Yavuz’un işi zor!


   Yerel seçim or­ta­mı­na gir­di­ği­miz gün­den beri her fır­sat­ta şunu dile ge­ti­ri­yo­rum: 
   “AKP’de seçim iş­le­rin­den so­rum­lu Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali İhsan Yavuz zor du­rum­da.”
   Bunun bi­rin­ci ne­de­ni, AKP’nin Sa­kar­ya’da gerek se­çim­ler ve ge­rek­se çe­şit­li halk oy­la­ma­la­rın­da Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın çok üze­rin­de bir oran tut­tur­ma­sı­dır.
   Eğer bu se­çim­ler ve halk oy­la­ma­la­rı hiza alı­nır, AKP de 31 Mart 2019 se­çim­le­rin­de ili­miz­de oy kay­bı­na uğ­rar­sa Reis’ten en büyük fır­ça­yı yi­yecek olan Ali İhsan Yavuz’dur!
   Yavuz’un zorda ol­ma­sı­nın ikin­ci ne­de­ni, başta Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si olmak üzere bazı il­çe­ler­de ve özel­lik­le Ka­ra­su’da aday be­lir­le­me­nin güç­lü­ğü­dür.
   Bir­çok Bü­yük­şe­hir’de AKP aday­la­rı belli... Sa­kar­ya’da ara­yış sü­rü­yor. 
   Neden?
   Hangi aday­la olur­sa olsun seçim çan­ta­da kek­lik değil mi yoksa?
   Ka­ra­su için de ben­zer şey­le­ri söy­le­ye­bi­li­riz.
   Öne çıkan aday aday­la­rın­dan biri ilçe baş­ka­nı, di­ğe­ri be­le­di­ye baş­ka­nı... İkisi ara­sın­da­ki çe­kiş­me­yi taaa ba­şın­dan beri bil­me­yen mi var! 
   İşin mi­la­dı Meh­met İspi­roğ­lu’nun MHP’den AKP’ye geç­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı gün­ler değil miydi? 
   “Gel­mez­sen gelme!” res­ti­ni çeken İlçe Baş­ka­nı İshak Sarı, rest çe­ki­len MHP’den uç­ma­ya ha­zır­la­nan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu değil miydi?
   Ve 2019 se­çim­le­ri ön­ce­sin­de bu iki­li­nin mut­lak su­ret­te karşı kar­şı­ya ge­le­ce­ği­ni Genel Mer­kez başta olmak üzere İl Yö­ne­ti­mi ve AKP Sa­kar­ya mil­let­ve­kil­le­ri bil­mi­yor­lar mıydı? 
   Demek olu­yor ki, ko­pa­cak fır­tı­na za­ma­na bı­ra­kıl­mış.  Kabak da şimdi Ali İhsan Yavuz’un ba­şı­na pat­la­mak üzere.
   “Canım, Genel Mer­kez ata­ma­yı yapar. taban da buna tıpış tıpış uyar” di­yen­ler çı­ka­bi­lir.
   Ha­tır­la­ta­yım o zaman...
   İshak Sarı’nın Genel Mer­kez mü­la­ka­tı­nı ge­çe­rek ilk kez ilçe baş­ka­nı olmak için gir­di­ği kong­re­de ya­şa­nan­lar ne çabuk unu­tul­du?
   Sarı’ya karşı liste çı­ka­ran Orhan Kur­tu­luş’un lis­te­si divan ta­ra­fın­dan ka-bul edil­me­yin­ce de­le­ge­le­rin ya­rı­dan faz­la­sı­nın sa­lo­nu bo­şalt­tığı unu­tul­du mu?
   Bu tavır, AKP de­le­ge­si­nin ve do­la­yı­sıy­la ta­ba­nın ‘sürü de­ği­liz’ me­sa­jı değil miydi?
   Sarı’nın ikin­ci kong­re­si­ne ge­le­lim. Bu kez kar­şı­sı­na Meh­met Ege çıktı. Ne oldu o top­lan­tı­da? Ko­or­di­na­tör Mil­let­ve­ki­li Ege ve ta­raf­tar­la­rı­nı ikna ede­me­yin­ce (Sahi onun ar­ka­sın­da kim vardı der­si­niz!) kong­re­ iptal edildi.
   Ben AKP tarihinde Tür­ki­ye’de Ka­ra­su’da­ki­ne ben­zer bir kong­re ip­ta­li hatırlamıyorum.
   2014 yerel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de, mec­lis aday sı­ra­la­ma­sı­nı be­ğen­me­yen­le­rin İl Teş­ki­la­tı’na kon­voy ha­lin­de gi­diş­le­ri­ni, dö­nüş­te İlçe Teş­ki­la­tı’nı basıp cam çer­çe­ve in­dir­me­le­ri­ni say­mı­yo­rum.
   Se­çim­ler­den sonra ufak­tan ufak­tan baş­la­yıp daha sonra fır­tı­na­ya dö­nü­şen Baş­kan-AKP Mec­lis Grubu ay­rış­ma­sı­nı da bir ke­na­ra ko­yu­yo­rum.
Bütün bun­lar adım adım ge­liş­ti ve bu gün­le­re ge­lin­di.
   Hep ya­zı­yo­rum... Çat­lak testi su tut­maz. 
   “Onun oyu var ama kam­bu­ru çok; be­ri­ki iyi çocuk ama seç­men ta­ba­nı yok” de­ğer­len­dir­me­le­ri sonunda mutlaka bir sonuca varılacaktır. Ama AKP hangi aday ada­yı­nı be­lir­ler­se be­lir­le­sin (İki baş­kan dı­şın­da biri olsa dahi) 31 Mart se­çim­le­ri­ne hu­zur­lu bir or­tam­da gitme şan­sı­nı çok­tan kay­bet­miş du­rum­da­dır.
   Üs­tü­ne bir de fın­dık­ta oy­na­nan fiyat oyu­nu­nu ek­le­yin, ola­cak­la­rı siz tah­min edin. Ben şimdiden hemen tüm partilerin başkan adaylarına dostça bir tavsiyede bulunuyorum. Sakın ola ki ortamı ve yöneltilecek fındıkla ilgili sorulara yanıtınızı hazır etmeden mahalle kahvelerine gitmeyin.
   Muhtemeldir ki AKP, Türkiye genelinde olduğu gibi Sakarya’da da oy kaybına uğrayacak.
   Oy kaybının faturası da bir yerlere kesilecek.  
   İşte o ne­den­le­dir ki, Ali İhsan Ya-vuz’un işi zor...
     O ne­den­le­dir ki Ali İhsan Bey, özel­lik­le Ka­ra­su ve Bü­yük­şe­hir aday­la­rı­nın be­lir­len­me­si sü­re­cin­de­ki so­rum­lu­lu­ğu, par­ti­nin Sa­kar­ya mil­let­ve­kil­le­ri ile pay­laş­mak is­te­ye­cek­tir.
   Recep Uncuoğlu dışında bu sorum-luluğa ortak olacak birini de göremiyorum açıkçası...


MÜHENDİS OLACAK ÇOCUK
   Si­ya­se­te dal­dık mes­le­ği­miz olan öğ­ret­men­li­ği boş­la­dık.
   Ali Akur­gal Tür­ki­ye’nin önde gelen elekt­rik ve elekt­ro­nik­çi­le­rin­den­dir. Bi­rin­ci Boğaz Köp­rü­sü’nün sin­ya­li­zas­yon dahil her türlü elekt­ro­nik ak­sa­mın­da im­za­sı olan bilim in­sa­nı­dır.
   Akur­gal’ın kur­du­ğu şir­ket Ar-Ge ça­lış­ma­la­rı­na da büyük bütçe ayır­mış­tır.
   Akur­gal anlatıyor:
   Ar-Ge’ye mü­hen­dis alır­ken sıkça sor­du­ğum so­ru­lar­dan biri “oyun­cak­la­rı­nı kırar mıy­dın?” ol­muş­tur.
   “Hiç kırmaz­dım” di­ye­nin işe alın­ma şansı pek ol­maz­dı. Mü­hen­dis olmuş ama bir oyun­ca­ğı­n nasıl ça­lış­tı­ğı­nı, nasıl ya­pıl­dı­ğını hiç merak et­me­miş demek ki. Sor­du­ğum; “hiç­bir ha­re­ket­li par­ça­sı ol­ma­yan, ama ha­re­ket oluş­tu­ran bir buhar ma­ki­ne­si ta­sar­lar mı­sı­nız?" so­ru­su, benim 5-6 yaş­la­rın­day­ken oy­na­dı­ğım bir oyun­cak.
   Bir çocuk, oyun­ca­ğı­nı eliy­le tut­ma­yıp, onun nasıl ya­pıl­dı­ğı­nı, nasıl ça­lış­tı­ğı­nı söküp, takamıyor­sa kırıp içine bakıp öğ­re­ne­mi­yor­sa, üst kul­va­ra geç­mek için treni ka­çı­rı­yor de­mek­tir. Gene, bi­sik­le­ti­ni (ya da elekt­rik­li kay­ka­yı­nı] “tamir ede­ce­ğim” diye bozan ço­cu­ğa da kız­ma­mak; ina­dı­na, git ar­ka­daş­la­rı­na sor, ge­rek­li par­ça­ları al, bir­lik­te tamir edin diye gö­rev­len­dir­mek gerek.
   Akurgal’ın söyledikleri önemli.
­Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 531