Tarih ve tekerrür


   Okuduğunuz yazı Belediye Başkanı Meh­met İspi­roğ­lu’nun MHP’den AKP’ye geç­ti­ği 29 Mayıs 2013`ten sonra çıkan 5 Mayıs 2013 ta­rih­li Ka­ra­su Haber’de yer aldı. Nok­ta­sı­na dahi do­kun­ma­dan kö­şe­me alı­yo­rum. Tarih te­ker­rür­den (tek­rar­dan) iba­ret­tir sözü bo­şu­na söy­len­me­di. Bu kez AKP’den BBP’ye geçen İspi­roğ­lu bu sözün hak­lı­lı­ğı­nı ye­ni­den tes­cil­le­miş oldu.
İstifa et Baş­kan!
   O kol­tuk­ta artık otu­ra­maz­sın! Sa­de­ce kendi ira­den­le yeni bir durum ya­rat­tın. Bi­ri­le­ri buna hak­kın ol­du­ğu­nu öne sü­re­bi­lir, ama öyle değil. 
   Ka­ra­su’da yedi bini aşkın seç­men sana oy verdi. Seni o ko­nu­ma ge­ti­ren­le­rin ter­ci­hi­ne iha­net ettin. Otur­du­ğun kol­tuk önce men­sup ol­du­ğun par­ti­nin, sonra da sana oy veren işte bu seç­me­nin ema­ne­ti­dir. O seç­men sana kol­tu­ğun ta­pu­su­nu dev­ret­me­di, sa­de­ce hiz­met amaç­lı ola­rak beş yıl­lı­ğı­na ema­net verdi. Seni o ma­ka­ma otur­tan­la­ra hiç­bir şe­kil­de da­nış­ma­dan parti de­ğiş­tir­din. Ka­ra­su’nun bu güne kadar ya­şa­ma­dı­ğı bir si­ya­sal ma­nev­ra­nın ak­tö­rü oldun. 
   Bunu bir me­zi­yet ola­rak gö­rü­yor­san söy­le­necek sözüm yok. Ama bunun ezik­li­ği­ni ömür boyu ya­şa­ya­ca­ğı­nı bil. Ba­zı­la­rı­nın sahte des­tek­le­ri­ne, onay verir gi­bi­sin­den dav­ra­nış­la­rı­na sakın iti­bar etme. Gün ge­lecek ya­pa­yal­nız ka­la­cak­sın, bunu sakın unut­ma.
   Bu sa­tır­la­rın ya­za­rı ne eski par­ti­ne, ne de yıl­dı­rım aş­kıy­la tu­tul­du­ğun yeni par­ti­ne şim­di­ye kadar oy ver­me­di. MHP’nin kay­bet­me­si­ne üzül­mem; Ak Parti’nin ka­zan­ma­sı­na da se­vin­mem. Buna kar­şı­lık iti­raf ede­yim ki, parti de­ğiş­tir­men beni şoka uğ­rat­tı. Benim bu dü­şün­ce­mi hiza al ve seni aday­lı­ğa kabul eden, se­çil­men için hiç­bir fe­da­kâr­lı­ğı esir­ge­me­yen parti yö­ne­ti­ci­le­ri­nin neler his­set­ti­ği­ni düşün. Sana oy veren bin­ler­ce ki­şi­nin öf­ke­si­ni he­sap­la­ma­ya çalış.
   Bak, bu­ra­dan sana ses­le­ni­yo­rum Baş­kan… Düne kadar senin ne be­ce­rik­siz, ne ba­si­ret­siz, ne kadar par­ti­zan ol­du­ğu­nu bık­ma­dan tek­rar­la­yan parti şimdi seni bağ­rı­na ba­sı­yor. Neden? Sen­den bu suç­la­ma­lar için özür filan mı di­le­di­ler? Hayır! Nedir o zaman Ak Parti’nin ani­den fi­liz­le­ni­ve­ren Meh­met İspi­roğ­lu aşkı?
   Yas­tı­ğa ba­şı­nı koy­du­ğun­da bu so­ru­la­rı iyice düşün. Bi­ri­le­ri­nin ül­ke­nin tüm ma­kam­la­rı­nı, da­ğı­nı, ta­şı­nı, ova­sı­nı, zen­gin­lik­le­ri­ni ele ge­çi­rip her­ke­si ken­di­ne kul etme düş­le­ri­nin de­ğir­me­ni­ne su nak­let­me! Bu çar­kın bir diş­li­si olma. Ma­kam­lar gelip geçer, ka­lı­cı olan dü­rüst­lük­tür, il­ke­li du­ruş­tur, sa­mi­mi­yet­tir, dost­luk­tur, doğru si­ya­set­tir. 
   Şu işe bak; git­ti­ğin parti kay­nı­yor. İlçe Baş­ka­nı seni is­te­mi­yor. Yö­ne­ti­ci­le­rin çoğu seni is­te­mi­yor. Rozet takma kon­vo­yu­na ka­tıl­ma­la­rı seni ya­nılt­ma­sın. O durum bir zor­la­ma­dan iba­ret­tir. Üçe bö­lün­müş Ak Parti, senin ge­çi­şin­le beş parça oldu. Bunu ken­di­le­ri söy­lü­yor. 2014’te seni aday yap­tık­la­rı anda o parti en az yedi par­ça­dır, bunu bil!
   Sa­de­ce kendi par­ti­ni ve geç­ti­ğin par­ti­yi değil, Ka­ra­su’daki si­ya­sal du­ruş­la­rı alt üst ettin. Olan bi­te­ne kimse sağ­lık­lı yorum ge­ti­re­mi­yor. Daha dün CHP’den ilçe baş­kan­lı­ğı­na so­yun­muş bi­ri­nin TBMM’deki rozet tö­re­ni­ne kadar seni iz­le­me­si ola­yın ne kadar kar­ma­şık hale gel­di­ği­ni gös­te­ri­yor. 
   As­lı­na ba­kar­san, şu anda seni ku­şa­tan­la­rın kim­li­ği­ne ba­kıl­dı­ğın­da ne­re­ye trans­fer ol­du­ğun ale­nen bel­li­dir. Benim an­la­ya­ma­dı­ğım, be­le­di­ye­nin yıl­lık büt­çe­si­ni cep harç­lı­ğı ola­rak kul­la­nan işa­dam­la­rı­nın sende veya senin yö­net­ti­ğin be­le­di­ye­de hangi cev­he­ri bul­duk­la­rı­dır!
   Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı’nın ta­rih­sel kö­ke­ni Şeh­re­min­li­ği’dir. Baş­kan şeh­rin emini, gü­ve­ni­lir ki­şi­si de­mek­tir. Ken­din­den emin ola­bi­lir­sin, ama halk seni emin biri ola­rak gö­rü­yor, gü­ve­ni­yor mu? 
   Ak Par­ti­li üst düzey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sa­mi­mi­yet­siz­lik tüt­sü­lü des­te­ği­ne, çat­ka­pı zi­ya­ret­le­ri­ne kanma. Göz­lü­yo­rum; so­kak­ta­ki in­san­la kar­şı­laş­tı­ğın­da sana karşı gös­ter­me­lik bir dav­ra­nış söz ko­nu­su. 
   Oysa trans­fer ön­ce­si­ne kadar durum böyle de­ğil­di. Bu ger­çe­ğin ne­den­le­ri­ni ya­ka­la­ma­ya çalış. Bana so­rar­san nikâh filan da kıyma, açı­lış­la­ra ka­tıl­ma, spor­cu­la­ra ma­dal­ya takma, ta­kım­la­ra kupa verme. 
   Se­çil­di­ğin gün­den iti­ba­ren ve si­ya­sal dü­şün­ce far­kı­mı­za rağ­men hiç­bir özel çıkar bek­le­mek­si­zin, ba­şa­rı­lı olman, Ka­ra­su’ya bir şey­ler ka­zan­dır­man adına 3,5 yıl sana des­tek ol­ma­ya ça­lı­şan biri ola­rak söy­lü­yo­rum. Ya geç­ti­ğin par­ti­yi de bırak ve kalan sü­re­ni ba­ğım­sız ola­rak ta­mam­la, ya da o kol­tu­ğu der­hal bo­şalt. İra­de­ni bu nok­ta­da ra­hat­lık­la kul­lan­ma hak­kın var.
   İstifa et Baş­kan. Ma­ka­mı bırak ve ken­din­le he­sap­la­şa­bi­le­ce­ğin ıssız bir yere git. Ne­re­de yan­lış yap­tı­ğı­nı düşün ve si­ya­sal gü­nah­la­rın­dan te­miz­len. 
   Ha­tır­la Baş­kan; seçim ön­ce­si liste ha­zır­lık­la­rın­da sana bazı uya­rı­la­rım ol­muş­tu, din­le­me­miş­tin. Ka­zan­dı­ğı­nın ikin­ci ayın­da bana hak ver­di­ği­ni söy­le­din. 
   Bu uya­rı­la­rım da ben­zer­dir ve sana son si­ya­sal des­te­ğim­dir. Tak­dir yet­kin seni zir­ve­ye çı­ka­ran­la­rı or­ta­da bı­ra­ka­cak kadar geniş değil, sa­de­ce böy­le­si dost uya­rı­la­rı­nı din­le­yip din­le­me­mek­le sı­nır­lı­dır. 
   Bunu bu gün öğ­re­ne­mez­sen, ömür boyu öğ­re­ne­mez­sin. 


   Ah Eminoğlu Ah`
BBP İlçe Baş­ka­nı Hasan Emi­noğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan aşağıda gö­rü­len pay­la­şım­la­rı yap­mış. Hesap her­ke­se açık ol­ma­sa ko­nu­yu ara­mız­da gö­rü­şür so­nu­ca bağ­lar­dık. Ancak iş ale­ni­ye­te dö­kü­lün­ce yanıt ver­mek ge­rek­ti.
   Emi­noğ­lu’nun sö­zü­nü et­ti­ği da­va­yı açıl­dı­ğı gün­den beri iz­li­yo­rum. Taraf avu­kat­la­rı­nın elin­de­ki belge ve bil­gi­ler bende de var. Hatta faz­la­sı var ek­si­ği yok di­yo­rum.
   46 mil­yon­luk kredi da­va­lık oldu. As­li­ye Ceza Mah­ke­me­si son du­ruş­ma­da dos­ya­nın Ağır Ceza Mah­ke­me­si’nde gö­rül­me­si­ne karar verdi. Ben o du­ruş­ma­yı iz­le­dim. Ha­ki­min ka­ra­rı sa­vun­ma avu­kat­la­rı ara­sın­da se­vin­ce yol aç­tı­ğın­da şa­şı­rıp kal­mış­tım. Neden ol­du­ğu­nu hala çö­ze­bil­miş de­ği­lim.
   Dosya Ağır Ceza’ya ora­dan da İsti­naf Mah­ke­me­si’ne gitti. İsti­naf’ın ka­ra­rı da yanda gö­rül­dü­ğü şe­kil­de­dir. Yani Emi­noğ­lu’nun iddia et­ti­ği gibi ‘iha­le­de usul­süz­lük bu­lu­na­ma­dı­ğı için dos­ya­nın iade edil­di­ği’ gibi bir durum ke­sin­lik­le yok. Mah­ke­me iha­le­ye fe­sa­tın devamına karar verip, dos­ya­da ev­rak­ta sah­te­ci­lik­le il­gi­li inan­dı­rı­cı delil ol­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le da­va­nın (yani iha­le­ye fe­sa­tın) ilk açıl­dı­ğı yer olan Ka­ra­su As­li­ye’de devam et­me­si­ne hük­me­di­yor.
   Dosya şu anda As­li­ye Ceza’da ve karar ve­ri­lecek günü bek­li­yor. O ne­den­le da­va­yı et­ki­le­yecek bir şey yaz­mak olmaz. 
   Ancak şu ka­da­rı­nı söy­le­ye­yim. O ihale sü­re­ci ve buna bağlı ola­rak ya­pı­lan iş­ler­le har­ca­ma­lar­da neler dön­dü­ğü ko­nu­su ‘tur­pun bü­yü­ğü hey­be­de’ de­yi­mi­ni çağ­rış­tı­rı­yor. 2018`in son üç ayın­da ihale ge­re­ği yapılan har­ca­ma­la­rı didik didik eden iki ba­kan­lık mü­fet­ti­şi­nin ha­zır­la­dı­ğı dosya sa­nı­yo­rum şu anda Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı’nda. Dava açıl­sın sah­te­ci­lik var mıy­mış yok muy­muş, kim ucuz po­le­mik ya­pı­yor­muş, kim adammış, kim cü­dam­mış hep bir­lik­te gö­re­ce­ğiz.
   Bu nok­ta­da söy­le­ye­ce­ğim şudur. Sayın Emi­noğ­lu pay­la­şı­mı ya­par­ken ya bir hu­kuk­çu­ya veya bana da­nış­say­dı. ‘Ağır Ceza iha­le­de usul­süz­lük yok­tur deyip dos­ya­yı iade etti’ şek­lin­de komik bir çar­pıt­ma maz­ga­lı­na düş­mez­di. 
   Emi­noğ­lu yıl­lar­dır dos­tum­dur. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da canla başla ça­lı­şan ve il­çe­ye ya­rar­lı önüne ne iş ge­lir­se omuz­la­ma gay­re­ti için­de olan bir ki­şi­dir. Bu ne­den­le AKP’den par­ti­si­ne trans­fer et­ti­ği ada­yı­nı ne pa­ha­sı­na olur­sa olsun sa­vun­ma adına bu gibi du­rum­la­ra düş­me­si­ni is­te­mez­dim.
   Sayın dos­tu­ma şunu sor­mak is­te­rim. Ta­raf­sız ol­ma­dı­ğı­nı iddia et­ti­ği Ka­ra­su Haber, söz ko­nu­su ihale hak­kın­da sa­yı­sız bilgi ve belge ya­yın­la­dı. Da­va­nın ta­ra­fı olan­lar­dan bir tek kişi bile bu güne kadar hak­kım­da ‘Bize if­ti­ra atı­yor. İddi­ala­rı ger­çek dı­şı­dır’ şek­lin­de bir karşı duruş ser­gi­le­ye­me­di­ler.
   Bu bile Sayın Emi­noğ­lu’nu ve onun gibi dü­şü­nüp sağda solda ko­nu­şan­la­rı uyan­dı­ra­mı­yor­sa sözün bit­ti­ği yer­de­yiz de­mek­tir.
   Emi­noğ­lu bir de ‘24 Mec­lis üye­si­nin im­za­sıy­la ve­ri­len onay şimdi mi ak­lı­nı­za geldi’ diye sor­gu­la­ma ya­pı­yor.
   Hayır, şimdi ak­lı­mı­za gel­me­di Sayın Emi­noğ­lu... 100 mil­yon kredi borç­lan­ma­sı ka­ra­rı­nın alın­dı­ğı gün, top­lan­tı bitip ko­ri­do­ra çık­tı­ğı­mız­da orada bu­lu­nan tüm mec­lis üye­le­ri­ne yük­sek sesle şunu söy­le­dim:
“Böyle ucu açık borç­lan­ma olmaz. Al­dı­ğı­nız bu karar sizin ba­şı­nı­za iş açar. Hemen ola­ğa­nüs­tü top­lan­tı is­te­yip ka­ra­rı­nı­zı iptal edin!”
   Vic­da­nı olan mec­lis üye­le­ri bu uya­rı­mı mut­la­ka ha­tır­lar. Ni­te­kim bir son­ra­ki otu­rum­da yine usul­süz şe­kil­de kredi re­vi­ze­si­ne gi­dil­di. O günü hiç unut­mu­yo­rum. MHP’li Fatih Şen­türk ‘Baş­ka­nım re­vi­ze ye­ri­ne 100 mil­yo­nu iptal edip ye­ni­den is­tedi­ği­niz mik­tar­da karar ala­lım’ de­diğin­de baş­ka­n ‘O zaman iha­le­yi de iptal etmek lazım’ diye kar­şı­lık ver­miş­ti.
   An­la­ya­ca­ğın Sayın Emi­noğ­lu, ihale kaşla göz ara­sın­da ko­ta­rıl­mış­tı.
   Sonuç olarak şunu söylüyorum. Gün gelecek belediyenin 2009-2019 arası döneminde olan bitenlerin kitabını yazacağım. Kimseden katkı falan istemiyorum. Elimdeki belgeler bana fazla-sıyla yeter. 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 303