SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Tahliye supabı tıkalı kazan

Tahliye supabı tıkalı kazan


Hasan Ali Çelik Ak Parti`nin ku­ru­cu­su ve ardı ar­dı­na üç dönem mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış bir isim.
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de üç dönem ku­ra­lı­na ta­kıl­dı. Parti tü­zü­ğün­de böyle bir madde ol­ma­say­dı Çelik lis­te­de yer alır mıydı?
6 ay aray­la dü­zen­le­nen iki ayrı aday lis­te­si­ne ba­kıl­dı­ğın­da ilk beşte yer bul­ma­sı bence sürp­riz ol­maz­dı.
Çelik`le hafta için­de te­sa­dü­fen kar­şı­laş­tık. Yü­zün­den eksik et­me­di­ği te­bes­sü­mü, kır­gın ol­du­ğu­nu giz­le­me­ye yet­mi­yor. 
Ni­te­kim, seçim ça­lış­ma­la­rı­na des­tek ama­cıy­la gel­di­ği il­çe­den, adet ye­ri­ni bul­sun ka­bi­lin­den şöyle bir do­laş­tı ve ay­rıl­dı.
Hasan Ali Çelik ve liste dışı kal­mış par­ti­nin diğer önde gelen isim­le­ri hak­kın­da bir ana­liz yapma ha­zır­lı­ğı için­dey­ken Bü­lent Arınç`ın CNN Türk`te Hakan Çelik`e yap­tı­ğı açık­la­ma­lar si­ya­set are­na­sı­na bomba gibi düştü.
“…-He­ye­ca­nı­mı kay­bet­ti­ği­mi söy­le­ye­bi­li­rim. Bi­ri­le­ri­ne olan sev­gi­mi de biraz kay­bet­miş ola­bi­li­rim.”
“…-İnsan yol ar­ka­da­şı­nı çok iyi seç­me­li…”
“…-Yola çık­tık­la­rı­nı yolda bul­duk­la­rı­na de­ği­şir­sen o zaman işler yü­rü­mez…” 
”…-Par­ti kur­sa­lar ne ola­cak­lar de­me­ye kal­kar­sa­lar onlar dü­şün­sün...”
Kim­se­yi yor­ma­dan yo­ru­mu­mu ya­pa­yım:
Ak Parti`nin Er­do­ğan ve Gül­den sonra sa­ca­ya­ğı­nı ta­mam­la­yan üçün­cü ismi Arınç, `Tek Adam` yö­ne­ti­mi­ne ale­nen bay­rak açmış du­rum­da!
Biz tek­rar bü­tü­nü oluş­tu­ran par­ça­lar­dan Sa­kar­ya`daki du­ru­ma dö­ne­lim.
Ye­ni­den seçim ka­ra­rı­nın alın­ma­sı­nın üç dö­nem­lik­le­rin önün­de­ki engel kalk­tı.
Ne var ki, `Saray`dan tor­pil­li` ile `etnik avan­ta­jı` kul­la­nan eski mil­let­ve­kil­le­ri 1 Kasım lis­te­le­rin­de ilk sı­ra­la­ra ge­ti­ri­lir­ken, di­ğer­le­ri liste dışı bı­ra­kıl­dı.
Daha önce de yaz­mış­tım; Ayhan Sefer Üstün`ün liste başı ol­ma­sı Sa­kar­ya ge­ne­lin­de­ki Bal­kan göç­men­le­ri oy­la­rı­na göz kırp­ma­dır. Bu iddia üçün­cü sı­ra­da­ki Mus­ta­fa İsen için de ge­çer­li­dir.
Zeki To­çoğ­lu`nun Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ve am­ca­oğ­lu Enver To­çoğ­lu`nun her dönem po­tan­si­yel aday ola­rak gö­rül­me­si­nin başka türlü izahı yok!
Her­kes bi­li­yor ki, Şaban Dişli Saray`ın kon­ten­ja­nı­dır.
Hasan Ali Çelik`le bir­lik­te Ak Parti dö­ne­min­de Sa­kar­ya`dan ba­kan­lık kol­tu­ğu­na otu­ran tek isim Ay­şe­nur İslam, `yeri ga­ran­ti` söy­lem­le­ri­ne kar­şı­lık liste dışı; İslam`ın neden pas ge­çil­di­ği­ne dair ikna edici bilgi kı­rın­tı­sı yok!
Ak­ya­zı`dan Recep Yıl­dı­rım, Sa­pan­ca`dan Erol Aslan Ce­be­ci ve Sü­ley­man Gün­düz`ün esa­mi­le­ri bile okun­mu­yor.
Ali İnci`ye atı­lan çalım, Ak Parti`nin üye­le­ri­ni eği­tim­den ge­çir­di­ği Si­ya­set Aka­de­mi­si`nde (!) ders ola­rak oku­tul­ma­sı ge­re­ken özel­lik ta­şı­yor.
Par­tiy­le olan bağ­lar ko­pa­rıl­ma­mış gö­rün­tü­sü ve­ril­se de ken­di­si­ni dış­lan­mış his­se­den­le­rin pasif bir di­re­ni­şe geç­ti­ği ger­çe­ği apa­çık or­ta­da. 
Lis­te­de­ki aday­lar zaman zaman il­çe­ye gelip es­naf­la­rı zi­ya­ret edi­yor ama o eski bil­dik hava yok! Yan­la­rın­da İlçe Baş­ka­nı ve bir­kaç yö­ne­ti­ci, işte o kadar!
Bü­lent Arınç`ın ma­ni­fes­to­yu an­dı­ran çı­kı­şı seçim son­ra­sın­da ta­ba­na nasıl yan­sır?
Ak Parti`de has­ta­lık de­re­ce­sin­de ula­şan tek ba­şı­na ik­ti­dar alış­kan­lı­ğı 7 Ha­zi­ran`da ol­du­ğu gibi 1 Kasım`da da san­dı­ğa gö­mü­lür­se il­ginç ge­liş­me­ler ya­şa­na­bi­lir.
Tah­li­ye su­pa­bı tı­ka­nan kazan bu fo­kur­tu­ya da­ya­na­maz, pat­lar!

   
   
   
   

    

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 875