Sizce yiğit kim?


   Or­ta­okul­dan ar­ka­da­şım Mu­zaf­fer Tatlı köşe ya­zı­sın­da ‘Her geçen gün alı­nan ka­rar­la­ra bir iki yü­rek­li dı­şın­da ses çı­ka­ran yok’ demiş.
   Tatlı, sö­zü­nü et­ti­ği ki­şi­ler­den bi­ri­ni açık­ça yaz­mış. ‘Sam­sun Bafra Ce­za­evi’nde, sus­tu­rul­muş, çile çe­ki­yor’ diyor. Di­ğe­ri ile il­gi­li tarif bu­la­nık! ‘Zor­luk­lar­la çı­kar­dı­ğı ga­ze­te ile di­re­ni­yor ama hep teh­dit al­tın­da, kor­ku­tul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor. Ger­çek eği­tim­ci ya­pı­sıy­la kor­ku­suz­ca dim­dik ayak­ta’ de­mek­te.
   Ga­ze­te çı­kar­ma ve eği­tim­ci­lik kısmı biraz beni tarif eder gibi. ‘Di­ren­me ve kor­ku­suz­luk’ fas­lı­na ge­lin­ce bana uy­mu­yor. Çünkü zor­luk­lar­la mü­ca­de­le ve kor­ku­suz­ca di­ren­me söy­le­mi in­sa­nı yi­ğit­ler sa­fı­na so­ku­yor. Ki böyle bir tarif benim için kabul edi­le­bi­lir bir durum değil!
   Gö­zü­nü bu­dak­tan sa­kın­ma­yan ki­şi­le­rin dol­dur­du­ğu Ka­ra­su’da yi­ğit­lik bize mi kal­mış Allah aş­kı­na! 
   Or­ta­lık kor­ku­suz ve yiğit insan kay­nı­yor, Tatlı far­kın­da değil ga­li­ba… 
   İthali bile oldu!
   Lise me­zu­nu Cen­giz Kuç­han, misal!
   Sen kalk, teeee İzmir-Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde Veri Ha­zır­la­ma Kont­rol İşlet­men­li­ği gibi ulvi bir gö­re­vi bırak.. Bunca me­sa­fe­de­ki Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nde sana öne­ri­len ge­çi­ci Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı’nı kabul et.. Ar­ka­sın­dan ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul bir iha­le­de ko­mis­yon baş­kan­lı­ğı yap.. İşleri bir güzel yo­lu­na koy­duk­tan (!) sonra da ses­siz se­da­sız eski işine ge­ri­ye dön!
Bu çet­re­fil­li görev ara­sı­na ha­tır­lı ki­şi­ler­le bir de Umre zi­ya­re­ti­ni sığ­dır.
   Üs­te­lik bütün bu iş­le­ri Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nden tek kuruş para talep et­me­den yap!
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’nden eş­de­ğer ma­kam­da­ki biri aynı ma­ha­re­ti Ga­zi­emir’de gös­te­re­bi­lir mi? Mu­zaf­fer ar­ka­da­şı­ma bunu so­ru­yo­rum!
   İş bu­nun­la da kalsa iyi…
   Cen­giz Bey, iha­le­ye fesat ka­rış­tır­mak id­di­asıy­la ge­çir­di­ği so­ruş­tur­ma­da Ba­kan­lık kont­ro­lö­rü­ne de ar­dın­dan ken­di­si­ni sor­gu­la­yan Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı’na da dobra dobra ko­nuş­muş. ‘İller Ban­ka­sı’ndan kre­di­yi ben temin ettim. Gö­rüş­me­le­ri­ni ben yap­tım. Mec­lis’ten ive­di­lik­le ihale ka­ra­rı aldık. İhale dos­ya­sı­nı ben ha­zır­la­dım. Ko­mis­yon üye­le­ri­ne bilgi ver­dim, her şey­den ha­ber­le­ri vardı’ demiş.
   Bu sa­mi­mi ifa­de­le­re kar­şı­lık, ken­di­sin­de­ki cev­he­ri keş­fe­dip baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı ma­ka­mı­na ata­yan muh­te­rem ne ifade verse be­ğe­nir­si­niz? 
   Nok­ta­sı vir­gü­lü­ne bu­yu­run: ‘Her işi o yaptı. İha­le­ye ka­tı­lan ki­şi­ler Cen­giz Kuç­han ta­ra­fın­dan ça­ğı­rıl­mış­tır. Bu ko­nu­da bir bil­gim yok­tur. İha­le­yi yapan şir­ke­ti (alan değil!) iha­le­yi al­dık­tan sonra ta­nı­dım. Cen­giz Kuç­han’ın bu ihale için özel bir gö­rev­len­dir­me­si olup ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­mı­yo­rum! Üye­le­re ve ihale yet­ki­li­le­ri­ne ke­sin­lik­le baskı yap­ma­dım. Sa­de­ce bu Ka­ra­su’nun so­ru­nu, bizim de ce­bi­mi­ze para gir­me­yecek, (gi­ren­ler mi var!) imza at­maz­sa­nız iha­le­de­ki gö­re­vi­niz­den ay­rı­lın şek­lin­de söy­le­dim!’
   Diğer ko­mis­yon üye­le­ri söz bir­li­ği et­miş­çe­si­ne “Biz yap­ma­dık, Cen­giz yaptı!” de­mek­te­ler.
   İfa­de­ye bak, dön bir de ifa­de­le­re bak…
   Yü­rek­li olmak Bafra mah­kû­mu ile o sö­zü­nü et­ti­ğin ikin­ci ki­şi­ye mi, Ga­zi­emir de­li­kan­lı­sı­na mı ya­kı­şır? Fikrini göz­den geçir Mu­zaf­fer kar­de­şim!


Goril kı­ya­fet­li adam
Psi­ko­log­lar Da­ni­el Si­mons ve Cirs­top­her Chab­ris 1999 yı­lın­da bir araş­tır­ma yaptı. 
Amaç, “ağaca bakıp or­ma­nı gö­re­me­mek” şek­lin­de ta­ri­fi ya­pı­lan tek bir nok­ta­ya odak­lan­ma­nın yol aç­tı­ğı ha­ta­la­rı sap­ta­mak­tı.
İki araş­tır­ma­cı gö­nül­lü­le­re bir bas­ket­bol ma­çı­nın gö­rün­tü­le­ri­ni iz­le­te­rek “po­ta­ya gön­de­ri­len top­lar­da kaçan bas­ket­le­ri sayıp not edin” de­di­ler.
Maç devam eder­ken, goril kı­ya­fe­ti­ne bü­rün­müş bir ki­şi­nin göğ­sü­nü yum­ruk­la­ya­rak oyun­cu­la­rın ara­sın­dan geçip git­ti­ği gö­rün­tü­le­ri ek­ra­na yan­sı­dı. 
Maçın so­nun­da gö­nül­lü­ler­den iz­le­dik­le­ri vi­de­oy­la il­gi­li iz­le­nim­le­ri so­rul­du­ğun­da ya­rı­sı­nın go­ri­lin far­kı­na bile var­ma­dık­la­rı an­la­şıl­dı.
Psi­ko­log Si­mons bu du­ru­mu “Dik­ka­ti­mi­zin yön­len­di­ril­di­ği veya bi­zim­le il­gi­li şey­le­re odak­lan­ma ko­nu­sun­da ol­duk­ça ba­şa­rı­lı bir ye­te­ne­ğe sa­hi­biz” diye açık­lı­yor.
Bence Tür­ki­ye, Si­mons ve Chab­ris için eşi bu­lun­maz bir la­bo­ra­tu­var.
Geniş halk kit­le­le­ri­nin yön­len­di­ril­di­ği yere odak­la­nıp arka plan­da çev­ri­len do­lap­la­ra gö­zü­nü, ku­la­ğı­nı, ağ­zı­nı ve en önem­li­si vic­da­nı­nı ka­pat­tı­ğı­na dair öyle çok örnek var ki!
Çok ge­ri­le­re git­me­ye gerek yok. 
Türk or­du­su­nun en de­ğer­li kad­ro­la­rı ifade alma ba­ha­ne­siy­le mah­ke­me sa­lon­la­rı­na ça­ğı­rı­lıp üzer­le­ri­ne ka­pı­lar ki­lit­le­ne­rek top­lu­ca tu­tuk­lan­mış­tı, ha­tır­la­dı­nız mı? ‘As­ke­ri ve­sa­ye­ti izale’ odak­lan­ma­sı­nın tipik bir ör­ne­ği­dir bu olay; çoğu kişi fark ede­me­di bile! 
Ge­ne­ral­le­rin ifa­de­si­ni, bir aya­ğı­nı po­po­su­nun al­tı­na yer­leş­ti­rip elin­de­ki tes­pi­hi çe­ke­rek al­ma­sıy­la ünlü, al­tı­na zırh­lı araç çek­ti­ği­miz goril kı­ya­fet­li savcı şimdi ne­re­de? 
Bal­kon çı­kın­tı­lı gö­be­ğiy­le, eli­nin biri te­ker­lek­li va­li­zin­de, di­ğe­riy­le pa­sa­por­tu­nu Gür­cis­tan sınır ka­pı­sın­da­ki gö­rev­li­ye uzat­tı­ğı günü ha­tır­la­ya­lım bari! Tüy­me­si­ne yar­dım eden­le­rin kaçı ko­vuş­tu­rul­du ve kaçı hak­kın­da dava açıl­dı?
Tür­ki­ye 15 Tem­muz’a bir günde gel­me­di. Top­lu­mun yüzde 60’ı hatta 70’i ‘alnı sec­de­ye de­ğen­den zarar gel­mez’ söy­le­mi­ni kut­sal söz bel­le­di. San­dık­lar­da da ge­re­ği­ni bu yönde yaptı.
Cum­hu­ri­yet’in tüm ka­za­nım­la­rı özel­leş­tir­me adı al­tın­dan elden çı­ka­rı­lır­ken hal­kın ki­lit­len­di­ği nokta, ‘Pa­ra­nın mil­li­ye­ti olmaz’ ve­ci­se­siy­di!
Dağ başı kö­yün­de­ki ya­şa­mı fın­dık­lık-tar­la-kah­ve­ha­ne üç­ge­ni­ne hap­sol­muş va­tan­daş, öm­rün­de belki de hiç geç­me­ye­ce­ği köp­rü­ler ve boğaz altı tü­nel­le­ri­ni ‘Ha­zi­ne’den bir kuruş çık­mı­yor’ pa­lav­ra­sı­na odak­la­nıp sa­vu­nur­ken, ül­ke­nin en büyük fın­dık ih­ra­cat­çı­sı yerli şir­ke­ti­nin İtal­yan­la­ra dev­re­dil­di­ği­ni, Fer­re­ro’nun adam­la­rı tar­la­sı­na rek­lam ta­be­la­sı dik­me­ye gel­di­ğin­de öğ­re­ne­bil­di.
Ebru Gün­deş’in İran asıl­lı Reza Zar­raf ile mutlu ev­li­li­ği­ne met­hi­ye­ler dü­zül­dü­ğü gün­ler o kadar da eski değil. 
İzle­dik­çe keyif veren şa­ta­fat­lı ve se­yir­lik o tür ya­şa­mı, da­mat­lık-ge­lin­lik ya­şı­na ermiş kendi oğ­lu-kı­zı için ger­çek­leş­tir­me ha­ya­li­ne zum­la­nan muh­te­rem hal­kı­mız, goril el­bi­se­siy­le ken­di­ni ka­muf­le eden üst düzey ülke yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Acem asıl­lı tıfıl işa­da­mıy­la al takke ver külah, mil­yon­lar­la ifade edi­len do­lar­sal iliş­ki­le­ri­ne gir­di­ği­ni çoook son­ra­la­rı öğ­re­ne­bil­miş­ti.
Fark eden­ler de geniş halk yı­ğın­la­rın­ca hiç­bir zaman cid­di­ye alın­ma­dı!
Şimdi ba­kı­yo­ruz milli eniş­te Mart 2016’dan beri ABD’de ha­pis­te. 
Eb­ru­cu­ğu­muz bo­şan­ma­nın pe­şin­de.
Ve­fa­sız olan Ebru mu, Zar­raf mı? Yoksa Zar­raf’ı bir yılı aşkın sü­re­dir demir par­mak­lık­lar ar­ka­sın­da çü­rü­ten Ame­ri­ka’ya sitem et­me­yi dahi ak­lı­na ge­tir­me­yen hal­kı­mız mı? 
Neyse, biz yine po­ta­ya atı­lan topa ba­ka­lım. Goril giy­si­li­ler de ballı bö­rek­li iş­le­ri­ne devam et­sin­ler! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 906