SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Vay canına hesabı!


   İlko­kul­dan beri ma­te­ma­ti­ğe ve ge­omet­ri­ye özel bir sem­pa­tim var.
   Çö­züm­süz gibi gö­rü­nen prob­lem­ler ilgi ala­nım­da­dır. 
   Bazı ma­te­ma­tik­sel he­sap­la­ma­la­rın öyle so­nuç­la­rı olur ki, in­sa­na `vay ca­nı­na` de­dir­tir.
   Şimdi basit bir hesap ya­pı­yo­rum. İpucu ve­re­yim; kul­lan­dı­ğım sa­yı­lar çoğu ki­şi­ye (özel­lik­le emek­li­le­re) ya­ban­cı değil.
300+375+450= 1.125
1.125 : 3= 375
3x12= 36
375:36= 10.41
   Hesap bu… Sağ­la­ma­sı­nı yap­tım, iş­lem­ler­de hata yok.
   Sonuç 10.41 nedir diye so­ra­cak olur­sa­nız cin­si­nin TL ol­du­ğu­nu söy­le­ye­yim.
   An­la­şıl­ma­dıy­sa aça­yım.
   Ban­ka­lar, ma­aşı­nı üç yıl sü­rey­le bir başka ban­ka­ya ak­tar­ma­ma ko­şu­luy­la emek­li­le­re 300, 375 ve 450 TL ara­sın­da de­ği­şen ve bir de­fa­ya mah­sus pro­mos­yon öde­me­si ya­pa­cak.
   Bunun or­ta­la­ma­sı 375 TL`dir. 3 yıl 36 ay eti­ği­ne göre emek­li­nin eline ge­çecek olan para ayda 10 lira 41 ku­ruş­tur
   Nasıl, be­ğen­di­niz mi?
He­sap­la­ma yön­te­mi­ni değil, pa­ra­nın mik­ta­rı­nı be­ğen­di­niz mi diye so­ru­yo­rum!
   Ka­mu­oyu gün­ler­dir bu öde­mey­le yatıp kal­kı­yor. 
   Baş­ba­kan ayrı, Ma­li­ye Ba­ka­nı ayrı, SGK ayrı, ban­ka­lar ayrı açık­la­ma ya­pı­yor.
   Emek­li der­nek­le­ri de öde­necek pro­mos­yo­nun mik­ta­rı­nı gör­mez­den ge­le­rek, ban­ka­la­rın koy­du­ğu iki fa­tu­ra öde­me­si­nin ban­ka­ya ya­pıl­ma­sı, ek hesap açıl­ma­sı ve üç yıl­lık söz­leş­me im­za­lan­ma­sı hü­küm­le­ri­nin ağır­lı­ğın­dan dem vu­ru­yor.
   Bir ko­pa­rı­lan gü­rül­tü­ye, bir de öde­necek pa­ra­ya bakın! 
   Sanılır ki apartman bağışla-nacak!
   Sayın Baş­ba­kan da açık­la­ma yap­mış: “Emek­li­nin iti­raz et­ti­ği şart­la­rı kal­dır­dık. Tek söz­leş­me ye­ter­li, ha­yır­lı olsun” diyor.
   Ben 20 yıl­lık bir emek­li­yim ve ma­aşı­mın yat­tı­ğı banka ilk gün­den beri de­ğiş­me­di.
   Aylık 10 lira 41 ku­ruş­luk ödeme için `3 yıl ma­aşı­nı başka ban­ka­ya ak­tar­ma­ma` şartı ko­nul­ma­sı ağ­rı­ma gi­di­yor.
   Bir banka yıl­lar­dır ma­aşı­nı öde­di­ği müş­te­ri­si­nin sır or­ta­ğı değil mi? Nedir öy­ley­se bu gü­ven­siz­lik.
   375 TL pa­ra­nın biraz faz­la­sı­na tamah edip maaş he­sa­bı­nı başka yere ak­ta­ran ki­şi­den her iki ban­ka­ya da fayda gel­mez.
   Bu ne­den­le, eğer önüme söz­leş­me im­za­la­ma şartı ko­nu­lur­sa ilk fır­sat­ta SGK`yla pro­mos­yon an­laş­ma­sı yap­ma­mış bir banka bulup ma­aşı­mı oraya ak­tar­ma­yı dü­şü­nü­yo­rum.
   O pro­mos­yo­nu da is­te­mi­yo­rum. 
   Emek­li­nin onu­ru­nu ko­ru­ma­yı ak­lı­na bile ge­tir­me­yen der­nek­le­rin yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve­ril­sin; vis­ki­le­ri­ne çerez pa­ra­sı olsun!


Saklayan (varsa) suça ortaktır!

“Haydi ko­mis­yon üye­le­ri haydi...
Tam za­ma­nı tam za­ma­nı şimdi”
   Maç­lar­da ta­kı­mın­dan gol bek­le­yen se­yir­ci­nin coş­kun te­za­hü­ra­tı­dır, ha­tır­la­dı­nız her halde!
   Ko­mis­yon­dan kas­tı­mız, Be­le­di­ye Mec­li­si’nce gö­rev­len­di­ri­len üç ki­şi­lik De­ne­tim Ko­mis­yo­nu’dur.
   Ka­ra­su hal­kı­nın bek­len­ti­si de be­le­di­ye­nin 2016 yı­lın­da yap­tı­ğı har­ca­ma­la­rın didik didik edi­le­rek so­nuç­la­rı­nın açık­ça or­ta­ya ko­nul­ma­sı­dır.
   Neden böyle bir yazı yazma ge­re­ği duy­du­ğu­mu söy­le­ye­yim.
   Be­le­di­ye geçen yıl şa­ibe­ler­le yüklü 46 mil­yon TL’lik bir kredi kul­lan­dı. Bu pa­ra­nın ta­ma­men har­can­dı­ğı söy­len­mek­te.
   Biz de soruyoruz, ne­re­le­re gitti 46 mil­yon TL?
   Ör­ne­ğin park­lar ya­pıl­dı il­çe­ye… Ne­re­le­re, kaç tane ve kaça ma­lol­du bu park­lar?
   Plaj Cad­de­si’ne yeni ay­dın­lat­ma di­rek­le­ri alın­dı bu pa­ray­la… Kaç ta­ne­si kaça alın­dı?
   Açık­lan­sın, öğ­re­ne­lim. Başka yer­ler­de satın alın­mış ben­zer di­rek­le­rin fi­yat­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­ra­lım.
   Park­la­ra dö­şe­nen an­de­zit taş­la­rı­nın met­re­ka­re­si kaça ma­lol­du? Ka­ra­su hal­kı­nın bunu bil­me­ye hakkı yok mu?
   Yağmur suyu borularına ne kadar harcandı?
   Ör­ne­ğin semt sa­ha­la­rı ya­pıl­dı bazı ma­hal­le­le­re…
   Kaç tane ve kaç TL har­ca­may­la?
   Öğ­re­ne­lim ki, daha dün Ka­ra­su ve Ko­ca­ali’ye yap­tı­rı­lan sen­te­tik sa­ha­lar­la kar­şı­laş­tı­ra­rak içi­mi­zi ra­hat­la­ta­cak so­nuç­la­ra va­ra­lım.
   Sa­tı­lan ar­sa­lar­dan elde edi­len ge­lir­le­ri, kum oca­ğın­dan ka­sa­ya giren pa­ra­la­rı bi­le­lim.
   Ne­re­den alı­nan ne­re­le­re har­can­mış, ne ka­da­rı ya­tı­rım­la­ra ve hiz­met­le­re git­miş…
   Ne ka­da­rı per­so­nel ma­aş­la­rı­na, ör­ne­ğin! 
   Ka­ra­su’da ‘oh be’ diye araç sü­rü­lecek 50 metre uzun­lu­ğun­da ne as­falt ne de parke yol var. Bunu su ve ka­na­li­zas­yon ça­lış­ma­la­rı­na mı bağ­la­ma­lı­yız, yoksa bu ça­lış­ma­la­rın ola­ca­ğı­nı ve bu gün ya­pı­lan­la­rın yarın bo­zu­la­ca­ğı­nı bile bile ön­gö­rü­den uzak har­ca­ma­la­ra mı?
   Biraz ken­di­miz­den örnek ve­re­rek sür­dü­re­yim.
   2016 yı­lın­da Ka­ra­su’da ve il mer­ke­zin­de yayın yapan ga­ze­te­le­re, der­gi­le­re, in­ter­net si­te­le­ri­ne (resmi ilan­lar dı­şın­da) öde­nen ilan pa­ra­la­rı top­la­mı ne ka­dar­dır?
   Hangi ga­ze­te­ye ne kadar ilan öde­me­si ya­pıl­mış­tır?
   Ka­ra­su’da yayın yapan en eski ga­ze­te­nin sa­hi­bi ola­rak bunu öğ­ren­me­ye hak­kım var.
   Be­le­di­ye­yi geçim ka­pı­sı yap­mış in­ter­net si­te­le­ri ve ga­ze­te­ler var mı, Ka­ra­su halkı bil­sin.
   De­ne­tim Ko­mis­yo­nu gö­re­vi­ni, ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da dos­ya­la­rı göz ucuy­la süzüp, yö­ne­ti­me eften püf­ten na­si­hat­ler veren ra­por­lar­la ge­çiş­ti­re­mez.
   Eğer varsa usul­süz bir durum, gör­mez­den gelen suça ortak de­mek­tir!
   Bunu bilir bunu söylerim!
Haydi Komisyon haydi!...
Tam zamanı şimdi, haydi!...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 681