SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Siyasi nüfuzla soygun!


   Bu so­ruş­tur­ma Ka­ra­su Be­le­di­ye­si için bir milat olsun.
   Artık kimse “Ben baş­ka­nım, ben ne der­sem o olur” ba­ba­lan­ma­la­rıy­la keyfi uy­gu­la­ma­lar içine gir­me­sin.
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de üstlendikleri gö­re­vin sa­de­ce par­mak kal­dı­rıp in­dir­mek ol­ma­dı­ğı­nı; tam ak­si­ne oy al­dık­la­rı seç­men adına ku­rum­da ne ya­pı­lıp edi­li­yor­sa takip et­mek­le yü­küm­lü ol­duk­la­rı­nın far­kı­na var­sın­lar.
   İşler ne yazık ki gel­di­ği­miz nok­ta­ya kadar tam tersi yönde ge­liş­ti.
   Hiç­bir mec­lis üye­si­nin “Ben bu çem­be­rin dı­şın­da­yım” deme hakkı yok!
   Kimi ses­siz ka­la­rak, kimi ‘laf ola torba dola’ dan öteye geç­me­yen sözde eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­ma ha­va­sı ya­ra­ta­rak bu so­rum­lu­luk­tan kur­tu­la­maz.
   Sonuç or­ta­da…
   Nü­fu­su 60 bin­le­re da­yan­mış bir ilçe, be­le­di­ye baş­ka­nıy­la, mec­lis üye­le­riy­le, per­so­ne­liy­le, par­ti­le­riy­le (ik­ti­dar-mu­ha­le­fet), sivil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la, ba­sı­nıy­la ve du­yar­lı ol­du­ğu var­sa­yı­lan va­tan­daş­la­rıy­la bir nüfuz gücünün gös­te­re gös­te­re uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu yolsuzluğa göz yum­muş­tur!
   Evet, iddia edi­yo­rum ki bu bir siyasi nüfuz işi­dir!
   Ba­si­tin­den bir kredi ta­le­bi­ni bile kırk elek­ten ge­çi­ren İller Ban­ka­sı’ndan ya­sa­la­ra açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu bi­li­ne bi­li­ne 45 mil­yon­luk bir borç­lan­ma kre­di­si çı­kar­mak ancak bir siyasi gücün marifeti ola­bi­lir.
   Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan or­ta­ya çı­ka­rı­lan (As­lın­da her­ke­sin bil­di­ği) bilgi ve bel­ge­ler or­ta­da…
   Banka te­mi­nat mek­tu­bu­nun can alıcı ay­rın­tı­sı­nı giz­le­ye­rek sahte belge dü­zen­le­me­k ancak bir örgütün işi ola­bi­lir. 
   15 mil­yon li­ra­lık sahte fa­tu­ra­yı ancak bir örgüt dü­zen­le­ye­bi­lir.
   Bu fa­tu­ra­la­rı ‘par­don’ di­ye­rek ve hiçbir şey olmamış gibi ge­ri­ye alıp ye­ni­si­ni sun­mak ve kabul et­tir­mek sa­de­ce bir örgütün ce­sa­ret ede­bi­le­ce­ği iştir!
   Bu kö­şe­den de­fa­lar­ca uyar­dık.
   Dedik ki “Ey mec­lis üye­le­ri… Bu al­dı­ğı­nız borç­lan­ma ka­ra­rı ya­sa­ya ay­kı­rı; ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı is­te­yin ve yet­ki­yi ge­ri­ye alın!” 
   Kim­se­ye din­le­te­me­dik!
   Her­kes ken­di­ne göre bir ma­ze­re­tin ar­ka­sı­na sı­ğın­dı.
   Gel­di­ği­miz nok­ta­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve biri hariç tüm mec­lis üye­le­ri hak­kın­da, alı­nan borç­lan­ma ka­ra­rı­nın, il­gi­li ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu ortaya konuldu ve so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
   Kim ta­ra­fın­dan?
   25 ki­şi­lik mec­lis­te 19 üyeyle ço­ğun­lu­ğu bu­lu­nan ik­ti­dar par­ti­si­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan…
   An­la­ya­ma­dım yok!
   Bil­mi­yor­dum deme lüksü yok!
   Anlamıyorsan, bilmiyorsan ve kaldırdığın parmağın anlamını öğrenme zahmetine katlanmıyorsan orada işin yok!
   Grup ka­ra­rı ma­ze­re­ti kabul edi­le­mez…
   Turan İma­moğ­lu mec­lis kür­sü­sün­den siz­le­re ders an­la­tır gibi tane tane an­lat­mış­tı; ha­tır­la­dı­nız mı?
   “Bu mik­tar­da borç­la­na­ma­yız” de­miş­ti.
   “Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nı­na giren hiz­met­ler­de borç­lan­ma­nın ge­re­ği yok” de­miş­ti.
   Siz ne yap­tı­nız bu uya­rı­lar kar­şı­sın­da?
   “Ya­sa­da bu hiz­met­le­ri küçük be­le­di­ye­ler ya­pa­maz şeklinde madde yok” diyen (ve resmen sizlerle alay eden) Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na tek gram­lık tepki koy­ama­dı­nız.
   Mec­lis üyesi ola­rak, siz­ler­den giz­le­nen ka­ta­kul­li bir iha­le­ye karşı duruş sergilemediniz.
   İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı kimdi?
   Kaç mec­lis üyesi ve belediye personeli ken­di­si­ni ta­nı­yor?
   Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru iken Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne te­pe­den inme Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak atan­ma­sı­na nasıl bir itirazınız oldu?
   Bu­ra­dan açık­ça ilan ve itham edi­yo­rum…
   Bu kre­di­nin çı­ka­rıl­ma­sı, ya­pı­lan ihale, sahte fa­tu­ra ve bel­ge­ler­le öde­nen 12 mil­yon 750 bin li­ra­lık avans ödenmesi bir siyasi nüfuz marifetidir.
   Be­le­di­ye Mec­li­si ve be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı bu gücün kum­pa­sı­na sessiz kalmıştır.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu işin ne­re­sin­de­dir?
   Ya­nı­tı ken­di­sin­de sak­lı­dır!
   Ge­li­nen nok­ta­dan ge­ri­ye dönüş müm­kün mü?
   Sözüm mec­lis üye­le­ri­ne­dir…
   Gelin, iyi ni­ye­ti­ni­zi or­ta­ya koyun…
   Mec­li­si ola­ğa­nüs­tü top­la­yın ve Baş­ka­na ver­di­ği­niz 45 mil­yon­luk borç­lan­ma yet­ki­si­ni iptal edin!
   Haziran meclisi geldi, gerek yok demeyin. 
   Başkan karşı çıkacak bile olsa siz başvurunuzu yapın.
   Olmaz mı di­yor­su­nuz?
   Ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bile bile siz­le­ri bu kum­pa­sa alet eden­ler kadar ce­sa­re­ti­niz yok mu?
   Ver­di­ği­niz yet­kiy­le bi­le­rek veya bil­me­ye­rek önlenemez gücün yo­lu­nu aç­tı­nız…
   Sem­bo­lik ola­rak da olsa yetkiyi ge­ri­ye alın ki, bun­dan sonra hiç kimse böy­le­si iş­le­re kal­kış­ma­ya cüret bulamasın!
   Cesaretiniz mi yok?
   Muzaffer Aydınoğlu’na gidin ve bu işler nasıl yapılırmış, ders alın.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1279