Tarzan’a destek!Gü­ney­do­ğu’daki terör olay­la­rı ül­ke­yi yan­gın ye­ri­ne çe­vir­di. Bir­bi­ri ar­dı­na ek­ran­la­ra ve ga­ze­te say­fa­la­rı­na yan­sı­yan şehit ha­ber­le­ri büyük üzün­tü­ye yol açtı.
Tür­ki­ye’nin bir çok ye­rin­de ol­du­ğu gibi Ka­ra­su’da da te­rö­rü telin eden mi­ting dü­zen­len­di.
Ülke bu nok­ta­ya nasıl geldi?
Bitti de­nil­me­se bile Çözüm Sü­re­ci ile bir­lik­te el­le­rin te­tik­ten çe­kil­di­ği üç yıl­lık sus­kun­luk dö­ne­mi ne oldu da ye­ri­ni as­ke­rin, po­li­sin pu­su­ya dü­şü­rül­dü­ğü kanlı bir or­ta­ma ev­ril­di?
Aklı ba­şın­da olan ve bi­raz­cık mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği olan insan ne olup bit­ti­ği­ni an­la­ya­bi­lir.
Şu so­ru­yu ken­di­mi­ze so­ra­lım:
Ak Parti 7 Ha­zi­ran’da san­dık­tan yine ik­ti­dar ola­rak çık­say­dı, bütün bun­lar ba­şı­mı­za gelir miydi?
Ül­ke­yi tek elden yö­ne­ten irade bu so­ru­ya tüm dün­ya­nın gö­zü­nün içine baka baka hem de canlı ya­yın­da açık­la­dı: “400 mil­let­ve­ki­li ver­sey­di­niz, bu gün­le­ri ya­şa­maz­dık!”
Pa­zar­te­si günü ba­kı­ıyo­ruz TV ek­ra­nın­da bir haber... TOBB Baş­ka­nı bir ya­nı­na hem­şe­ri­miz TZOB Baş­ka­nı­nı, diğer ya­nı­na da bil­mem ne oda­sı­nın genel baş­ka­nı­nı ve diğer bazı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın baş­kan­la­rı­nı almış Per­şem­be günü An­ka­ra’da mi­ting ya­pa­cak­la­rı­nı açık­lı­yor.
Şimdi sor­mak lazım TOBB Baş­ka­nı Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na ve diğer sen­di­ka ve oda­la­rın baş­kan­la­rı­na: “Bu güne kadar ne­re­ler­dey­di­niz?”
Terör or­ta­mı­nın taş­la­rı bir günde dö­şen­me­di.
Kökü taaa ge­ri­le­re, bu ik­ti­da­rın ülke yö­ne­ti­mi­ni tes­lim al­dı­ğı gün­le­re kadar gi­di­yor.
Neler oldu 2002’den beri sı­ra­la­ya­lım:
As­ke­ri ve­sa­ye­ti sona er­di­re­ce­ğiz di­ye­rek başta Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı olmak üzere or­du­nun seç­kin su­bay­la­rı ha­pis­le­re tı­kıl­dı.
Ki­mi­si suç­la­ma­la­rı onu­ru­na ye­di­re­me­yip in­ti­har etti.
Üni­ver­si­te­ler sus­tu­rul­du.
Yargı kukla ha­li­ne ge­ti­ril­di. Polis po­li­si gö­zal­tı­na aldı. Savcı sav­cı­nın oda­sı­nı bastı. Hakim ha­ki­mi tu­tuk­la­dı.
Uzat­ma­ya gerek yok. Olanı bi­te­ni her­kes gördü ya­şa­dı.
Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve ya­nı­na tes­pih ta­ne­si gibi di­zi­len­ler bütün bu işler olup bi­ter­ken ne­re­ler­dey­di­ler?
O karabasan günlerinde ağızlarını açıp tek kelime etmeyen ve üç maymunu oynayanbu muteremler şimdi sokaklara neden düşerler ki?
Onlar açıklamaz ama ben söyleyeyim:
İşleri yüzüne gözüne bulaştıran Tarzanları zor durumda.
Son bir ümit onu kurtarmanın telaşındalar, hepsi bu!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1436