Sosyetik oluyoruz!


   Başta pa­zar­cı­lar olmak üzere Ka­ra­su es­na­fı­nı üzen bir gi­ri­şim var. Sos­ye­te Pa­za­rı adı al­tın­da ikin­ci bir Pazar (cık) açma ha­zır­lık­la­rı ta­mam­lan­mış gibi…
   Biz es­naf­lar üzü­lü­yor desek de bu pa­za­rın açıl­ma­sı­na se­vi­nen­ler de ola­bi­lir. Bunun de­ğer­len­dir­me­si­ni esnaf kendi ara­sın­da mut­la­ka ya­pı­yor­dur.
   Basın bu işin ta­ra­fı mıdır?
   Veya Sos­ye­te Pa­za­rı ilçe ba­sı­nı­nı ne kadar il­gi­len­di­rir diye so­ru­la­cak olur­sa şunu söy­le­ye­bi­li­riz. Şi­kâ­yet eden ve edi­le­ne aynı öl­çü­de görüş be­lirt­me hakkı ve­re­rek olanı bi­te­ni ka­mu­oyu­na ak­tar­mak bizim gö­re­vi­miz.
   Bu­ra­dan ha­re­ket­le ko­nu­nun ta­raf­la­rı­na ula­şa­lım dedik.
   Doğal ola­rak ilk akla ge­len­ler, Esnaf Odası ve Pa­zar­cı­lar Der­ne­ği yö­ne­ti­ci­le­ri ise diğer ta­ra­fı Sos­ye­te Pa­za­rı mü­te­şeb­bis­le­ri ve en önem­li­si buna izin, ruh­sat, yer gös­ter­me gibi iş­ler­le gö­rev­li olan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’dir.
   İlk iki esnaf tem­sil­ci­le­ri­ni din­le­dik. Ha­liy­le bu pa­za­rın açıl­ma­sı­na karşı ol­duk­la­rı­nı ve tem­sil et­tik­le­ri es­naf­la­rın hak­la­rı­nı başta hukuk olmak üzere her plat­form­da ko­ru­ya­cak­la­rı­nı söy­lü­yor­lar.
   Ay­rı­ca mü­te­şeb­bis­ler or­ta­da yok!
   İnter­net­ten araş­tır­dık; pa­zar­ye­ri kurma şart­la­rı ara­sın­da şöyle bir madde var:
   “Pazar yer­le­ri; imar plan­la­rın­da be­lir­len­miş veya asıl tah­sis ama­cı­nı en­gel­le­me­mek kay­dıy­la ay­rıl­mış diğer alan­lar­da be­le­di­ye­ler veya be­le­di­ye­le­rin yüzde el­li­sin­den faz­la­sı­na sahip ol­duk­la­rı iş­ti­rak­le­ri ta­ra­fın­dan ku­ru­lur. Ger­çek veya tüzel ki­şi­ler ta­ra­fın­dan Pazar yer­le­ri ku­ru­la­maz” diyor.
   Üs­te­lik bunun için mec­lis ka­ra­rı ge­re­ki­yor.
   Be­le­di­ye’ye sor­duk, alın­mış bir mec­lis ka­ra­rı yok. Her­han­gi bir iş­let­me ruh­sa­tı yok. İmar pla­nın­dan söz ko­nu­su ara­zi­nin ‘Pazar yeri’ ola­rak be­lir­len­miş bir du­ru­mu yok!
    Sos­ye­te Pa­za­rı ku­rul­mak is­te­nen yere git­tik bak­tık. 5-6 dö­nüm­lük arazi dol­du­ru­lup be­ton­lan­mış. Ay­dın­lat­ma için ola­cak (Ka­pat­ma amaç­lı da ola­bi­lir) bir yığın direk di­kil­miş. An­la­ya­ca­ğı­nız dünya kadar mas­raf…
   Ya­sa­la­rın, yö­net­me­lik­le­rin izin ver­me­di­ği böy­le­si bir gi­ri­şi­me kim, nasıl izin ver­miş ola­bi­lir?
Yazık değil mi bunca mas­ra­fa?
   Ekonomide ateşin bacayı sarmanın da ötesine geçip evi kuşattığı şu günlerde neyin sosyletesi, neyin pazarı Allah aşkına?
   Bu işin altında bir bit yeniği var gibi; kime sorsak acaba?
   As­lın­da olanı bi­te­ni her­kes bi­li­yor ama söy­le­me­ye kimsenin dili var­mı­yor.


GÜM SESİNDEN KORKMAYIN!
   Si­ya­se­ten renk­li ve ha­re­ket­li gün­le­re ha­zır­la­nı­yo­ruz. Göz­ler ha­liy­le ve ön­ce­lik­le AKP’nin üze­rin­de… 
   Baş­kan adayı kim ola­cak? İspi­roğ­lu mu, Sarı mı?
   Yoksa kim­se­nin tah­min ede­me­di­ği üçün­cü bir kişi mi?
Biz bun­la­rı tar­tı­şa­du­ra­lım, par­ti­nin se­çim­ler­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz’un bir açık­la­ma­sı düştü haber sü­tun­la­rı­na…
   Özeti şöyle: 
   Te­ma­yül yok­la­ma­sı için bir prog­ram ge­liş­ti­ril­miş. Oy kul­la­na­cak par­ti­li­le­re kim­lik gös­ter­me ko­şu­luy­la ve tek kul­la­nım­lık bir kart ve­ri­lecek. Hüc­re­ye girip oy kul­lan­dık­tan sonra bu kar­tın bir kez daha kul­la­nım şansı bu­lun­ma­ya­cak. Böy­le­ce mü­ker­rer oyun önüne ge­çil­miş ola­cak.
   Müm­kün tabi, böyle bir tek­no­lo­ji var… AKP’de para gani! Do­la­yı­sıy­la sorun yok!
   Durun, daha bit­me­di… 
   Yavuz’un açık­la­ma­la­rı­na gö-re, oy­la­ma ta­mam­la­nıp so­nuç­la­rı di­ji­tal or­tam­da son ve tek karar ve­ri­ci Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’a ile­til­di­ği anda ge­liş­ti­ri­len o prog­ram pat­la­ya­rak kendi ken­di­ni imha edecek! 
   Ne an­la­dı­nız bu işten?
   Ben yo­lu­nu­zu aça­yım…
   Di­ji­tal oy­la­ma­nın so­nuç­la­rı­nı sa­de­ce Reis gö­recek, par­ti­nin her ka­de­me­de­ki yö­ne­ti­ci­si so­nuç­la­rı gör­me­yecek ve ha­liy­le bil­me­yecek.
   AKP geç­miş­te de eği­lim yok­la­ma­la­rı ya­par­dı. De­le­ge­ler, ma­hal­le tem­sil­ci­le­ri, parti ku­ru­cu­la­rı ve yö­ne­tim ka­de­me­sin­de yer alan­lar aday aday­la­rı ara­sın­dan be­ğen­dik­le­ri ismi san­dı­ğa atar­dı. Sonra oylar bir çu­va­la dol­du­ru­lup kısa yol­dan Genel Mer­kez’e ulaş­tı­rı­lır ve sayım ka­pa­lı ka­pı­lar ar­ka­sın­da ya­pı­lır­dı.
   Şimdi bu yön­te­min di­ji­tal olanı uy­gu­la­na­cak.
   So­nuç­lar Reis’e ulaş­tı­ğın­da İl Baş­kan­lı­ğı ve ilçe mer­kez­le­rin­den arş-ı alaya top­lam 17 tane güm sesi yük­se­lecek.  Her­kes bi­lecek ki, prog­ram pat­la­mış ve işlem ta­mam­lan­mış­tır! 
   Sov­yet dik­ta­tö­rü Sta­lin’e mu­ha­lif­le­ri ‘seçim ya­pa­lım’ diye baskı yapıp du­ru­yor­muş. Ger­çek adı Vis­sa­ri­yo­no­viç Çu­gaş­vi­li olan ve ken­di­si­ne ‘Çelik’ la­ka­bı ve­ri­len Sta­lin so­nun­da pat­la­mış:
“Tamam, ya­pa­lım da oy­la­rı biz sa­ya­ca­ğı­mı­za göre seçim bo­şu­na zaman kaybı değil mi?”
   Ya­zı­mız Sta­lin’den dı­şa­rı… 
   Ama­cım şu ekonomik darboğaz günlerinde gül­me­yi unut­mak üzere olan okur­la­rı­mı­za hiç de­ğil­se gü­lüm­se­me şansı sun­mak­tan iba­ret­tir!
   Başka şe­kil­de yorum yapıp ba­şı­mı derde sokan olmaz in­şal­lah!
   Amin!

ES cetveli
   Yerel se­çim­ler yak­laş­tı­ğın­da her­kes­te bir mü­hen­dis­lik he­ve­si dep­re­şir! Elde cet­vel, çi­zim­ler baş­lar. Hani şu mü­hen­dis­lik öğ­ren­ci­le­ri­nin okula gi­diş-dö­nüş sa­at­le­rin­de ajan­da ara­sı­na kıs­tır­dık­la­rı, zaman zaman da kılıç gibi sağa sola sal­la­dık­la­rı T cet­ve­li gibi yani.
   Bunun si­ya­set için ola­nı­na S cet­ve­li de­ni­yor. (ES diyelim ki daha bir havalı olsun!)
   Nasıl kul­la­nı­lır ES cet­ve­li? 
   Şu parti o adayı gös­te­rir­se, kü-sen aday diğer par­ti­ye geçer ve böy­le­ce en id­di­alı parti eşek­ten düşen kar­puz mi­sa­li or­ta­dan ikiye ay­rı­lır­sa, be­ri­ki isim mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ortak adayı olur­sa…
   Bu bir si­ya­set mü­hen­dis­li­ği… De­nen­miş ama o cet­vel kul­la­nı­la­rak ya­pı­lan çi­zim­ler sonuç ver­me­ye­rek ta­sar­la­nan yapı daha kâğıt üze­rin­dey­ken çök­müş­tür! 
   Çünkü bu tür he­sap­lar el­may­la ar­mu­dun top­lan­ma­sı gi­bi­dir. Sıra çiz­gi­nin al­tı­na düşen top­la­mın kar­şı­sı­na birim adı yaz­ma­ya gel­di­ğin­de çu­val­lar­sın!
   Bak­ma­yın siz okuduğunuz ukalalık boyutunu aşan eleş­ti­ri­le­re… Bu mü­hen­dis­li­ğe en çok alet olan­lar, biz­ler gibi has­bel­ka­der bir ga­ze­te kö­şe­sin­de yazma fır­sa­tı bu­lan­lar­dır. 
   Açık­tan yaz­maz gö­rü­nü­rüz ama ku­lis­le­re gi­rin­ce kim­se­ye çizim şansı bı­rak­ma­yız!
   ‘Çatı aday’ for­mü­lü çok de­nen­di dedik, en azın­dan Ka­ra­su özeli için abart­tık. Ha­tır­la­dı­ğı­mız bir tek 2009 se­çim­le­rin­de CHP-DYP iş­bir­li­ği­dir. İki parti ancak ‘bir siz­den-bir biz­den’ he­sa­bı­nı tut­tu­ra­bil­miş, san­dık­lar açıl­dı­ğın­da parti ba­şı­na birer mec­lis üyesi ka­zan­mak­la ye­tin­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır.
   Ben­zer bir gi­ri­şim ye­ni­den uç ver­mi­şe ben­zi­yor.  Hatta bu işin mü­hen­dis­li­ği­ne so­yu­nan ar­ka­da­şı­mı­zın, men­su­bu ol­du­ğu Ana­mu­ha­le­fet par­ti­si­nin il ve ilçe yö­ne­tim­le­ri­ne bu ko­nu­da bir de bri­fing ver­di­ği­ni öğ­ren­dik.
   O bu­luş­ma­dan nasıl bir sonuç çık­tı­ğı­nı bi­le­mi­yo­ruz. Ancak tah­min­ler, ‘çatı aday’ for­mü­lü­nün so­nu­na kadar zor­la­na­ca­ğı yö­nün­de.
   Kuş­ku­suz buna yol veren de il­çe­de­ki seç­men sa­yı­sı­nın ya­rı­sı­nı çan­ta­da kek­lik gören AKP’dir… ‘Zevk benim değil mi, sü­re­yi di­le­di­ğim gibi kul­la­nı­rım’ di­ye­rek ada­yı­nı ilan et­me­de naz­lan­dık­ça naz­la­nı­yor. Hak­sız­lık yap­ma­ya­lım; AKP, sü­re­ci en az ha­sar­la at­lat­ma­nın yol­la­rı­nı arı­yor­dur.
   Mu­ha­le­fete de hak­kını teslim etmemek olmaz. Bi­li­yor ki, ka­mu­oyun­da dil­len­di­ri­len muh­te­mel AKP aday­la­rın­dan biri açık­lan­dığında, ik­ti­dar ka­na­dın­da küçük kı­ya­met ko­pa­caktır!
   Seç­me­nin de öf­ke­si bur­nun­da. Fın­dık fi­ya­tı­nın düşük ol­ma­sı bir yan­dan, dö­viz­de­ki yük­se­li­şin enf­las­yo­nu ve hayat pa­ha­lı­lı­ğı­nı ar­tır­ma­sı diğer yan­dan… İkti­dar ge­mi­si­ni terk etmek için fır­sat kol­la­yan kol­la­ya­na…

Baraj çatırdıyor
   AKP, ku­rul­du­ğu 2002’den gü­nü­mü­ze kadar ço­ğun­lu­ğun oyunu kendi ba­ra­jın­da top­la­ma­yı bildi. Bi­ri­ken suyla önce yan­daş çift­lik­le­ri su­la­dı, elde et­ti­ği ener­jiy­i de hiç­bir ge­ti­ri­si ol­ma­yan göze hitap edecek ya­tı­rım­la­rda kullandı.
   Tek ba­şı­na ik­ti­da­rı­nın 17’nci yı­lı­na gi­rer­ken, ba­ra­jın ek­si­len su­yu­nu 31 Mart yerel se­çim­le­riy­le tak­vi­ye et­me­yi dü­şü­nen AKP bu kez alı­şa­gel­di­ği be­re­ket­li oy­lar­dan ola­bi­lir. Çünkü gö­rül­dü­ğü ka­da­rıy­la baraj göv­de­sin­de sa­yı­sız çat­lak­lar oluş­muş du­rum­da.
   Bun­la­rın en önem­li­si eko­no­mik kriz­se, ikin­ci­si ada­let me­ka­niz­ma­sı­na olan gü­ve­nin çat­la­ma­sı­dır. 
   Siz bun­la­ra Rahip Brun­son olayını, Ara­bis­tan kon­so­los­lu­ğun­da­ki ci­na­yeti, sağ­lık­ta baş gös­te­ren ve gi­de­rek de­rin­le­şen kaosu, mut­fa­ğa düşen fi­ti­li çe­kil­miş enf­las­yon bom­ba­sını, eği­tim­de­ki kar­ma­şayı, yol­suz­luk­ları, er­te­le­nen ya­tı­rım­ları, Lüb­nan­lı­la­rın Te­le­kom vur­gu­nunu, döviz ku­ruy­la tak­vi­ye­li Kör­fez ve Boğaz ge­çiş­le­ri­ne giden çuvallar dolusu pa­ra­ları ve daha bir sürü çat­la­ğı da ek­le­yin.
   Ne kadar sağ­lam ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın dün­ya­da­ki hiç­bir baraj bunca çat­la­ğa da­ya­na­maz ve çöker.
   AKP bence bu teh­li­ke­yi gör­me­li ve ba­ra­jın ka­pa­ğı­nı ara­la­yıp 16 yıl­dır olu­şan çat­lak­la­rı onar­ma yo­lu­na git­me­li­dir.
   Do­la­yı­sıy­la her parti için ol­du­ğu gibi AKP’ye düşen, yerel se­çim­ler­de aday­la­rı­nı ‘Ni­te­li­ği ne olur­sa olsun, yeter ki bize oy ge­tir­sin’ an­la­yı­şıy­la be­lir­le­mek ye­ri­ne bu gö­re­vin üs­te­sin­den ge­le­bi­lecek isim­le­rle seçmenin karşısına çıkmaktır.
   Baraj çö­ker­se AKP’yle bir­lik­te bütün ül­ke­yi siler sü­pü­rür.

Recep Soytürk
   İsken­de­run Kay­ma­ka­mı Recep Soy­türk 7 Ha­zi­ran 2015 genel se­çim­le­rin­de Ka­ra­su’yu tem­si­len AKP’den Sa­kar­ya mil­let­ve­kil­li aday ada­yıy­dı. 
   Genel Mer­kez o se­çim­de Soy­türk’ü lis­te­ye koy­ma­dı­ğı gibi kuzey il­çe­le­ri­ni de gör­mez­den gel­miş­ti.
   O da kır­gın­lı­ğı­nı hiç belli et­me­den atan­dı­ğı Ha­tay-Dört­yol kay­ma­kam­lı­ğı­na gitti… Ar­dın­dan da ön­ce­den söz ve­ril­di­ği halde ger­çek­leş­me­yen İsken­de­run’a geçiş yaptı.
   Soy­türk Sa­kar­ya İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­ter­li­ği yap­mış bir isim. Do­la­yı­sıy­la yerel yö­ne­tim ko­nu­sun­da deney sa­hi­bi… Özel ida­re­le­rin görev ve yet­ki­le­ri Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne geç­ti­ği­ne göre iki ku­ru­mun iş­le­vi bi­re­bir aynı.
   Şimdi ba­kı­yo­ruz, Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si aday aday­lı­ğı­na ismi ge­çen­ler ara­sın­da Recep Soy­türk yok… 
   Tek­lif edi­lir­se kabul eder veya etmez, onu bi­le­mem. Türkiye’nin borç sıralamasında üçüncü Büyükşehir Belediyesi’ni yönetmeye talip olmak ayrı bir cesaret ister doğrusu.
   Soy­türk’ün adını gün­de­me ge­tir­mek, kendinden yana aday seçimi te­la­şı­na düş­müş Ka­ra­su’daki par­ti­lile­rin ak­lı­na bir türlü gel­mi­yor.  Mil­let­ve­ki­li aday­lı­ğı­na ikna için Hatay yol­la­rı­na düşen Ka­ra­su­lu­la­rın gö­re­vi değil mi bu?
   Siyaset böyledir. Toplum çıkarı yerine kişisel çıkarların hesabı ön plana çıkar. Özellikle belirli makamlara da yakınlarının gelmesini pek istemez siyasetçi. Küçük ilçelerdeki temel hastalık budur. Komşunun kendini yetiştirmiş oğlunu makamlara layık görmez. Elinden gelse aşağılar,
   Ben bunun canlı örneğine şahit olmuştum. Gülben Ergen’in katıldığı festival konserinde dünyaca isim yapmış Prof. İsmail Çakmak eşiyle ayakta kalmıştı. Üstelik sahnedeki sunucu da Çakmak’ın öz be öz ağabeyiydi. ‘Şu bizim Çakmak diye dudak bükülmüştü her halde!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 397