Trig­ger­man


Trig­ger­man    
    İngi­liz­cesi te­tik­çi...
   Geçen hafta bu kö­şe­de­ki ya­zım­la il­gi­li ola­rak ara­yan bir be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı, beni te­tik­çi­lik yap­mak­la suç­la­dı. İngi­liz­ce söz­cük­le değil, doğ­ru­dan, Türk­çe ifa­dey­le…
   Te­tik­çi, pa­ray­la iş gören demek… Yani bi­ri­nin yap­ma­yı dü­şün­dü­ğü bir kö­tü­lü­ğü çıkar kar­şı­lı­ğı üst­len­en kişi an­la­mı­na ge­li­yor…
   Bu işi si­lah­la yapan var…
Di­li­ni, pa­ra­sı­nı, gü­cü­nü ve ka­le­mi­ni silah ola­rak kul­la­na­rak yapan var…
   So­nuç­ta tümü aynı ka­pı­ya çı­kı­yor.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı ya­zı­mı ge­rek­çe gös­te­re­rek suç­la­ma­da bu­lun­du­ğu­na göre ben kalem te­tik­çi­si olu­yo­rum.
   Ey­le­me ge­lin­ce…
Bir yıl önce 11 mil­yon li­ra­ya ihale edi­len Ka­ra­su Atık­su Arıt­ma Te­si­si’ne ‘pro­je­de dü­zen­le­me’ ba­ha­ne­si ile 5 mil­yon lira ek öde­nek ve­ril­me­si­ni eleş­tir­miş olmam…
   O ya­zı­da ihale be­de­li ile ta­mam­la­na­ma­yan ve ek öde­nek­ler­le bi­ti­ri­len veya in­şa­at­la­rı süren başka ya­tı­rım­la­ra ör­nek­ler sı­ra­la­mış­tım. Ancak baş­kan yar­dım­cı­mız sa­de­ce arıt­ma ile il­gi­li olan kıs­mın­da te­tik­çi­lik yap­tı­ğım­da ısrar etti.
Önce şunu be­lir­te­yim; yük­le­ni­ci fir­ma­ya 5 mil­yon lira ilave para ak­ta­rıl­dı­ğı bil­gi­si­ni, biz­zat SASKİ Genel Mü­dü­rü’nün ga­ze­te­mi­ze ulaş­tı­rı­lan açık­la­ma­sın­dan öğ­ren­dim. Ni­te­kim ga­ze­te­nin üçün­cü say­fa­sın­da o açık­la­ma­yı nok­ta­sı­na do­kun­ma­dan haber ola­rak kul­lan­dık.
   Genel Müdür Keleş ‘Pro­je­de dü­zen­le­me yap­tık, tesis 16 mil­yo­na ta­mam­la­na­cak’ diyor.
   İyi de kar­de­şim, in­şa­atın gi­ri­şin­de­ki koca ta­be­la­da iha­le­yi Biga İnşaat’ın 11 mil­yon li­ra­ya ka­zan­dı­ğı ya­zı­lı.
   Pro­je­de ne tür bir de­ği­şik­lik ya­pıl­mış?
   İlk pro­je­de din­len­dir­me ha­vuz­la­rı te­ne­ke iken krom kap­la­ma­ya mı çev­ril­miş?
   Bi­na­la­rın mer­di­ven­le­ri gü-müş kap­la­ma ola­cak­tı da al-tın kap­la­ma­ya mı dö­nüş­tü­rül­müş?
   Nedir 5 mil­yon (tril­yon) ek öde­nek ge­rek­ti­ren de­ği­şik­lik?
Ga­ze­te­le­re gön­de­ri­len açık­la­ma­da buna neden açık­lık ge­ti­ril­me­miş?
   Baş­kan yar­dım­cı­sı diyor ki,    “Tesis şu anda in­şa­atı süren katlı kav­şak ala­nın­da ya­pı­la­cak­tı. Son­ra­dan yeri de­ğiş­ti. Yeni ara­zi­nin ze­mi­ni ba­tak­lık…”
   Katlı kav­şak ya­pı­lan ara­zi­yi de bi­li­yo­rum, arıt­ma ya­pı­lan alanı da…
   Zemin ya­pı­la­rı ara­sın­da öyle 5 mil­yon­luk ilave öde­nek ge­rek­ti­recek bir fark ol­du­ğu­na inan­mı­yo­rum.
   Zemin ba­tak­lık­sa her iki alan için de ba­tak­lık!
   Bunu söy­le­mek mi te­tik­çi­lik?
   Bakın, bi­ri­le­ri gör­mez­den gelse de ben bu tür iş­le­rin ta­kip­çi­si­yim… 
   Ka­ra­su’ya ya­pı­lan bir ya­tı­rı­ma, bi­ri­le­ri­nin ağ­zın­dan çı­ka­cak tek bir söz­cük­le mil­yon­lar­ca lira ek öde­nek ve­ri­li­yor­sa, bunun ge­rek­çe­si­ni öğ­ren­mek ve oku­yu­cu­ya ak­tar­mak gö­re­vim.
   SASKİ Genel Mü­dü­rü 5 mil­yon ilave öde­me­yi iki ke­li­me­lik bir açık­la­may­la ge­çiş­ti­re­mez.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı­na sor­mak gerek, bunun te­tik­çi­lik­le il­gi­si nedir?
   Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ek bina in­şa­atı için kapı kapı di­le­nen Ka­ra­su, gizli pa­zar­lık­lar­la bi­ri­le­ri­ne 5 mil­yon lira faz­la­dan ödeme ya­pıl­ma­sı­na ses­siz mi kal­ma­lı?
   İste­di­ği­niz nedir?
   10 mil­yo­na ihale edi­lip 20 mil­yo­na bi­ti­ri­len has­ta­ne ger­çe­ği­ni ört­bas mı ede­lim?
   Su Arıt­ma Te­si­si adı al­tın­da uy­du­ruk bir sis­te­me 572.300,00 li­ra­nın bi­ri­le­ri tarafından hortumlanmasına göz mü yumalım?
   Öğrenmek isterim; ben bu konuları sürekli yazarak kimin adına tetikçilik yapmış ilan ediliyorum?
   O ihaleye kimlerin katıldı-ğını bilmiş olsam, kaybeden-lerden biri adına yazıyor suç-lamasıyla karşılaşabilirim.
   Öyleyse kimden, ne çıkar sağlamış oluyorum?
   İhale konusunda başkan yardımcısının başındaki kişi bilgi sahibi mi ki, ben olayım!
   O ya­zı­da sor­dum, yine so­ru­yo­rum: Bana Ka­ra­su’da ihale be­de­liy­le ta­mam­lan­mış bir tane ya­tı­rım gös­te­rin!
   Kem söz sa­hi­bi­ne ait­tir.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı­nın söz­le­ri de bir ku­la­ğım­dan girer di­ğe­rin­den çıkar. 
   En çok üzül­dü­ğüm şey; artık so­kak­la­ra taşan bunca usul­süz­lü­ğe, ka­yır­ma­cı­lı­ğa ve yağ­ma­ya mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin gözlerini ve kulaklarını kapayıp susmasıdır..


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1607