SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

Tam zamanıdır


   Ki­mi­le­ri ‘Mem­le­ket FE­TÖ-PDY çe­te­siy­le bo­ğu­şu­yor, şimdi bunun sı­ra­sı mı’ di­ye­bi­lir.
   Hayır, tam da zamanıdır!
   Çünkü, de­fa­lar­ca gün­de­me ge­tir­di­ğim bu konu asıl şimdi, hiç zaman ge­çi­ril­me­den enine bo­yu­na araş­tı­rıl­ma­lı­dır.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si İller Ban­ka­sı’ndan 45 mil­yon TL kredi aldı.
   Buna bağlı bir de ihale ger­çek­leş­tir­di.
   Bu kre­di­nin ge­rek­çe­si neydi, ha­tır­la­ya­lım:
   “Ön­gö­rü­le­me­yen bir afete uğ­ra­dık. (Yağ­mur yağdı, sel­ler aktı!)
   Ko­nu­yu de­fa­lar­ca yaz­dığım için bu yö­nüy­le il­gi­li ay­rın­tı­la­rı­na gir­mi­yo­rum.
   Biz asıl iha­le­nin ya­pı­lış şek­liy­le ak­tör­le­ri­ne ba­ka­lım.
   45 mil­yon­luk kre­di­nin, onay için Be­le­di­ye Mec­li­si gün­de­mi­ne ge­ti­ri­lip gö­rü­şül­dü­ğü gün öğ­ren­dik ki, bir ön­ce­ki otu­rum­da alı­nan 100 mil­yon TL’lik borç­lan­ma ka­ra­rı­na da­ya­nı­la­rak ihale çok­tan ya­pıl­mış bit­miş.
   İhale Ko­mis­yo­nu’na ba­kı­yor­su­nuz, İzmir Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde düz memur ola­rak ça­lı­şan, liseyi dışarıdan bitirme Cen­giz Kuç­han isim­li zat önce ge­çi­ci kay­dıy­la Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ya­pıl­mış, ar­dın­dan ihale ko­mis­yo­nu­na baş­kanlığına getirilmiş.
   45 mil­yon­luk borca so­ku­lan be­le­di­ye bu pa­ray­la ne ya­pa­caktı?
   Bunu ben henüz öğrenmiş değilim.
   Borç­lan­ma­ya onay veren Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de tam olarak bil­mi­yor.
   Çünkü or­ta­da proje filan yok. Meclis üylerine hemen her toplantıda de­fa­lar­ca söz ver­ildi­ği halde ara­dan 8 ay geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men proje ismi var cismi meç­hul modunda!
   İha­le­yi alan iki firma or­tak­lı­ğı­na 12 mil­yon 750 bin TL avans öde­me­si ya­pıl­mış.
   Üs­te­lik bu öde­me­nin yasa ve yö­net­me­lik­le­re ay­kı­rı ol­du­ğu İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cu tes­pit edi­lip ra­po­ra bağ­lan­mış.
   O ra­por­da banka te­mi­nat mek­tu­bun­da tah­ri­fat­tan, 14 mil­yon li­ra­lık sahte fa­tu­ra­ya ve 500 küsur bin lira damga ver­gi­si öde­me­si­nin avans­tan ke­sil­me­me­si­ne kadar dudak uçuk­la­ta­cak id­di­alar yer alı­yor.
   Üs­tü­ne üst­lük ha­zır­la­nan rapor İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma­ya değer bu­lun­muş.
(Şu ana kadar hazırlanan hakediş miktarı 22 milyon Tl’yi bulmuş. Görünürde yapılan iş nedir? Plaj Caddesi’ne 40 aydınlatma direği... 
Orta refüje bir gün yapılıp ertesi günü sökülen ve 8 aydır bir türlü tamamlanamayan bordür döşemesi... Çimleri kaldırılıp andezit taşı döşenen üç park!)
   46 kişi hak­kın­da­ki dosya 4 aydır sav­cı­lık­ta.
Kont­ro­lör ta­ra­fın­dan iha­le­ye fesat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı id­di­asıy­la yine sav­cı­lı­ğa ya­pıl­mış bir başka suç du­yu­ru­su dos­ya­sı ol­du­ğu id­di­ala­rı var.
   Bu dos­ya­la­rın ka­pa­ğı ne zaman açı­la­cak, el­bet­te sav­cı­nın bi­le­ce­ği iştir!
   Ben bu­ra­da bir başka nok­ta­ya işa­ret etmek is­ti­yo­rum.
   İzmir’den ge­ti­ri­lip ihale ko­mis­yo­nu baş­ka­nı ya­pı­lan Cen­giz Kuç­han, 2014 yerel se­çim­le­rin­de CHP’den Ga­zi­emir be­le­di­ye baş­kan aday adayı olmuş.
   Tam bu sı­ra­da ken­di­si­nin Fet­hul­lah Gülen ce­ma­ati­ne ya­kın­lık duy­du­ğu ko­nu­sun­da Ege ga­ze­te­le­rin­de ha­ber­ler çık­mış.
   Bu id­di­ala­ra kar­şı­lık Kuç­han bir açık­la­ma yap­mış ve şunu söy­le­miş: “Gülen ce­ma­ati ile iliş­ki­len­di­ril­mek­ten onur du­yu­yo­rum!”
   Ce­ma­at­ler­le il­gi­li gönül bağ­la­rı ki­şi­le­ri bağ­lar. Buna bir sö­zü­müz yok.
   Ancak, bu nok­ta­da ko­nu­yu ay­lar­dır ya­kın­dan takip eden biri ola­rak ak­lı­ma ta­kı­lan so­ru­la­rı sor­mak du­ru­mun­da­yım.
1.Karasu Be­le­di­ye­si, li­se­yi dı­şa­rı­dan bi­tir­miş Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru­nu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na neden atadı?
2.Bununla ye­tin­me­yen Ka­ra­su Be­le­di­ye­si Cen­giz Kuç­han’ı 45 mil­yon­luk iha­le­ye neden ko­mis­yon baş­ka­nı yaptı?
3.İller Ban­ka­sı’ndan bu tür kre­di­ler ayar­la­yan bir güç mer­ke­zi­nin kre­di­le­ri ko­mis­yon kar­şı­lı­ğı bazı be­le­di­ye­le­re pa­zar­la­dı­ğı id­di­ala­rı doğru mudur?
4.Böy­le­si kre­di­ler daha kaç be­le­di­ye­ye ve­ril­di? Bu ko­nu­da her­han­gi bir araş­tır­ma ya­pıl­dı mı?
5.Bu kredi ko­nu­su ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­ya baş­la­dı­ğın­da İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü, ya­nın­da üst düzey yö­ne­ti­ci­ler­le Ka­ra­su’ya niçin geldi?
6.Genel Müdür’ün, bağlı bu­lun­du­ğu Çere ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı ile an­la­şa­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le bir süre önce gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı id­di­ası doğru mudur?
7.15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da İller Ban­ka­sı’nda Fet­hul­lah­çı ya­pı­ya men­sup ol­duk­la­rı id­di­asıy­la kaç kişi gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tır?
8.Eğer uzak­laş­tı­rı­lan­lar varsa bun­la­rın kredi de­part­ma­nıy­la iliş­ki­le­ri nedir?
9.Fethullah’la adı­nın yan yana gel­me­sin­den onur duy­du­ğu­nu ilan eden Cen­giz Kuç­han’ın İller Ban­ka­sı ile iliş­ki de­re­ce­si nedir?
10.Komisyon kar­şı­lı­ğı kredi te­mi­ni doğru ise, alı­nan ko­mis­yon­lar­dan Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma­ya da ak­ta­rım olmuş mudur?
11.Bütün bu id­di­alar araş­tı­rıl­ma­ya değer mi değ­mez mi?
12.İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ön so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­dan Sa­kar­ya Va­li­si Sayın Hü­se­yin Avni Coş’un ha­be­ri var mıdır?
13.Devlet kademelerini ahtapot gibi saran Fetullah­çı ya­pı­lan­ma­nın didik didik edil­di­ği şu gün­ler­de bu dos­ya­nın ti­tiz­lik­le ele alın­ma­sı ge­rek­mez mi?
14.Biz habire soruyoruz da yanıt verecek babayiğit ne zaman çıkacak?
   Sorularım şimdilik bu kadar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1043