Tam zamanıdır


   Ki­mi­le­ri ‘Mem­le­ket FE­TÖ-PDY çe­te­siy­le bo­ğu­şu­yor, şimdi bunun sı­ra­sı mı’ di­ye­bi­lir.
   Hayır, tam da zamanıdır!
   Çünkü, de­fa­lar­ca gün­de­me ge­tir­di­ğim bu konu asıl şimdi, hiç zaman ge­çi­ril­me­den enine bo­yu­na araş­tı­rıl­ma­lı­dır.
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si İller Ban­ka­sı’ndan 45 mil­yon TL kredi aldı.
   Buna bağlı bir de ihale ger­çek­leş­tir­di.
   Bu kre­di­nin ge­rek­çe­si neydi, ha­tır­la­ya­lım:
   “Ön­gö­rü­le­me­yen bir afete uğ­ra­dık. (Yağ­mur yağdı, sel­ler aktı!)
   Ko­nu­yu de­fa­lar­ca yaz­dığım için bu yö­nüy­le il­gi­li ay­rın­tı­la­rı­na gir­mi­yo­rum.
   Biz asıl iha­le­nin ya­pı­lış şek­liy­le ak­tör­le­ri­ne ba­ka­lım.
   45 mil­yon­luk kre­di­nin, onay için Be­le­di­ye Mec­li­si gün­de­mi­ne ge­ti­ri­lip gö­rü­şül­dü­ğü gün öğ­ren­dik ki, bir ön­ce­ki otu­rum­da alı­nan 100 mil­yon TL’lik borç­lan­ma ka­ra­rı­na da­ya­nı­la­rak ihale çok­tan ya­pıl­mış bit­miş.
   İhale Ko­mis­yo­nu’na ba­kı­yor­su­nuz, İzmir Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nde düz memur ola­rak ça­lı­şan, liseyi dışarıdan bitirme Cen­giz Kuç­han isim­li zat önce ge­çi­ci kay­dıy­la Ka­ra­su Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­sı ya­pıl­mış, ar­dın­dan ihale ko­mis­yo­nu­na baş­kanlığına getirilmiş.
   45 mil­yon­luk borca so­ku­lan be­le­di­ye bu pa­ray­la ne ya­pa­caktı?
   Bunu ben henüz öğrenmiş değilim.
   Borç­lan­ma­ya onay veren Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri de tam olarak bil­mi­yor.
   Çünkü or­ta­da proje filan yok. Meclis üylerine hemen her toplantıda de­fa­lar­ca söz ver­ildi­ği halde ara­dan 8 ay geç­miş ol­ma­sı­na rağ­men proje ismi var cismi meç­hul modunda!
   İha­le­yi alan iki firma or­tak­lı­ğı­na 12 mil­yon 750 bin TL avans öde­me­si ya­pıl­mış.
   Üs­te­lik bu öde­me­nin yasa ve yö­net­me­lik­le­re ay­kı­rı ol­du­ğu İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me so­nu­cu tes­pit edi­lip ra­po­ra bağ­lan­mış.
   O ra­por­da banka te­mi­nat mek­tu­bun­da tah­ri­fat­tan, 14 mil­yon li­ra­lık sahte fa­tu­ra­ya ve 500 küsur bin lira damga ver­gi­si öde­me­si­nin avans­tan ke­sil­me­me­si­ne kadar dudak uçuk­la­ta­cak id­di­alar yer alı­yor.
   Üs­tü­ne üst­lük ha­zır­la­nan rapor İçiş­le­ri Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan so­ruş­tur­ma­ya değer bu­lun­muş.
(Şu ana kadar hazırlanan hakediş miktarı 22 milyon Tl’yi bulmuş. Görünürde yapılan iş nedir? Plaj Caddesi’ne 40 aydınlatma direği... 
Orta refüje bir gün yapılıp ertesi günü sökülen ve 8 aydır bir türlü tamamlanamayan bordür döşemesi... Çimleri kaldırılıp andezit taşı döşenen üç park!)
   46 kişi hak­kın­da­ki dosya 4 aydır sav­cı­lık­ta.
Kont­ro­lör ta­ra­fın­dan iha­le­ye fesat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı id­di­asıy­la yine sav­cı­lı­ğa ya­pıl­mış bir başka suç du­yu­ru­su dos­ya­sı ol­du­ğu id­di­ala­rı var.
   Bu dos­ya­la­rın ka­pa­ğı ne zaman açı­la­cak, el­bet­te sav­cı­nın bi­le­ce­ği iştir!
   Ben bu­ra­da bir başka nok­ta­ya işa­ret etmek is­ti­yo­rum.
   İzmir’den ge­ti­ri­lip ihale ko­mis­yo­nu baş­ka­nı ya­pı­lan Cen­giz Kuç­han, 2014 yerel se­çim­le­rin­de CHP’den Ga­zi­emir be­le­di­ye baş­kan aday adayı olmuş.
   Tam bu sı­ra­da ken­di­si­nin Fet­hul­lah Gülen ce­ma­ati­ne ya­kın­lık duy­du­ğu ko­nu­sun­da Ege ga­ze­te­le­rin­de ha­ber­ler çık­mış.
   Bu id­di­ala­ra kar­şı­lık Kuç­han bir açık­la­ma yap­mış ve şunu söy­le­miş: “Gülen ce­ma­ati ile iliş­ki­len­di­ril­mek­ten onur du­yu­yo­rum!”
   Ce­ma­at­ler­le il­gi­li gönül bağ­la­rı ki­şi­le­ri bağ­lar. Buna bir sö­zü­müz yok.
   Ancak, bu nok­ta­da ko­nu­yu ay­lar­dır ya­kın­dan takip eden biri ola­rak ak­lı­ma ta­kı­lan so­ru­la­rı sor­mak du­ru­mun­da­yım.
1.Karasu Be­le­di­ye­si, li­se­yi dı­şa­rı­dan bi­tir­miş Ga­zi­emir Be­le­di­ye­si’nin sı­ra­dan bir me­mu­ru­nu Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na neden atadı?
2.Bununla ye­tin­me­yen Ka­ra­su Be­le­di­ye­si Cen­giz Kuç­han’ı 45 mil­yon­luk iha­le­ye neden ko­mis­yon baş­ka­nı yaptı?
3.İller Ban­ka­sı’ndan bu tür kre­di­ler ayar­la­yan bir güç mer­ke­zi­nin kre­di­le­ri ko­mis­yon kar­şı­lı­ğı bazı be­le­di­ye­le­re pa­zar­la­dı­ğı id­di­ala­rı doğru mudur?
4.Böy­le­si kre­di­ler daha kaç be­le­di­ye­ye ve­ril­di? Bu ko­nu­da her­han­gi bir araş­tır­ma ya­pıl­dı mı?
5.Bu kredi ko­nu­su ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­ya baş­la­dı­ğın­da İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü, ya­nın­da üst düzey yö­ne­ti­ci­ler­le Ka­ra­su’ya niçin geldi?
6.Genel Müdür’ün, bağlı bu­lun­du­ğu Çere ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı ile an­la­şa­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le bir süre önce gö­rev­den ay­rıl­dı­ğı id­di­ası doğru mudur?
7.15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi son­ra­sın­da İller Ban­ka­sı’nda Fet­hul­lah­çı ya­pı­ya men­sup ol­duk­la­rı id­di­asıy­la kaç kişi gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tır?
8.Eğer uzak­laş­tı­rı­lan­lar varsa bun­la­rın kredi de­part­ma­nıy­la iliş­ki­le­ri nedir?
9.Fethullah’la adı­nın yan yana gel­me­sin­den onur duy­du­ğu­nu ilan eden Cen­giz Kuç­han’ın İller Ban­ka­sı ile iliş­ki de­re­ce­si nedir?
10.Komisyon kar­şı­lı­ğı kredi te­mi­ni doğru ise, alı­nan ko­mis­yon­lar­dan Fet­hul­lah­çı ya­pı­lan­ma­ya da ak­ta­rım olmuş mudur?
11.Bütün bu id­di­alar araş­tı­rıl­ma­ya değer mi değ­mez mi?
12.İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Kont­ro­lö­rü ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan ön so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­dan Sa­kar­ya Va­li­si Sayın Hü­se­yin Avni Coş’un ha­be­ri var mıdır?
13.Devlet kademelerini ahtapot gibi saran Fetullah­çı ya­pı­lan­ma­nın didik didik edil­di­ği şu gün­ler­de bu dos­ya­nın ti­tiz­lik­le ele alın­ma­sı ge­rek­mez mi?
14.Biz habire soruyoruz da yanıt verecek babayiğit ne zaman çıkacak?
   Sorularım şimdilik bu kadar!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1075