SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Tarzan’a destek!Gü­ney­do­ğu’daki terör olay­la­rı ül­ke­yi yan­gın ye­ri­ne çe­vir­di. Bir­bi­ri ar­dı­na ek­ran­la­ra ve ga­ze­te say­fa­la­rı­na yan­sı­yan şehit ha­ber­le­ri büyük üzün­tü­ye yol açtı.
Tür­ki­ye’nin bir çok ye­rin­de ol­du­ğu gibi Ka­ra­su’da da te­rö­rü telin eden mi­ting dü­zen­len­di.
Ülke bu nok­ta­ya nasıl geldi?
Bitti de­nil­me­se bile Çözüm Sü­re­ci ile bir­lik­te el­le­rin te­tik­ten çe­kil­di­ği üç yıl­lık sus­kun­luk dö­ne­mi ne oldu da ye­ri­ni as­ke­rin, po­li­sin pu­su­ya dü­şü­rül­dü­ğü kanlı bir or­ta­ma ev­ril­di?
Aklı ba­şın­da olan ve bi­raz­cık mu­ha­ke­me ye­te­ne­ği olan insan ne olup bit­ti­ği­ni an­la­ya­bi­lir.
Şu so­ru­yu ken­di­mi­ze so­ra­lım:
Ak Parti 7 Ha­zi­ran’da san­dık­tan yine ik­ti­dar ola­rak çık­say­dı, bütün bun­lar ba­şı­mı­za gelir miydi?
Ül­ke­yi tek elden yö­ne­ten irade bu so­ru­ya tüm dün­ya­nın gö­zü­nün içine baka baka hem de canlı ya­yın­da açık­la­dı: “400 mil­let­ve­ki­li ver­sey­di­niz, bu gün­le­ri ya­şa­maz­dık!”
Pa­zar­te­si günü ba­kı­ıyo­ruz TV ek­ra­nın­da bir haber... TOBB Baş­ka­nı bir ya­nı­na hem­şe­ri­miz TZOB Baş­ka­nı­nı, diğer ya­nı­na da bil­mem ne oda­sı­nın genel baş­ka­nı­nı ve diğer bazı sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­nın baş­kan­la­rı­nı almış Per­şem­be günü An­ka­ra’da mi­ting ya­pa­cak­la­rı­nı açık­lı­yor.
Şimdi sor­mak lazım TOBB Baş­ka­nı Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’na ve diğer sen­di­ka ve oda­la­rın baş­kan­la­rı­na: “Bu güne kadar ne­re­ler­dey­di­niz?”
Terör or­ta­mı­nın taş­la­rı bir günde dö­şen­me­di.
Kökü taaa ge­ri­le­re, bu ik­ti­da­rın ülke yö­ne­ti­mi­ni tes­lim al­dı­ğı gün­le­re kadar gi­di­yor.
Neler oldu 2002’den beri sı­ra­la­ya­lım:
As­ke­ri ve­sa­ye­ti sona er­di­re­ce­ğiz di­ye­rek başta Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı olmak üzere or­du­nun seç­kin su­bay­la­rı ha­pis­le­re tı­kıl­dı.
Ki­mi­si suç­la­ma­la­rı onu­ru­na ye­di­re­me­yip in­ti­har etti.
Üni­ver­si­te­ler sus­tu­rul­du.
Yargı kukla ha­li­ne ge­ti­ril­di. Polis po­li­si gö­zal­tı­na aldı. Savcı sav­cı­nın oda­sı­nı bastı. Hakim ha­ki­mi tu­tuk­la­dı.
Uzat­ma­ya gerek yok. Olanı bi­te­ni her­kes gördü ya­şa­dı.
Rıfat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu ve ya­nı­na tes­pih ta­ne­si gibi di­zi­len­ler bütün bu işler olup bi­ter­ken ne­re­ler­dey­di­ler?
O karabasan günlerinde ağızlarını açıp tek kelime etmeyen ve üç maymunu oynayanbu muteremler şimdi sokaklara neden düşerler ki?
Onlar açıklamaz ama ben söyleyeyim:
İşleri yüzüne gözüne bulaştıran Tarzanları zor durumda.
Son bir ümit onu kurtarmanın telaşındalar, hepsi bu!
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1329