SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Yine İhsaniye

13-19 Mayıs 2015
   Ha­lı­nın ucunu azı­cık kal­dır­dık, bur­nu­mu­zun di­re­ği kı­rıl­dı. Tü­mü­nü kal­dır­sak demek ki or­ta­lı­ğı .ok gö­tü­recek!
   İhsa­ni­ye’de Şener Şen’in Zü­ğürt Ağa fil­mi­ne rah­met oku­ta­cak işler olmuş. Hem de her­ke­sin gözü önün­de. Bü­lent Ülkü 2012’den beri sıkça ‘arazi ka­pat­ma’ gi­ri­şim­le­rin­den söz eder­di. Bir ku­la­ğı­mız­dan girip di­ğe­rin­den çık­mış bu uya­rı­lar…
İhsa­ni­ye sa­hil­le­rin­de her­ke­sin gözü ol­du­ğu­nu bi­li­yor­duk.
   570 dönüm Ha­zi­ne, 1000 dönüm mera ara­zi­si iştah ka­bart­maz mı?
   Ter­mik sant­ral dü­şün­dü­ler önce… Ar­ka­sın­dan Chery ge­le­cek­ti…
   Kim bi­le­bi­lir­di ki, giz­li­den giz­li­ye Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ısı­tı­lı­yor.
   Bi­len­ler bi­li­yor­muş. 
Er­do­ğan’ın prens­le­rin­den, Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı İdris Gül­lü­ce’nin ya­kın­la­rı Oto­mo­tiv En­düst­ri Böl­ge­si ka­ra­rı açık­lan­ma­dan önce yüz­ler­ce dönüm ara­zi­yi satın al­mış­lar
Tıpkı baraj için baraj için ka­mu­laş­tı­rı­la­cak Ha­rap­tar Köyü’nün Zü­ğürt Ağa’nın elin­den yok pa­ha­sı­na satın alın­ma­sı gibi…
   Sa­de­ce Bakan kızı, ye­ğe­ni mi?
2012-2015 ara­sın­da İhsa­ni­ye’den arazi satın alan­la­ra bak­tı­ğı­nız­da Bakan’ın mem­le­ke­ti Er­zu­rum ve İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile olan bağ­lan­tı­la­rı­nı gö­re­bi­li­yor­su­nuz.
   Araya bir de Konya do­ğum­lu il­ko­kul öğ­ret­me­ni ka­rış­mış, nasıl ol­duy­sa… Di­yo­rum ki, umarım isim ben­zer­li­ği­dir.
   Haber sü­tun­la­rı­mız­da var, ama ben yi­ne­le­ye­yim.
   Bakan ya­kı­nı Yusuf Gül­lü­ce, ara­zi­ler­den bi­ri­nin tapu iş­lem­le­ri­ni 7 Eylül 2012’de yap­tır­mış. Te­sa­dü­fe bakın ki, aynı gün ve aynı yer­den arazi satın alıp ta­pu­yu üze­ri­ne ge­çi­ren iki kişi daha var.
   Tapu def­te­rin­de­ki ka­yıt­lar da ardı ar­dı­na sı­ra­lan­mış.
Bil­gi­ler şöyle:
Ma­hal­le: İhsa­ni­ye, Mevki: Os­man­köy-Kış­lak Me­ra­sı, Pafta:23
A.A.A’nın al­dı­ğı par­se­li 30, Faruk Kemal Kap­lan’ın par­se­li 31, Yusuf Gül­lü­ce’nin par­se­li 32 nu­ma­ra­ya kay­de­dil­miş. 1. Cilt­te­ki sayfa nu­ma­ra­la­rı da 27, 28, 29 diye sı­ra­lan­mış.
   Yusuf Gül­lü­ce’yi artık ta­nı­yo­ruz. Bakan İdris Gül­lü­ce’nin kızı Zey­nep Zehra Hul­ki­en­der’le bir­lik­te Yusuf Gül­lü­ce’nin şu ana kadar satın al­dık­la­rı (tes­pit ede­bil­dik­le­ri­miz) ve Gül­lü­ce aile­si­ne geçen arazi sa­yı­sı 5 tane.
   Faruk Kemal Kap­lan kim?
   Sos­yal med­ya­da minik bir araş­tır­ma yap­tım. Kap­lan’a ait bir twet­ter he­sa­bı var. Girer gir­mez kar­şı­nı­za Kap­lan’ın takip et­ti­ği Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile (evet ya­nıl­ma­dı­nız) İdris Gül­lü­ce’nin fo­toğ­raf­la­rı çı­kı­yor. 
   Eğer isim ben­zer­li­ği de­ğil­se Faruk Kemal Kap­lan’ın or­ta­ğı ol­du­ğu Çeka Group, İstan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin çok önem­li ve yüklü mik­tar tutan iha­le­le­ri­ni almış. Bun­la­rın ara­sın­da su, gaz ve elekt­rik oku­ma­la­rın­dan tutun da ak­lı­nı­za ne ge­lir­se var.
   Başkaca izaha gerek var mı?

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1234