Vay canına hesabı!


   İlko­kul­dan beri ma­te­ma­ti­ğe ve ge­omet­ri­ye özel bir sem­pa­tim var.
   Çö­züm­süz gibi gö­rü­nen prob­lem­ler ilgi ala­nım­da­dır. 
   Bazı ma­te­ma­tik­sel he­sap­la­ma­la­rın öyle so­nuç­la­rı olur ki, in­sa­na `vay ca­nı­na` de­dir­tir.
   Şimdi basit bir hesap ya­pı­yo­rum. İpucu ve­re­yim; kul­lan­dı­ğım sa­yı­lar çoğu ki­şi­ye (özel­lik­le emek­li­le­re) ya­ban­cı değil.
300+375+450= 1.125
1.125 : 3= 375
3x12= 36
375:36= 10.41
   Hesap bu… Sağ­la­ma­sı­nı yap­tım, iş­lem­ler­de hata yok.
   Sonuç 10.41 nedir diye so­ra­cak olur­sa­nız cin­si­nin TL ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim.
   An­la­şıl­ma­dıy­sa aça­yım.
   Ban­ka­lar, ma­aşı­nı üç yıl sü­rey­le bir başka ban­ka­ya ak­tar­ma­ma ko­şu­luy­la emek­li­le­re 300, 375 ve 450 TL ara­sın­da de­ği­şen ve bir de­fa­ya mah­sus pro­mos­yon öde­me­si ya­pa­cak.
   Bunun or­ta­la­ma­sı 375 TL`dir. 3 yıl 36 ay eti­ği­ne göre emek­li­nin eline ge­çecek olan para ayda 10 lira 41 ku­ruş­tur
   Nasıl, be­ğen­di­niz mi?
He­sap­la­ma yön­te­mi­ni değil, pa­ra­nın mik­ta­rı­nı be­ğen­di­niz mi diye so­ru­yo­rum!
   Ka­mu­oyu gün­ler­dir bu öde­mey­le yatıp kal­kı­yor. 
   Baş­ba­kan ayrı, Ma­li­ye Ba­ka­nı ayrı, SGK ayrı, ban­ka­lar ayrı açık­la­ma ya­pı­yor.
   Emek­li der­nek­le­ri de öde­necek pro­mos­yo­nun mik­ta­rı­nı gör­mez­den ge­le­rek, ban­ka­la­rın koy­du­ğu iki fa­tu­ra öde­me­si­nin ban­ka­ya ya­pıl­ma­sı, ek hesap açıl­ma­sı ve üç yıl­lık söz­leş­me im­za­lan­ma­sı hü­küm­le­ri­nin ağır­lı­ğın­dan dem vu­ru­yor.
   Bir ko­pa­rı­lan gü­rül­tü­ye, bir de öde­necek pa­ra­ya bakın! 
   Sanılır ki apartman bağışla-nacak!
   Sayın Baş­ba­kan da açık­la­ma yap­mış: “Emek­li­nin iti­raz et­ti­ği şart­la­rı kal­dır­dık. Tek söz­leş­me ye­ter­li, ha­yır­lı olsun” diyor.
   Ben 20 yıl­lık bir emek­li­yim ve ma­aşı­mın yat­tı­ğı banka ilk gün­den beri de­ğiş­me­di.
   Aylık 10 lira 41 ku­ruş­luk ödeme için `3 yıl ma­aşı­nı başka ban­ka­ya ak­tar­ma­ma` şartı ko­nul­ma­sı ağ­rı­ma gi­di­yor.
   Bir banka yıl­lar­dır ma­aşı­nı öde­di­ği müş­te­ri­si­nin sır or­ta­ğı değil mi? Nedir öy­ley­se bu gü­ven­siz­lik.
   375 TL pa­ra­nın biraz faz­la­sı­na tamah edip maaş he­sa­bı­nı başka yere ak­ta­ran ki­şi­den her iki ban­ka­ya da fayda gel­mez.
   Bu ne­den­le, eğer önüme söz­leş­me im­za­la­ma şartı ko­nu­lur­sa ilk fır­sat­ta SGK`yla pro­mos­yon an­laş­ma­sı yap­ma­mış bir banka bulup ma­aşı­mı oraya ak­tar­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.
   O pro­mos­yo­nu da is­te­mi­yo­rum. 
   Emek­li­nin onu­ru­nu ko­ru­ma­yı ak­lı­na bile ge­tir­me­yen der­nek­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve­ril­sin; vis­ki­le­ri­ne çerez pa­ra­sı olsun!


Saklayan (varsa) suça ortaktır!

“Haydi ko­mis­yon üye­le­ri haydi...
Tam za­ma­nı tam za­ma­nı şimdi”
   Maç­lar­da ta­kı­mın­dan gol bek­le­yen se­yir­ci­nin coş­kun te­za­hü­ra­tı­dır, ha­tır­la­dı­nız her halde!
   Ko­mis­yon­dan kas­tı­mız, Be­le­di­ye Mec­li­si’nce gö­rev­len­di­ri­len üç ki­şi­lik De­ne­tim Ko­mis­yo­nu’dur.
   Ka­ra­su hal­kı­nın bek­len­ti­si de be­le­di­ye­nin 2016 yı­lın­da yap­tı­ğı har­ca­ma­la­rın didik didik edi­le­rek so­nuç­la­rı­nın açık­ça or­ta­ya ko­nul­ma­sı­dır.
   Neden böyle bir yazı yazma ge­re­ği duy­du­ğu­mu söy­le­ye­yim.
   Be­le­di­ye geçen yıl şa­ibe­ler­le yüklü 46 mil­yon TL’lik bir kredi kul­lan­dı. Bu pa­ra­nın ta­ma­men har­can­dı­ğı söy­len­mek­te.
   Biz de soruyoruz, ne­re­le­re gitti 46 mil­yon TL?
   Ör­ne­ğin park­lar ya­pıl­dı il­çe­ye… Ne­re­le­re, kaç tane ve kaça ma­lol­du bu park­lar?
   Plaj Cad­de­si’ne yeni ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri alın­dı bu pa­ray­la… Kaç ta­ne­si kaça alın­dı?
   Açık­lan­sın, öğ­re­ne­lim. Başka yer­ler­de satın alın­mış ben­zer di­rek­le­rin fi­yat­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­ra­lım.
   Park­la­ra dö­şe­nen an­de­zit taş­la­rı­nın met­re­ka­re­si kaça ma­lol­du? Ka­ra­su hal­kı­nın bunu bil­me­ye hakkı yok mu?
   Yağmur suyu borularına ne kadar harcandı?
   Ör­ne­ğin semt sa­ha­la­rı ya­pıl­dı bazı ma­hal­le­le­re…
   Kaç tane ve kaç TL har­ca­may­la?
   Öğ­re­ne­lim ki, daha dün Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’ye yap­tı­rı­lan sen­te­tik sa­ha­lar­la kar­şı­laş­tı­ra­rak içi­mi­zi ra­hat­la­ta­cak so­nuç­la­ra va­ra­lım.
   Sa­tı­lan ar­sa­lar­dan elde edi­len ge­lir­le­ri, kum oca­ğın­dan ka­sa­ya giren pa­ra­la­rı bi­le­lim.
   Ne­re­den alı­nan ne­re­le­re har­can­mış, ne ka­da­rı ya­tı­rım­la­ra ve hiz­met­le­re git­miş…
   Ne ka­da­rı per­so­nel ma­aş­la­rı­na, ör­ne­ğin! 
   Ka­ra­su’da ‘oh be’ diye araç sü­rü­lecek 50 metre uzun­lu­ğun­da ne as­falt ne de parke yol var. Bunu su ve ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­na mı bağ­la­ma­lı­yız, yoksa bu ça­lış­ma­la­rın ola­ca­ğı­nı ve bu gün ya­pı­lan­la­rın yarın bo­zu­la­ca­ğı­nı bile bile ön­gö­rü­den uzak har­ca­ma­la­ra mı?
   Biraz ken­di­miz­den örnek ve­re­rek sür­dü­re­yim.
   2016 yı­lın­da Ka­ra­su’da ve il mer­ke­zin­de yayın yapan ga­ze­te­le­re, der­gi­le­re, in­ter­net si­te­le­ri­ne (resmi ilan­lar dı­şın­da) öde­nen ilan pa­ra­la­rı top­la­mı ne ka­dar­dır?
   Hangi ga­ze­te­ye ne kadar ilan öde­me­si ya­pıl­mış­tır?
   Ka­ra­su’da yayın yapan en eski ga­ze­te­nin sa­hi­bi ola­rak bunu öğ­ren­me­ye hak­kım var.
   Be­le­di­ye­yi geçim ka­pı­sı yap­mış in­ter­net si­te­le­ri ve ga­ze­te­ler var mı, Ka­ra­su halkı bil­sin.
   De­ne­tim Ko­mis­yo­nu gö­re­vi­ni, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da dos­ya­la­rı göz ucuy­la süzüp, yö­ne­ti­me eften püf­ten na­si­hat­ler veren ra­por­lar­la ge­çiş­ti­re­mez.
   Eğer varsa usul­süz bir durum, gör­mez­den gelen suça ortak de­mek­tir!
   Bunu bilir bunu söylerim!
Haydi Komisyon haydi!...
Tam zamanı şimdi, haydi!...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 800