SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.08.2019

Sizce yiğit kim?


   Or­ta­okul­dan ar­ka­da­şım Mu­zaf­fer Tatlı köşe ya­zı­sın­da ‘Her geçen gün alı­nan ka­rar­la­ra bir iki yü­rek­li dı­şın­da ses çı­ka­ran yok’ demiş.
   Tatlı, sö­zü­nü et­ti­ği ki­şi­ler­den bi­ri­ni açık­ça yaz­mış. ‘Sam­sun Bafra Ce­za­evi’nde, sus­tu­rul­muş, çile çe­ki­yor’ diyor. Di­ğe­ri ile il­gi­li tarif bu­la­nık! ‘Zor­luk­lar­la çı­kar­dı­ğı ga­ze­te ile di­re­ni­yor ama hep teh­dit al­tın­da, kor­ku­tul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Ger­çek eği­tim­ci ya­pı­sıy­la kor­ku­suz­ca dim­dik ayak­ta’ de­mek­te.
   Ga­ze­te çı­kar­ma ve eği­tim­ci­lik kısmı biraz beni tarif eder gibi. ‘Di­ren­me ve kor­ku­suz­luk’ fas­lı­na ge­lin­ce bana uy­mu­yor. Çünkü zor­luk­lar­la mü­ca­de­le ve kor­ku­suz­ca di­ren­me söy­le­mi in­sa­nı yi­ğit­ler sa­fı­na so­ku­yor. Ki böyle bir tarif benim için kabul edi­le­bi­lir bir durum değil!
   Gö­zü­nü bu­dak­tan sa­kın­ma­yan ki­şi­le­rin dol­dur­du­ğu Ka­ra­su’da yi­ğit­lik bize mi kal­mış Allah aş­kı­na! 
   Or­ta­lık kor­ku­suz ve yiğit insan kay­nı­yor, Tatlı far­kın­da değil ga­li­ba… 
   İthali bile oldu!
   Lise me­zu­nu Cen­giz Kuç­han, misal!
   Sen kalk, teeee İzmir-Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde Veri Ha­zır­la­ma Kont­rol İşlet­men­li­ği gibi ulvi bir gö­re­vi bırak.. Bunca me­sa­fe­de­ki Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde sana öne­ri­len ge­çi­ci Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı’nı kabul et.. Ar­ka­sın­dan ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul bir iha­le­de ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı yap.. İşleri bir güzel yo­lu­na koy­duk­tan (!) sonra da ses­siz se­da­sız eski işine ge­ri­ye dön!
Bu çet­re­fil­li görev ara­sı­na ha­tır­lı ki­şi­ler­le bir de Umre zi­ya­re­ti­ni sığ­dır.
   Üs­te­lik bütün bu iş­le­ri Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nden tek kuruş para talep et­me­den yap!
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nden eş­de­ğer ma­kam­da­ki biri aynı ma­ha­re­ti Ga­zi­emir’de gös­te­re­bi­lir mi? Mu­zaf­fer ar­ka­da­şı­ma bunu so­ru­yo­rum!
   İş bu­nun­la da kalsa iyi…
   Cen­giz Bey, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­mak id­di­asıy­la ge­çir­di­ği so­ruş­tur­ma­da Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü­ne de ar­dın­dan ken­di­si­ni sor­gu­la­yan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’na da dobra dobra ko­nuş­muş. ‘İller Ban­ka­sı’ndan kre­di­yi ben temin ettim. Gö­rüş­me­le­ri­ni ben yap­tım. Mec­lis’ten ive­di­lik­le ihale ka­ra­rı aldık. İhale dos­ya­sı­nı ben ha­zır­la­dım. Ko­mis­yon üye­le­ri­ne bilgi ver­dim, her şey­den ha­ber­le­ri vardı’ demiş.
   Bu sa­mi­mi ifa­de­le­re kar­şı­lık, ken­di­sin­de­ki cev­he­ri keş­fe­dip baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı ma­ka­mı­na ata­yan muh­te­rem ne ifade verse be­ğe­nir­si­niz? 
   Nok­ta­sı vir­gü­lü­ne bu­yu­run: ‘Her işi o yaptı. İha­le­ye ka­tı­lan ki­şi­ler Cen­giz Kuç­han ta­ra­fın­dan ça­ğı­rıl­mış­tır. Bu ko­nu­da bir bil­gim yok­tur. İha­le­yi yapan şir­ke­ti (alan değil!) iha­le­yi al­dık­tan sonra ta­nı­dım. Cen­giz Kuç­han’ın bu ihale için özel bir gö­rev­len­dir­me­si olup ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­mı­yo­rum! Üye­le­re ve ihale yet­ki­li­le­ri­ne ke­sin­lik­le baskı yap­ma­dım. Sa­de­ce bu Ka­ra­su’nun so­ru­nu, bizim de ce­bi­mi­ze para gir­me­yecek, (gi­ren­ler mi var!) imza at­maz­sa­nız iha­le­de­ki gö­re­vi­niz­den ay­rı­lın şek­lin­de söy­le­dim!’
   Diğer ko­mis­yon üye­le­ri söz bir­li­ği et­miş­çe­si­ne “Biz yap­ma­dık, Cen­giz yaptı!” de­mek­te­ler.
   İfa­de­ye bak, dön bir de ifa­de­le­re bak…
   Yü­rek­li olmak Bafra mah­kû­mu ile o sö­zü­nü et­ti­ğin ikin­ci ki­şi­ye mi, Ga­zi­emir de­li­kan­lı­sı­na mı ya­kı­şır? Fikrini göz­den geçir Mu­zaf­fer kar­de­şim!


Goril kı­ya­fet­li adam
Psi­ko­log­lar Da­ni­el Si­mons ve Cirs­top­her Chab­ris 1999 yı­lın­da bir araş­tır­ma yaptı. 
Amaç, “ağaca bakıp or­ma­nı gö­re­me­mek” şek­lin­de ta­ri­fi ya­pı­lan tek bir nok­ta­ya odak­lan­ma­nın yol aç­tı­ğı ha­ta­la­rı sap­ta­mak­tı.
İki araş­tır­ma­cı gö­nül­lü­le­re bir bas­ket­bol ma­çı­nın gö­rün­tü­le­ri­ni iz­le­te­rek “po­ta­ya gön­de­ri­len top­lar­da kaçan bas­ket­le­ri sayıp not edin” de­di­ler.
Maç devam eder­ken, goril kı­ya­fe­ti­ne bü­rün­müş bir ki­şi­nin göğ­sü­nü yum­ruk­la­ya­rak oyun­cu­la­rın ara­sın­dan geçip git­ti­ği gö­rün­tü­le­ri ek­ra­na yan­sı­dı. 
Maçın so­nun­da gö­nül­lü­ler­den iz­le­dik­le­ri vi­de­oy­la il­gi­li iz­le­nim­le­ri so­rul­du­ğun­da ya­rı­sı­nın go­ri­lin far­kı­na bile var­ma­dık­la­rı an­la­şıl­dı.
Psi­ko­log Si­mons bu du­ru­mu “Dik­ka­ti­mi­zin yön­len­di­ril­di­ği veya bi­zim­le il­gi­li şey­le­re odak­lan­ma ko­nu­sun­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bir ye­te­ne­ğe sa­hi­biz” diye açık­lı­yor.
Bence Tür­ki­ye, Si­mons ve Chab­ris için eşi bu­lun­maz bir la­bo­ra­tu­var.
Geniş halk kit­le­le­ri­nin yön­len­di­ril­di­ği yere odak­la­nıp arka plan­da çev­ri­len do­lap­la­ra gö­zü­nü, ku­la­ğı­nı, ağ­zı­nı ve en önem­li­si vic­da­nı­nı ka­pat­tı­ğı­na dair öyle çok örnek var ki!
Çok ge­ri­le­re git­me­ye gerek yok. 
Türk or­du­su­nun en de­ğer­li kad­ro­la­rı ifade alma ba­ha­ne­siy­le mah­ke­me sa­lon­la­rı­na ça­ğı­rı­lıp üzer­le­ri­ne ka­pı­lar ki­lit­le­ne­rek top­lu­ca tu­tuk­lan­mış­tı, ha­tır­la­dı­nız mı? ‘As­ke­ri ve­sa­ye­ti izale’ odak­lan­ma­sı­nın tipik bir ör­ne­ği­dir bu olay; çoğu kişi fark ede­me­di bile! 
Ge­ne­ral­le­rin ifa­de­si­ni, bir aya­ğı­nı po­po­su­nun al­tı­na yer­leş­ti­rip elin­de­ki tes­pi­hi çe­ke­rek al­ma­sıy­la ünlü, al­tı­na zırh­lı araç çek­ti­ği­miz goril kı­ya­fet­li savcı şimdi ne­re­de? 
Bal­kon çı­kın­tı­lı gö­be­ğiy­le, eli­nin biri te­ker­lek­li va­li­zin­de, di­ğe­riy­le pa­sa­por­tu­nu Gür­cis­tan sınır ka­pı­sın­da­ki gö­rev­li­ye uzat­tı­ğı günü ha­tır­la­ya­lım bari! Tüy­me­si­ne yar­dım eden­le­rin kaçı ko­vuş­tu­rul­du ve kaçı hak­kın­da dava açıl­dı?
Tür­ki­ye 15 Tem­muz’a bir günde gel­me­di. Top­lu­mun yüzde 60’ı hatta 70’i ‘alnı sec­de­ye de­ğen­den zarar gel­mez’ söy­le­mi­ni kut­sal söz bel­le­di. San­dık­lar­da da ge­re­ği­ni bu yönde yaptı.
Cum­hu­ri­yet’in tüm ka­za­nım­la­rı özel­leş­tir­me adı al­tın­dan elden çı­ka­rı­lır­ken hal­kın ki­lit­len­di­ği nokta, ‘Pa­ra­nın mil­li­ye­ti olmaz’ ve­ci­se­siy­di!
Dağ başı kö­yün­de­ki ya­şa­mı fın­dık­lık-tar­la-kah­ve­ha­ne üç­ge­ni­ne hap­sol­muş va­tan­daş, öm­rün­de belki de hiç geç­me­ye­ce­ği köp­rü­ler ve boğaz altı tü­nel­le­ri­ni ‘Ha­zi­ne’den bir kuruş çık­mı­yor’ pa­lav­ra­sı­na odak­la­nıp sa­vu­nur­ken, ül­ke­nin en büyük fın­dık ih­ra­cat­çı­sı yerli şir­ke­ti­nin İtal­yan­la­ra dev­re­dil­di­ği­ni, Fer­re­ro’nun adam­la­rı tar­la­sı­na rek­lam ta­be­la­sı dik­me­ye gel­di­ğin­de öğ­re­ne­bil­di.
Ebru Gün­deş’in İran asıl­lı Reza Zar­raf ile mutlu ev­li­li­ği­ne met­hi­ye­ler dü­zül­dü­ğü gün­ler o kadar da eski değil. 
İzle­dik­çe keyif veren şa­ta­fat­lı ve se­yir­lik o tür ya­şa­mı, da­mat­lık-ge­lin­lik ya­şı­na ermiş kendi oğ­lu-kı­zı için ger­çek­leş­tir­me ha­ya­li­ne zum­la­nan muh­te­rem hal­kı­mız, goril el­bi­se­siy­le ken­di­ni ka­muf­le eden üst düzey ülke yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Acem asıl­lı tıfıl işa­da­mıy­la al takke ver külah, mil­yon­lar­la ifade edi­len do­lar­sal iliş­ki­le­ri­ne gir­di­ği­ni çoook son­ra­la­rı öğ­re­ne­bil­miş­ti.
Fark eden­ler de geniş halk yı­ğın­la­rın­ca hiç­bir zaman cid­di­ye alın­ma­dı!
Şimdi ba­kı­yo­ruz milli eniş­te Mart 2016’dan beri ABD’de ha­pis­te. 
Eb­ru­cu­ğu­muz bo­şan­ma­nın pe­şin­de.
Ve­fa­sız olan Ebru mu, Zar­raf mı? Yoksa Zar­raf’ı bir yılı aşkın sü­re­dir demir par­mak­lık­lar ar­ka­sın­da çü­rü­ten Ame­ri­ka’ya sitem et­me­yi dahi ak­lı­na ge­tir­me­yen hal­kı­mız mı? 
Neyse, biz yine po­ta­ya atı­lan topa ba­ka­lım. Goril giy­si­li­ler de ballı bö­rek­li iş­le­ri­ne devam et­sin­ler! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 806