SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Siyaset Kavramları Havuzu


   Güç-kud­ret, şan-şöh­ret-ka­riz­ma, se­vinç-ke­der, ka­zanç-ka­yıp, hak­kı­na ra­zı­-fır­sat­çı­, öz­ve­ri-iha­net, li­ya­kat-ka­yır­ma­cı­lık-hak­sız ge­ti­ri, da­nış­ma-de­di­ğim de­dik­çi­lik, dik du­ruş-dal­ka­vuk­luk, çalım at­ma-ça­lım yeme, el üs­tün­de tu­tul­ma-unu­tul­ma, el ver­me-elini kap­tır­ma, des­tek­len­me-ka­zık­lan­ma, he­ye­can­lan­ma-duy­gu yi­ti­mi, se­vil­me-nef­re­tin odağı olma, alçak gö­nül­lü­lük-te­pe­den bakma, dost­luk-puşt­luk, açık ol­ma-sa­man al­tın­dan su yü­rüt­me…
   Bütün bu say­dık­la­rım si­ya­set de­ni­len uğ­raş­la bi­re­ bir uyum sağ­la­yan kav­ram­lar.
   Ek­si­ği var, faz­la­sı yok. Ak­lı­nı­za ge­len­le­ri ek­le­yin, ken­di­ni­ze göre bir “Si­ya­set­te Kav­ram­lar Ha­vu­zu” oluş­tu­run.
   Sa­kar­ya’da par­ti­le­rin mil­let­ve­ki­li aday lis­te­le­ri­ni in­ce­ler­ken geldi bütün bun­lar ak­lı­ma.
   İster tek tek isim ba­zın­da, ister lis­te­le­rin tümü üze­rin­de bir de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nun; her aday ve liste için yap­tı­ğı­nız yo­rum­da kul­la­na­ca­ğı­nız ya­kış­tır­ma­lar, Kav­ram­lar Ha­vu­zu’nun için­de mut­la­ka var­dır.
AK PARTİ
   Ör­ne­ğin ben Ak Parti lis­te­sin­den cım­bız­la Kenan So­fu­oğ­lu’nu seç­tim. 
   Gelin bir­lik­te so­ra­lım:
   Bu ada­yın mo­to­sik­let kul­lan­ma hü­ne­ri dı­şın­da si­ya­se­te ve do­la­yı­sıy­la muh­te­me­len se­çi­le­ce­ği ya­sa­ma or­ga­nı­na kat­kı­sı ne ola­bi­lir?
   Lütfi Bay­rak­tar son sı­ra­ya ko­nul­muş. Par­ti­nin ku­ru­cu­la­rın­dan, ilçe baş­kan­lı­ğı yap­mış. Ak Parti aday aday­la­rı ara­sın­da Kuzey Böl­ge­si’ni tem­si­li an­la­mın­da bir avan­ta­jı var. Bunun yanı sıra Tür­ki­ye’nin en fazla or­tak­lı ko­ope­ra­tif­le­ri­ni bir ça­tı­da top­la­yan birliğin Baş­ka­nı…
   Ne işi var Bay­rak­tar’ın lis­te­nin son sı­ra­sın­da?
   Di­ye­lim se­çi­lecek yere ko­ya­mı­yor­sun, bırak o zaman liste dışı kal­sın.
   Ne ya­pa­cak Bay­rak­tar şimdi? Ça­lış­sa gönül razı değil, ça­lış­ma­sa ‘sattı bizi’ mu­hab­be­ti! 
   Ni­te­kim Salı günü Ka­ra­su’ya gelen aday­lar ara­sın­da ken­di­si­ni gö­re­me­dik. Bazı par­ti­li­le­re sor­dum, her biri fark­lı bir ma­ze­ret söy­le­di.
   Bay­rak­tar’a ya­pı­la­nı nasıl tarif eder­si­niz?
   Mus­ta­fa İsen’in aday ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­nı bi­li­yor­dum. 7 Ha­zi­ran ve 1 Kasım 2015 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de va­tan­daş­la yüz yüze gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da ver­di­ği söz­le­ri­nin ta­kip­çi­si oldu. Do­la­yı­sıy­la for­ma­tı Ak Parti’ye uy­ma­dı. Öyle ya, sözü Reis verir ye­ri­ne de o ge­ti­rir! Bir de Gül’ün eki­bin­den!
   Sa­kar­ya Sos­yal bi­lim­ler Üni­ver­si­te­si ve Ka­ra­su Ba­lık­çı Li­ma­nı ha­tı­rı­na bir dönem daha lis­te­ye ko­nu­la­maz mıydı?
İYİ PARTİ
   İYİ Parti lis­te­sin­de ku­ru­cu İl Baş­ka­nı Dr. Hü­sa­met­tin Ata­se­ver yok.  Ken­di­si­ne “Liste dolu, il baş­kan­lı­ğı­na devam et” de­ni­le­mez miydi?  Parti içi den­ge­le­ri, ve eğer varsa Ata­se­ver’e ve­ril­miş söz­le­ri bi­le­me­yiz. Ama ilk ba­kış­ta İYİ Parti ta­ba­nı­nı ra­hat­sız eden bir durum ol­du­ğu­na kuşku yok. 
   Enver To­çoğ­lu ve Salih Kılıç için yorum yap­mam. Bir MHP yö­ne­ti­ci­si ile ko­nu­şu­yo­ruz. “İYİ Parti bek­len­ti­le­ri olan­la­rın bu­luş­tu­ğu koz­mo­po­lit bir yapı” yo­ru­mun­da bu­lun­du. Hak­sız da değil… To­çoğ­lu’nun ka­çın­cı par­ti­si ha­tır­la­yan var mı?
CHP
   Engin Özkoç liste başı oldu. Di­şiy­le tır­na­ğıy­la Grup Baş­kan­ve­kil­li­ği­ne kadar yük­sel­di. 20 yılı aşkın süre Sa­kar­ya CHP’den mil­let­ve­ki­li olan ilk isim.
   Ancak parti ta­ba­nıy­la iliş­ki­le­ri eleş­ti­ri­li­yor. Bunun so­nu­cu da son ya­pı­lan il kong­re­sin­de des­tek­le­di­ği ada­yın kay­bet­me­si ile gö­rül­dü. Ka­za­nan eki­bin ön­se­çim vaadi var. Ne var ki, bas­kın seçim yeni il yö­ne­ti­mi­nin plan­la­rı­nı al­tüst etti. Ön­se­çi­me zaman kal­ma­dı­ğın­dan aday sı­ra­la­ma­sı mer­kez yok­la­ma­sıy­la ya­pıl­dı.
   Gö­rül­dü ki, İl Baş­ka­nı Er­do­ğan Isır ve eki­bin­de yer alan ağır top­lar mil­let­ve­ki­li aday aday­lı­ğı için baş­vu­ru yap­ma­dı­lar. Ge­rek­çe ön seçim ya­pı­la­ma­ma­sı ise or­ta­da fiili bir durum var. Öy­ley­se diğer ge­rek­çe nedir? Tat­min edici bir yanıt yok!
   Mil­let İtti­fa­kı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ve Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu is­ti­yor mu?
   O zaman her­kes kendi seçim böl­ge­sin­de üze­ri­ne düşen gö­re­vi ya­pa­cak. CHP de İYİ Parti de, Sa­adet Par­ti­si de…
İKTİDAR TALEBİ 
SAMİMİ Mİ?
   Sa­kar­ya’da 7 mil­let­ve­ki­li se­çi­lecek. Şu anda 5+1+1 du­ru­mu AKP aley­hi­ne de­ği­şir mi? 
   CHP İl Yö­ne­ti­mi “İnce’ye des­tek, Özkoç’a kös­tek” mo­dun­da devam eder­se…
   İYİ Parti Hü­sa­met­tin Ata­se­ver ola­yı­na ta­ba­nı ikna edecek bir açık­la­ma ge­ti­re­mez­se…
   Sa­de­ce Sa­adet Par­ti­si’nin iyi ni­ye­tiy­le ola­cak iş değil.
   Tam bu nok­ta­da Ak Parti’de Salı günkü top­lan­tı­dan bir ak­ta­rım ya­pa­yım…
   Ka­ra­su’daki aday ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da liste bi­rin­ci­siy­le so­nun­cu­su yoktu. Ali İhsan Yavuz’un ma­ze­re­ti­ni an­la­ya­bi­li­riz. Ya Lütfi Bay­rak­tar’ın ka­tıl­ma­ma­sı?
   Ka­ra­mü­ez­zin­ler Muh­ta­rı’nın zehir zem­be­rek eleş­ti­ri­le­ri kar­şı­sın­da sa­lon­da­ki yüz­le­rin hali, yıl­lar­dır iz­le­di­ğim Ak Parti top­lan­tı­la­rın­da­ki gö­rün­tü­den çok çok uzak­tı.
   Ma­sa­ya di­zil­miş aday­lar­dan Ali İnci dı­şın­da halk­ta ta­ba­nı olan var mıydı? Bunu ben sor­mu­yo­rum; Ak Par­ti­li sı­ra­dan üye­ler so­ru­yor.
   Tah­mi­ni­mi söy­le­ye­yim: CHP ve İYİ Parti ak­lı­nı ba­şı­na top­lar­sa, Ak Parti aday­la­rı­nın ma­hal­le kah­ve­le­rin­de iş­le­ri çok zor.
   Sos­yal med­ya­da do­la­şan gün­cel bir fıkra ile bi­ti­re­yim:
   Çocuk ba­sa­sın­dan doğum günü için 100 dolar is­te­miş. Ba­ba­sı demiş ki; 400 lira mı? 450 lira çok para oğlum. Hem na­pı­can ki 480 li­ray­la?
   Pro­pa­gan­da ge­zi­le­ri baş­la­ya­na kadar dolar 500 li­ra­yı bu­lur­sa, Ak Par­ti­li aday­lar ma­hal­le ge­zi­le­ri­nin mas­ra­fın­dan kur­tu­lur gi­bi­me ge­li­yor!
   MHP ve Saadet’e yer kalmadı. Haftaya artık...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 371