Toçoğlu ve İspiroğlu


Ka­ra­su Li­ma­nı 2016 yılı so­nun­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te gi­recek. Bu ya­tı­rı­mın il­çe­ye büyük bir eko­no­mik ivme ka­zan­dı­ra­ca­ğı açık.
Liman içi de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da çı­ka­rı­lan kumun mev­zu­at ge­re­ği açığa dö­kül­me­si ge­re­ki­yor. -11 metre de­rin­li­ği ini­lecek ve yak­la­şık 2 mil­yon m3 kum çı­ka­rı­la­cak.
Bu kumun eroz­yo­na uğ­ra­yan Ka­ra­su sa­hi­li­ne dö­kül­me­si fik­ri­ni or­ta­ya at­tı­ğı­mız­da “hadi canım sende!” di­yen­ler ol­muş­tu. Zaman için­de tek­lif cid­di­ye alın­dı. Bu gün kay­bo­lan kum­sa­lı geri ka­za­nım ça­lış­ma­la­rı de­niz­den iki ge­miy­le dal­ga­kı­ran­la­rın ar­ka­sı­na kum ta­şı­na­rak ve mo­to­pomp­la doğ­ru­dan sa­hi­le kum tak­vi­ye­si şek­lin­de sü­rü­yor.
Bu güne kadar kı­yı­ya ba­sı­lan kum mik­ta­rı 50 bin m3’ü aştı.
Diğer ta­raf­tan geç­ti­ği­miz yıl ta­mam­la­nan Sa­hil­park’ın önün­de­ki plaja ‘mavi bay­rak’ ka­zan­dır­ma pro­je­si de gün­dem­de. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si söz ko­nu­su alana kam­yon­lar­la kum ta­şı­yor.
Mavi Bay­rak Prog­ra­mı Ulus­la­ra­ra­sı Çevre Eği­tim Vakfı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lü­yor. 1985 yı­lın­da Fran­sa’da baş­lan­mış ve 2001 yı­lın­dan iti­ba­ren kü­re­sel bir prog­ra­ma dö­nüş­müş du­rum­da.
Mavi Bay­rak­lı Plaj’ın ol­maz­sa olmaz 33 kri­te­ri var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bun­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­mez diye bir id­di­amız yok. Ama işi­nin zor ol­du­ğu­nu bu­ra­ya kay­de­di­yo­ruz.
Yüzme suyu ka­li­te­si şart­la­rın­dan olan mik­ro­bi­yo­lo­jik pa­ra­met­re­le­ri tut­tur­mak, dav­ra­nış ku­ral­la­rı­nı yer­leş­tir­mek, çev­re­sel de­ne­tim­ler, su ve alan te­miz­lik­le­ri, evcil hay­van­la­rın alana gir­me­me­si gibi kri­ter­le­rin uy­gu­lan­ma­sı kolay iş­ler­den değil.
Tam bu nok­ta­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ara­sın­da­ki iş­bir­li­ği ve ay­kı­rı­lık­la­ra de­ğin­mek ge­re­ki­yor.
Ka­mu­oyun­da Zeki To­çoğ­lu ile Meh­met İspi­roğ­lu’nun ara­sı­nın li­mo­ni ol­du­ğu ko­nu­sun­da yer­leş­miş bir algı var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­la­rı ile zo­run­lu bazı parti bu­luş­ma­la­rı dı­şın­da iki baş­ka­nı bir arada gören yok! 
Ör­ne­ğin, Ka­ra­su’da 16 mil­yon li­ra­lık büt­çey­le bir Atık­su Arıt­ma Te­si­si ya­pı­lı­yor. Baş­kan To­çoğ­lu SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş’le bir­lik­te de­fa­lar­ca in­şa­at­ta in­cel­me­me­ler­de bu­lun­du. Ba­sı­na ser­vis edi­len fo­toğ­raf­lar­da bir kez olsun Meh­met İspi­roğ­lu’nu gö­re­me­dik
Şu 45 mil­yon­luk borç­lan­ma hi­kâ­ye­si…
Bü­yük­şe­hir’in gö­rü­şü alın­dı mı?
Ke­sin­lik­le hayır!
Plaj Cad­de­si ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor. Bu iş Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nın­da. Yap­ma­ya so­yu­nan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si… 
Yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rı­nı ön­le­me işi de Bü­yük­şe­hir’in… Ka­ra­su “Ben ya­pa­rım” diyor.
Ka­ra­su’nun Bü­yük­şe­hir’den bir ta­le­bi ol­du­ğun­da To­çoğ­lu’nun “Kredi al­dı­nız. Pa­ra­nız var, yapın” diye ters­le­me­si­ne kızma hak­kı­mız var mı?
İki be­le­di­ye ara­sın­da ko­or­di­ne­li bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı açık.
Örnek is­ti­yor­sa­nız hemen ve­re­lim: 
Bü­yük­şe­hir Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’nin su şe­be­ke­le­ri­ni ye­ni­le­yecek. Ba­sı­na yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la iha­le­si ya­pıl­dı.
Demek olu­yor ki, her iki ilçe mer­ke­zin­de yol­lar ye­ni­den ka­zı­la­cak.
Bü­yük­şe­hir’in bu pro­je­si iki yıl­dır gün­dem­de, do­la­yı­sıy­la yeni değil.
Diğer ta­raf­tan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si cadde ve so­kak­la­ra parke dö­şe­me­yi sür­dü­rü­yor.
Yarın ka­zı­la­cak so­ka­ğı-cad­de­yi bu gün par­ke­le­me­nin man­tı­ğı nedir?
“Par­ke­dir, sö­ke­riz sonra yine dö­şe­riz” de­ni­li­yor­sa ya­şa­dı­ğı­mız taze ve kötü bir ör-nek önü­müz­de… Do­ğal­gaz hattı sı­ra­sın­da sö­kü­lüp ye­ni­den dö­şe­nen parke yol­lar­dan mem­nun­sa­nız eğer, bu­yu­run devam edin!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1088