Yine İhsaniye

13-19 Mayıs 2015
   Ha­lı­nın ucunu azı­cık kal­dır­dık, bur­nu­mu­zun di­re­ği kı­rıl­dı. Tü­mü­nü kal­dır­sak demek ki or­ta­lı­ğı .ok gö­tü­recek!
   İhsa­ni­ye’de Şener Şen’in Zü­ğürt Ağa fil­mi­ne rah­met oku­ta­cak işler olmuş. Hem de her­ke­sin gözü önün­de. Bü­lent Ülkü 2012’den beri sıkça ‘arazi ka­pat­ma’ gi­ri­şim­le­rin­den söz eder­di. Bir ku­la­ğı­mız­dan girip di­ğe­rin­den çık­mış bu uya­rı­lar…
İhsa­ni­ye sa­hil­le­rin­de her­ke­sin gözü ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk.
   570 dönüm Ha­zi­ne, 1000 dönüm mera ara­zi­si iştah ka­bart­maz mı?
   Ter­mik sant­ral dü­şün­dü­ler önce… Ar­ka­sın­dan Chery ge­le­cek­ti…
   Kim bi­le­bi­lir­di ki, giz­li­den giz­li­ye Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ısı­tı­lı­yor.
   Bi­len­ler bi­li­yor­muş. 
Er­do­ğan’ın prens­le­rin­den, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İdris Gül­lü­ce’nin ya­kın­la­rı Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ka­ra­rı açık­lan­ma­dan önce yüz­ler­ce dönüm ara­zi­yi satın al­mış­lar
Tıpkı baraj için baraj için ka­mu­laş­tı­rı­la­cak Ha­rap­tar Köyü’nün Zü­ğürt Ağa’nın elin­den yok pa­ha­sı­na satın alın­ma­sı gibi…
   Sa­de­ce Bakan kızı, ye­ğe­ni mi?
2012-2015 ara­sın­da İhsa­ni­ye’den arazi satın alan­la­ra bak­tı­ğı­nız­da Bakan’ın mem­le­ke­ti Er­zu­rum ve İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile olan bağ­lan­tı­la­rı­nı gö­re­bi­li­yor­su­nuz.
   Araya bir de Konya do­ğum­lu il­ko­kul öğ­ret­me­ni ka­rış­mış, nasıl ol­duy­sa… Di­yo­rum ki, umarım isim ben­zer­li­ği­dir.
   Haber sü­tun­la­rı­mız­da var, ama ben yi­ne­le­ye­yim.
   Bakan ya­kı­nı Yusuf Gül­lü­ce, ara­zi­ler­den bi­ri­nin tapu iş­lem­le­ri­ni 7 Eylül 2012’de yap­tır­mış. Te­sa­dü­fe bakın ki, aynı gün ve aynı yer­den arazi satın alıp ta­pu­yu üze­ri­ne ge­çi­ren iki kişi daha var.
   Tapu def­te­rin­de­ki ka­yıt­lar da ardı ar­dı­na sı­ra­lan­mış.
Bil­gi­ler şöyle:
Ma­hal­le: İhsa­ni­ye, Mevki: Os­man­köy-Kış­lak Me­ra­sı, Pafta:23
A.A.A’nın al­dı­ğı par­se­li 30, Faruk Kemal Kap­lan’ın par­se­li 31, Yusuf Gül­lü­ce’nin par­se­li 32 nu­ma­ra­ya kay­de­dil­miş. 1. Cilt­te­ki sayfa nu­ma­ra­la­rı da 27, 28, 29 diye sı­ra­lan­mış.
   Yusuf Gül­lü­ce’yi artık ta­nı­yo­ruz. Bakan İdris Gül­lü­ce’nin kızı Zey­nep Zehra Hul­ki­en­der’le bir­lik­te Yusuf Gül­lü­ce’nin şu ana kadar satın al­dık­la­rı (tes­pit ede­bil­dik­le­ri­miz) ve Gül­lü­ce aile­si­ne geçen arazi sa­yı­sı 5 tane.
   Faruk Kemal Kap­lan kim?
   Sos­yal med­ya­da minik bir araş­tır­ma yap­tım. Kap­lan’a ait bir twet­ter he­sa­bı var. Girer gir­mez kar­şı­nı­za Kap­lan’ın takip et­ti­ği Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile (evet ya­nıl­ma­dı­nız) İdris Gül­lü­ce’nin fo­toğ­raf­la­rı çı­kı­yor. 
   Eğer isim ben­zer­li­ği de­ğil­se Faruk Kemal Kap­lan’ın or­ta­ğı ol­du­ğu Çeka Group, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin çok önem­li ve yüklü mik­tar tutan iha­le­le­ri­ni almış. Bun­la­rın ara­sın­da su, gaz ve elekt­rik oku­ma­la­rın­dan tutun da ak­lı­nı­za ne ge­lir­se var.
   Başkaca izaha gerek var mı?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1345