SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Tercihiniz kim olur, zırtçı mı siyasetçi mi?

Tercihiniz kim olur, zırtçı mı siyasetçi mi?


   Yalan söy­le­mek ve bunu çıkar uğ­ru­na alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­mek, has­ta­lık­tır. Tıp di­lin­de­ki adı da ‘mi­to­ma­ni’dir. 
   Mi­to­man, söy­le­di­ği ya­lan­lar­la dik­kat çe­ke­rek top­lum­da odak nok­ta­sı ol­ma­yı amaç­lar. Zaman için­de kont­ro­lü kay­be­der ve an­lat­tık­la­rı­na ken­di­si de inan­ma­ya baş­lar.
   İlginç olan şudur; mi­to­man­lar yalan söy­le­me­nin has­ta­lık ol­du­ğuna inan­maz­lar. Bu ne­den­le öne­ri­len te­da­vi­le­ri de kabul et­mez­ler. (Laf ara­mız­da, si­ya­se­tin de yalan söy­le­me sa­na­tı ol­du­ğu iddia edi­lir!)
   Bu­ra­ya kadar özet­le­nen, her­ke­sin kolay­lık­la ula­şa­bi­le­ce­ği an­sik­lo­pe­dik bil­gi­ler­dir.
   Peki, ya­lan­cı­lık­la pa­lav­ra­cı­lık aynı mıdır?
   ‘Evet’ di­yen­ler ya­nı­lır.
   Ana­do­lu’nun hemen her yö­re­sin­de, ger­çek­le uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si ol­ma­yan hi­kâ­ye­le­ri olmuş gibi an­la­tan, ancak din­le­yen­le­ri at­tı­ğı pa­lav­ra­lar­la mest eden ki­şi­ler var­dır. 
   Ti­yat­ro sa­nat­çı­sı Zafer Al-göz’ün 2018 ba­sı­mı ‘Ha­şırt Dı Bi­lek­bord’ adlı ki­ta­bın­dan öğ­ren­dim ki, bun­la­ra ‘zırt­çı’ de­ni­li­yor­muş.
   Zırt­çı­lık bir an­lam­da çev­re­ye hoşça vakit ge­çirt­me mes­le­ği…  Zırt­çı’nın pa­lav­ra sık­tı­ğı­nı hem din­le­yen hem de an­la­tan bilir. Yine de kar­şı­lık­lı bir zevk alma ve eğ­len­me söz ko­nu­su­dur.
   Karasu’da da  var sohbetine doyulmayan zırtçılar.
   Zafer Algöz ki­ta­bın­da Tür­ki­ye’nin meş­hur zırt­çı­la­rın­dan ba­zı­la­rı­nı hikâye­le­riy­le bir­lik­te ta­nıt­mış. 
   Bun­lar­dan biri Kuz­gun­cuk­lu Köşk Emin’dir.
   En büyük pa­lav­ra­sı Ada­lar açı­ğı­na kadar gelen dev bir ba­li­na­yı ber­ta­raf et­me­si­dir.
   Şöyle: Bi­zim­ki­ne Kuz­gun­cuk’ta kah­ve­de otu­rur­ken haber gelir: “Abi ada­la­rı tek tek sa­yı­yo­ruz, bir ta­ne­si fazla çı­kı­yor!” 
   Köşk Emin du­ru­ma el koyar... Kuz­gun­cuk’tan de­ni­ze atlar, yüze yüze Bur­gaz ve Kı­na­lı­ada açık­la­rı­na gelir. Bakar ki, ço­cuk­la­rın ada san­dı­ğı şey ko­ca­man bir ba­li­na­dır.
   Emin ba­li­na­ya ses­le­nir: “Dön ulan bir sa­kat­lık çı­ka­cak, ma­hal­le­li sen­den kor­ku­yor. Hemen bu­ra­yı terk et yoksa har­bi­den seni fena ya­pa­rım!” 
   Ba­li­na oralı ol­ma­yın­ca al­nı­nı çe­ne­si­ni dayar. Su devi bu ha­re­ke­te çok si­nir­le­nir. Ka­fa­sın­dan fıs­ki­ye gibi yük­sek­le­re su püs­kür­tür. Aklı sıra Köşk Emin’e posta koyar. 
   Emin de­li­kan­lı çocuk. Fab­ri­ka­sı Emin’den bir adet üret­miş, üs­te­lik geri vi­te­si falan yok... Sağ baş­par­ma­ğı­nı ba­li­na­nın su püs­kürt­tü­ğü de­li­ğe sokar, ar­dın­dan hay­va­na bir kafa çakar!
   Ba­li­na orada (Emin’in ta­bi­riy­le) beyin ca­cık­la­ma­sın­dan ölür!   Köşk Emin, ya­nın­da çeke çeke ge­tir­di­ği uzun ipi hay­va­nın kuy­ru­ğu­na bağ­la­yıp Kuz­gun­cuk’a kadar yüzer. Çev­re­de top­la­nan­la­ra da ta­li­ma­tı verir:
   “Ba­li­na­yı hal­let­tim, bari ka­ra­ya siz çekin...”
   Ba­li­na kı­yı­ya çı­ka­rı­lır. Tam 1 ay bo­yun­ca Kuz­gun­cuk’ta ba­li­na ta-va, ba­li­na bu­ğu­la­ma, ba­li­na şiş zi­ya­fe­ti çe­ki­lir… Hatta ke­mik­le­rin­den ba­li­na çor­ba­sı bile ya­pı­lır.  Ama Köşk Emin kendi ya­ka­la­dı­ğı ba­li­na­dan bir tike olsun yemez.
   Bi­zim­ki bu du­ru­ma açık­lık ge­ti­rir: “Baba, re­jim­de­yim, kız is­te­me­ye gi­de­ce­ğiz, ken­di­me bak­mam lazım!” 
   Zafer Algöz “Ya­şa­dı­ğı­mız dün­ya­da si­ya­set­ten spora kadar her­kes öy­le­si­ne sal­lı­yor ki, zırt­çı­lar gi­de­rek bu işler bizi aşar dü­şün­ce­siy­le ken­di­le­ri­ni ge­ri­ye çek­ti­ler. Küçük kah­ve­ler­de az da olsa fa­ali­yet­le­ri­ne devam eden­ler var...” de­dik­ten sonra şöyle ta­mam­lı­yor:
   “Eğer bir yerde on­la­rı gö­rür­se­niz gidin hi­kâ­ye­le­ri­ni din­le­yin. Ne­ti­ce­de size ma­li­ye­ti bir bar­dak çay ya da bir duble ra­kı­dır. Zırt­çı­lar­dan değil, ya­lan­cı­lar­dan kor­kun...”
   Ya­ni­si şu: Seçim ortamındayız. Zırt­çı­yı mı din­le­mek is­ter­si­niz, si­ya­set­çi­yi mi?

24 Haziran seçimlerinin muhtemel sonuçları
   24 Ha­zi­ran se­çim­le­ri so­nu­cun­da or­ta­ya şu tab­lo­lar çı­ka­bi­lir:
-Cum­hur İtti­fa­kı (AKP-MHP-BBP) Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ve Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu ka­za­na­bi­lir.
-Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı Er­do­ğan ka­za­nır, Mil­let İtti­fa­kı (CHP-İYİ Parti, SP) Mec­lis­te ço­ğun­lu­ğu ala­bi­lir. 
-Mil­let İtti­fa­kı hem Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı hem de Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu ka­za­na­bi­lir.
-Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu Mil­let İtti­fa­kı ka­za­nır, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ikin­ci tura kalır.
-Mec­lis ço­ğun­lu­ğu­nu Cum­hur İtti­fa­kı alır, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ikin­ci tura kalır.
-Uzak bir ih­ti­mal de olsa Mu­har­rem İnce ilk turda Cum­hur­baş­ka­nı olur, Mec­lis ço­ğun­lu­ğu ya Mil­let İtti­fa­kı veya Cum­hur İtti­fa­kı’nın olur.
   Bun­la­ra ek­le­ne­bi­lecek bir iki ih­ti­mal daha müm­kün. 
   Şimdi bu so­nuç­la­rı do­ğu­ra­bi­lecek di­na­mik­le­rin, yani muh­te­mel seç­men dav­ra­nış­la­rı­nın çe­şit­li­li­ği­ne ba­ka­lım…
   Cum­hur İtti­fa­kı ta­ra­fın­da;
-Hem Er­do­ğan’a hem de Cum­hur İtti­fa­kı’na oy ve­recek seç­men­ler ola­cak.
-Er­do­ğan’a oy verip AKP’ye oy ver­me­yecek seç­men­ler ola­bi­lir.
-İtti­fak için­de­ki MHP’’ye oy verip Er­do­ğan’a oy ver­me­yecek seç­men­ler ola­bi­lir.
   Mil­let İtti­fa­kı ta­ra­fın­da;
-İtti­fak­ta­ki her par­ti­nin Cum­hur­baş­ka­nı adayı var. Do­la­yı­sıy­la hem Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da hem de mil­let­ve­kil­li­ğin­de kendi par­ti­le­ri­ni ter­cih et­me­le­ri ih­ti­mal dâ­hi­lin­de­dir.
-Bazı CHP’li seç­men­ler Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da Mu­har­rem İnce’ye, genel se­çim­ler­de ba­ra­jı aş­ma­sı için HDP’ye oy ve­re­bi­lir.
-Yine CHP seç­men­le­ri ara­sın­da İnce’ye oy verip genel seçim için İYİ Parti’yi ter­cih ede­cek­ler ola­bi­lir.
-Di­ğer ta­raf­tan, Cum­hur­baş­kan­lı­ğın­da Er­do­ğan’ı genel se­çim­ler­de par­ti­le­ri­ni ter­cih edecek Sa­adet Par­ti­li seç­men­ler ola­bi­lir.
   Tüm bu se­çe­nek­le­rin yanı sıra Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­nın (Özel­lik­le AKP ve CHP’de) kendi par­ti­le­rin­den fazla oy alma ih­ti­mal­le­ri de var­dır.
   Bu ko­nu­da yorum yapan her seç­me­nin fikir bir­li­ği­ne var­dı­ğı bir tah­min var: Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ikin­ci tura ka­lır­sa, so­nu­cu HDP oy­la­rı be­lir­ler.
   Gö­rül­dü­ğü gibi çok bi­lin­me­yen­li bir seçim biz­le­ri bek­li­yor. Ka­mu­oyu araş­tır­ma şir­ket­le­ri­nin tah­min­de bu­lun­mak­ta zor­lan­ma­la­rı, bun­dan kay­nak­la­nı­yor olsa gerek.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 265