Türkiye ve Pakistan


Pa­kis­tan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İslam­cı Ge­ne­ral Ziya’ul Hak, 1979’da Zül­fi­kâr Ali Butto’yu de­vi­rip dev­let baş­ka­nı olur. Darbe son­ra­sı dünya ba­sı­nı­nın gözü doğal ola­rak Pa­kis­tan’a çev­ri­lir. Tür­ki­ye’den de ga­ze­te­ci­le­rin yer aldı­ğı çe­şit­li ülke ajans­la­rın­dan bir grup Pa­kis­tan’a gider.
Son­ra­sı­nı, TV’de din­le­di­ğim Türk ga­ze­te­ci­nin ağ­zın­dan ak­ta­rı­yo­rum.
“Sabah erken sa­at­ler­de İran’dan ka­ra­yo­lu ile Pa­kis­tan’a geç­tik. Baş­kent İsla­ma­bad’a gidip darbe son­ra­sın­da­ki ge­liş­me­le­ri iz­le­ye­ce­ğiz. 
Saat 10.00 sı­ra­la­rın­da ağır aksak sey­re­den tra­fik bir­den durdu. Bekle Allah bekle gram iler­le­me yok. Öğ­ren­dik ki 20 km sonra için­den ge­çe­ce­ği­miz ka­sa­ba­da­ki tra­fik ka­za­sın­da bir çocuk ha­ya­tı­nı kay­bet­miş. Ka­sa­ba halkı da yolu kes­miş, aç­ma­mak­ta di­re­ni­yor.
Bir saat, iki saat, üç saat… Yol açıl­ma­dı. İki ar­ka­daş çan­ta­la­rı­mı­zı sırt­la­yıp 2,5 saate yakın yü­rü­ye­rek kaza ma­hal­li­ne var­dık. 7-8 bin nü­fus­lu bir ka­sa­ba. Ka­sa­ba­lı­lar yolu kes­miş, otu­ru­yor. Jan­dar­ma ke­nar­da bek­li­yor ama küçük uya­rı­lar dı­şın­da hiç mü­da­ha­le et­mi­yor.
İngi­liz­ce bilen bi­ri­ne “Neler ola­bi­lir?” diye sor­duk. “Her­kes eya­let mil­let­ve­kil­le­ri­ni bek­li­yor. Onlar gel­me­den bu yol açıl­maz” diye kar­şı­lık verdi.
Kay­ma­kam orada eya­let va­li­si orada, gü­ven­lik güç­le­ri orada… Yolu ka­pa­tan­la­rın bir is­te­ği var: “Biz yıl­lar­dır bu­ra­ya bir üst geçit is­te­dik. Ka­za­lar­da on­lar­ca can kay­bet­tik. Mil­let­ve­kil­le­ri gelip geçit sözü ver­me­den yolu aç­ma­yız.”
Ga­ze­te­ci­mi­zin an­lat­tı­ğı­na göre gece saat 21.00 sı­ra­la­rın­da, yani tam 13 saat sonra eya­let mil­let­ve­kil­le­ri ge­le­rek ka­sa­ba hal­kı­na üst geçit sözü ver­miş ve yol tra­fi­ğe açıl­mış.
“Biz­de­ki uy­gu­la­ma­la­ra ben­zer şe­kil­de jan­dar­ma­nın dip­çik ve cop kul­la­na­rak yolu aç­ma­sı­nı bek­le­dim; ama öyle bir şey ol­ma­dı” diye bi­tir­miş­ti ko­nuş­ma­sı­nı ga­ze­te­ci.
Ben bunu yak­la­şık 8 yıl önce Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı-Kay­nar­ca kav­şa­ğın­da mey­da­na gelen ve aynı aile­den iki ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği kaza son­ra­sın­da da yaz­mış­tım. O gün bu gün­dür aynı nok­ta­da veya ci­va­rın­da on­lar­ca can kay­bet­me­mi­ze rağ­men bir va­tan­daş tep­ki­si gö­re­me­dim.
Burak Ekşi’nin ta­lih­siz bir ka­za­ya kur­ban git­me­si son­ra­sın­da bir grup Ka­ra­sus­por­lu ta­raf­tar beş da­ki­ka­lı­ğı­na yolu kesip bil­di­ri okudu. Ar­dın­dan da “Ba­şı­mı­za bir şey gelir” dü­şün­ce­siy­le ve bazı gay­ret­keş­le­rin ça­ba­la­rıy­la yol he­men­ce­cik tra­fi­ğe açı­lı­ver­di.
Orada yolun açıl­ma­sı­nı bek­le­yen sü­rü­cü­le­re durum an­la­tıl­say­dı emi­nim ki onlar da yol kesme ey­le­mi­ne des­tek verir kon­tak ka­pa­tır­lar­dı.
Bun­dan tam kırk yıl ön­ce­si­nin, hem de darbe son­ra­sı as­ke­ri yö­ne­ti­me yeni gir­miş Pa­kis­tan’ı ve 2019’un Tür­ki­ye’si… 
Top­la­yın, çar­pın, bölün, çı­ka­rın…
Ara­da­ki farkı bulun!
Unut­ma­dan; yolu kesen ta­raf­tar­la­ra Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu ge­re­ği ceza uy­gu­la­na­bi­lir­miş!
İhmal­kâr yö­ne­ti­ci­le­re se­si­ni çı­kar­ma, beş da­ki­ka­lı­ğı­na yol ke­sen­le­re ceza yaz. 
Afe­rin size, afe­rin!
Neden ted­bir alın­maz?
Söz ko­nu­su kav­şak Tür­ki­ye’deki 10 kaza kara nok­ta­sın­dan biri ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş du­rum­da. Ada­pa­za­rı-Ka­ra­su duble yolu Kay­nar­ca kav­şa­ğı­na kadar gelip orada ke­si­li­yor. Kav­şak­la Ko­ca­ali is­ti­ka­me­tin­de duble yolun ye­ni­den baş­la­dı­ğı Pa­la­cı Pet­rol ara­sın­da­ki me­sa­fe 850 metre. Do­la­yı­sıy­la bu kısım iki şe­rit­li eski yol. Özel­lik­le batı yö­nün­de sey­re­den sü­rü­cü­ler duble yolun son­lan­dı­ğı Pa­la­cı Pet­rol hi­za­sın­da bir­den al­ça­lan dar yola ini­yor­lar. Sürat var ve dik­kat ek­sik­se kont­rol kay­bo­lu­yor.
Ka­ra­yol­la­rı katlı kav­şak dü­zen­le­me­si ta­mam­lan­ma­dan 850 met­re­lik yolu yap­mı­yor. O zaman görev ma­hal­li yö­ne­ti­me düş­mü­yor mu? O yolda terki ya­pıl­mış yan yol­lar var. As­falt­la­yın yan yol­la­rı ve tra­fi­ği ra­hat­la­tın. Ge­rek­siz yere ve borç­la­na­rak Ata­türk Bul­va­rı’nı ya­pan­la­rın ak­lı­na hiç mi bu­ra­da­ki yolu ge­niş­let­mek gel­me­di?
Liman kav­şa­ğın­dan dönüş için ge­çi­ci bir cep yapın ve 24 saat uya­rı­cı ışık­lar yan­sın. Ana kav­şa­ğı da ışık­lan­dı­rıp ikaz lam­ba­la­rı koyun.
Bun­la­rı yap­mak için daha kaç Burak Ekşi kay­bet­me­miz ge­re­ki­yor? Söy­le­yin bi­le­lim!

 

Dol­dur ara­ba­na ço­lu­ğu­nu ço­cu­ğu­nu…
Ge­lir­ken İzmit, Ada­pa­za­rı veya Düzce’den al su­yu­nu, do­ma­te­si­ni, ek­me­ği­ni, kar­pu­zu­nu…
İn Ka­ra­su sa­hi­li­ne…
Yanaş kum­sa­la…
Kur ça­dı­rı­nı…
Ça­dı­ra sığ­ma­yan olur­sa ara­ba­da yatar!
Tu­va­let yok, duş yok, su yok, elekt­rik yok… Dert etme bun­la­rı…
‘Kim­den izin aldın’ diye so­ra­cak bir yet­ki­li yok!
Gece ya­rı­sı sı­kış­tın, aç kuma bir çukur, yap ha­ce­ti­ni, kapat üs­tü­nü…
Sabah kalk­tın, kur por­ta­tif seh­pa­nı ça­dı­rın önüne…
Geçen si­mit­çi­den al beş si­mi­di­ni, yap kah­val­tı­nı…
De­ni­ze giriş desen be­da­va, güneş be­da­va, kum­sal be­da­va…
Otel­ler, pan­si­yon­lar boş­muş, kimin umu­run­da…
Otel-mo­tel-pan­si­yon sa­hip­le­ri be­le­di­ye­ye bin­ler­ce lira as­falt ka­tı­lım payı, çöp ver­gi­si, iş­let­me ruh­sa­tı öde­miş, ne yazar!
Elin oğlu gelir böyle sere serpe Tu­ris­tik Ka­ra­su ima­jı­nı per­va­sız­ca bozar!
Sen de sey­re­der­sin…
14 Ağus­tos sa­ba­hı 07.00-08.00 su­la­rın­da sa­hil­de­ki göz­le­mim... 
iki mavi bay­rak­lı plaj ara­sın­da kalan böl­ge­de ras­ge­le ku­rul­muş irili ufak­lı tam 91 adet çadır... 
Dün­ya­nın ne­re­sin­de böy­le­si­ne be­da­va tatil var, söy­le­yin biz de ora­la­ra gi­de­lim!
Eve dö­nüş­te sos­yal med­ya­dan pay­laş­tım bu göz­lem­le­ri­mi. Kı­ya­met koptu tabi...
Be­le­di­ye za­bı­ta­sı öğ­leden sonra gelip ça­dır­ların kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­miş. Beni ara­yan ara­ya­na... “Bizi ihbar ettin, ça­dır­ları­mız kal­dı­rı­lı­yor” diye...
Bu çağda ça­dı­ra kar­şıyım. Ama ih­ti­yaç varsa ku­rul­sun. Böyle ge­li­şi­güzel değil; be­le­di­ye yer ayı­rıp alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­lama­lı...
Asıl kız­dı­ğım ve bir türlü an­la­şıl­mak is­tenme­yen iti­ra­zım şudur:
İnsa­nı­mız böy­le­si sal­la­pa­ti bir ta­ti­le nasıl ey­val­lah der? Al­tın­da 150 bin li­ra­lık oto­mo­bil, kum­sa­la in ve aile­ni ça­dır­la araç ara­sın­da pay­laş­tı­rıp uyu! Pes be!

 

 

AKP’nin sözcüsü!

Sos­yal med­ya­da Yıl­maz Turan Sibel takma adıy­la AKP’nin yeni be­le­di­ye yö­ne­ti­mi yan­lı­sı pay­la­şım­lar­da bu­lu­nan kişi, gün­de­me bir iddia ta­şı­dı: “İşçi­ler Şubat ayın­da (yerel se­çi­me bir ay kala) ma­aşı­nı ala­mı­yor­ken, be­le­di­ye­den nasıl oldu da 700 bin li­ra­lık çıkış (ödeme) ya­pıl­dı?”
Haklı bir soru tabi...
Bu pay­la­şı­ma şöyle bir fık­ray­la kat­kı­ yapma gaf­le­tin­de bu­lun­dum!:
Bu­ra­dan du­yul­mu­yor 
Papaz, iki metre ile­ri­sin­de duran zan­go­ca (çan çalma gö­rev­li­si) hid­det­le sorar:
“-Giz­li gizli sen mi içi­yor­sun kut­sal şa­ra­bı?” Zan­goç­ta derin bir ses­siz­lik... Papaz iyice kö­pü­rür!!!
“-Sana so­ru­yo­rum be adam! Duy­mu­yor musun beni?”
“-Ha­yır, bu­ra­dan hiç­bir şey du­yul­mu­yor efen­dim.”
“-Ola­cak şey mi! İki adım öte­den beni duy­mu­yor­sun!”
Zan­goç bıyık al­tın­dan güler:
“-İster­se­niz yer de­ğiş­ti­re­lim an­lar­sı­nız...” Yer de­ğiş­ti­rir­ler. Bu kez zan­goç ses­le­nir: 
“-Ki­li­se için top­la­nan ba­ğış­la­rı sen mi zim­me­ti­ne ge­çir­din?”
Papaz:
“-Ha­ki­ka­ten yahu! Bu­ra­dan hiç­bir şey du­yul­mu­yor."
Ya­nı­ta bak hi­za­ya gel!
Yeni yö­ne­tim gözü kara sa­vu­nu­cu­su­ndan ya­nı­t ge­cik­me­di. Be­ledi­ye­de­ki yol­suz­luk id­di­ala­rıy­la il­gi­li doğru dü­rüst haber yap­ma­dığım­dan tutun, mu­ha­lif kim­li­ğim­le bir­çok şeye karşı çık­ma­dı­ğım suçla­ma­la­rı­na; devam eden da­va­ya kim­se­nin mü­da­hil ol­ma­ma­sın­dan; il­le­gal iş­le­re iti­raz et­me­yip yeni yö­ne­ti­mi eleş­ti­ri­ye tut­tu­ğum gibi suç­la­ma­la­rı­na kadar neler neler... 
Şunu be­lir­te­yim; AKP’nin böyle gün­dem ca­hi­li söz­cü­le­ri var­ken düş­ma­na hiç ih­ti­ya­cı olmaz! Bence par­ti­de bu ki­şi­ye bir ofis ay­rıl­ma­lı!
Çok bil­gi­li çok!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 157