SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Yazmak istemiyorum


   Evet, canım hiç yazı yaz­mak is­te­mi­yor.
   Sa­de­ce köşe ya­zı­sıy­la kalsa iyiy­di.
   Par­mak­la­rı­mız haber yaz­ma­ya da git­mi­yor.
   O ne­den­le bu hafta haber içe­ri­ği açı­sın­dan da kısır bir ga­ze­te çı­kar­mak zo­run­da kal­dı­ğı­mı­zı iti­raf ede­yim.
   Neden diye so­ru­la­bi­lir.
   Söy­le­necek o kadar çok şey var ki, han­gi­sin­den baş­la­ya­yım.
   Yıl­lar­dır söy­le­dik­le­ri­niz doğru çık­tı­ğı halde hak­sız ilan edil­me­niz sizde nasıl bir duygu ya­ra­tır?
   Bunu daha fark­lı şe­kil­ler­de ifade ede­bi­li­rim, ama sa­de­ce bu­nun­la ye­tin­mek is­ti­yo­rum.
   Şu işe bakın…
   Yıl­lar­ca söy­le­dik, yaz­dık, çiz­dik…
   Bu ce­ma­at teh­li­ke­li dedik…
   Ders­ha­ne­le­ri eği­tim gö­rün­tü­sü al­tın­da ce­ma­ate biat edecek in­san­lar ye­tiş­ti­ri­li­yor dedik…
   Ço­cuk­la­rı­nız, akıl­la­rı­nı baş­ka­la­rı­na ki­ra­ya veren ro­bot­la­ra dö­nüş­tü­rü­lü­yor … Ve­li­ler, aman dik­kat diye fer­yat ettik.
   Üni­ver­si­te­de oku­yan öğ­ren­ci­le­ri ba­rın­dı­ran yurt­lar, ışık ev­le­ri mi­li­tan yu­va­sı dedik…
   Bu ce­ma­at soru ça­la­rak, öğ­ren­ci­le­rin mi­li­tan kim­lik­le­ri­ni ka­muf­le edip as­ke­ri okul­la­ra sı­zı­yor; gün ge­lecek bun­lar subay çı­kar­sa ola­cak­la­rı tah­min ede­mi­yo­ruz dedik…
   Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Ca­sus­luk da­va­la­rı sü­re­cin­de, bu da­va­la­rın yurt­se­ver su­bay­la­rı or­du­dan tas­fi­ye etmek için kul­la­nıl­dı­ğı­nı yaz­dık, çiz­dik, ba­ğı­ra­rak söy­le­dik…
   Hiç­bi­ri­ni, evet hiç­bi­ri­ni kim­se­ye din­le­te­me­dik…
   Eği­tim, ada­let, em­ni­yet, sağ­lık başta olmak üzere tüm ba­kan­lık­lar bu ce­ma­atin kont­ro­lü­ne geçti.
   Ce­ma­at ima­mı­nın şek­lin­de­ki (Daha doğ­ru­su çete ba­şı­nın) “Acele et­me­den yavaş yavaş ad­li­ye­yi ele ge­çi­re­ce­ğiz” şek­lin­de­ki ses kay­dı­nın ya­yın­lan­dı­ğı kaç yıl oldu?
   Daha dün gibi değil mi?
   Sa­yı­ca çok ör­nek­ler ve­re­bi­li­rim… 
   Ama ge­rek­siz…
   Çünkü her şey her­ke­sin gö­zü­nün önün­de oldu.
   Şimdi ba­kı­yo­ruz, şu ba­kan­lık­tan şu kadar yüz per­so­nel…
   Öteki ba­kan­lık­tan şu kadar bin ça­lı­şan…
   Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’ndan şu kadar bin öğ­ret­men…
   Bu yazı ya­zıl­dı­ğı sa­at­te 50 bine yakın kamu ça­lı­şa­nı açığa alın­mış, gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­mış, is­ti­fa et­ti­ril­miş durumda…
   Ge­rek­çe: Ce­ma­at bağ­lan­tı­sı…
   Va­li­ler, kay­ma­kam­lar, ha­kim­ler, sav­cı­lar, yük­sek yargı üye­le­ri, üni­ver­si­te rek­tör­le­ri, de­kan­lar, aka­de­mis­yen­ler, po­lis­ler, dok­tor­lar, al­bay­lar, ge­ne­ral­ler…
   Say say bit­mi­yor… 
   Tüm bu kad­ro­la­rı dev­le­te kim yer­leş­tir­di?
   Ko­ca­ali’nin Sün­güt Ma­hal­le­si muh­ta­rı mı?
   Dar­be­ye kal­kı­şan ge­ne­ral­le­rin tü­mü­nün, Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rıy­la or­du­dan ili­şik­le­ri ke­sil­miş yurt­se­ver su­bay­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ri­len­ler ol­du­ğu net şe­kil­de or­ta­da.
   Meclisi bombalatan, kendi vatandaşının üstüne ateş eden-ettiren dar­be­ci su­bay­la­rın terfi ya­zı­la­rı­nın al­tın­da kim­le­rin im­za­la­rı var?
   Allah aş­kı­na, gö­zal­tı­na alı­nan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­le­rin­den biri mu­ha­le­fe­tin onca iti­ra­zı­na rağ­men ge­çi­ci ola­rak müs­te­şar yar­dım­cı­sı ya­pı­lıp ar­dın­dan bu­ra­ya atan­ma­dı mı?
   Bu ko­nu­la­rın sor­gu­lan­ma­sı, için­den geç­ti­ği­miz kaos or­ta­mı do­la­yı­sıy­la erken ola­bi­lir.
   Günü gel­di­ğin­de bu he­sap­lar ve­ril­me­yecek mi?
   Şu işe bakın…
   Darbe te­şeb­bü­sü gün­düz 16:00’da öğ­re­ni­li­yor, gece ya­rı­sı­na kadar Cum­hur­baş­ka­nı’nı ko­ru­ma­ya ala­cak bir ted­bir­ler pa­ke­ti uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­mı­yor.
   Er­do­ğan kendi ön­se­zi­le­ri ve ira­de­siy­le ölüm­den kur­tu­lu­yor.
   Yahu bırakın Cumhurbaş-kanlığı, parti liderliği gibi unvanlarını. Bu bir insan!
   Çetenin eline düşmesine sevinecek kadar insanlığı-mızı kaybetmedik her halde.
   Se­ve­ni-sev­me­ye­ni ola­bi­lir.  Er­do­ğan’ın dar­be­ci­le­rin eline geç­me­si du­ru­mun­da ve son­ra­sın­da bu ül­ke­nin kanlı bir bo­ğaz­laş­ma­ya gi­re­ce­ği ger­çe­ği­ni kim gör­mez­den ge­le­bi­lir!
    Ben de Er­do­ğan’ı sev­me­yen­ler sa­fın­da­yım. Ama dar­bey­le yö­ne­ti­me ge­lecek bir ce­ma­at çe­te­si ye­ri­ne ter­ci­him bin kez Er­do­ğan’dır.
   Siyasetle geldi, siyasetle gider.
   Cum­hur­baş­ka­nı bu gün var, Allah gecinden versin yarın yok.
   Dev­le­te çö­rek­le­necek bir çe­te­yi bu ülke 50 yıl uğ­raş­sa ber­ta­raf ede­mez.
   BİRAZ DA KA­RA­SU
   15 Tem­muz ge­ce­si halk önce Em­ni­yet önün­de, sonra Kent­park ve ar­dın­dan be­le­di­ye bi­na­sı önün­de top­lan­dı. Dar­be­ye olan öfke dile ge­ti­ril­di. 
   Kim­se­nin iti­ra­zı yok, ola­maz da.
   Ancak be­le­di­ye bal­ko­nu­na çıkıp el­le­ri­ni ke­net­le­ye­rek bir­lik gö­rün­tü­sü ve­ren­ler ara­sın­da ol­ma­sı ge­re­ken­ler yoktu.
   Mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin ilçe baş­kan­la­rı, oda baş­kan­la­rı, Kent Kon­se­yi Baş­ka­nı, sen­di­ka­la­rın tem­sil­ci­le­ri­ni de o bal­kon­da gör­mek is­ter­dik.
   Araş­tır­dım, haber ve­ril­me­miş.
   Ken­di­lik­le­rin­den ge­le­bi­lir­ler­di di­ye­bi­lir­si­niz.
   Darbe gi­ri­şi­mi­nin sa­de­ce ik­ti­da­ra yö­ne­lik ya­pıl­dı­ğı gö­rün­tü­sü­nü ve­rir­se­niz, say­dı­ğım isim­ler oraya çağrı ol­ma­dan gel­mez.
   Daha açı­ğı­nı söy­le­ye­yim; ik­ti­dar par­ti­si­nin seçim mar­şı­nın ça­lın­dı­ğı bir alana mu­ha­le­fe­tin ken­di­li­ğin­den gel­me­si­ni bek­le­ye­mez­si­niz.
   Son bir ek:
   De­mok­ra­si Nö­be­ti adı al­tın­da ya­pı­lan sı­ra­lı gece top­lan­tı­la­rı­nı ve ar­dın­dan dü­zen­le­nen araç kon­voy­la­rı­nı iz­le­dim.
   Ço­cuk­la­rı­nı ce­ma­at ders­ha­ne­si­ne, ışık ev­le­ri­ne, ce­ma­at yurt­la­rı­na gön­de­ren­le­rin ta­ma­mı is­tis­na­sız ora­day­dı.
   Eh yani, dev­le­ti yö­ne­ten­ler kan­dı­rı­lır da sı­ra­dan va­tan­da­şın kan­dı­rıl­ma­ya hakkı yok mu! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 830