SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.10.2019

Üstün mü Dişli mi?


   İşin rengi belli oldu. Kar­şı­mız­da bir mey­dan sa­va­şı var.
   Ta­raf­lar­dan kim `Üstün` ge­lecek, kim daha `Dişli` çı­ka­cak, ya­kın­da hep bir­lik­te gö­rü­rüz.
   Artık hesaplaşmanın Ankara’ya taşındığı 45 mil­yon­luk iha­le­den söz edi­yo­rum.
   Bu ihale baş­tan sona şa­ibe­li­dir.  Yü­rür­lük­te­ki il­gi­li ya­sa­la­ra ta­ma­men ay­kı­rı­dır.
   Be­le­di­ye Mec­li­si in­şal­lah al­dı­ğı bu ka­ra­rın al­tın­da kal­maz.
   Neden bu kadar id­di­alı ve net ko­nu­şu­yo­rum; söy­le­ye­yim.
   Önce Be­le­di­ye Mec­li­si ka­ra­rın­dan baş­la­ya­yım.
   Be­le­di­ye­nin nasıl borç­la­na­ca­ğı 5393 sa­yı­lı ka­nu­nun 68. mad­de­sin­de açık­ça be­lir­til­miş­tir.
   Yasa mad­de­si diyor ki: “Be­le­di­ye ve bağlı ku­ru­luş­la­rı ile bun­la­rın ser­ma­ye­si­nin yüzde el­li­sin­den faz­la­sı­na sahip ol­duk­la­rı şir­ket­ler, en son ke­sin­leş­miş bütçe ge­lir­le­ri­nin, 213 sa­yı­lı Vergi Usul Ka­nu­nu­na göre be­lir­le­necek ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nıy­la ar­tı­rı­lan mik­ta­rı­nın yılı için­de top­lam yüzde onu-nu geç­me­yen iç borç­lan­ma­yı be­le­di­ye mec­li­si­nin ka­ra­rı; yüzde onu-nu geçen iç borç­lan­ma için ise mec­lis üye tam sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğu­nun ka­ra­rı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile ya­pa­bi­lir.”
   Ak Par­ti­li Turan İma­moğ­lu Ka-sım mec­li­sin­de bu ya­sa­yı bir öğ­ret­men ti­tiz­li­ği ve sadeliğiyle mec­lis üye­le­ri­ne tane tane an­lat­tı. Ama her­kes bil­di­ği­ni okudu!
   Baş­kan`a ve­ri­len borç­lan­ma yet­ki­sin­de mik­tar, 68. Mad­de­nin be­lir­le­di­ği yüzde 10 sı­nı­rı­nı kat be kat aşı­yor. Bu du­rum­da salt ço­ğun­luk ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı onayı ge­re­kir ki, ka­ra­ra da­ya­na­rak ihale ya­pı­la­bil­sin.
   Açık­ça ya­zı­yo­rum; mec­lis üye­le­ri bu ka­rar­la­rıy­la suç iş­le­miş­tir.
   Ni­te­kim üç haf­ta­yı aşkın sü­re­dir be­le­di­ye­de iha­le­yi so­ruş­tu­ran Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü, mec­lis üye­le­ri­ne teb­li­gat çı­ka­rıp Be­le­di­ye Baş­ka­nı`na hu­ku­ka ay­kı­rı borç­lan­ma yet­ki­si ver­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak sa­vun­ma is­te­miş­tir.
   Ge­le­lim bu iha­le­nin afet kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ko­nu­su­na...
   4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu`nun 21/b mad­de­si, be­le­di­ye­le­re ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen afet du­rum­la­rın­da pa­zar­lık usulü ile ihale yapma yet­ki­si ve­ri­yor.
   Borç­lan­ma­ya ve iha­le­ye da­ya­nak ya­pı­lan olay 28-30 Eylül ta­rih­le­rin­de mey­da­na gelen yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­dır.
   Bu taş­kın­la­rın afet­le zerre kadar il­gi­si yok­tur. Afet diye kim rapor tuttuysa suç işlemiştir. 
   Bu taşkınlar ön­ce­den ön­gö­rü­le­bi­len olay­lar­dan­dır ve bu taş­kın­la­rın so­rum­lu­su gel­miş geç­miş be­le­di­ye yö­ne­tim­le­ri­dir.
   Neden mi?
   Çünkü yağ­mur suyu taş­kın­la­rı, be­le­di­ye­nin ih­ma­li ve hiz­met adı al­tın­da he­sap­sız ki­tap­sız ya­pı­lan yol, kal­dı­rım ya­pım­la­rı; de­re­le­ri bo­ru­lar içine alma, da­ra­cık ka­nal­la­ra alıp üst­le­ri­ni ka­pat­ma gibi ay­maz­lık­la­rın ese­ri­dir. 
   Neyin afeti Allah aş­kı­na, neyin afeti?
   Is­par­ta Se­nir­kent`teki gibi top­rak kay­ma­sı oldu da bir ma­hal­lemiz­de otu­ran in­san­la­rı çamur mu yuttu?
   Dep­rem oldu da yüz­ler­ce ev mi yı­kıl­dı?
   Yan­gın oldu da bir ma­hal­le otu­rul­maz hale mi geldi?
   Neyin afeti kar­de­şim? Kaç insan öldü, kaç hay­van telef oldu?
   Bun­la­rı siz benim kü­la­hı­ma an­la­tın, kü­la­hı­ma!
   Or­ta­da ya­sa­la­rı, yö­net­me­lik­le­ri zor­la­yan; ger­çek­le­ri si­ya­sal güçle büken ve belediyeyi borçlandıran ad­re­se tes­lim bir soy­gun var!
   Dere ve kanal ıslahları DSİ’nin işi. İşte Sapanca dere ıslahı için DSİ’yle protokol imzaladı geçen gün.
   Caddeyse Büyükşehir’in işi.
   İşin üzücü yanı, böy­le­si­ne aleni bir hu­kuk­suz­lu­ğa, mec­lis üye­le­ri­nin il­çe­ye hiz­met ben­ze­ri ba­ha­ne­ler­le yol ver­miş ol­ma­la­rı­dır. 
   Bütün bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken mu­ha­le­fet ne ya­pı­yor?
   Deyim ye­rin­dey­se yan gel­miş ya­tı­yor!
   CHP, iha­le­ye iptal da­va­sı açmak için iki aydır Bilgi Edin­me Ya­sa­sı ge­re­ği verdiği dilekçeye Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nden yanıt bek­li­yor.
   Önce yanıt ver­me­ye­ce­ği­ni CHP yö­ne­ti­ci­le­ri­ne söy­le­mek­ten çe­kin­me­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı, so­ruş­tur­ma açı­lır açıl­maz “Dosya mü­fet­ti­şin elin­de, o ne­den­le yazamı-yoruz” ya­zısı mı göndermiş?
   CHP İl Yö­ne­ti­mi, mü­fet­ti­şin so­ruş­tur­ma­yı bi­ti­rip dos­ya­yı iade et­me­si­ni bek­le­sin.
   Afet kı­lı­fı­na so­ku­lan iha­le­de iki fir­ma­ya 12 mil­yon lira avans öde­me­si ya­pıl­mış bile. Bun­dan sonra iha­le­yi iptal et­tir­sen ne ola­cak ki!
   Bir konu daha var. Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na ata­na­rak İhale Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı`na ge­ti­ri­len muh­te­rem zat, 2011`de CHP İzmir bi­rin­ci böl­ge­den mil­let­ve­ki­li aday adayı. 
   Bit­me­di; 2014`te yine CHP`den Ga­zi­emir be­le­di­ye baş­kan aday adayı.
   Aynı muh­te­re­min ba­sı­na ver­di­ği de­meç­ler­de, aday­lık için CHP`li Ay­va­lık Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı`ndan is­ti­fa et­ti­ği şek­lin­de­ki ha­be­ri Ga­zi­emir Haber si­te­sin­de öy­le­ce du­ru­yor. Ay­va­lık Be­le­di­ye­si`ni ara­dım “Böyle bir isim­de baş­kan yar­dım­cı­mız hiç ol­ma­dı” ya­nı­tı aldım.
   Unut­ma­dan; Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin bu­lun­maz Hint ku­ma­şı ola­rak bulup ge­tir­di­ği CHP aday adayı`nın “Fet­hul­lah Gülen`le adı­mın anıl­ma­sın­dan onur du­ya­rım” şek­lin­de­ki de­me­ci de süs­lü­yor Ege ga­ze­te­le­ri­ni.
   CHP il ve ilçe yö­ne­tim­le­rin­de tıs yok! Kimi kol­lu­yor­lar? Aday aday­la­rı­nı mı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı`nı mı, CHP`yi mi, yoksa ken­di­le­ri­ni mi?
   MHP` için bir şey yaz­mak is­te­mi­yo­rum. Ko­nu­yu ha­tır­lat­tı­ğım İlçe Baş­ka­nı “Sen Ka­ra­su`ya fut­bol sa­ha­sı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor musun?” diye ters­le­miş­ti. 
   Afet iha­le­siy­le fut­bol sa­ha­sı; iyi fikir doğ­ru­su!
   İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü`nün, Genel Müdür Yar­dım­cı­sı`nın, Emine Er­do­ğan`ın ağa­be­yi­nin hep bir­lik­te Karasu`ya neden gel­dik­le­ri­ni de sor­mu­yo­rum. Muh­te­rem Baş­ka­nı­mız “İade-i zi­ya­ret” de­miş­se doğ­ru­dur!
   Bir so­ruy­la bi­ti­re­yim.
   Bu sa­vaş­tan kim `Üstün` çıkar veya kim daha `Dişli`...
   Müfettiş burada çalışsın, asıl savaş Ankara’da! 
   
     
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 972