Soru işaretleri


     “Ka­ra­su sı­kış­tı, arsa yok. İhsa­ni­ye, De­niz­köy ve Ca­mi­te­pe’ye büyük talep var. Mil­le­tin yeri tarla fi­ya­tı­na gi­di­yor.”
   De­niz­köy, Ca­mi­te­pe, İhsa­ni­ye, Küçük Ka­ra­su ve Ku­yum­cu­lu ma­hal­le­le­rin­de, dev­let ka­ra­yo­lu­nun ku­ze­yin­de bu­lu­nan böl­ge­de imar dü­zen­le­me­si yap­mak ko­nu­su­nu mec­lis gün­de­mi­ne ge­ti­ren Baş­kan İspi­roğ­lu, ge­rek­çe­si­ni bu şe­kil­de açık­lı­yor.
   Çar­pı­cı cümle şu: “Ara­zi­ler tarla fi­ya­tı­na gi­di­yor!”
   Yani “Plan ya­par­sak ara­zi­ler de­ğer­le­nir, va­tan­daş ka­za­nır” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
   Bu ta­le­be mec­lis­te el kal­dır­ma­mak el­bet­te akla ziyan bir dav­ra­nış olur.
   Ya­sa­lar bu ko­nu­da hangi ku­ru­ma nasıl bir yetki ve­ri­yor­sa, buna uya­rak her türlü dü­zen­le­me­yi tez za­man­da yap­mak sa­de­ce yer sa­hip­le­ri­nin çı­kar­la­rı­nı ko­ru­ma­nın öte­sin­de dü­zen­li bir ya­pı­laş­ma için şart.
   İyi güzel de…
   Va­tan­da­şa ait ara­zi­le­rin yok pa­ha­sı­na elden çı­ka­rıl­ma­sı­na gönlü razı ol­ma­yan yufka yü­rek­li Baş­ka­nı­mız, nasıl olu­yor da ön­ce­den köy tüzel ki­şi­lik­le­ri­nin malı ko­nu­mun­da olup Bü­yük­şe­hir’e bağ­lan­dık­tan sonra Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne geçen onca arazi ko­nu­sun­da neden kamu çı­ka­rı­nı gö­ze­tir bir dav­ra­nış gös­ter­mi­yor?
   Bu­ra­da yaman bir çe­liş­ki var!
   O ma­hal­le­le­re ait plan yapılması ne­re­dey­se iki yıl­dır gün­dem­de. 
   Ga­ze­te ar­şi­vi­ne bak­tım; be­le­di­ye Haziran 2015`ten 27 Ekim 2016`ya kadar 5 ihale yap­mış;İhsa­ni­ye, De­niz­köy ve Küçük Ka­ra­su’da top­lam 93 bin 919 met­re­ka­re arazi sat­mış. Bunun faz­la­sı var, ek­si­ği yok! (Sadece bu üç mahallede)
   Bütün bu sa­tış­ların en az yarısı ne zaman yapılmış?
   Ethem San­cak’a İhsa­ni­ye’de Sa­vun­ma Sa­na­yii ya­tı­rı­mı için 2 bin 200 dönüm ara­zi­nin tah­sis edil­me­sin­den sonra... Tah­sis onay ta­ri­hi Şubat 2016; yani be­le­di­ye­nin son iki ihalesinden  sa­de­ce üç ay önce!
   Daha ön­ce­si de var tabi ki…
   Eski bakan İdris Gül­lü­ce’nin kızı, ye­ğe­ni ve diğer bazı ya­kın­la­rı­nın da İhsa­ni­ye’de yok pa­ha­sı­na arazi ka­pat­tı­ğı­nı bi­li­yo­ruz!
   Sa­de­ce İhsa­ni­ye’de sa­tı­şa su­nu­lan be­le­di­ye ara­zi­le­ri 41 bin 500 met­re­ka­re… Met­re­ka­re satış be­de­li 100 lira.
Aynı ara­zi­le­ri imar­lı ha­liy­le met­re­ka­re­si 500 li­ra­dan ba­ba­nın oğ­lu­na sat!
   Şimdi şöyle iti­raz­lar ola­cak­tır… Efen­dim imar ge­çin­ce yüzde 40 kü­çü­lür, yol geçer, park ko­nu­lur filan falan!
   Geçin bun­la­rı geçin!
   Geç­miş dö­nem­ler­de de imar plan­la­rı ya­pıl­dı; 18. Madde uy­gu­la­ma­la­rıy­la be­le­di­ye ka­dast­ro yol­la­rın­dan on­lar­ca dönüm arazi ka­zan­dı.
   Kamu malı değil mi? İmarda kol­la­san kim ne di­yecek?
   Unutmadan...
   Mecliste dört mahallenin 5 binlik ve binlik planları gündeme getirildi, İhsaniye yok!
   Meclis üyelerine sordum. “Geçen dönemde yapıldı galiba” dediler.
   Ne demek galiba?
   Koskoca mahallenin imar planlarının yapılıp yapılmadığını biz kimden öğreneceğiz? Geyve Belediyesi üyelerinden mi?
Plan yet­ki­si ko­nu­su
   Ara­lık mec­li­sin­de mec­lis­te bir öner­ge okun­muş ve gö­rü­şül­me­den oy­lan­mak üze­rey­ken iti­raz­lar üze­ri­ne tek­lif bin bir nazla İmar ve Hukuk Ko­mis­yon­la­rı­na gön­de­ril­miş­ti.
   Neydi o tek­lif?
   Yu­ka­rı­da sö­zü­nü et­ti­ğim ma­hal­le­ler­de 1/5000’lik nazım plan­la 1/1000’lik uy­gu­la­ma imar plan­la­rı­nın yap­tı­rıl­ma­sı…
   Ya­sa­ya ba­kı­yor­sun; nazım plan yapma yet­ki­si Bü­yük­şe­hir’e ait. En azın­dan o yap­maz­sa yetki alman gerek.
Bir çe­liş­ki­ye daha dik­kat çek­mek is­te­rim.
   Bun­dan iki ay önce, Ka­ra­su mer­ke­ze ait 1/1000’lik re­viz­yon imar plan­la­rı­nı yapma yet­ki­si bizim be­le­di­ye­dey­ken mec­lis ka­ra­rıy­la Bü­yük­şe­hir’e dev­re­dil­me­di mi?
   Sen kalk kendi yet­ki­ni Bü­yük­şe­hir’e pasla, Bü­yük­şe­hir’in yet­ki­sin­de olan 1/5000’lik plan­la­rı ka­ta­kul­li bir oy­la­may­la ken­din yap­ma­ya kalk!
   Geç­miş­te de buna ben­zer yetki ha­ta­la­rı yap­tık ve be­de­li­ni ödü­yo­ruz!
   Ye­ni­ma­hal­le’den Kü­çük­bo­ğaz’a Ko­ca­ali yo­lu­nun ku­ze­yin­de­ki yer­le­şim alanı plan­la­rı­nı onay yet­ki­si Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nda iken biz ne yap­tık?
Be­le­di­ye Mec­li­si ona­yıy­la ye­ti­nip ba­kan­lı­ğı gör­mez­den ge­le­rek yü­rür­lü­ğe sok­tuk, iyi mi!
   Şimdi o böl­ge­de 2008’den beri ve­ri­len tüm ruh­sat ve is­kân­lar so­run­lu. Lokal şi­kâ­yet­ler­le baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­lar var, ha­tır­la­yın.
   Bu­yu­run, kal­kın ba­ka­lım al­tın­dan!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 997