Siyaset ısınıyor


    Ne zaman so­ğu­du ki de­me­yin, bu kez durum farklı!
   Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan (Şek­len uza­ğın­da gibi gö­rün­dü­ğü) AKP’nin ba­şı­na ge­çi­yor.
   Bun­dan sonra neler ola­bi­lir?
   Beş­te­pe’nin neyi dü­şü­nüp ne­le­ri yap­ma­yı plan­la­dı­ğı­nı açık­la­mak­la gö­rev­li gayrı resmi sözcü Ab­dul­ka­dir Selvi Hür­ri­yet’teki kö­şe­sin­de iki ayrı ya­zıy­la yol ha­ri­ta­sı­nı du­yur­du.
   Selvi’nin 27 Nisan ta­rih­li ya­zı­sın­da il­ginç bir pa­rag­raf var; şöyle:
   “Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, ilk ta­li­ma­tı­nı ‘be­le­di­ye’lerle il­gi­li ola­rak ve­ri­yor. Re­fe­ran­dum­da bazı be­le­di­ye­ler ile teş­ki­lat­la­rın ye­te­rin­ce ça­lış­ma­dı­ğı­nı hatta bazı yer­ler­de evet oy­la­rı­nı aşa­ğı­ya çek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. ‘Be­le­di­ye baş­kan­lık­la­rı­nı tek tek de­ğer­len­di­rin. So­nuç­la­ra olum­suz et­ki­si olan be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı alın, ye­ri­ne be­le­di­ye mec­li­sin­den bi­ri­ni seçin’ diyor. Ar­dın­dan uya­rı­yor, ‘Bunu ge­cik­tir­me­den yapın. 2018’de ic­ra­at ya­par­lar. 2019 zaten seçim yılı. Be­le­di­ye mec­li­sin­den se­çi­len ar­ka­daş ba­şa­rı­lı olur­sa 2019’da onu aday gös­te­ri­riz’ diyor.”
   Selvi’nin 1 Mayıs ta­rih­li ikin­ci ya­zı­sın­da da ben­zer gö­rüş­ler var:
   “2. Er­do­ğan’ dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te AK Parti’de önem­li öl­çü­de bir ‘ye­ni­leş­me ve de­ği­şim’ sü­re­ci­nin baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor. Re­fe­ran­dum so­nuç­la­rı ‘alarm zil­le­ri’nin çal­ma­sı­na neden oldu. Teş­ki­lat­lar­da ve yerel yö­ne­tim­ler­de ye­ni­den ya­pı­lan­ma­ya gi­di­lecek. ‘Yo­ru­lan, ener­ji­si­ni kay­be­den, sa­ha­da ça­lış­ma­yan’ teş­ki­lat­lar ile re­fe­ran­dum­da par­ti­yi aşa­ğı­ya çeken, hiz­met üret­me­yen, yıp­ran­mış yerel yö­ne­tim­ler de­ğiş­ti­ri­lecek. AK Parti, 2019 se­çim­le­ri­ne ha­zır­la­na­cak.”
   Ab­dül­ka­dir Selvi açık­ça par­ti­de bir te­miz­lik ya­pı­la­ca­ğı­nın duyurusunu yapıyor.
   Parti teş­ki­lat­la­rı­nı ye­ni­le­me is­te­ği bir şe­kil­de an­la­şı­la­bi­lir ama halk oyuy­la gel­miş be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nı ‘re­fe­ran­dum­da oy kay­bı­na neden oldun’ diye gö­re­vin­den almak de­mok­ra­si an­la­yı­şı­na sığar mı?
   Her fırsatta ‘halka gitme’yi en büyük fazilet olarak sunan anlayış, nasıl oluyor da halkın seçtiği insanları koltuğundan indirme yetkisini kendisinde görebiliyor? 
   Sarayın hoparlörü Selvi de buna bir yorum getirmiyor! Demek ki işine öyle geliyor.
   Ka­ra­su te­miz­lik ha­re­kâ­tı kap­sa­mı­na alı­nır mı, bilen yok! 
   7 Ha­zi­ran (%58) 1 Kasım (%63,3) se­çim­le­ri ile 16 Nisan re­fe­ran­dum so­nuç­la­rı­na (%68,75) ba­kıl­dı­ğın­da oy­la­rın düş­me­si an­la­mın­da bir ba­şa­rı­sız­lık gö­rün­mü­yor.
   Diğer ta­raf­tan, re­fe­ran­dum­da açık­ça dek­la­re edil­miş bir AKP-MHP or­tak­lı­ğı söz ko­nu­su. Ma­te­ma­tik­sel ola­rak ba­kıl­dı­ğın­da MHP’nin 1 Kasım’da al­dı­ğı %10 oyu AKP’ye ek­le­di­ği­niz­de %78’lik bir evet so­nu­cu­nun çık­ma­sı ge­re­ki­yor. 
   CHP ve SP’nin silme hayır oyu kul­lan­dı­ğı su gö­tür­mez bir ger­çek. O zaman “AKP’nin re­fe­ran­dum­da 1 Kasım oy­la­rı­nı korur gibi gö­rün­me­si hayır diyen AKP seç­me­ni­nin ya­rat­tı­ğı boş­lu­ğu evet oyu veren MHP seç­me­ni ta­ra­fın­dan dol­du­rul­du­ğu” şek­lin­de oku­mak yan­lış olmaz. Ka­ra­su’da çoğu kişi bu gö­rüş­te.
   Demek ki AKP 16 Nisan’da Ka­ra­su’da bek­le­di­ği oy ora­nı­na ula­şa­ma­dı. Bunu par­ti­nin yö­ne­ti­ci­le­ri de kabul edi­yor.
   Er­do­ğan genel baş­kan­lık kol­tu­ğu­na otur­du­ğun­da, Ka­ra­su’nun önüne ko­nul­ma­sı muh­te­mel fa­tu­ra sa­de­ce bu ba­şa­rı­sız­lı­ğın fa­tu­ra­sı mı ola­cak?
   Parti yö­ne­ti­mi ile be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­nin…
   Be­le­di­ye baş­ka­nı ile AKP’li Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri­nin ser­gi­le­di­ği çok başlı gö­rün­tü… 
   Acı fa­tu­ra­ya yan­sı­ma­ya­cak mı?
   Hafta için­de AKP İlçe Da­nış­ma top­lan­tı­sı vardı. Nö­bet­çi mil­let­ve­ki­li Recep Un­cu­oğ­lu ko­nu­şur­ken sa­lo­na gir­dim. Göz­le­rim, ön sı­ra­da otur­ma­sı bek­le­nen Be­le­di­ye Baş­ka­nı İspi­roğ­lu’nu aradı. Bir yö­ne­ti­ci ku­la­ğı­ma “İspi­ro­ğu artık sa­de­ce Şaban Dişli’nin ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­la­ra ge­li­yor” dedi.
   Bu bilgi Genel Mer­kez ka­yıt­la­rın­da var­dır.
   Sa­de­ce bu değil tabi ki…
   2016 yı­lın­da be­le­di­ye­de bir kadro de­ği­şik­li­ği ya­şan­dı. Parti ku­ru­cu­la­rın­dan ve bir dönem Li­man­de­re Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı yap­mış Hü­da­ver Ağun, Baş­kan İspi­roğ­lu’nun ta­sar­ru­fuy­la gö­rev­den alın­dı ve ye­ri­ne MHP kö­ken­li, Baş­kan’ın kon­ten­ja­nın­dan Mec­lis lis­te­si­ne gir­miş Hamza Uğur ge­ti­ril­di.
   Aynı ope­ras­yon­da, par­ti­nin ön­ce­ki Be­le­di­ye baş­ka­nı Ahmet Genç ta­ra­fın­dan 657 sa­yı­lı ya­sa­ya tabi baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na ata­nan Hilmi Er­ba­tan da gö­re­vin­den alı­na­rak ye­ri­ne MHP kö­ken­li ol­du­ğu bi­li­nen Savaş San­cak­tar ge­ti­ril­di.
   Geçen hafta ga­ze­te­mi­ze ko­nu­şan İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı, Baş­kan İspi­roğ­lu’nun mec­lis ön­ce­si ya­pı­lan grup top­lan­tı­la­rı­na ka­tıl­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.
   Son mec­lis­te en­cü­men ve ko­mis­yon se­çim­le­rin­de parti grup ka­ra­rı­na uyul­ma­dı. MHP’yle aleni bir pa­zar­lık ya­pıl­dı ve en­cü­men üye­lik­le­rin­den bi­ri­ne MHP’li üye se­çil­di. Ar­dın­dan bunu pro­tes­to eden AKP’li bazı üye­ler sa­lo­nu terk etti.
   Bütün bu ge­liş­me­ler, muh­te­mel­dir ki yeni bir yol haritası çizilirken Ge-nel Mer­kez ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lebilir. 
   Yine de se­çim­le gel­miş be­le­di­ye baş­ka­nı­nı hatta ilçe başkanını gö­rev­den almak kabul edi­lir bir yap­tı­rım değil. 
   Artık ‘ka­rış­tır-ba­rış­tır’ mı olur, ‘kulak çekme’ mi olur veya köp­rü­le­rin iyice atıl­dı­ğı so­nu­cu­na va­rı­lıp ‘ta­raf­lar­dan bi­ri­nin tas­fi­ye­si” mi olur; bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.
   Sözcü’den Saygı Öz­türk ve ik­ti­da­rın gayrı resmi söz­cü­lü­ğü­nü Ab­dul­ka­dir Selvi’ye kap­tı­ran Fehmi Koru’nun “FETÖ ope­ras­yo­nun­da sıra si­ya­set­çi­le­re geldi” şek­lin­de­ki du­yu­ru­la­rı­na yer kal­ma­dı. O da bir başka ya­zı­ya…


Lütfen biraz samimiyet!
   22 Mart 2017 günü çıkan Ka­ra­su Haber Ga­ze­te­si’nin 3. sayfa man­şe­ti ‘İkinci Alize va­ka­sı mı?’ baş­lı­ğı ta­şı­yor­du.  Yi­ğit­han isim­li liman içi ta­ra­ma­sı yapan ve hur­da­ya ay­rıl­mak üzere olan kuru yük ge­mi­si, üze­ri­ne ko­nu­lan ic­ra­lar ne­de­niy­le sa­hi­bi ta­ra­fın­dan göz­den çı­ka­rıl­mış, kap­tan ve mü­ret­te­bat ge­mi­yi bı­ra­kıp git­miş. Liman için­de sorun ya­ra­ta­ca­ğı için de dı­şa­rı­ya alınarak kı­yı­ya yakın bir yerde iğ­re­ti bir ça­pay­la öy­le­ce bı­ra­kıl­mış.
   Liman yet­ki­li­le­rin­den bir dos­tu­muz 22 Mart günü ga­ze­te­mi­zi ara­ya­rak “Ha­be­ri­niz doğru ama teh­li­ke­yi tam ola­rak yan­sıt­mı­yor Gemi ilk fır­tı­na­da demir ta­ra­yıp kı­yı­ya vurur” dedi.
   Önce be­le­di­ye­den sö­zü­mün geç­ti­ği­ni san­dı­ğım bir iki yet­ki­li­yi ara­dım, bil­gi­yi ak­tar­dım.  Ar­dın­dan Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Şakir Şen’le durum de­ğer­len­dir­me­si yap­tık. Ko­nu­nun Va­li­lik ve Çevre İl Mü­dür­lü­ğü’ne ile­ti­lip ted­bir alın­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da fikir bir­li­ği­ne var­dık.
   Biz yön­tem tar­tı­şır­ken bir sabah bak­tık ki gemi hafif bir fır­tı­na­da demir ta­ra­ya­rak dal­ga­kı­ra­na bin­dir­miş!
   Ga­ze­te­ye gelen uyarı te­le­fo­nu ile ge­mi­nin sü­rük­len­me­si ara­sın­da tam bir haf­ta­lık süre geç­ti­ği­ni söy­le­ye­yim.
   Mayıs ayına gir­dik. Ara­dan ne­re­dey­se 1,5 aya yakın bir süre geç­miş. Ba­kı­yo­ruz bir­kaç gün önce Be­le­di­ye Baş­ka­nı, ya­nın­da eksik et­me­di­ği Başmuhtar Ko­ru­ma­sı,  bir TV ka­na­lı­nın ka­me­ra­sı eş­li­ğin­de tek­ne­ye binip ar­ka­da gemi önde ken­di­si, açık­la­ma ya­pı­yor. “Ge­mi­yi kal­dı­rın yoksa tu­rizm zarar görür” filan diyor.
   Sesinin tonu kararlılık yüklü!  
   Vay vay va­a­a­ay!
   Di­li­ne sağ­lık olsun. Tu­riz­mi ne çok dü­şü­nür olmuş Baş­ka­nı­mız!
   Eh tabi, ‘Bu güne kadar neredeydin a Başkan’ diye soran eden yok! Dilin kemiği mi var, salla gitsin!
   Bu­ra­ya ya­zı­yo­rum. Ka­me­ra önünde gös­te­ri­, fe­la­ket­ten ne­ma­lan­maktan başka bir şey değil.
   Ay­rı­ca; o gemi ora­dan kalk­maz! 
   Gün gelir Baş­kan’dan “Aman ne iyi oldu da gemi karaya vurdu. Dal­ga­la­rı en­gel­li­yor, va­tan­daş bu­ra­da can güvenliği altında rahat rahat denize girip yü­zü­yor” şek­lin­de bir açık­la­ma du­yar­sak kimse şa­şır­ma­sın!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 799