Üstün mü Dişli mi?


   İşin rengi belli oldu. Kar­şı­mız­da bir mey­dan sa­va­şı var.
   Ta­raf­lar­dan kim `Üstün` ge­lecek, kim daha `Dişli` çı­ka­cak, ya­kın­da hep bir­lik­te gö­rü­rüz.
   Artık hesaplaşmanın Ankara’ya taşındığı 45 mil­yon­luk iha­le­den söz edi­yo­rum.
   Bu ihale baş­tan sona şa­ibe­li­dir.  Yü­rür­lük­te­ki il­gi­li ya­sa­la­ra ta­ma­men ay­kı­rı­dır.
   Be­le­di­ye Mec­li­si in­şal­lah al­dı­ğı bu ka­ra­rın al­tın­da kal­maz.
   Neden bu kadar id­di­alı ve net ko­nu­şu­yo­rum; söy­le­ye­yim.
   Önce Be­le­di­ye Mec­li­si ka­ra­rın­dan baş­la­ya­yım.
   Be­le­di­ye­nin nasıl borç­la­na­ca­ğı 5393 sa­yı­lı ka­nu­nun 68. mad­de­sin­de açık­ça be­lir­til­miş­tir.
   Yasa mad­de­si diyor ki: “Be­le­di­ye ve bağlı ku­ru­luş­la­rı ile bun­la­rın ser­ma­ye­si­nin yüzde el­li­sin­den faz­la­sı­na sahip ol­duk­la­rı şir­ket­ler, en son ke­sin­leş­miş bütçe ge­lir­le­ri­nin, 213 sa­yı­lı Vergi Usul Ka­nu­nu­na göre be­lir­le­necek ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nıy­la ar­tı­rı­lan mik­ta­rı­nın yılı için­de top­lam yüzde onu-nu geç­me­yen iç borç­lan­ma­yı be­le­di­ye mec­li­si­nin ka­ra­rı; yüzde onu-nu geçen iç borç­lan­ma için ise mec­lis üye tam sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğu­nun ka­ra­rı ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile ya­pa­bi­lir.”
   Ak Par­ti­li Turan İma­moğ­lu Ka-sım mec­li­sin­de bu ya­sa­yı bir öğ­ret­men ti­tiz­li­ği ve sadeliğiyle mec­lis üye­le­ri­ne tane tane an­lat­tı. Ama her­kes bil­di­ği­ni okudu!
   Baş­kan`a ve­ri­len borç­lan­ma yet­ki­sin­de mik­tar, 68. Mad­de­nin be­lir­le­di­ği yüzde 10 sı­nı­rı­nı kat be kat aşı­yor. Bu du­rum­da salt ço­ğun­luk ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı onayı ge­re­kir ki, ka­ra­ra da­ya­na­rak ihale ya­pı­la­bil­sin.
   Açık­ça ya­zı­yo­rum; mec­lis üye­le­ri bu ka­rar­la­rıy­la suç iş­le­miş­tir.
   Ni­te­kim üç haf­ta­yı aşkın sü­re­dir be­le­di­ye­de iha­le­yi so­ruş­tu­ran Ba­kan­lık Kont­ro­lö­rü, mec­lis üye­le­ri­ne teb­li­gat çı­ka­rıp Be­le­di­ye Baş­ka­nı`na hu­ku­ka ay­kı­rı borç­lan­ma yet­ki­si ver­dik­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak sa­vun­ma is­te­miş­tir.
   Ge­le­lim bu iha­le­nin afet kap­sa­mın­da de­ğer­len­di­ril­me­si ko­nu­su­na...
   4734 sa­yı­lı Kamu İhale Ka­nu­nu`nun 21/b mad­de­si, be­le­di­ye­le­re ön­ce­den ön­gö­rü­le­me­yen afet du­rum­la­rın­da pa­zar­lık usulü ile ihale yapma yet­ki­si ve­ri­yor.
   Borç­lan­ma­ya ve iha­le­ye da­ya­nak ya­pı­lan olay 28-30 Eylül ta­rih­le­rin­de mey­da­na gelen yağ­mur suyu taş­kın­la­rı­dır.
   Bu taş­kın­la­rın afet­le zerre kadar il­gi­si yok­tur. Afet diye kim rapor tuttuysa suç işlemiştir. 
   Bu taşkınlar ön­ce­den ön­gö­rü­le­bi­len olay­lar­dan­dır ve bu taş­kın­la­rın so­rum­lu­su gel­miş geç­miş be­le­di­ye yö­ne­tim­le­ri­dir.
   Neden mi?
   Çünkü yağ­mur suyu taş­kın­la­rı, be­le­di­ye­nin ih­ma­li ve hiz­met adı al­tın­da he­sap­sız ki­tap­sız ya­pı­lan yol, kal­dı­rım ya­pım­la­rı; de­re­le­ri bo­ru­lar içine alma, da­ra­cık ka­nal­la­ra alıp üst­le­ri­ni ka­pat­ma gibi ay­maz­lık­la­rın ese­ri­dir. 
   Neyin afeti Allah aş­kı­na, neyin afeti?
   Is­par­ta Se­nir­kent`teki gibi top­rak kay­ma­sı oldu da bir ma­hal­lemiz­de otu­ran in­san­la­rı çamur mu yuttu?
   Dep­rem oldu da yüz­ler­ce ev mi yı­kıl­dı?
   Yan­gın oldu da bir ma­hal­le otu­rul­maz hale mi geldi?
   Neyin afeti kar­de­şim? Kaç insan öldü, kaç hay­van telef oldu?
   Bun­la­rı siz benim kü­la­hı­ma an­la­tın, kü­la­hı­ma!
   Or­ta­da ya­sa­la­rı, yö­net­me­lik­le­ri zor­la­yan; ger­çek­le­ri si­ya­sal güçle büken ve belediyeyi borçlandıran ad­re­se tes­lim bir soy­gun var!
   Dere ve kanal ıslahları DSİ’nin işi. İşte Sapanca dere ıslahı için DSİ’yle protokol imzaladı geçen gün.
   Caddeyse Büyükşehir’in işi.
   İşin üzücü yanı, böy­le­si­ne aleni bir hu­kuk­suz­lu­ğa, mec­lis üye­le­ri­nin il­çe­ye hiz­met ben­ze­ri ba­ha­ne­ler­le yol ver­miş ol­ma­la­rı­dır. 
   Bütün bu ge­liş­me­ler ya­şa­nır­ken mu­ha­le­fet ne ya­pı­yor?
   Deyim ye­rin­dey­se yan gel­miş ya­tı­yor!
   CHP, iha­le­ye iptal da­va­sı açmak için iki aydır Bilgi Edin­me Ya­sa­sı ge­re­ği verdiği dilekçeye Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nden yanıt bek­li­yor.
   Önce yanıt ver­me­ye­ce­ği­ni CHP yö­ne­ti­ci­le­ri­ne söy­le­mek­ten çe­kin­me­yen Be­le­di­ye Baş­ka­nı, so­ruş­tur­ma açı­lır açıl­maz “Dosya mü­fet­ti­şin elin­de, o ne­den­le yazamı-yoruz” ya­zısı mı göndermiş?
   CHP İl Yö­ne­ti­mi, mü­fet­ti­şin so­ruş­tur­ma­yı bi­ti­rip dos­ya­yı iade et­me­si­ni bek­le­sin.
   Afet kı­lı­fı­na so­ku­lan iha­le­de iki fir­ma­ya 12 mil­yon lira avans öde­me­si ya­pıl­mış bile. Bun­dan sonra iha­le­yi iptal et­tir­sen ne ola­cak ki!
   Bir konu daha var. Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı kad­ro­su­na ata­na­rak İhale Ko­mis­yo­nu Baş­kan­lı­ğı`na ge­ti­ri­len muh­te­rem zat, 2011`de CHP İzmir bi­rin­ci böl­ge­den mil­let­ve­ki­li aday adayı. 
   Bit­me­di; 2014`te yine CHP`den Ga­zi­emir be­le­di­ye baş­kan aday adayı.
   Aynı muh­te­re­min ba­sı­na ver­di­ği de­meç­ler­de, aday­lık için CHP`li Ay­va­lık Be­le­di­ye Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı`ndan is­ti­fa et­ti­ği şek­lin­de­ki ha­be­ri Ga­zi­emir Haber si­te­sin­de öy­le­ce du­ru­yor. Ay­va­lık Be­le­di­ye­si`ni ara­dım “Böyle bir isim­de baş­kan yar­dım­cı­mız hiç ol­ma­dı” ya­nı­tı aldım.
   Unut­ma­dan; Ka­ra­su Be­le­di­ye­si`nin bu­lun­maz Hint ku­ma­şı ola­rak bulup ge­tir­di­ği CHP aday adayı`nın “Fet­hul­lah Gülen`le adı­mın anıl­ma­sın­dan onur du­ya­rım” şek­lin­de­ki de­me­ci de süs­lü­yor Ege ga­ze­te­le­ri­ni.
   CHP il ve ilçe yö­ne­tim­le­rin­de tıs yok! Kimi kol­lu­yor­lar? Aday aday­la­rı­nı mı, Be­le­di­ye Baş­ka­nı`nı mı, CHP`yi mi, yoksa ken­di­le­ri­ni mi?
   MHP` için bir şey yaz­mak is­te­mi­yo­rum. Ko­nu­yu ha­tır­lat­tı­ğım İlçe Baş­ka­nı “Sen Ka­ra­su`ya fut­bol sa­ha­sı ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yor musun?” diye ters­le­miş­ti. 
   Afet iha­le­siy­le fut­bol sa­ha­sı; iyi fikir doğ­ru­su!
   İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü`nün, Genel Müdür Yar­dım­cı­sı`nın, Emine Er­do­ğan`ın ağa­be­yi­nin hep bir­lik­te Karasu`ya neden gel­dik­le­ri­ni de sor­mu­yo­rum. Muh­te­rem Baş­ka­nı­mız “İade-i zi­ya­ret” de­miş­se doğ­ru­dur!
   Bir so­ruy­la bi­ti­re­yim.
   Bu sa­vaş­tan kim `Üstün` çıkar veya kim daha `Dişli`...
   Müfettiş burada çalışsın, asıl savaş Ankara’da! 
   
     
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1000