SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

STRATEJİK ÇÖKÜŞ!


   Arap Ba­ha­rı ile ka­ba­ran iştah, önce Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­na sü­rük­len­mek ve ar­dın­dan o ba­tak­lı­ğı Tür­ki­ye’nin baş­ken­ti­ne ta­şı­mak­la so­nuç­lan­dı.
   Os­man­lı’dan miras ola­rak gör­dü­ğü­müz Or­ta­do­ğu’nun pet­rol ya­tak­la­rı bizim ola­cak­tı. Rü­ya­mız ‘St­rat­jik De­rin­lik’ tuğlasının say­fa­la­rın­da kaldı.
   An­ka­ra’da ya­şa­nan 1 Ekim Cu­mar­te­si kat­li­amı, bu gün ül­ke­yi yö­ne­ten an­la­yı­şın ese­ri­dir. 
   Er­tuğ­rul Özkök’ün de­di­ği gibi tam da Su­ri­ye’deki Emevi Ca­mi­si’nde Cuma na­ma­zı kıl­ma­ya ha­zır­la­nı­yor­duk ki, Su­ri­ye baş­ken­ti­miz­de ce­na­ze na­ma­zı kı­lı­yor!
Sorgulamayacak mıyız?
   Bu ül­ke­nin vic­dan sa­hi­bi in­san­la­rı, dış po­li­ti­ka­da ül­ke­mi­zin hangi nok­ta­dan ne­re­le­re ta­şın­dı­ğı­nın sor­gu­la­ma­sı­nı yap­ma­ya­cak mı?
   Dost ve kar­deş Esad’ın ani bir ka­rar­la dik­ta­tör Esed’e nasıl dö­nüş­tü­rül­dü­ğü­nü film izler gibi iz­le­me­dik mi?
   Beş yıl önce adı ve sanı bi­lin­me­yen IŞİD de­ni­len ci­na­yet şe­be­ke­si nasıl oldu da Su­ri­ye ve Irak’ın top­rak­la­rı­nı güle oy­na­ya ele ge­çir­di?
   Rey­han­lı’daki kat­li­am­da 52 kişi öldü; unut­tuk…
   Di­yar­ba­kır’da HDP mi­tin­gin­de bomba pat­la­tıl­dı; es geç­tik!
   Suruç’taki in­ti­har sal­dı­rı­sın­da 34 kişi kat­le­dil­di; in­ti­har bom­ba­cı­sı­nın kim­li­ği­ni açık­la­mak­la ye­ti­ne­rek üs­tü­nü ört­tük.
I   ŞİD’e silah ve mü­him­mat ta­şı­dı­ğı iddia edi­len TIR’ların için­de Türk­men­ler’e gi­yecek ve gıda yar­dı­mı ol­du­ğu ya­la­nıy­la ka­muf­le ettik. 
Asıl ya­lan­la­ma Türk­men­ler’den geldi: ‘Bize yar­dım gel­me­di’ de­di­ler.
   Su­çüs­tü yapan savcı ve su­bay­la­rı ko­de­se tık­tık!
   Şimdi An­ka­ra’da Tür­ki­ye’nin en büyük kı­yı­mı ile karşı kar­şı­ya­yız.
Ödülü Başbakanlık
   “Kom­şu­lar­la sıfır sorun” slo­ga­nıy­la Dı­şiş­le­ri­’nin ba­şı­na ge­le­rek Türk dış po­li­ti­ka­sı­nı yıl­lar­ca kusursuzca çekip çeviren de­ne­yim­li kad­ro­la­rı hal­laç pa­mu­ğu gibi da­ğı­tan an­la­yı­şın ül­ke­yi ne­re­le­re ge­tir­di­ği­ne bakın.
   Çev­re­miz­de dost ülke bı­rak­ma­yan bakan, ödül­len­di­ril­di ve Baş­ba­kan ya­pıl­dı.
   Sıfır so­run­cu kadro il­ko­kul öğ­ren­ci­le­ri­nin bile çö­ze­ce­ği şu tablo kar­şı­sın­da aciz kaldı:
   Tür­ki­ye do­ğal­ga­zı Rusya, İran ve Azar­bey­can’dan alı­yor.
   Top­ra­ğı­na su bo­ru­su çaksa do­ğal­gaz fış­kır­tan Rusya, elekt­rik ih­ti­ya­cı­nın yüzde 25’ini do­ğal­gaz çev­rim sant­ral­le­riy­le kar­şı­lar­ken bu oran bizde yüzde 50…
   Esad re­ji­mi­nin iki des­tek­çi­si var; biri Rusya di­ğe­ri İran.
   Tür­ki­ye Esad’a düş­man…
   Rusya ‘Va­na­ya tarla fa­re­si sı­kış­tı’ di­ye­rek gazı iki gün kesse, ül­ke­miz­de sa­na­yi üre­ti­mi durur. İkra­mi­ye ola­rak da ta­ma­men do­ğal­gaz ba­ğım­lı­sı ya­pı­lan Trak­ya ve Mar­ma­ra böl­ge­si donar! 
   St­ra­te­jik De­rin­lik ka­fa­sı bu ka­dar­cık denk­lem kar­şı­sın­da aciz kaldı iyi mi!
Reşit bile anons edecek!
   Rusya kaşla göz ara­sın­da Su­ri­ye’ye yer­leş­ti. “Esad re­ji­mi­ni ve do­la­yı­sıy­la Su­ri­ye’nin bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­mak için bu­ra­da­yım” şek­lin­de­ki anon­su­nu ne­re­dey­se Reşit Çak­mak bile Karasu’ya duyuracak!
   Rusya’nın he­de­fin­de­ki örgüt IŞİD…
   Eli kanlı IŞİD mi­li­tan­la­rı­nın Rusya’nın sı­kış­tır­ma­sıy­la ka­ça­bi­le­ce­ği tek ülke Tür­ki­ye…
   Kaç­mak ne ke­li­me; sı­nır­la­rı­mız kev­gir… Di­le­yen girer di­le­yen çıkar!
   Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nan 2 mil­yon Su­ri­ye­li için 7 mil­yar dolar har­ca­dık.
   Ne de­miş­ti dünya li­de­ri­miz: “İti­bar­dan ta­sar­ruf olmaz!”
   Mi­sa­fir ağır­la­mak iti­bar gös­te­ri­si için en bü-yük fır­sat­tır!
   Şimdi aklı selim sahibi herkes kendisine  “7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablodan geniş tabanlı bir hükümet çıksaydı, başımı-za bunca iş gelir miydi?” sorusunu soruyor.
   Aklı eren, her şeyden önce vicdan sahibi olanlar, akşam yastığa başlarını koyduğunda bu soruyu tekrar tekrar kendisine sorsun.
   Kamuoyu yoklamaları 1 Kasım seçimlerinde (Eğer yapılırsa tabi ki!) tablonun değişmeye-ceğini ve 7 Haziran benzeri bir sonuç çıkaca-ğını gösteriyor.
   Eğer sonuç aynı olursa“Ben kazanana ka-dar seçim” süreci devam mı edecek?
   Ankara katliamı sonrası “İstifa etmeyi dü-şünüyor musunuz?” sorusuna “Bizim so-rumluluğumuz yok” diyen Aksaray Valili-ği’nden İstanbul Emniyeti’nin başına, oradan İstanbil Valiliğine, ardından İçişleri Bakanlı-ğı’na jet geçiş yapan İçişleri Bakanı  ile soruyu sırıtarak karşılayan Erdğan’nı hapis dönemin-de Cezaevleri Genel Müdürü olduğu öne sü-rülen Adalet Bakanı görevlerine devam mı edecek?
   Bu aymazlık, bu ‘alenen taraflılık’ kokan vurdumduymazlık devam ettiği sürece, hiç kimse Türkiye’nin terör kıskacından kurtula-bileceği düşünü görmesin.
Ne yapacağız?
   Karanlık bir noktadayız. Terörle hedeflenen toplumu duyarsızlaştırmak, yıldırmak ve evine kapatarak duyarsız hale getirmektir.
   Bizler karar aşamasındayız. Ya barış ve kardeşlik isteğimizi haykırmaya devam edeceğiz. Ya da bombalara eyvallah deyip Gar meydanlarından uzak duracağız.
   Bu kör gidişin ekonomik sonuçları da olacak. Şu satırları yazdığım sırada ‘Orta Vadeli Plan-da’ büyüme oranının düşürüldüğü haberini dinliyorum. Milli gelirimiz de kişi başına 19 bin doların altına çekilmiş.
   Sahi, biz ne zaman kişi başı 10 bin dolar milli gelir ortalamasına yükselmiştik?

NİYAZİ’Yİ KAYBETTİK
   Ankara katliamında can arkadaşımı Niyazi Büyüksütçü de yaşamını yitirdi. Yayınlanan listelere baktığımda görememişim. Geyveli devre arkadaşım İbrahim Berber arayıp haber verdi.
   Bolulu-Mudurnulu olan Niyazi uzun yıllar Gebze’de öğretmenlik yapıp emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşmişti. Barış ve demok-rasi ve kardeşlik mücadelesinin yılmaz neferlerindendi.
   Bir başka acı haber de İstanbul’dan geldi. Öğretmen Okulu’ndan coğrafya öğretmenimiz Sema Yalabuk (Hunca) geçirdiği trafik kaza-sında hayatını kaybetti. Biz okuldan mezun olduktan sonra, kozmetik sektörünün önde gelen isimlerinden Hunca ailesine gelin gitmişti.
   Ve Nihat Abi...
   İnönü İlkokulu7nda bir süre birlikte çalıştık. Sessiz, sakin ve efendi kişiliğiyle örnek bir insandı. Eşi Emine Çelik’le birlikte meslekte başarılı ikili olarak öne çıkmışlardı.
   Bir sürü anımız var. Acı-tatlı demiyorum; çünkü Nihat Abi ile aramızda geçen bir tane bile acı anı hatırlamıyorum.
   68 yaşında bu dünyadan göçmek  Nihat Abi için erken oldu diyorum.
   Ankara’daki katliam... Ölümler, ölümler...
   İnanın bu hafta içimden hiçbir şey yazmak gelmiyor. 11 yıldır Sakarya Yenihaber’e yazmakta olduğumköşe yazımı bile  ilk kez aksattım.
   Elinizdeki Karasu Haber’de bir sıradanlık görürseniz lütfen  bu sıkntıma yorun.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1184