bü­yük­şe­hir alı­yor.
   İlçe be­le­di­ye­le­ri­nin bir başka önem­li kay­na­ğı su ge­lir­le­riy­di.  Maaş gün­le­ri yak­laş­tı­ğın­da “Su pa­ra­la­rı­nı ya­tı­rın, yoksa ke­se­riz haa!” şek­lin­de­ki anons­lar ku­lak­la­rı­mız­da! 13 aydır su pa­ra­la­rı­nı SASKİ tah­sil edi­yor. Do­la­yı­sıy­la can suyu sa­yı­lan gelir ka­le­min­den mah­ru­muz.
   Ana cad­de­ler­de­ki ta­be­la, ilan ve rek­lam ge­lir­le­ri tah­si­la­tı da Bü­yük­şe­hir`e geçti.
   Bütün bun­la­rı neden an­la­tı­yo­rum?
   Temel ge­lir­le­rin ak­ta­rıl­dı­ğı Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`nin ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne karşı yü­küm­lü­lük­le­ri var.
   Bun­lar ara­sın­da su te­mi­ni ve arı­tıl­ma­sı, ka­na­li­zas­yon ve arıt­ma te­sis­le­ri, sa­hil­le­rin dü­zen­len­me­si, ana cad­de­le­rin as­falt­lan­ma­sı, tre­tu­var­la­rı­nın ya­pı­mı, yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­nı ön­le­yecek dere ıs­lah­la­rı, spor te­sis­le­ri, kül­tür mer­kez­le­ri ve ben­ze­ri işler sa­yı­la­bi­lir.
    Bu ger­çek­ler or­ta­da du­rur­ken Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na, üs­te­lik Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si`nin yap­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu hiz­met ala­nın­da, yıl­lık büt­çe­si­ne eş mik­tar­da­ki 45 mil­yon li­ra­lık borç­lan­ma­ya git­me­si­nin izahı var mıdır?
   Benzetmek gibi olmasın ama senaryo şudur.
   Belediye düğün yapacak. Sa-lon tutmaktan yüzük ve bilezik-lere; gelinlikten, gelin arabası-na; orkestradan, mobilya takı-mına; damadın elbisesinden davetiye basımına kadar ne gerekiyorsa organizasyon şir-ketine havale ediyor. Pazarlığa gelince de “Sen bankadan kredi çek, biz aydan aya öde-riz” diyor. Daha da ileri gide-yim;   “Bir de gelin bulursan iyi olur. Başlık parasını kredi faizi-ne eklersin” deniliyor.
   Bu olay­da an­la­şıl­ma­yan baş-ka du­rum­lar da var.
   Ör­ne­ğin; Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı neden su­su­yor?
   Gücü yet­me­di­ği için mi, yok-sa işine öyle gel­di­ği için mi?
   45 mil­yo­nu yol ve tre­tu­var ya­pı­mı için har­ca­ma­yı göze alan be­le­di­ye yö­ne­ti­mi, park edecek yer ol­ma­dı­ğı için tre­tu­var­la­rı işgal eden oto­lar için şehir için­de bir katlı oto­par­kı neden inşa et­me­yi dü­şün­mez?
   5 mil­yon li­ra­ya güle oy­na­ya ta­mam­la­na­bi­lecek bir Kül­tür Si­te­si pro­je­si var. Te­me­li atıl­mış, filiz de­mir­le­ri çü­rü­yüp düş­mek üzere! Var mı bu bi­na­yı ta­mam­la­mak için bir gi­ri­şim? Yok!   Neden baş­lan­mı­yor in­şa­atı­na?
   Si­ya­set ku­lis­le­rin­de söy­len­ti-den ge­çil­mi­yor. Bun­lar­dan biri de iha­le­nin İller Ban­ka­sı`nda be­lir­li bir fir­ma­ya iş ya­rat­ma ama­cıy­la ko­ta­rıl­dı­ğı ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin de bazı ara­cı­lar­la bu işe uygun ola­rak kurban se­çil­di­ği bi­çi­min­de­ki iddia. 
   Borç­lan­ma mik­ta­rı söy­len­ti­le­ri haklı kı­la­cak kadar yük­sek.  İller Ban­ka­sı ta­ri­hin­de, Ka­ra­su öl­çe­ğin­de­ki bir be­le­diye­ye, bi­lir­ki­şi ra­por­la­rıy­la onay­lan­ma­mış uy­dur­ma bir afet ge­rek­çe­siy­le böy­le­si­ne yük­sek mik­tar­lı kre­di­nin ve­ril­di­ği gö­rül­müş bir olay değil.
   Baş­tan sona şa­ibe­li bir durum­la karşı kar­şı­ya­yız. Bu işi kes­tir­me­den te­miz­le­mek yine Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­ne dü­şü­yor.
   Ola­ğa­nüs­tü bir mec­lis top­lan­tı­sı ile borç­lan­ma yet­ki­si­ni iptal ede­cek­si­niz. 
   Oy ve­re­rek veya çe­kim­ser ka­la­rak yo­lu­nu aç­tı­ğı­nız bu kum­pa­sı te­miz­le­mek siz­le­rin gö­re­vi.
Bu proje enin­de so­nun­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı’nın önüne gi­decek.  Bakan onay­la­ma­dan işe baş­lan­ma­sı müm­kün değil. 
   Onay çıkar mı?
   Bunca iti­ra­za rağ­men onay­la­nır­sa, iş ta­kip­çi­le­ri­ni al­kış­la­mak gerek!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1292