SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Sol­cu­lar Bi­zans ka­lın­tı­sı, Reis hok­ka­baz!

Sol­cu­lar Bi­zans ka­lın­tı­sı, Reis hok­ka­baz!


   Ka­lın­tı bir bü­tün­den arta kalan par­ça­lar demek.
   Hok­ka­baz’ın söz­lük­te­ki kar­şı­lı­ğı şöyle:
   “El ça­buk­lu­ğu ile bir­ta­kım şa­şır­tı­cı nu­ma­ra­lar yap­ma­yı mes­lek edi­nen kimse, sa­nat­çı… Baş­ka­la­rı­nı al­da­ta­rak yalan do­lan­la iş gören kişi…”
   Bu iki söz­cük tek baş­la­rı­na kul­la­nıl­dı­ğı zaman masum gö­rün­se de, ‘ka­lın­tı’nın önüne ‘Bi­zans’, ‘hok­ka­baz’ın ar­dı­na da ‘Reis’ söz­cük­le­ri­ni­zi ek­le­yin­ce hoş ol­ma­yan an­lam­la­ra dö­nü­şü­yor­lar!
   Sos­yal medya de­di­ği­niz gâvur icadı; kul­lan­ma­yı be­ce­re­mez­se­niz prize çivi sokan çocuk mi­sa­li çar­pı­lır­sı­nız!
   Geçen gün Be­le­di­ye Baş­ka­nı İspi­roğ­lu’nun Fa­ce­bo­ok he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­şı­mın son­ra­sın­da ya­şa­nan­lar, priz-çi­vi bu­luş­ma­sı­nı çağ­rış­tı­rı­yor.
   Or­ta­da iki durum var.
   Biri genel, di­ğe­ri özel…
   Pay­la­şım­da ül­ke­mi­zin si­ya­sal görüş oran­la­ma­sı­na yö­ne­lik id­di­alı bir tez or­ta­ya atıl­mış: “Tür­ki­ye`de sağ görüş ger­çek Ana­do­lu in­sa­nı­nın git­ti­ği yol­dur ve % 70 ile ço­ğun­luk­ta­dır. Sol gö­rüş­se So­ya­dı Ka­nu­nu’yla ken­di­ne Türk gö­rü­nü­mü kı­lı­fı bulan Bi­zans dev­şir­me­si ve ka­lın­tı­la­rı­nın yo­lu­dur.” 
   Bit­me­di, de­va­mı var: “Türlü hok­ka­baz­lık­lar­la bu % 70 in ik­ti­dar ol­ma­ya ye­tecek ka­da­rı­nı bir arada tut­ma­yı ba­şar­dı bu­gü­ne kadar, Reis...” 
   Allah korusun… 
   Kelle ala­cak bir ta­nım­la­ma!
   Pay­la­şı­mın ori­ji­ni, öğ­ren­ci­lik yıl­la­rın­da bir dönem Ka­ra­pı­nar’da ika­met et-miş, şimdi Ku­şa­da­sı’nda otu­ran İmam Hatipli bir va­tan­da­şa ait.
   Tümü okun­du­ğun­da Meh­met İspi­roğ­lu’nun he­sa­bı­na kop­ya­la­na­rak ya­pış­tı­rıl­mış ol­du­ğu ih­ti­ma­li, ne­re­dey­se yüzde 99,9 gibi du­ru­yor!
   Emek­li bir öğ­ret­men ola­rak bunu söy­lü­yor­sam ne demek is­te­di­ğim an­la­şıl­mış­tır sa­nı­rım!
   İspi­roğ­lu, avu­ka­tı ara­cı­lı­ğıy­la bir açık­la­ma yap­mış ve “Pay­la­şım benim değil, he­sa­bı­mın bağlı bu­lun­du­ğu Be­le­di­ye Basın Bü­ro­su’nun ma­ri­fe­ti” demiş.
   Sa­vu­nu­yu doğru kabul ede­lim ve bu­ra­dan ha­re­ket­le so­ra­lım…
   Ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı­na “Hok­ka­baz” gibi hiç de şık ol­ma­yan bir ya­kış­tır­ma­nın yer al­dı­ğı metin, nasıl olur da be­le­di­ye gibi bir ku­ru­mun basın bi­ri­min­ce kop­ya­la­ya­rak da olsa sos­yal med­ya­ya ser­vis edi­lir?
   Ve nasıl olur da tam 18 saat si­lin­me­den orada öy­le­ce durur.
   Ben ne­de­ni­ni söy­le­ye­yim.
   Bu­ra­da met­nin baş ta­ra­fın­da­ki da­ya­nıl­maz ca­zi­be­li bir pa­rag­ra­fa odak­lan­ma var. 
   As­lın­da bu bir tuzak gibi ama gel gör ki, politik hırs aklın önüne geç­miş bir kere…
   Nedir o, tek­rar­la­ya­lım: “Sol görüş Bi­zans dev­şir­me­si ve ka­lın­tı­la­rı­nın yo­lu­dur!”
   Der­vi­şin fikri neyse zikri odur der­ler. 
   Yüzde 70’lik sağ ço­ğun­lu­ğun ver­di­ği güçle, ge­ri­ye kalan sol azın­lı­ğı (şim­di­lik; sonrası belirsiz!) aşa­ğı­la­ma hırsı ve ca­zi­be­si bi­ri­le­ri­nin gö­zü­nü kör etmiş ol­ma­lı.
   Hazır elde metin de var ve paylaşım zah­met­siz iş! Tıkla, tamam!
   Alt pa­rag­raf­ta yer alan “Hok­ka­baz Reis” in ne an­la­mı­na gel­di­ği­nin he­sa­bı ya­pıl­ma­dan fa­re­nin tu­şu­na ba­sıl­mış! (İnsanın tüyleri ürperiyor!)
   Baş­kan veya adam­la­rı; bu pay­la­şı­mı her kim yap­tıy­sa “hok­ka­baz” ya­kış­tır­ma­sı hoş kar­şı­la­na­cak durum değil.
   Acaba di­yo­rum, bunu ‘Bi­zans ar­tı­ğı’ ola­rak ni­te­le­nen ke­sim­den biri yap­mış ol­say­dı, ba­şı­na neler ge­lir­di?
   Peki, sağ gö­rüş­lü­ler ve özel­lik­le Ak Par­ti­li­ler, sola yö­nel­ti­len böy­le­si­ne se­vi­ye yok­su­nu ben­zet­me­yi onaylıyor mu?
   Benim gö­rüş­tü­ğüm aklı ba­şın­da partililerden hiç biri onay­la­mı­yor ve şık bulmuyor, onu be­lir­te­yim.
   “Türk gö­rü­nü­mü kı­lıf­lı Bi­zans ar­tık­la­rı” ta­nım­la­ma­sı­nın ne kadar ki­şi­yi kap­sa­dı­ğı­na bir ba­ka­lım mı?
   He­sa­bı ülke nü­fu­su ba­zın­da ya­par­sak yüzde otuz oranı 24 mil­yo­na…
   Seç­men he­sa­bıy­la da 17 mil­yon ki­şi­ye denk ge­li­yor.
   Her iki du­rum­da da Bi­zans ar­tı­ğı diye lanse edi­len kitle bir hayli ka­la­ba­lık gibi...
   Seç­men olma hakkı ka­zan­dı­ğım gün­den beri 24 veya 17 mil­yon için­de yer alan bir va­tan­da­şım. 
   Kendi he­sa­bı­ma söy­le­ye­yim; Bi­zans ar­tı­ğı ben­zet­me­si­ni (Bu yazı ka­le­me alı­nın­ca­ya kadar özür di­le­me­ye bile gerek duy­ma­dı­ğı için) Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ile suçlu ilan edip hak­la­rın­da so­ruş­tur­ma (!) aç­tır­dı­ğı­nı söy­le­di­ği, oku­du­ğu­nu an­la­ma özür­lü kad­ro­su­na olduğu gibi iade edi­yo­rum.
    Cum­hur­baş­ka­nı’na ya­pı­lan o ya­kış­tır­ma­ konusunda elim kolum bağlı. Öyle desen olmaz, böyle desen olmaz. En iyisi susmak!


Oran ne olmalı?
Nisan`da referandum var. Kamuoyu araştırma şirketlerine göre oylama yapılmış bitmiş! Gönlü `evet` ten yana olanlara göre Anayasa değişikliği seçmenlerin yüzde 60`ının oyuna mazhar oldu bile! İnsaflı olanlar “Yüzde 51 olsun, yeter ki evet olsun” demekte.
Hayırcılar biraz daha insaflı: “Şu anda yüzde 44 hayırcı, yüzde 42 evetçi var. Kararsızları eşit oranda dağıtın, teklif reddedilir” diyorlar.
Oylanan koskoca ülkenin birlikte yaşama koşullarını belirleyip imzalayacağı bir senet…
Fikrimi söyleyeyim…
Yüzde 51 evet veya tersi yüzde 51 hayır, Türkiye`nin geleceği için kabul edilebilir oranlar değil.
Böylesi yüzde birlik bir farkla kabul veya reddedilecek bir Anayasa değişikliği sonrasında bu günkünü aratacak yeni bir gerginlik ve ayrışma bizi bekliyor demektir.
Anayasa referandumlarında olmazsa olmaz evet eşiği yüzde 70`in üstüdür. Yüzde 80`i aşan oran ise idealidir. Kimsenin gık çıkarmaya hakkı olmaz.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1159