SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Teneke


   Os­man­lı sefer ve sa­vaş­ta ağır top ara­ba­la­rı­nı fil­le­re çek­ti­rir­miş. 
   Filin biri yaş­lan­mış ve iş gö­re­mez olmuş. Ba­kı­cı­sı ko­mu­ta­na “Bes­le­mek­ten­se ca­nı­nı ala­lım git­sin” de­yin­ce “Olmaz, bunca yıl­lık emeği var. Bir başka çare bu­la­lım” ya­nı­tı almış.
 Ona danış, buna sor der­ken konu Şey­hü­lis­lam`a kadar uzan­mış. Ora­dan da “Boy­nu­na zin­har do­ku­nul­ma­ya­ca­ğı­na dair bir fetva asın, ölene kadar di­le­di­ğin­ce do­laş­sın” buy­ru­ğu çık­mış.
 Bizim gazi fil (!) boy­nun­da ta­be­la tarla, bahçe ve bilumum alanlardan dilediği yerlere girip çıkar olmuş. 
   Haliyle verdiği zararlara karşı ahalinin öfkesi giderek artıyormuş. Ancak işte o fetva herkesin ağzına fermuar, diline kilit olmuş.
   Günün bi­rin­de köy­den pa­za­ra süt ve yu­mur­ta in­di­rip satan köylü, kar­şı­lı­ğın­da al­dı­ğı sebze ve mey­ve­yi bir tor­ba­ya koyup gü­ven­li gör­dü­ğü bir yere bı­ra­kmış. Diğer ih­ti­yaç­la­rı­nı almak üzere do­laş­ma­ya çık­mak üze­rey­ken gazi fil gelip hor­tu­mu­nu sebze dolu tor­ba­ya dal­dı­ra­rak ka­rış­tır­ma­ya baş­la­mış.
   Köylü bak­mış filin boy­nun­da “Şey­hü­lis­lam em­ri­dir, do­ku­nan yanar!” fet­va­sı asılı. Mü­da­ha­le etse kelle gi­decek! 
   Son çare ola­rak gö­zü­ne ili­şen boş bir te­ne­ke­yi kapıp baş­la­mış so­pay­la vur­ma­ya. Ki, fil ses­ten ürk­sün, tor­ba­dan hor­tu­mu­nu çek­sin! 
   Olayı uzak­tan gü­le­rek iz­le­mekte olan yaşlı bir köylü bi­zim­ki­ne ses­len­miş: “Be adam, bo­şu­na ça­ba­la­ma. Bu fil kulak pat­la­tan sese alı­şık­tır. Yıllardır katıldığı savaşlarda atılan onca topun, güllenin gü­rül­tü­sün­den kork­ma­dı da te­ne­ke se­sin­den mi kor­ka­cak!”
   Hikâyeyi, zaman zaman kaleme aldığımız ve üst kademedekileri eleştiren uyarı nitelikli yazılarımızı oku­du­ğu­nu söyleyen bir dos­tu­m an­lat­tı. 
   Ar­dın­dan da ek­le­di: “Sü­rek­li yan­lış giden işleri ya­zı­yor­su­nuz. Ama şunu unu­tu­yor­su­nuz. Kar­şı­nız­da, ken­di­ni do­ku­nul­maz zan­ne­den ve uya­rı­la­rı­nı­zı kulak ar­ka­sı eden bir an­la­yış var. Dolayısıyla işiniz zor!”
   Doğrudan söylenmese bile ben bu uyarıyı “Teneke çalıyorsunuz  ve sesi muhataplarınızın kulak zarına bile ulaşmıyor” şeklinde yorumladığımı belirteyim.
   ***
   Hikâye orada dursun; biz 15 Temmuz öncesi ve sonrasında yaşadığımız gelişmelere bakalım.
   Darbe girişiminde bulunan Gülen Cemaati`ni oldum olası sevmedim. Fethullah Gülen`in bir iki vaazını TV`den dinledim, hiçbir şey anlamadım. 
   Bir öğretmen olarak; dershaneleriyle, yurtlarıyla, özel okul ve üniversiteleri yoluyla eğitime el atmasını, gizli bir amaca yönelik çalışma olduğu kuşkusunu sürekli taşıdım.
   Görsel ve yazılı basınıyla, bankacılık ve iş alemindeki örgütlenmesiyle, hareketin cemaat yapılanmasının çok ötesinde mutlak iktidar amaçladığı açıktı.
   Doğrusu, ordu içinde bu denli bir egemenlik alanı yaratabileceğini aklımın ucundan bile geçirmemiştim.
   Olan bitenden çıkardığım sonuç şudur:
   İktidar, kendisine engel olarak gördüğü orduyu pasifize etmek adına  işbirliği yaptığı cemaatin boynuna, geçmişteki hizmetlerinin yüzü suyu hürmetine “dokunulmaz” fetvası asmıştı.
   Bundan cesaret bulup her alanı tarumar edenlere yönelik 17-25 Aralık sonrasında alınan tedbirler FETÖ çetesine teneke sesi gibi gelmiş olmalı ki, aldırış bile etmediler.
(Bu arada; Karasu’da da eleştirilerimizi teneke sesi diye geçiştirenler olduğunu hatırlatmak isterim. Süleyman Demirel’in bir sözü var. ‘Lafın tamamı aptala söylenir’ diye... Yazdıklarımızda anlaşılmaz bir şey olduğunu sanmıyorum? İnşallah başlarına kötü bir şey gelmez!)
   Sonuç: Teneke sesini bile alarm say.  Yoksa hepten kaybedersin!
  

FATURA ÖNÜNÜZE ER GEÇ KONULACAK
   Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından 2 Eylül Cuma günü toplanacak. 
   Meclisi`in gündemindeki bazı maddeler hakkında görüşlerimizi aktaralım.
   Birinci madde, Kuzuluk`-taki Kâzım Karabekir Cad-desi adının Nuri Haşmen-oğlu olarak değiştirilme-si…
   Peşinen söyleyeyim; bu yol açılırsa önüne geçile-mez.
   İkinci madde yine bir isim değişikliği önerisi… Yalı Mahallesi adının 15 Temmuz olarak değiştiril-mesi isteniyor.
   Gündem hazırlamanın tek yetkilisi Sayın Başkan`a soralım: Mahalle halkından kaç kişinin görüşünü aldı-nız da böyle bir maddeyi gündem listesine koydu-nuz?
   Bana göre her iki öneri de mecliste tartışılması beklenen çok önemli konu-ları dikkatlerden kaçırma amaçlı. Bunlar konuşulsun, can alıcı konular es geçil-sin!
   Açalım mı?
   Örneğin şu yeni terminal meselesi…
   Bu gibi yatırımları yapma yetkisi Büyükşehir Beledi-yesi`nin. Bütçe ayıracak, projesini yapacak ve inşa-atını bitirip hizmete aça-cak. 
   Tıpkı Sahilpark gibi…
   Tıpkı Şerbetpınarı`ndaki Su Arıtma Tesisi`nde olaca-ğı gibi…
   Tıpkı şu anda inşaatı sü-ren şehir içi su şebekesi inşaatı gibi…
   Karasu belediyesi ısrarlı.  Terminali biz yapacağız!
   Neden kardeşim, neden?
   Gel de bunda bir bit ye-niği olduğu kuşkusuna ka-pılma!
   Bir başka madde,    Büyükşehir`e bağlandıktan sonra mahalleye dönüşen köylerin Karasu Belediye-si`ne devredilen taşınmaz-ların satışı konusu.
   Ne çok arazi varmış. Sat sat bitmiyor!
   Listede İhsaniye`deki toplamı 34 bin 500 metre-kare olan iki arazi var. Bir diğeri Denizköy`de. O da 11 bin metrekare.
   Bu araziler daha önce de ihaleye çıkarılmış ancak Sakarya 2. İdare Mahke-mesi 4 Mayıs 2016 tarihinde satışın durdurulmasına karar vermişti.
   Belediye`ye bu kararın halen geçerli olup olmadı-ğını sordum. Alınacak yeni satış kararında arsaların niteliklerinin açıkça belirtileceğini ve bu durumda mahkeme kararının ge-çersiz kalacağı biçiminde bir yanıt aldım.
   Ancak İdare Mah­ke­me­si ka­ra­rın­da, “13 adet ta­şın­ma­zın açık art­tır­ma usulü sa­tıl­ma­sı­na iliş­kin ol­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı ha­lin­de te­la­fi­si güç ni­te­lik­te bu­lun­ma­sı ne­de­niy­le, da­va­lı ida­re­nin sa­vun­ma ve ara ka­ra­rı ce­va­bı alı­nıp ya da sa­vun­ma ve ara ka­ra­rı­na cevap verme sü­re­si geçip yeni bir karar ve­ri­lin­ce­ye kadar, dava ko­nu­su iş­le­min yü­rü­tül­me­si­nin dur­du­rul­ma­sı­na” ifa­de­le­ri­ne yer alıyor.
   Meclisin yeni bir satış kararı alması, mahkemenin verdiği bu kararı hüküm-süz hale getirir mi? 
   Belediye Meclisi üyelerinin bundan sonra alacağı kararlarda siyasi, ahlaki ve hukuki sorumlulukları ola-cağını özellikle belirtmek isterim.
   Bakın, onay verdiğiniz ihale için 29 milyon TL ödenmiş. Hani proje? Yarın önünüze bu fatura konulacak. Haberiniz olsun!
   
   
   Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 964