SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Trig­ger­man


Trig­ger­man    
    İngi­liz­cesi te­tik­çi...
   Geçen hafta bu kö­şe­de­ki ya­zım­la il­gi­li ola­rak ara­yan bir be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­sı, beni te­tik­çi­lik yap­mak­la suç­la­dı. İngi­liz­ce söz­cük­le değil, doğ­ru­dan, Türk­çe ifa­dey­le…
   Te­tik­çi, pa­ray­la iş gören demek… Yani bi­ri­nin yap­ma­yı dü­şün­dü­ğü bir kö­tü­lü­ğü çıkar kar­şı­lı­ğı üst­len­en kişi an­la­mı­na ge­li­yor…
   Bu işi si­lah­la yapan var…
Di­li­ni, pa­ra­sı­nı, gü­cü­nü ve ka­le­mi­ni silah ola­rak kul­la­na­rak yapan var…
   So­nuç­ta tümü aynı ka­pı­ya çı­kı­yor.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı ya­zı­mı ge­rek­çe gös­te­re­rek suç­la­ma­da bu­lun­du­ğu­na göre ben kalem te­tik­çi­si olu­yo­rum.
   Ey­le­me ge­lin­ce…
Bir yıl önce 11 mil­yon li­ra­ya ihale edi­len Ka­ra­su Atık­su Arıt­ma Te­si­si’ne ‘pro­je­de dü­zen­le­me’ ba­ha­ne­si ile 5 mil­yon lira ek öde­nek ve­ril­me­si­ni eleş­tir­miş olmam…
   O ya­zı­da ihale be­de­li ile ta­mam­la­na­ma­yan ve ek öde­nek­ler­le bi­ti­ri­len veya in­şa­at­la­rı süren başka ya­tı­rım­la­ra ör­nek­ler sı­ra­la­mış­tım. Ancak baş­kan yar­dım­cı­mız sa­de­ce arıt­ma ile il­gi­li olan kıs­mın­da te­tik­çi­lik yap­tı­ğım­da ısrar etti.
Önce şunu be­lir­te­yim; yük­le­ni­ci fir­ma­ya 5 mil­yon lira ilave para ak­ta­rıl­dı­ğı bil­gi­si­ni, biz­zat SASKİ Genel Mü­dü­rü’nün ga­ze­te­mi­ze ulaş­tı­rı­lan açık­la­ma­sın­dan öğ­ren­dim. Ni­te­kim ga­ze­te­nin üçün­cü say­fa­sın­da o açık­la­ma­yı nok­ta­sı­na do­kun­ma­dan haber ola­rak kul­lan­dık.
   Genel Müdür Keleş ‘Pro­je­de dü­zen­le­me yap­tık, tesis 16 mil­yo­na ta­mam­la­na­cak’ diyor.
   İyi de kar­de­şim, in­şa­atın gi­ri­şin­de­ki koca ta­be­la­da iha­le­yi Biga İnşaat’ın 11 mil­yon li­ra­ya ka­zan­dı­ğı ya­zı­lı.
   Pro­je­de ne tür bir de­ği­şik­lik ya­pıl­mış?
   İlk pro­je­de din­len­dir­me ha­vuz­la­rı te­ne­ke iken krom kap­la­ma­ya mı çev­ril­miş?
   Bi­na­la­rın mer­di­ven­le­ri gü-müş kap­la­ma ola­cak­tı da al-tın kap­la­ma­ya mı dö­nüş­tü­rül­müş?
   Nedir 5 mil­yon (tril­yon) ek öde­nek ge­rek­ti­ren de­ği­şik­lik?
Ga­ze­te­le­re gön­de­ri­len açık­la­ma­da buna neden açık­lık ge­ti­ril­me­miş?
   Baş­kan yar­dım­cı­sı diyor ki,    “Tesis şu anda in­şa­atı süren katlı kav­şak ala­nın­da ya­pı­la­cak­tı. Son­ra­dan yeri de­ğiş­ti. Yeni ara­zi­nin ze­mi­ni ba­tak­lık…”
   Katlı kav­şak ya­pı­lan ara­zi­yi de bi­li­yo­rum, arıt­ma ya­pı­lan alanı da…
   Zemin ya­pı­la­rı ara­sın­da öyle 5 mil­yon­luk ilave öde­nek ge­rek­ti­recek bir fark ol­du­ğu­na inan­mı­yo­rum.
   Zemin ba­tak­lık­sa her iki alan için de ba­tak­lık!
   Bunu söy­le­mek mi te­tik­çi­lik?
   Bakın, bi­ri­le­ri gör­mez­den gelse de ben bu tür iş­le­rin ta­kip­çi­si­yim… 
   Ka­ra­su’ya ya­pı­lan bir ya­tı­rı­ma, bi­ri­le­ri­nin ağ­zın­dan çı­ka­cak tek bir söz­cük­le mil­yon­lar­ca lira ek öde­nek ve­ri­li­yor­sa, bunun ge­rek­çe­si­ni öğ­ren­mek ve oku­yu­cu­ya ak­tar­mak gö­re­vim.
   SASKİ Genel Mü­dü­rü 5 mil­yon ilave öde­me­yi iki ke­li­me­lik bir açık­la­may­la ge­çiş­ti­re­mez.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı­na sor­mak gerek, bunun te­tik­çi­lik­le il­gi­si nedir?
   Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ek bina in­şa­atı için kapı kapı di­le­nen Ka­ra­su, gizli pa­zar­lık­lar­la bi­ri­le­ri­ne 5 mil­yon lira faz­la­dan ödeme ya­pıl­ma­sı­na ses­siz mi kal­ma­lı?
   İste­di­ği­niz nedir?
   10 mil­yo­na ihale edi­lip 20 mil­yo­na bi­ti­ri­len has­ta­ne ger­çe­ği­ni ört­bas mı ede­lim?
   Su Arıt­ma Te­si­si adı al­tın­da uy­du­ruk bir sis­te­me 572.300,00 li­ra­nın bi­ri­le­ri tarafından hortumlanmasına göz mü yumalım?
   Öğrenmek isterim; ben bu konuları sürekli yazarak kimin adına tetikçilik yapmış ilan ediliyorum?
   O ihaleye kimlerin katıldı-ğını bilmiş olsam, kaybeden-lerden biri adına yazıyor suç-lamasıyla karşılaşabilirim.
   Öyleyse kimden, ne çıkar sağlamış oluyorum?
   İhale konusunda başkan yardımcısının başındaki kişi bilgi sahibi mi ki, ben olayım!
   O ya­zı­da sor­dum, yine so­ru­yo­rum: Bana Ka­ra­su’da ihale be­de­liy­le ta­mam­lan­mış bir tane ya­tı­rım gös­te­rin!
   Kem söz sa­hi­bi­ne ait­tir.
   Baş­kan yar­dım­cı­sı­nın söz­le­ri de bir ku­la­ğım­dan girer di­ğe­rin­den çıkar. 
   En çok üzül­dü­ğüm şey; artık so­kak­la­ra taşan bunca usul­süz­lü­ğe, ka­yır­ma­cı­lı­ğa ve yağ­ma­ya mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin gözlerini ve kulaklarını kapayıp susmasıdır..


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1517