SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Suçlu bulundu!


   Usul­süz imar de­ği­şik­li­ği ile gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tan hak­la­rın­da dava açı­lan 2009-2014 dö­ne­mi Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile biri hariç 14 Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi çe­şit­li ce­za­lar al­dı­lar. 
   Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı’nın al­dı­ğı hapis ce­za­la­rı ye­ni­den suç iş­le­me­ye­cek­le­ri yö­nün­de mah­ke­me üze­rin­de bir ka­na­at oluş­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le er­te­len­me­yip pa­ra­ya çev­ril­di. 
   Mec­lis üye­le­ri hak­kın­da­ki ha-pis ce­za­la­rı ‘hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı’ mad­de­siy­le 5 yıl er­te­len­di.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İs-pi­roğ­lu, Ada­pa­za­rı’nda yayın yapan bir radyo ka­na­lı­na ko­nuş­muş ve mah­ke­me ka­ra­rı ko­nu­sun­da şöyle demiş: “Hakim ce­za­yı bize değil İmar Ko­mis­yo­nu Üye­le­ri’ne ver­me­liy­di. On­la­ra gü­ven­dik ve ko­mis­yon­dan gelen ra­po­ru kabul ettik!”
   Sayın Baş­kan mah­ke­me­de de ben­zer sa­vun­ma­yı mı yaptı bi­le­mi­yo­ruz. Eğer öy­ley­se ha­ki­min bunu dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı var­sa­ya­bi­li­riz.
   İspi­roğ­lu söz ko­nu­su ka­ra­rın alın­dı­ğı ta­rih­te MHP’den be­le­di­ye baş­ka­nıy­dı. 5 ki­şi­lik ko­mis­yo­nun 4 üyesi de MHP’liydi. Do­la­yı­sıy­la MHP’nin ço­ğun­lu­ğu oluş­tur­du­ğu mec­li­si yine kendi par­ti­sin­den üye­le­rin al­dat­tı­ğı gibi bir iddia or­ta­ya çı­kı­yor.
   Baş­kan, 2014 se­çim­le­rin­den önce parti de­ğiş­tir­di ve ikin­ci kez se­çi­mi ka­zan­dı. Ön­ce­ki dö­nem­de MHP’de görev yapan bir üyeyi de kendi kon­ten­ja­nın­dan yeni par­ti­si­ne ge­tir­di ve bir kez daha mec­lis üye-si seç­tir­di. 
   Mec­li­si al­dat­tı­ğı iddia edi­len o ko­mis­yo­nun bir diğer üyesi de halen Ak Parti sı­ra­la­rın­da otu­ru­yor. Do­la­yı­sıy­la bize “So­ru­nu kendi ara­la­rın­da kar­deş kar­deş çöz­sün­ler” demek dü­şü­yor.
NEDEN KOMİSYON?
   Benim de­ğin­mek is­te­di­ğim konu kimin kimi al­dat­tı­ğı değil. İmar Ko­mis­yo­nu’nun ça­lış­ma bi­çi­mi ve do­la­yı­sıy­la mec­li­sin bu ko­mis­yo­na yük­le­di­ği mis­yon.
Yıl­lar­dan beri göz­le­mim şu: Be­le­di­ye Mec­li­si, İmar Ko­mis­yo­nu’na ha­va­le et­ti­ği tüm dos­ya­lar­da, orada alı­na­cak ka­rar­la­rı tar­tış­ma­sız kabul etme eği­li­min­de gö­rü­nü­yor. Bir­kaç is­tis­na dı­şın­da bu güne kadar hep böyle oldu!
   Ko­mis­yo­na ha­va­le edi­len gün­dem mad­de­le­ri ço­ğun­luk­la imar de­ği­şik­lik­le­ri. Ve bu de­ği­şik­lik ta­lep­le­ri, İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­si­nin kür­sü­ye çıkıp “Bu mad­de­nin ko­mis­yo­na ha­va­le­si­ni is­ti­yo­ruz” sözüyle, ne­re­de ve nasıl bir ta­di­lat veya ben­ze­ri de­ği­şik­lik ta­le­bi ol­du­ğu ko­nu­sun­da mec­lis üye­le­ri­ne bilgi ve­ril­me­den hooop ko­mis­yo­na gön­de­ri­li­yor.
   Sonra ne mi olu­yor?
   Ko­mis­yon­dan mec­li­se gelen rapor, Baş­kan’ın artık kli­şe­leş­miş oy­la­ma şekli olan “Ko­mis­yon­dan gel­di­ği şek­liy­le kabul eden­ler; edil­miş­tir” de­ni­le­rek, kalkan parmak sayısına bile bakılmaksızın işlem ta­mam­la­nı­p hemen ardındaki maddeye geçiliyor.
   İmar de­ği­şik­lik­le­ri­nin ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­nin bir man­tı­ğı var.
   Mec­lis 25 üyeli, ko­mis­yon 5 üyeli. Do­la­yı­sıy­la ko­mis­yo­nun ara­zi­de in­ce­le­me yap­ma­sı, da-ha önce ben­zer baş­vu­ru­lar­da alı­nan ka­rar­la­ra bakıp kar­şı­laş­tır­ma­da bu­lun­ma­sı, il­gi­li yasa ve yö­net­me­lik­le­ri göz­den ge­çir­me­si daha kolay olur. 
   Ay­rı­ca, ta­di­lat is­te­yen­le­rin mec­lis top­lan­tı­la­rın­da görüş be­lirt­me hakkı ol­ma­dı­ğı­nı, ancak ko­mis­yon­da der­di­ni an­la­ta­bi­le­ce­ği­ni ha­tır­la­ta­lım.
   Hadi di­ye­lim ha­va­le sı­ra­sın­da mec­lis­te tar­tış­ma açıl­ma­dı; ko­mis­yon ra­po­ru oy­lan­ma­dan önce neden okun­maz? Ko­mis­yon Baş­ka­nı neden ay­rın­tı­lı bir açık­la­ma yap­maz? Karar leh­tey­se ne­den­le­ri­ni, aleyh­tey­se ret ge­rek­çe­le­ri­ni neden or­ta­ya koy­maz?
   İnanın, imar de­ği­şik­lik ta­lep­le­ri­nin kime ait ol­du­ğu, ne­re­de ve nasıl bir de­ği­şik­lik is­ten­di­ği ko­nu­la­rın­da, ko­mis­yon üye­le­ri hariç kim­se­nin bil­gi­si ol­mu­yor.
Bunu söy­le­di­ği­niz­de mec­lis­te ço­ğun­lu­ğa sahip par­ti­nin mec­lis üye­le­rin­den şu ya­nı­tı alı­yor­su­nuz: 
   “Biz meclis ön­ce­si grubu top­la­dık. Ka­ra­rı­mı­zı orada ver­dik. Mec­lis­te gö­rüş­me­ye gerek yok!”
   İyi de kardeşim; iz­le­yi­ci sı­ra­la­rın­da otu­ran va­tan­daş­lar, mec­li­sin hangi ka­ra­rı ne yönde ve ne için al­dı­ğı ko­nu­sun­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­ya­cak mı? İzle­yi­ci­ler mec­lis sa­lo­nu­na dekor olsun diye mi alı­nı­yor?
   Ney­miş? Ko­mis­yon üye­le­ri mec­li­si al­dat­mış­mış! As­lın­da ceza al­ma­sı ge­re­ken on­lar­mış! Baş­kan ve ko­mis­yon dı­şın­da­ki üye­ler ma­sum­muş!
   Buna ancak, bir çuval para öde­ye­rek kar­şı­sın­da otur­du­ğu­nuz radyo spi­ke­ri­ni inan­dı­ra­bi­lir­si­niz!
   O da inanırmış gbi yapar ya!..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 863