Suçlu bulundu!


   Usul­süz imar de­ği­şik­li­ği ile gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak­tan hak­la­rın­da dava açı­lan 2009-2014 dö­ne­mi Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile biri hariç 14 Be­le­di­ye Mec­li­si üyesi çe­şit­li ce­za­lar al­dı­lar. 
   Baş­kan ve Baş­kan Yar­dım­cı­sı’nın al­dı­ğı hapis ce­za­la­rı ye­ni­den suç iş­le­me­ye­cek­le­ri yö­nün­de mah­ke­me üze­rin­de bir ka­na­at oluş­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le er­te­len­me­yip pa­ra­ya çev­ril­di. 
   Mec­lis üye­le­ri hak­kın­da­ki ha-pis ce­za­la­rı ‘hük­mün açık­lan­ma­sı­nın geri bı­ra­kıl­ma­sı’ mad­de­siy­le 5 yıl er­te­len­di.
   Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İs-pi­roğ­lu, Ada­pa­za­rı’nda yayın yapan bir radyo ka­na­lı­na ko­nuş­muş ve mah­ke­me ka­ra­rı ko­nu­sun­da şöyle demiş: “Hakim ce­za­yı bize değil İmar Ko­mis­yo­nu Üye­le­ri’ne ver­me­liy­di. On­la­ra gü­ven­dik ve ko­mis­yon­dan gelen ra­po­ru kabul ettik!”
   Sayın Baş­kan mah­ke­me­de de ben­zer sa­vun­ma­yı mı yaptı bi­le­mi­yo­ruz. Eğer öy­ley­se ha­ki­min bunu dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı var­sa­ya­bi­li­riz.
   İspi­roğ­lu söz ko­nu­su ka­ra­rın alın­dı­ğı ta­rih­te MHP’den be­le­di­ye baş­ka­nıy­dı. 5 ki­şi­lik ko­mis­yo­nun 4 üyesi de MHP’liydi. Do­la­yı­sıy­la MHP’nin ço­ğun­lu­ğu oluş­tur­du­ğu mec­li­si yine kendi par­ti­sin­den üye­le­rin al­dat­tı­ğı gibi bir iddia or­ta­ya çı­kı­yor.
   Baş­kan, 2014 se­çim­le­rin­den önce parti de­ğiş­tir­di ve ikin­ci kez se­çi­mi ka­zan­dı. Ön­ce­ki dö­nem­de MHP’de görev yapan bir üyeyi de kendi kon­ten­ja­nın­dan yeni par­ti­si­ne ge­tir­di ve bir kez daha mec­lis üye-si seç­tir­di. 
   Mec­li­si al­dat­tı­ğı iddia edi­len o ko­mis­yo­nun bir diğer üyesi de halen Ak Parti sı­ra­la­rın­da otu­ru­yor. Do­la­yı­sıy­la bize “So­ru­nu kendi ara­la­rın­da kar­deş kar­deş çöz­sün­ler” demek dü­şü­yor.
NEDEN KOMİSYON?
   Benim de­ğin­mek is­te­di­ğim konu kimin kimi al­dat­tı­ğı değil. İmar Ko­mis­yo­nu’nun ça­lış­ma bi­çi­mi ve do­la­yı­sıy­la mec­li­sin bu ko­mis­yo­na yük­le­di­ği mis­yon.
Yıl­lar­dan beri göz­le­mim şu: Be­le­di­ye Mec­li­si, İmar Ko­mis­yo­nu’na ha­va­le et­ti­ği tüm dos­ya­lar­da, orada alı­na­cak ka­rar­la­rı tar­tış­ma­sız kabul etme eği­li­min­de gö­rü­nü­yor. Bir­kaç is­tis­na dı­şın­da bu güne kadar hep böyle oldu!
   Ko­mis­yo­na ha­va­le edi­len gün­dem mad­de­le­ri ço­ğun­luk­la imar de­ği­şik­lik­le­ri. Ve bu de­ği­şik­lik ta­lep­le­ri, İmar Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­si­nin kür­sü­ye çıkıp “Bu mad­de­nin ko­mis­yo­na ha­va­le­si­ni is­ti­yo­ruz” sözüyle, ne­re­de ve nasıl bir ta­di­lat veya ben­ze­ri de­ği­şik­lik ta­le­bi ol­du­ğu ko­nu­sun­da mec­lis üye­le­ri­ne bilgi ve­ril­me­den hooop ko­mis­yo­na gön­de­ri­li­yor.
   Sonra ne mi olu­yor?
   Ko­mis­yon­dan mec­li­se gelen rapor, Baş­kan’ın artık kli­şe­leş­miş oy­la­ma şekli olan “Ko­mis­yon­dan gel­di­ği şek­liy­le kabul eden­ler; edil­miş­tir” de­ni­le­rek, kalkan parmak sayısına bile bakılmaksızın işlem ta­mam­la­nı­p hemen ardındaki maddeye geçiliyor.
   İmar de­ği­şik­lik­le­ri­nin ko­mis­yo­na ha­va­le edil­me­si­nin bir man­tı­ğı var.
   Mec­lis 25 üyeli, ko­mis­yon 5 üyeli. Do­la­yı­sıy­la ko­mis­yo­nun ara­zi­de in­ce­le­me yap­ma­sı, da-ha önce ben­zer baş­vu­ru­lar­da alı­nan ka­rar­la­ra bakıp kar­şı­laş­tır­ma­da bu­lun­ma­sı, il­gi­li yasa ve yö­net­me­lik­le­ri göz­den ge­çir­me­si daha kolay olur. 
   Ay­rı­ca, ta­di­lat is­te­yen­le­rin mec­lis top­lan­tı­la­rın­da görüş be­lirt­me hakkı ol­ma­dı­ğı­nı, ancak ko­mis­yon­da der­di­ni an­la­ta­bi­le­ce­ği­ni ha­tır­la­ta­lım.
   Hadi di­ye­lim ha­va­le sı­ra­sın­da mec­lis­te tar­tış­ma açıl­ma­dı; ko­mis­yon ra­po­ru oy­lan­ma­dan önce neden okun­maz? Ko­mis­yon Baş­ka­nı neden ay­rın­tı­lı bir açık­la­ma yap­maz? Karar leh­tey­se ne­den­le­ri­ni, aleyh­tey­se ret ge­rek­çe­le­ri­ni neden or­ta­ya koy­maz?
   İnanın, imar de­ği­şik­lik ta­lep­le­ri­nin kime ait ol­du­ğu, ne­re­de ve nasıl bir de­ği­şik­lik is­ten­di­ği ko­nu­la­rın­da, ko­mis­yon üye­le­ri hariç kim­se­nin bil­gi­si ol­mu­yor.
Bunu söy­le­di­ği­niz­de mec­lis­te ço­ğun­lu­ğa sahip par­ti­nin mec­lis üye­le­rin­den şu ya­nı­tı alı­yor­su­nuz: 
   “Biz meclis ön­ce­si grubu top­la­dık. Ka­ra­rı­mı­zı orada ver­dik. Mec­lis­te gö­rüş­me­ye gerek yok!”
   İyi de kardeşim; iz­le­yi­ci sı­ra­la­rın­da otu­ran va­tan­daş­lar, mec­li­sin hangi ka­ra­rı ne yönde ve ne için al­dı­ğı ko­nu­sun­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­ya­cak mı? İzle­yi­ci­ler mec­lis sa­lo­nu­na dekor olsun diye mi alı­nı­yor?
   Ney­miş? Ko­mis­yon üye­le­ri mec­li­si al­dat­mış­mış! As­lın­da ceza al­ma­sı ge­re­ken on­lar­mış! Baş­kan ve ko­mis­yon dı­şın­da­ki üye­ler ma­sum­muş!
   Buna ancak, bir çuval para öde­ye­rek kar­şı­sın­da otur­du­ğu­nuz radyo spi­ke­ri­ni inan­dı­ra­bi­lir­si­niz!
   O da inanırmış gbi yapar ya!..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 885