SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Yazıklar olsun!   Sahil Park’ın kon­du­rul­du­ğu 30 dö­nüm­lük arazi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne dev­re­dil­di.
   Hem de be­del­siz!
   Ko­nu­nun ay­rın­tı­la­rı haber say­fa­la­rı­mız­da yer alı­yor, bu­ra­da tek­ra­ra gerek yok.
   Ben bu devir sı­ra­sın­da iz­le­nen yön­tem­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­mi or­ta­ya ko­ya­ca­ğım.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu ara­zi­yi neden is­te­di?
   Sahil Park iha­le­si­nin bir ek­si­ği­ni gi­der­mek için mi?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ya­zı­lan talep ya­zı­sı 9 Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ni ta­şı­yor. Yani park in­şa­atı­nın baş­la­ma­sın­dan.. yani ihale ta­mam­lan­dık­tan çok sonra. Bu­ra­da şekli ay­rın­tı­la­ra gir­mek ge­rek­mez. So­nuç­ta bir kamu ya­ra­rı söz ko­nu­su. Park yapım ka­ra­rı alın­mış; önün­de her­han­gi bir engel de yok. Öy­ley­se devir ön­ce­den olmuş, son­ra­dan olmuş, açık ara­mak art ni­yet­tir.
   Ben ko­nu­nun can alıcı bir nok­ta­sı­na de­ği­ne­ce­ğim.
   Bü­yük­şe­hir Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Zafer Poy­raz im­za­lı 9 Tem­muz ta­rih­li ya­zı­nın ko­nu­ sütununun karşısında ‘tah­sis’ ibaresi var: 
   “Ka­ra­su İlçesi Aşa­ğı­ İn­cilli Ma­hal­le­si 20 pafta 338 ada 1 par­sel nolu ta­şın­ma­zın Be­le­di­ye Hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nun 18-e ve 75-d mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­mi­ze tah­si­si veya devri hu­su­sun­da ge­re­ği­ni rica ede­rim.”
   Yazı Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de üye­le­re da­ğı­tıl­mış; ekin­de ara­zi­nin tapu fo­to­ko­pi­si ol­du­ğu halde...
   Ne de­mek­tir bu?
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri, Bü­yük­şe­hir’in devir is­te­di­ği­ni, ama tah­si­se de fit ol­du­ğu­nu bal gibi bi­li­yor.
   Bit­me­di; o ya­zı­da sözü edi­len 5398 sa­yı­lı ya­sa­nın 75’e d mad­de­si var. Bu madde şöyle diy­or:
   (Be­le­di­ye­ler) “Ken­di­le­ri­ne ait ta­şın­maz­la­rı, aslî görev ve hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere be­del­li veya be­del­siz ola­rak ma­hal­lî ida­re­ler ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na dev­re­de­bi­lir veya sü­re­si yir­mi­beş yılı geç­me­mek üzere tah­sis ede­bi­lir. Bu ta­şın­maz­lar aynı ku­ru­luş­la­ra ki­ra­ya da ve­ri­le­bi­lir. Bu ta­şın­maz­la­rın, tah­sis amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, tah­sis iş­le­mi iptal edi­lir. Tah­sis sü­re­si so­nun­da, aynı esas­la­ra göre ye­ni­den tah­sis müm­kün­dür.”
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri söz ko­nu­su 75. Mad­de­yi açıp oku­muş mu?
   Ço­ğu­nun oku­du­ğu­nu san­mı­yo­rum.
   5 yıl belediyenin tozunu yut-muş biri olarak, kurumda çalış-an bazı bürokratların bunu üyelere hatırlattığına da adım gibi eminim.
   Ak Par­ti­li bir üyeye 30 dö­nüm­lük ara­zi­yi Büy­lük­şe­hir’e neden be­del­siz ola­rak dev­ret­tik­le­ri­ni sor­dum.
   ‘-Ha­yır, be­del­siz devir yok’ yanıtını verdi.
   Mec­lis gün­de­mi­nin 6. sı­ra­sın­da yer alan mad­de­de ‘devir’ tek­li­fi var. ‘Tah­sis’, ‘be­del­li’ veya ‘ki­ra­la­ma’ ko­nu­şul­ma­dı­ğı­na göre bal gibi dev­re­dil­miş işte; kim­den neyi giz­li­yor­su­nuz?
   Hadi di­ye­lim AKP devir ka­ra­rı için grup ka­ra­rı aldı...
   MHP’li üye­le­rin bu madde oy­la­ma­sı ön­ce­sin­de söz alıp tek kelâm et­me­me­le­ri­ni nasıl izah edeceğiz?
   Sokak ad­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si için öner­ge ve­ren­ler...
   Köy ca­mi­le­rin­de fesin nasıl bağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­rı Mec­lis’e ta­şı­yan­lar, ne­re­dey­di bu devir oy­la­ma­sı sı­ra­sın­da?
   Şunu bilir şunu söy­le­rim...
   Be­le­di­ye­nin her şeyi sır...
   Çok günah iş­le­ye­nin sırrı da çok olur!
   Bir ön­cek­i se­çim­ler­de ka­zan­dı­ğı baş­kan­lı­ğı ka­ta­kul­li ile elin­den alı­nan MHP, böy­le­si ka­rar­la­ra neden karşı dur­maz?
   Bunu ya­zı­yo­ruz diye biz­le­re kız­ma­ya hak­kı­nız yok beyler!
   Ra­hat­sız­lık du­yan­lar, bize değil ger­çek­le­re kız­ma­lı!
       *  *  *
   Bir konu daha var...
   Şu her söz alan Mec­lis üye­si­nin tek­rar­la­dı­ğı na­ka­rat...
   “Sayın Baş­kan, sayın Mec­lis üye­le­ri... He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum...”
   İyi güzel de bunu ilk kez söz al­dı­ğı­nız­da söy­ler­si­niz, her söz al­ma­da değil...
   Biteviye tek­rar­lar TBMM iç­ tü­zü­ğü­nün ge­tir­di­ği bir zo­run­lu­luk....
   Be­le­di­ye Mec­li­si’nde böyle bir zorunluluk yok!
   Öy­ley­se nedir ya­pı­lan? Söyleyeyim: Bal gibi tak­lit­çi­lik!
   Daha da öteye geçeyim;
   Komik ka­çı­yor, komik!
   Bir­bi­ri­ni­ze saygı öyle aynı söz­cük­le­ri tek­rar­la­mak­la sağ­la­na­cak bir durum değil.
   Siz önce Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı iz­le­me­ye gelen va­tan­daş­la­ra say­gı­lı olun!
   Kürsülere monte edil­miş minik deve boynu mik­ro­fon­lar dekor olsun diye ko­nul­ma­dı.
   Baş­kan dahil bir­ço­ğu­nuz bun­la­rı kul­lan­mı­yor ve konuştukla-rınız du­yul­mu­yor.
   Va­tan­da­şın top­lan­tı­la­rı­nı­zı iz­le­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yu­yor­sa­nız, açık­ça söy­le­yin.
   Kimse Meclis’e izleyici olarak gel­me­sin ve ik­ti­dar/mu­ha­le­fet hangi gü­na­hı iş­ler­se­niz iş­le­yin.
   Böyle bir öz­gür­lü­ğü­nüz var, hem de sı­nır­sız.
   Bu düzen sona erene kadar tabi ki!
   Karasu Belediyesi kurulalı beri yüzlerce Meclis üyesi o sıralar-da oturdu.
   Bu gün o eski üyelerden han-gileri sokakta saygı görüyorsa, bilin ki seçmene olan saygıları dolayısıyladır; hatırlatırım!

   

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 946