SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Tarih ve tekerrür


   Okuduğunuz yazı Belediye Başkanı Meh­met İspi­roğ­lu’nun MHP’den AKP’ye geç­ti­ği 29 Mayıs 2013`ten sonra çıkan 5 Mayıs 2013 ta­rih­li Ka­ra­su Haber’de yer aldı. Nok­ta­sı­na dahi do­kun­ma­dan kö­şe­me alı­yo­rum. Tarih te­ker­rür­den (tek­rar­dan) iba­ret­tir sözü bo­şu­na söy­len­me­di. Bu kez AKP’den BBP’ye geçen İspi­roğ­lu bu sözün hak­lı­lı­ğı­nı ye­ni­den tes­cil­le­miş oldu.
İstifa et Baş­kan!
   O kol­tuk­ta artık otu­ra­maz­sın! Sa­de­ce kendi ira­den­le yeni bir durum ya­rat­tın. Bi­ri­le­ri buna hak­kın ol­du­ğu­nu öne sü­re­bi­lir, ama öyle değil. 
   Ka­ra­su’da yedi bini aşkın seç­men sana oy verdi. Seni o ko­nu­ma ge­ti­ren­le­rin ter­ci­hi­ne iha­net ettin. Otur­du­ğun kol­tuk önce men­sup ol­du­ğun par­ti­nin, sonra da sana oy veren işte bu seç­me­nin ema­ne­ti­dir. O seç­men sana kol­tu­ğun ta­pu­su­nu dev­ret­me­di, sa­de­ce hiz­met amaç­lı ola­rak beş yıl­lı­ğı­na ema­net verdi. Seni o ma­ka­ma otur­tan­la­ra hiç­bir şe­kil­de da­nış­ma­dan parti de­ğiş­tir­din. Ka­ra­su’nun bu güne kadar ya­şa­ma­dı­ğı bir si­ya­sal ma­nev­ra­nın ak­tö­rü oldun. 
   Bunu bir me­zi­yet ola­rak gö­rü­yor­san söy­le­necek sözüm yok. Ama bunun ezik­li­ği­ni ömür boyu ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil. Ba­zı­la­rı­nın sahte des­tek­le­ri­ne, onay verir gi­bi­sin­den dav­ra­nış­la­rı­na sakın iti­bar etme. Gün ge­lecek ya­pa­yal­nız ka­la­cak­sın, bunu sakın unut­ma.
   Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı ne eski par­ti­ne, ne de yıl­dı­rım aş­kıy­la tu­tul­du­ğun yeni par­ti­ne şim­di­ye kadar oy ver­me­di. MHP’nin kay­bet­me­si­ne üzül­mem; Ak Parti’nin ka­zan­ma­sı­na da se­vin­mem. Buna kar­şı­lık iti­raf ede­yim ki, parti de­ğiş­tir­men beni şoka uğ­rat­tı. Benim bu dü­şün­ce­mi hiza al ve seni aday­lı­ğa kabul eden, se­çil­men için hiç­bir fe­da­kâr­lı­ğı esir­ge­me­yen parti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin neler his­set­ti­ği­ni düşün. Sana oy veren bin­ler­ce ki­şi­nin öf­ke­si­ni he­sap­la­ma­ya çalış.
   Bak, bu­ra­dan sana ses­le­ni­yo­rum Baş­kan… Düne kadar senin ne be­ce­rik­siz, ne ba­si­ret­siz, ne kadar par­ti­zan ol­du­ğu­nu bık­ma­dan tek­rar­la­yan parti şimdi seni bağ­rı­na ba­sı­yor. Neden? Sen­den bu suç­la­ma­lar için özür filan mı di­le­di­ler? Hayır! Nedir o zaman Ak Parti’nin ani­den fi­liz­le­ni­ve­ren Meh­met İspi­roğ­lu aşkı?
   Yas­tı­ğa ba­şı­nı koy­du­ğun­da bu so­ru­la­rı iyice düşün. Bi­ri­le­ri­nin ül­ke­nin tüm ma­kam­la­rı­nı, da­ğı­nı, ta­şı­nı, ova­sı­nı, zen­gin­lik­le­ri­ni ele ge­çi­rip her­ke­si ken­di­ne kul etme düş­le­ri­nin de­ğir­me­ni­ne su nak­let­me! Bu çar­kın bir diş­li­si olma. Ma­kam­lar gelip geçer, ka­lı­cı olan dü­rüst­lük­tür, il­ke­li du­ruş­tur, sa­mi­mi­yet­tir, dost­luk­tur, doğru si­ya­set­tir. 
   Şu işe bak; git­ti­ğin parti kay­nı­yor. İlçe Baş­ka­nı seni is­te­mi­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin çoğu seni is­te­mi­yor. Rozet takma kon­vo­yu­na ka­tıl­ma­la­rı seni ya­nılt­ma­sın. O durum bir zor­la­ma­dan iba­ret­tir. Üçe bö­lün­müş Ak Parti, senin ge­çi­şin­le beş parça oldu. Bunu ken­di­le­ri söy­lü­yor. 2014’te seni aday yap­tık­la­rı anda o parti en az yedi par­ça­dır, bunu bil!
   Sa­de­ce kendi par­ti­ni ve geç­ti­ğin par­ti­yi değil, Ka­ra­su’daki si­ya­sal du­ruş­la­rı alt üst ettin. Olan bi­te­ne kimse sağ­lık­lı yorum ge­ti­re­mi­yor. Daha dün CHP’den ilçe baş­kan­lı­ğı­na so­yun­muş bi­ri­nin TBMM’deki rozet tö­re­ni­ne kadar seni iz­le­me­si ola­yın ne kadar kar­ma­şık hale gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. 
   As­lı­na ba­kar­san, şu anda seni ku­şa­tan­la­rın kim­li­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da ne­re­ye trans­fer ol­du­ğun ale­nen bel­li­dir. Benim an­la­ya­ma­dı­ğım, be­le­di­ye­nin yıl­lık büt­çe­si­ni cep harç­lı­ğı ola­rak kul­la­nan işa­dam­la­rı­nın sende veya senin yö­net­ti­ğin be­le­di­ye­de hangi cev­he­ri bul­duk­la­rı­dır!
   Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nın ta­rih­sel kö­ke­ni Şeh­re­min­li­ği’dir. Baş­kan şeh­rin emini, gü­ve­ni­lir ki­şi­si de­mek­tir. Ken­din­den emin ola­bi­lir­sin, ama halk seni emin biri ola­rak gö­rü­yor, gü­ve­ni­yor mu? 
   Ak Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sa­mi­mi­yet­siz­lik tüt­sü­lü des­te­ği­ne, çat­ka­pı zi­ya­ret­le­ri­ne kanma. Göz­lü­yo­rum; so­kak­ta­ki in­san­la kar­şı­laş­tı­ğın­da sana karşı gös­ter­me­lik bir dav­ra­nış söz ko­nu­su. 
   Oysa trans­fer ön­ce­si­ne kadar durum böyle de­ğil­di. Bu ger­çe­ğin ne­den­le­ri­ni ya­ka­la­ma­ya çalış. Bana so­rar­san nikâh filan da kıyma, açı­lış­la­ra ka­tıl­ma, spor­cu­la­ra ma­dal­ya takma, ta­kım­la­ra kupa verme. 
   Se­çil­di­ğin gün­den iti­ba­ren ve si­ya­sal dü­şün­ce far­kı­mı­za rağ­men hiç­bir özel çıkar bek­le­mek­si­zin, ba­şa­rı­lı olman, Ka­ra­su’ya bir şey­ler ka­zan­dır­man adına 3,5 yıl sana des­tek ol­ma­ya ça­lı­şan biri ola­rak söy­lü­yo­rum. Ya geç­ti­ğin par­ti­yi de bırak ve kalan sü­re­ni ba­ğım­sız ola­rak ta­mam­la, ya da o kol­tu­ğu der­hal bo­şalt. İra­de­ni bu nok­ta­da ra­hat­lık­la kul­lan­ma hak­kın var.
   İstifa et Baş­kan. Ma­ka­mı bırak ve ken­din­le he­sap­la­şa­bi­le­ce­ğin ıssız bir yere git. Ne­re­de yan­lış yap­tı­ğı­nı düşün ve si­ya­sal gü­nah­la­rın­dan te­miz­len. 
   Ha­tır­la Baş­kan; seçim ön­ce­si liste ha­zır­lık­la­rın­da sana bazı uya­rı­la­rım ol­muş­tu, din­le­me­miş­tin. Ka­zan­dı­ğı­nın ikin­ci ayın­da bana hak ver­di­ği­ni söy­le­din. 
   Bu uya­rı­la­rım da ben­zer­dir ve sana son si­ya­sal des­te­ğim­dir. Tak­dir yet­kin seni zir­ve­ye çı­ka­ran­la­rı or­ta­da bı­ra­ka­cak kadar geniş değil, sa­de­ce böy­le­si dost uya­rı­la­rı­nı din­le­yip din­le­me­mek­le sı­nır­lı­dır. 
   Bunu bu gün öğ­re­ne­mez­sen, ömür boyu öğ­re­ne­mez­sin. 


   Ah Eminoğlu Ah`
BBP İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan aşağıda gö­rü­len pay­la­şım­la­rı yap­mış. Hesap her­ke­se açık ol­ma­sa ko­nu­yu ara­mız­da gö­rü­şür so­nu­ca bağ­lar­dık. Ancak iş ale­ni­ye­te dö­kü­lün­ce yanıt ver­mek ge­rek­ti.
   Emi­noğ­lu’nun sö­zü­nü et­ti­ği da­va­yı açıl­dı­ğı gün­den beri iz­li­yo­rum. Taraf avu­kat­la­rı­nın elin­de­ki belge ve bil­gi­ler bende de var. Hatta faz­la­sı var ek­si­ği yok di­yo­rum.
   46 mil­yon­luk kredi da­va­lık oldu. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si son du­ruş­ma­da dos­ya­nın Ağır Ceza Mah­ke­me­si’nde gö­rül­me­si­ne karar verdi. Ben o du­ruş­ma­yı iz­le­dim. Ha­ki­min ka­ra­rı sa­vun­ma avu­kat­la­rı ara­sın­da se­vin­ce yol aç­tı­ğın­da şa­şı­rıp kal­mış­tım. Neden ol­du­ğu­nu hala çö­ze­bil­miş de­ği­lim.
   Dosya Ağır Ceza’ya ora­dan da İsti­naf Mah­ke­me­si’ne gitti. İsti­naf’ın ka­ra­rı da yanda gö­rül­dü­ğü şe­kil­de­dir. Yani Emi­noğ­lu’nun iddia et­ti­ği gibi ‘iha­le­de usul­süz­lük bu­lu­na­ma­dı­ğı için dos­ya­nın iade edil­di­ği’ gibi bir durum ke­sin­lik­le yok. Mah­ke­me iha­le­ye fe­sa­tın devamına karar verip, dos­ya­da ev­rak­ta sah­te­ci­lik­le il­gi­li inan­dı­rı­cı delil ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın (yani iha­le­ye fe­sa­tın) ilk açıl­dı­ğı yer olan Ka­ra­su As­li­ye’de devam et­me­si­ne hük­me­di­yor.
   Dosya şu anda As­li­ye Ceza’da ve karar ve­ri­lecek günü bek­li­yor. O ne­den­le da­va­yı et­ki­le­yecek bir şey yaz­mak olmaz. 
   Ancak şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim. O ihale sü­re­ci ve buna bağlı ola­rak ya­pı­lan iş­ler­le har­ca­ma­lar­da neler dön­dü­ğü ko­nu­su ‘tur­pun bü­yü­ğü hey­be­de’ de­yi­mi­ni çağ­rış­tı­rı­yor. 2018`in son üç ayın­da ihale ge­re­ği yapılan har­ca­ma­la­rı didik didik eden iki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­nin ha­zır­la­dı­ğı dosya sa­nı­yo­rum şu anda Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nda. Dava açıl­sın sah­te­ci­lik var mıy­mış yok muy­muş, kim ucuz po­le­mik ya­pı­yor­muş, kim adammış, kim cü­dam­mış hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.
   Bu nok­ta­da söy­le­ye­ce­ğim şudur. Sayın Emi­noğ­lu pay­la­şı­mı ya­par­ken ya bir hu­kuk­çu­ya veya bana da­nış­say­dı. ‘Ağır Ceza iha­le­de usul­süz­lük yok­tur deyip dos­ya­yı iade etti’ şek­lin­de komik bir çar­pıt­ma maz­ga­lı­na düş­mez­di. 
   Emi­noğ­lu yıl­lar­dır dos­tum­dur. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da canla başla ça­lı­şan ve il­çe­ye ya­rar­lı önüne ne iş ge­lir­se omuz­la­ma gay­re­ti için­de olan bir ki­şi­dir. Bu ne­den­le AKP’den par­ti­si­ne trans­fer et­ti­ği ada­yı­nı ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun sa­vun­ma adına bu gibi du­rum­la­ra düş­me­si­ni is­te­mez­dim.
   Sayın dos­tu­ma şunu sor­mak is­te­rim. Ta­raf­sız ol­ma­dı­ğı­nı iddia et­ti­ği Ka­ra­su Haber, söz ko­nu­su ihale hak­kın­da sa­yı­sız bilgi ve belge ya­yın­la­dı. Da­va­nın ta­ra­fı olan­lar­dan bir tek kişi bile bu güne kadar hak­kım­da ‘Bize if­ti­ra atı­yor. İddi­ala­rı ger­çek dı­şı­dır’ şek­lin­de bir karşı duruş ser­gi­le­ye­me­di­ler.
   Bu bile Sayın Emi­noğ­lu’nu ve onun gibi dü­şü­nüp sağda solda ko­nu­şan­la­rı uyan­dı­ra­mı­yor­sa sözün bit­ti­ği yer­de­yiz de­mek­tir.
   Emi­noğ­lu bir de ‘24 Mec­lis üye­si­nin im­za­sıy­la ve­ri­len onay şimdi mi ak­lı­nı­za geldi’ diye sor­gu­la­ma ya­pı­yor.
   Hayır, şimdi ak­lı­mı­za gel­me­di Sayın Emi­noğ­lu... 100 mil­yon kredi borç­lan­ma­sı ka­ra­rı­nın alın­dı­ğı gün, top­lan­tı bitip ko­ri­do­ra çık­tı­ğı­mız­da orada bu­lu­nan tüm mec­lis üye­le­ri­ne yük­sek sesle şunu söy­le­dim:
“Böyle ucu açık borç­lan­ma olmaz. Al­dı­ğı­nız bu karar sizin ba­şı­nı­za iş açar. Hemen ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı is­te­yip ka­ra­rı­nı­zı iptal edin!”
   Vic­da­nı olan mec­lis üye­le­ri bu uya­rı­mı mut­la­ka ha­tır­lar. Ni­te­kim bir son­ra­ki otu­rum­da yine usul­süz şe­kil­de kredi re­vi­ze­si­ne gi­dil­di. O günü hiç unut­mu­yo­rum. MHP’li Fatih Şen­türk ‘Baş­ka­nım re­vi­ze ye­ri­ne 100 mil­yo­nu iptal edip ye­ni­den is­tedi­ği­niz mik­tar­da karar ala­lım’ de­diğin­de baş­ka­n ‘O zaman iha­le­yi de iptal etmek lazım’ diye kar­şı­lık ver­miş­ti.
   An­la­ya­ca­ğın Sayın Emi­noğ­lu, ihale kaşla göz ara­sın­da ko­ta­rıl­mış­tı.
   Sonuç olarak şunu söylüyorum. Gün gelecek belediyenin 2009-2019 arası döneminde olan bitenlerin kitabını yazacağım. Kimseden katkı falan istemiyorum. Elimdeki belgeler bana fazla-sıyla yeter. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 172