SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Türkiye ve Pakistan


Pa­kis­tan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İslam­cı Ge­ne­ral Ziya’ul Hak, 1979’da Zül­fi­kâr Ali Butto’yu de­vi­rip dev­let baş­ka­nı olur. Darbe son­ra­sı dünya ba­sı­nı­nın gözü doğal ola­rak Pa­kis­tan’a çev­ri­lir. Tür­ki­ye’den de ga­ze­te­ci­le­rin yer aldı­ğı çe­şit­li ülke ajans­la­rın­dan bir grup Pa­kis­tan’a gider.
Son­ra­sı­nı, TV’de din­le­di­ğim Türk ga­ze­te­ci­nin ağ­zın­dan ak­ta­rı­yo­rum.
“Sabah erken sa­at­ler­de İran’dan ka­ra­yo­lu ile Pa­kis­tan’a geç­tik. Baş­kent İsla­ma­bad’a gidip darbe son­ra­sın­da­ki ge­liş­me­le­ri iz­le­ye­ce­ğiz. 
Saat 10.00 sı­ra­la­rın­da ağır aksak sey­re­den tra­fik bir­den durdu. Bekle Allah bekle gram iler­le­me yok. Öğ­ren­dik ki 20 km sonra için­den ge­çe­ce­ği­miz ka­sa­ba­da­ki tra­fik ka­za­sın­da bir çocuk ha­ya­tı­nı kay­bet­miş. Ka­sa­ba halkı da yolu kes­miş, aç­ma­mak­ta di­re­ni­yor.
Bir saat, iki saat, üç saat… Yol açıl­ma­dı. İki ar­ka­daş çan­ta­la­rı­mı­zı sırt­la­yıp 2,5 saate yakın yü­rü­ye­rek kaza ma­hal­li­ne var­dık. 7-8 bin nü­fus­lu bir ka­sa­ba. Ka­sa­ba­lı­lar yolu kes­miş, otu­ru­yor. Jan­dar­ma ke­nar­da bek­li­yor ama küçük uya­rı­lar dı­şın­da hiç mü­da­ha­le et­mi­yor.
İngi­liz­ce bilen bi­ri­ne “Neler ola­bi­lir?” diye sor­duk. “Her­kes eya­let mil­let­ve­kil­le­ri­ni bek­li­yor. Onlar gel­me­den bu yol açıl­maz” diye kar­şı­lık verdi.
Kay­ma­kam orada eya­let va­li­si orada, gü­ven­lik güç­le­ri orada… Yolu ka­pa­tan­la­rın bir is­te­ği var: “Biz yıl­lar­dır bu­ra­ya bir üst geçit is­te­dik. Ka­za­lar­da on­lar­ca can kay­bet­tik. Mil­let­ve­kil­le­ri gelip geçit sözü ver­me­den yolu aç­ma­yız.”
Ga­ze­te­ci­mi­zin an­lat­tı­ğı­na göre gece saat 21.00 sı­ra­la­rın­da, yani tam 13 saat sonra eya­let mil­let­ve­kil­le­ri ge­le­rek ka­sa­ba hal­kı­na üst geçit sözü ver­miş ve yol tra­fi­ğe açıl­mış.
“Biz­de­ki uy­gu­la­ma­la­ra ben­zer şe­kil­de jan­dar­ma­nın dip­çik ve cop kul­la­na­rak yolu aç­ma­sı­nı bek­le­dim; ama öyle bir şey ol­ma­dı” diye bi­tir­miş­ti ko­nuş­ma­sı­nı ga­ze­te­ci.
Ben bunu yak­la­şık 8 yıl önce Ka­ra­su-Ada­pa­za­rı-Kay­nar­ca kav­şa­ğın­da mey­da­na gelen ve aynı aile­den iki ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği kaza son­ra­sın­da da yaz­mış­tım. O gün bu gün­dür aynı nok­ta­da veya ci­va­rın­da on­lar­ca can kay­bet­me­mi­ze rağ­men bir va­tan­daş tep­ki­si gö­re­me­dim.
Burak Ekşi’nin ta­lih­siz bir ka­za­ya kur­ban git­me­si son­ra­sın­da bir grup Ka­ra­sus­por­lu ta­raf­tar beş da­ki­ka­lı­ğı­na yolu kesip bil­di­ri okudu. Ar­dın­dan da “Ba­şı­mı­za bir şey gelir” dü­şün­ce­siy­le ve bazı gay­ret­keş­le­rin ça­ba­la­rıy­la yol he­men­ce­cik tra­fi­ğe açı­lı­ver­di.
Orada yolun açıl­ma­sı­nı bek­le­yen sü­rü­cü­le­re durum an­la­tıl­say­dı emi­nim ki onlar da yol kesme ey­le­mi­ne des­tek verir kon­tak ka­pa­tır­lar­dı.
Bun­dan tam kırk yıl ön­ce­si­nin, hem de darbe son­ra­sı as­ke­ri yö­ne­ti­me yeni gir­miş Pa­kis­tan’ı ve 2019’un Tür­ki­ye’si… 
Top­la­yın, çar­pın, bölün, çı­ka­rın…
Ara­da­ki farkı bulun!
Unut­ma­dan; yolu kesen ta­raf­tar­la­ra Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu ge­re­ği ceza uy­gu­la­na­bi­lir­miş!
İhmal­kâr yö­ne­ti­ci­le­re se­si­ni çı­kar­ma, beş da­ki­ka­lı­ğı­na yol ke­sen­le­re ceza yaz. 
Afe­rin size, afe­rin!
Neden ted­bir alın­maz?
Söz ko­nu­su kav­şak Tür­ki­ye’deki 10 kaza kara nok­ta­sın­dan biri ola­rak ka­yıt­la­ra geç­miş du­rum­da. Ada­pa­za­rı-Ka­ra­su duble yolu Kay­nar­ca kav­şa­ğı­na kadar gelip orada ke­si­li­yor. Kav­şak­la Ko­ca­ali is­ti­ka­me­tin­de duble yolun ye­ni­den baş­la­dı­ğı Pa­la­cı Pet­rol ara­sın­da­ki me­sa­fe 850 metre. Do­la­yı­sıy­la bu kısım iki şe­rit­li eski yol. Özel­lik­le batı yö­nün­de sey­re­den sü­rü­cü­ler duble yolun son­lan­dı­ğı Pa­la­cı Pet­rol hi­za­sın­da bir­den al­ça­lan dar yola ini­yor­lar. Sürat var ve dik­kat ek­sik­se kont­rol kay­bo­lu­yor.
Ka­ra­yol­la­rı katlı kav­şak dü­zen­le­me­si ta­mam­lan­ma­dan 850 met­re­lik yolu yap­mı­yor. O zaman görev ma­hal­li yö­ne­ti­me düş­mü­yor mu? O yolda terki ya­pıl­mış yan yol­lar var. As­falt­la­yın yan yol­la­rı ve tra­fi­ği ra­hat­la­tın. Ge­rek­siz yere ve borç­la­na­rak Ata­türk Bul­va­rı’nı ya­pan­la­rın ak­lı­na hiç mi bu­ra­da­ki yolu ge­niş­let­mek gel­me­di?
Liman kav­şa­ğın­dan dönüş için ge­çi­ci bir cep yapın ve 24 saat uya­rı­cı ışık­lar yan­sın. Ana kav­şa­ğı da ışık­lan­dı­rıp ikaz lam­ba­la­rı koyun.
Bun­la­rı yap­mak için daha kaç Burak Ekşi kay­bet­me­miz ge­re­ki­yor? Söy­le­yin bi­le­lim!

 

Dol­dur ara­ba­na ço­lu­ğu­nu ço­cu­ğu­nu…
Ge­lir­ken İzmit, Ada­pa­za­rı veya Düzce’den al su­yu­nu, do­ma­te­si­ni, ek­me­ği­ni, kar­pu­zu­nu…
İn Ka­ra­su sa­hi­li­ne…
Yanaş kum­sa­la…
Kur ça­dı­rı­nı…
Ça­dı­ra sığ­ma­yan olur­sa ara­ba­da yatar!
Tu­va­let yok, duş yok, su yok, elekt­rik yok… Dert etme bun­la­rı…
‘Kim­den izin aldın’ diye so­ra­cak bir yet­ki­li yok!
Gece ya­rı­sı sı­kış­tın, aç kuma bir çukur, yap ha­ce­ti­ni, kapat üs­tü­nü…
Sabah kalk­tın, kur por­ta­tif seh­pa­nı ça­dı­rın önüne…
Geçen si­mit­çi­den al beş si­mi­di­ni, yap kah­val­tı­nı…
De­ni­ze giriş desen be­da­va, güneş be­da­va, kum­sal be­da­va…
Otel­ler, pan­si­yon­lar boş­muş, kimin umu­run­da…
Otel-mo­tel-pan­si­yon sa­hip­le­ri be­le­di­ye­ye bin­ler­ce lira as­falt ka­tı­lım payı, çöp ver­gi­si, iş­let­me ruh­sa­tı öde­miş, ne yazar!
Elin oğlu gelir böyle sere serpe Tu­ris­tik Ka­ra­su ima­jı­nı per­va­sız­ca bozar!
Sen de sey­re­der­sin…
14 Ağus­tos sa­ba­hı 07.00-08.00 su­la­rın­da sa­hil­de­ki göz­le­mim... 
iki mavi bay­rak­lı plaj ara­sın­da kalan böl­ge­de ras­ge­le ku­rul­muş irili ufak­lı tam 91 adet çadır... 
Dün­ya­nın ne­re­sin­de böy­le­si­ne be­da­va tatil var, söy­le­yin biz de ora­la­ra gi­de­lim!
Eve dö­nüş­te sos­yal med­ya­dan pay­laş­tım bu göz­lem­le­ri­mi. Kı­ya­met koptu tabi...
Be­le­di­ye za­bı­ta­sı öğ­leden sonra gelip ça­dır­ların kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­miş. Beni ara­yan ara­ya­na... “Bizi ihbar ettin, ça­dır­ları­mız kal­dı­rı­lı­yor” diye...
Bu çağda ça­dı­ra kar­şıyım. Ama ih­ti­yaç varsa ku­rul­sun. Böyle ge­li­şi­güzel değil; be­le­di­ye yer ayı­rıp alt­ya­pı­sı­nı ha­zır­lama­lı...
Asıl kız­dı­ğım ve bir türlü an­la­şıl­mak is­tenme­yen iti­ra­zım şudur:
İnsa­nı­mız böy­le­si sal­la­pa­ti bir ta­ti­le nasıl ey­val­lah der? Al­tın­da 150 bin li­ra­lık oto­mo­bil, kum­sa­la in ve aile­ni ça­dır­la araç ara­sın­da pay­laş­tı­rıp uyu! Pes be!

 

 

AKP’nin sözcüsü!

Sos­yal med­ya­da Yıl­maz Turan Sibel takma adıy­la AKP’nin yeni be­le­di­ye yö­ne­ti­mi yan­lı­sı pay­la­şım­lar­da bu­lu­nan kişi, gün­de­me bir iddia ta­şı­dı: “İşçi­ler Şubat ayın­da (yerel se­çi­me bir ay kala) ma­aşı­nı ala­mı­yor­ken, be­le­di­ye­den nasıl oldu da 700 bin li­ra­lık çıkış (ödeme) ya­pıl­dı?”
Haklı bir soru tabi...
Bu pay­la­şı­ma şöyle bir fık­ray­la kat­kı­ yapma gaf­le­tin­de bu­lun­dum!:
Bu­ra­dan du­yul­mu­yor 
Papaz, iki metre ile­ri­sin­de duran zan­go­ca (çan çalma gö­rev­li­si) hid­det­le sorar:
“-Giz­li gizli sen mi içi­yor­sun kut­sal şa­ra­bı?” Zan­goç­ta derin bir ses­siz­lik... Papaz iyice kö­pü­rür!!!
“-Sana so­ru­yo­rum be adam! Duy­mu­yor musun beni?”
“-Ha­yır, bu­ra­dan hiç­bir şey du­yul­mu­yor efen­dim.”
“-Ola­cak şey mi! İki adım öte­den beni duy­mu­yor­sun!”
Zan­goç bıyık al­tın­dan güler:
“-İster­se­niz yer de­ğiş­ti­re­lim an­lar­sı­nız...” Yer de­ğiş­ti­rir­ler. Bu kez zan­goç ses­le­nir: 
“-Ki­li­se için top­la­nan ba­ğış­la­rı sen mi zim­me­ti­ne ge­çir­din?”
Papaz:
“-Ha­ki­ka­ten yahu! Bu­ra­dan hiç­bir şey du­yul­mu­yor."
Ya­nı­ta bak hi­za­ya gel!
Yeni yö­ne­tim gözü kara sa­vu­nu­cu­su­ndan ya­nı­t ge­cik­me­di. Be­ledi­ye­de­ki yol­suz­luk id­di­ala­rıy­la il­gi­li doğru dü­rüst haber yap­ma­dığım­dan tutun, mu­ha­lif kim­li­ğim­le bir­çok şeye karşı çık­ma­dı­ğım suçla­ma­la­rı­na; devam eden da­va­ya kim­se­nin mü­da­hil ol­ma­ma­sın­dan; il­le­gal iş­le­re iti­raz et­me­yip yeni yö­ne­ti­mi eleş­ti­ri­ye tut­tu­ğum gibi suç­la­ma­la­rı­na kadar neler neler... 
Şunu be­lir­te­yim; AKP’nin böyle gün­dem ca­hi­li söz­cü­le­ri var­ken düş­ma­na hiç ih­ti­ya­cı olmaz! Bence par­ti­de bu ki­şi­ye bir ofis ay­rıl­ma­lı!
Çok bil­gi­li çok!

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 38