Siyasi nüfuzla soygun!


   Bu so­ruş­tur­ma Ka­ra­su Be­le­di­ye­si için bir milat olsun.
   Artık kimse “Ben baş­ka­nım, ben ne der­sem o olur” ba­ba­lan­ma­la­rıy­la keyfi uy­gu­la­ma­lar içine gir­me­sin.
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de üstlendikleri gö­re­vin sa­de­ce par­mak kal­dı­rıp in­dir­mek ol­ma­dı­ğı­nı; tam ak­si­ne oy al­dık­la­rı seç­men adına ku­rum­da ne ya­pı­lıp edi­li­yor­sa takip et­mek­le yü­küm­lü ol­duk­la­rı­nın far­kı­na var­sın­lar.
   İşler ne yazık ki gel­di­ği­miz nok­ta­ya kadar tam tersi yönde ge­liş­ti.
   Hiç­bir mec­lis üye­si­nin “Ben bu çem­be­rin dı­şın­da­yım” deme hakkı yok!
   Kimi ses­siz ka­la­rak, kimi ‘laf ola torba dola’ dan öteye geç­me­yen sözde eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­ma ha­va­sı ya­ra­ta­rak bu so­rum­lu­luk­tan kur­tu­la­maz.
   Sonuç or­ta­da…
   Nü­fu­su 60 bin­le­re da­yan­mış bir ilçe, be­le­di­ye baş­ka­nıy­la, mec­lis üye­le­riy­le, per­so­ne­liy­le, par­ti­le­riy­le (ik­ti­dar-mu­ha­le­fet), sivil top­lum ku­ru­luş­la­rıy­la, ba­sı­nıy­la ve du­yar­lı ol­du­ğu var­sa­yı­lan va­tan­daş­la­rıy­la bir nüfuz gücünün gös­te­re gös­te­re uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu yolsuzluğa göz yum­muş­tur!
   Evet, iddia edi­yo­rum ki bu bir siyasi nüfuz işi­dir!
   Ba­si­tin­den bir kredi ta­le­bi­ni bile kırk elek­ten ge­çi­ren İller Ban­ka­sı’ndan ya­sa­la­ra açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğu bi­li­ne bi­li­ne 45 mil­yon­luk bir borç­lan­ma kre­di­si çı­kar­mak ancak bir siyasi gücün marifeti ola­bi­lir.
   Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan or­ta­ya çı­ka­rı­lan (As­lın­da her­ke­sin bil­di­ği) bilgi ve bel­ge­ler or­ta­da…
   Banka te­mi­nat mek­tu­bu­nun can alıcı ay­rın­tı­sı­nı giz­le­ye­rek sahte belge dü­zen­le­me­k ancak bir örgütün işi ola­bi­lir. 
   15 mil­yon li­ra­lık sahte fa­tu­ra­yı ancak bir örgüt dü­zen­le­ye­bi­lir.
   Bu fa­tu­ra­la­rı ‘par­don’ di­ye­rek ve hiçbir şey olmamış gibi ge­ri­ye alıp ye­ni­si­ni sun­mak ve kabul et­tir­mek sa­de­ce bir örgütün ce­sa­ret ede­bi­le­ce­ği iştir!
   Bu kö­şe­den de­fa­lar­ca uyar­dık.
   Dedik ki “Ey mec­lis üye­le­ri… Bu al­dı­ğı­nız borç­lan­ma ka­ra­rı ya­sa­ya ay­kı­rı; ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı is­te­yin ve yet­ki­yi ge­ri­ye alın!” 
   Kim­se­ye din­le­te­me­dik!
   Her­kes ken­di­ne göre bir ma­ze­re­tin ar­ka­sı­na sı­ğın­dı.
   Gel­di­ği­miz nok­ta­da Be­le­di­ye Baş­ka­nı ve biri hariç tüm mec­lis üye­le­ri hak­kın­da, alı­nan borç­lan­ma ka­ra­rı­nın, il­gi­li ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu ortaya konuldu ve so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­na karar ve­ril­di.
   Kim ta­ra­fın­dan?
   25 ki­şi­lik mec­lis­te 19 üyeyle ço­ğun­lu­ğu bu­lu­nan ik­ti­dar par­ti­si­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan…
   An­la­ya­ma­dım yok!
   Bil­mi­yor­dum deme lüksü yok!
   Anlamıyorsan, bilmiyorsan ve kaldırdığın parmağın anlamını öğrenme zahmetine katlanmıyorsan orada işin yok!
   Grup ka­ra­rı ma­ze­re­ti kabul edi­le­mez…
   Turan İma­moğ­lu mec­lis kür­sü­sün­den siz­le­re ders an­la­tır gibi tane tane an­lat­mış­tı; ha­tır­la­dı­nız mı?
   “Bu mik­tar­da borç­la­na­ma­yız” de­miş­ti.
   “Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nı­na giren hiz­met­ler­de borç­lan­ma­nın ge­re­ği yok” de­miş­ti.
   Siz ne yap­tı­nız bu uya­rı­lar kar­şı­sın­da?
   “Ya­sa­da bu hiz­met­le­ri küçük be­le­di­ye­ler ya­pa­maz şeklinde madde yok” diyen (ve resmen sizlerle alay eden) Be­le­di­ye Baş­ka­nı­na tek gram­lık tepki koy­ama­dı­nız.
   Mec­lis üyesi ola­rak, siz­ler­den giz­le­nen ka­ta­kul­li bir iha­le­ye karşı duruş sergilemediniz.
   İhale Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı kimdi?
   Kaç mec­lis üyesi ve belediye personeli ken­di­si­ni ta­nı­yor?
   Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru iken Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne te­pe­den inme Baş­kan Yar­dım­cı­sı ola­rak atan­ma­sı­na nasıl bir itirazınız oldu?
   Bu­ra­dan açık­ça ilan ve itham edi­yo­rum…
   Bu kre­di­nin çı­ka­rıl­ma­sı, ya­pı­lan ihale, sahte fa­tu­ra ve bel­ge­ler­le öde­nen 12 mil­yon 750 bin li­ra­lık avans ödenmesi bir siyasi nüfuz marifetidir.
   Be­le­di­ye Mec­li­si ve be­le­di­ye ça­lı­şan­la­rı bu gücün kum­pa­sı­na sessiz kalmıştır.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı bu işin ne­re­sin­de­dir?
   Ya­nı­tı ken­di­sin­de sak­lı­dır!
   Ge­li­nen nok­ta­dan ge­ri­ye dönüş müm­kün mü?
   Sözüm mec­lis üye­le­ri­ne­dir…
   Gelin, iyi ni­ye­ti­ni­zi or­ta­ya koyun…
   Mec­li­si ola­ğa­nüs­tü top­la­yın ve Baş­ka­na ver­di­ği­niz 45 mil­yon­luk borç­lan­ma yet­ki­si­ni iptal edin!
   Haziran meclisi geldi, gerek yok demeyin. 
   Başkan karşı çıkacak bile olsa siz başvurunuzu yapın.
   Olmaz mı di­yor­su­nuz?
   Ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bile bile siz­le­ri bu kum­pa­sa alet eden­ler kadar ce­sa­re­ti­niz yok mu?
   Ver­di­ği­niz yet­kiy­le bi­le­rek veya bil­me­ye­rek önlenemez gücün yo­lu­nu aç­tı­nız…
   Sem­bo­lik ola­rak da olsa yetkiyi ge­ri­ye alın ki, bun­dan sonra hiç kimse böy­le­si iş­le­re kal­kış­ma­ya cüret bulamasın!
   Cesaretiniz mi yok?
   Muzaffer Aydınoğlu’na gidin ve bu işler nasıl yapılırmış, ders alın.Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1314