Yazıklar olsun!   Sahil Park’ın kon­du­rul­du­ğu 30 dö­nüm­lük arazi Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne dev­re­dil­di.
   Hem de be­del­siz!
   Ko­nu­nun ay­rın­tı­la­rı haber say­fa­la­rı­mız­da yer alı­yor, bu­ra­da tek­ra­ra gerek yok.
   Ben bu devir sı­ra­sın­da iz­le­nen yön­tem­le il­gi­li gö­rüş­le­ri­mi or­ta­ya ko­ya­ca­ğım.
   Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si bu ara­zi­yi neden is­te­di?
   Sahil Park iha­le­si­nin bir ek­si­ği­ni gi­der­mek için mi?
   Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ya­zı­lan talep ya­zı­sı 9 Tem­muz 2015 ta­ri­hi­ni ta­şı­yor. Yani park in­şa­atı­nın baş­la­ma­sın­dan.. yani ihale ta­mam­lan­dık­tan çok sonra. Bu­ra­da şekli ay­rın­tı­la­ra gir­mek ge­rek­mez. So­nuç­ta bir kamu ya­ra­rı söz ko­nu­su. Park yapım ka­ra­rı alın­mış; önün­de her­han­gi bir engel de yok. Öy­ley­se devir ön­ce­den olmuş, son­ra­dan olmuş, açık ara­mak art ni­yet­tir.
   Ben ko­nu­nun can alıcı bir nok­ta­sı­na de­ği­ne­ce­ğim.
   Bü­yük­şe­hir Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Zafer Poy­raz im­za­lı 9 Tem­muz ta­rih­li ya­zı­nın ko­nu­ sütununun karşısında ‘tah­sis’ ibaresi var: 
   “Ka­ra­su İlçesi Aşa­ğı­ İn­cilli Ma­hal­le­si 20 pafta 338 ada 1 par­sel nolu ta­şın­ma­zın Be­le­di­ye Hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere 5393 sa­yı­lı Be­le­di­ye Ka­nu­nun 18-e ve 75-d mad­de­si­ne göre Be­le­di­ye­mi­ze tah­si­si veya devri hu­su­sun­da ge­re­ği­ni rica ede­rim.”
   Yazı Be­le­di­ye Mec­li­si top­lan­tı­sı ön­ce­sin­de üye­le­re da­ğı­tıl­mış; ekin­de ara­zi­nin tapu fo­to­ko­pi­si ol­du­ğu halde...
   Ne de­mek­tir bu?
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri, Bü­yük­şe­hir’in devir is­te­di­ği­ni, ama tah­si­se de fit ol­du­ğu­nu bal gibi bi­li­yor.
   Bit­me­di; o ya­zı­da sözü edi­len 5398 sa­yı­lı ya­sa­nın 75’e d mad­de­si var. Bu madde şöyle diy­or:
   (Be­le­di­ye­ler) “Ken­di­le­ri­ne ait ta­şın­maz­la­rı, aslî görev ve hiz­met­le­rin­de kul­la­nıl­mak üzere be­del­li veya be­del­siz ola­rak ma­hal­lî ida­re­ler ile diğer kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı­na dev­re­de­bi­lir veya sü­re­si yir­mi­beş yılı geç­me­mek üzere tah­sis ede­bi­lir. Bu ta­şın­maz­lar aynı ku­ru­luş­la­ra ki­ra­ya da ve­ri­le­bi­lir. Bu ta­şın­maz­la­rın, tah­sis amacı dı­şın­da kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de, tah­sis iş­le­mi iptal edi­lir. Tah­sis sü­re­si so­nun­da, aynı esas­la­ra göre ye­ni­den tah­sis müm­kün­dür.”
   Be­le­di­ye Mec­li­si üye­le­ri söz ko­nu­su 75. Mad­de­yi açıp oku­muş mu?
   Ço­ğu­nun oku­du­ğu­nu san­mı­yo­rum.
   5 yıl belediyenin tozunu yut-muş biri olarak, kurumda çalış-an bazı bürokratların bunu üyelere hatırlattığına da adım gibi eminim.
   Ak Par­ti­li bir üyeye 30 dö­nüm­lük ara­zi­yi Büy­lük­şe­hir’e neden be­del­siz ola­rak dev­ret­tik­le­ri­ni sor­dum.
   ‘-Ha­yır, be­del­siz devir yok’ yanıtını verdi.
   Mec­lis gün­de­mi­nin 6. sı­ra­sın­da yer alan mad­de­de ‘devir’ tek­li­fi var. ‘Tah­sis’, ‘be­del­li’ veya ‘ki­ra­la­ma’ ko­nu­şul­ma­dı­ğı­na göre bal gibi dev­re­dil­miş işte; kim­den neyi giz­li­yor­su­nuz?
   Hadi di­ye­lim AKP devir ka­ra­rı için grup ka­ra­rı aldı...
   MHP’li üye­le­rin bu madde oy­la­ma­sı ön­ce­sin­de söz alıp tek kelâm et­me­me­le­ri­ni nasıl izah edeceğiz?
   Sokak ad­la­rı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si için öner­ge ve­ren­ler...
   Köy ca­mi­le­rin­de fesin nasıl bağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­la­rı Mec­lis’e ta­şı­yan­lar, ne­re­dey­di bu devir oy­la­ma­sı sı­ra­sın­da?
   Şunu bilir şunu söy­le­rim...
   Be­le­di­ye­nin her şeyi sır...
   Çok günah iş­le­ye­nin sırrı da çok olur!
   Bir ön­cek­i se­çim­ler­de ka­zan­dı­ğı baş­kan­lı­ğı ka­ta­kul­li ile elin­den alı­nan MHP, böy­le­si ka­rar­la­ra neden karşı dur­maz?
   Bunu ya­zı­yo­ruz diye biz­le­re kız­ma­ya hak­kı­nız yok beyler!
   Ra­hat­sız­lık du­yan­lar, bize değil ger­çek­le­re kız­ma­lı!
       *  *  *
   Bir konu daha var...
   Şu her söz alan Mec­lis üye­si­nin tek­rar­la­dı­ğı na­ka­rat...
   “Sayın Baş­kan, sayın Mec­lis üye­le­ri... He­pi­ni­zi say­gıy­la se­lam­lı­yo­rum...”
   İyi güzel de bunu ilk kez söz al­dı­ğı­nız­da söy­ler­si­niz, her söz al­ma­da değil...
   Biteviye tek­rar­lar TBMM iç­ tü­zü­ğü­nün ge­tir­di­ği bir zo­run­lu­luk....
   Be­le­di­ye Mec­li­si’nde böyle bir zorunluluk yok!
   Öy­ley­se nedir ya­pı­lan? Söyleyeyim: Bal gibi tak­lit­çi­lik!
   Daha da öteye geçeyim;
   Komik ka­çı­yor, komik!
   Bir­bi­ri­ni­ze saygı öyle aynı söz­cük­le­ri tek­rar­la­mak­la sağ­la­na­cak bir durum değil.
   Siz önce Mec­lis top­lan­tı­la­rı­nı iz­le­me­ye gelen va­tan­daş­la­ra say­gı­lı olun!
   Kürsülere monte edil­miş minik deve boynu mik­ro­fon­lar dekor olsun diye ko­nul­ma­dı.
   Baş­kan dahil bir­ço­ğu­nuz bun­la­rı kul­lan­mı­yor ve konuştukla-rınız du­yul­mu­yor.
   Va­tan­da­şın top­lan­tı­la­rı­nı­zı iz­le­me­sin­den ra­hat­sız­lık du­yu­yor­sa­nız, açık­ça söy­le­yin.
   Kimse Meclis’e izleyici olarak gel­me­sin ve ik­ti­dar/mu­ha­le­fet hangi gü­na­hı iş­ler­se­niz iş­le­yin.
   Böyle bir öz­gür­lü­ğü­nüz var, hem de sı­nır­sız.
   Bu düzen sona erene kadar tabi ki!
   Karasu Belediyesi kurulalı beri yüzlerce Meclis üyesi o sıralar-da oturdu.
   Bu gün o eski üyelerden han-gileri sokakta saygı görüyorsa, bilin ki seçmene olan saygıları dolayısıyladır; hatırlatırım!

   

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 966