SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Toçoğlu ve İspiroğlu


Ka­ra­su Li­ma­nı 2016 yılı so­nun­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te gi­recek. Bu ya­tı­rı­mın il­çe­ye büyük bir eko­no­mik ivme ka­zan­dı­ra­ca­ğı açık.
Liman içi de­rin­leş­tir­me ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da çı­ka­rı­lan kumun mev­zu­at ge­re­ği açığa dö­kül­me­si ge­re­ki­yor. -11 metre de­rin­li­ği ini­lecek ve yak­la­şık 2 mil­yon m3 kum çı­ka­rı­la­cak.
Bu kumun eroz­yo­na uğ­ra­yan Ka­ra­su sa­hi­li­ne dö­kül­me­si fik­ri­ni or­ta­ya at­tı­ğı­mız­da “hadi canım sende!” di­yen­ler ol­muş­tu. Zaman için­de tek­lif cid­di­ye alın­dı. Bu gün kay­bo­lan kum­sa­lı geri ka­za­nım ça­lış­ma­la­rı de­niz­den iki ge­miy­le dal­ga­kı­ran­la­rın ar­ka­sı­na kum ta­şı­na­rak ve mo­to­pomp­la doğ­ru­dan sa­hi­le kum tak­vi­ye­si şek­lin­de sü­rü­yor.
Bu güne kadar kı­yı­ya ba­sı­lan kum mik­ta­rı 50 bin m3’ü aştı.
Diğer ta­raf­tan geç­ti­ği­miz yıl ta­mam­la­nan Sa­hil­park’ın önün­de­ki plaja ‘mavi bay­rak’ ka­zan­dır­ma pro­je­si de gün­dem­de. Ka­ra­su Be­le­di­ye­si söz ko­nu­su alana kam­yon­lar­la kum ta­şı­yor.
Mavi Bay­rak Prog­ra­mı Ulus­la­ra­ra­sı Çevre Eği­tim Vakfı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lü­yor. 1985 yı­lın­da Fran­sa’da baş­lan­mış ve 2001 yı­lın­dan iti­ba­ren kü­re­sel bir prog­ra­ma dö­nüş­müş du­rum­da.
Mavi Bay­rak­lı Plaj’ın ol­maz­sa olmaz 33 kri­te­ri var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bun­la­rı ye­ri­ne ge­ti­re­mez diye bir id­di­amız yok. Ama işi­nin zor ol­du­ğu­nu bu­ra­ya kay­de­di­yo­ruz.
Yüzme suyu ka­li­te­si şart­la­rın­dan olan mik­ro­bi­yo­lo­jik pa­ra­met­re­le­ri tut­tur­mak, dav­ra­nış ku­ral­la­rı­nı yer­leş­tir­mek, çev­re­sel de­ne­tim­ler, su ve alan te­miz­lik­le­ri, evcil hay­van­la­rın alana gir­me­me­si gibi kri­ter­le­rin uy­gu­lan­ma­sı kolay iş­ler­den değil.
Tam bu nok­ta­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile Ka­ra­su Be­le­di­ye­si ara­sın­da­ki iş­bir­li­ği ve ay­kı­rı­lık­la­ra de­ğin­mek ge­re­ki­yor.
Ka­mu­oyun­da Zeki To­çoğ­lu ile Meh­met İspi­roğ­lu’nun ara­sı­nın li­mo­ni ol­du­ğu ko­nu­sun­da yer­leş­miş bir algı var. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis top­lan­tı­la­rı ile zo­run­lu bazı parti bu­luş­ma­la­rı dı­şın­da iki baş­ka­nı bir arada gören yok! 
Ör­ne­ğin, Ka­ra­su’da 16 mil­yon li­ra­lık büt­çey­le bir Atık­su Arıt­ma Te­si­si ya­pı­lı­yor. Baş­kan To­çoğ­lu SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş’le bir­lik­te de­fa­lar­ca in­şa­at­ta in­cel­me­me­ler­de bu­lun­du. Ba­sı­na ser­vis edi­len fo­toğ­raf­lar­da bir kez olsun Meh­met İspi­roğ­lu’nu gö­re­me­dik
Şu 45 mil­yon­luk borç­lan­ma hi­kâ­ye­si…
Bü­yük­şe­hir’in gö­rü­şü alın­dı mı?
Ke­sin­lik­le hayır!
Plaj Cad­de­si ye­ni­den dü­zen­le­ni­yor. Bu iş Bü­yük­şe­hir’in görev ala­nın­da. Yap­ma­ya so­yu­nan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si… 
Yağ­mur­su­yu taş­kın­la­rı­nı ön­le­me işi de Bü­yük­şe­hir’in… Ka­ra­su “Ben ya­pa­rım” diyor.
Ka­ra­su’nun Bü­yük­şe­hir’den bir ta­le­bi ol­du­ğun­da To­çoğ­lu’nun “Kredi al­dı­nız. Pa­ra­nız var, yapın” diye ters­le­me­si­ne kızma hak­kı­mız var mı?
İki be­le­di­ye ara­sın­da ko­or­di­ne­li bir ça­lış­ma ol­ma­dı­ğı açık.
Örnek is­ti­yor­sa­nız hemen ve­re­lim: 
Bü­yük­şe­hir Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’nin su şe­be­ke­le­ri­ni ye­ni­le­yecek. Ba­sı­na yan­sı­dı­ğı ka­da­rıy­la iha­le­si ya­pıl­dı.
Demek olu­yor ki, her iki ilçe mer­ke­zin­de yol­lar ye­ni­den ka­zı­la­cak.
Bü­yük­şe­hir’in bu pro­je­si iki yıl­dır gün­dem­de, do­la­yı­sıy­la yeni değil.
Diğer ta­raf­tan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si cadde ve so­kak­la­ra parke dö­şe­me­yi sür­dü­rü­yor.
Yarın ka­zı­la­cak so­ka­ğı-cad­de­yi bu gün par­ke­le­me­nin man­tı­ğı nedir?
“Par­ke­dir, sö­ke­riz sonra yine dö­şe­riz” de­ni­li­yor­sa ya­şa­dı­ğı­mız taze ve kötü bir ör-nek önü­müz­de… Do­ğal­gaz hattı sı­ra­sın­da sö­kü­lüp ye­ni­den dö­şe­nen parke yol­lar­dan mem­nun­sa­nız eğer, bu­yu­run devam edin!Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1006