SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Yolsuzluk-demokrasi ilişkisi


   Ka­pi­ta­lizm, yö­ne­ti­ci­ler ve ser­ma­ye sa­hip­le­ri ara­sın­da, her iki­si­ne de güç sağ­la­yan bir or­tak­lık­tır.
   Bu alış­ve­riş­te bazen ik­ti­dar iş adam­la­rı­nın kuk­la­sı olur (ABD’de ol­du­ğu gibi), bazen iş adam­la­rı ik­ti­da­rın (TC’de ol­du­ğu gibi), bazen de bir denge mey­da­na gelir (Al­man­ya’da ol­du­ğu gibi.)
   Denge ne biçim ku­rul­muş olur­sa olsun, bu or­tak­lık ol­ma­dan ka­pi­ta­lizm olmaz. 
   Para, ik­ti­da­ra gel­mek ve ik­ti­dar­da kal­mak için el­zem­dir.
   İkti­dar ise para yap­mak için el­zem­dir.
   Ser­vet dev­let des­te­ği ile ya­pı­lır ve ko­ru­nur. Bu düzen, Orta Çağ`da, Uzak Doğu ile Av­ru­pa ara­sın­da ge­mi­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­ya baş­la­yan ti­ca­ret­le be­ra­ber oluş­tu. Aynen devam edi­yor.
   Yol­suz­lu­ğun bu kadar ku­rum­sal­laş­mış ol­du­ğu bir ül­ke­de de­mok­ra­si ola­maz.
   İş adam­la­rı­nın zen­gin ol­ma­sı için dev­le­tin on­la­rı des­tek­le­me­si, so­run­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rın­da yar­dım et­me­si, ya­sa­la­rın yan­lış ta­ra­fın­da yü­rü­dük­le­rin­de sı­nı­rı aş­ma­la­rı­nı gör­mez­den gel­me­si ge­re­kir.
   Ti­ca­re­tin hakim ol­du­ğu dün­ya­da dev­let ve güçlü ser­ma­ye sı­nı­fı, biri ol­ma­dan di­ğe­ri var ola­maz.
   Ethem San­cak ve Nihat Öz­de­mir gibi büyük iş adam­la­rı­nın Er­do­ğan’a bağ­lı­lık­la­rı­nın aşk ben­ze­ri bir hal al­ma­sı­nın ne­de­ni budur.
   Bu basit ku­ra­lı kav­ra­yın­ca AKP ik­ti­da­rın­da Tür­ki­ye’de olup bi­te­ni an­la­mak çok daha kolay olur.
   İkti­da­ra gelir gel­mez ken­di­nin de dahil ol­du­ğu yeni bir zen­gin sı­nı­fı­nı ya­rat­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Bunu ken­di­ne has bir stil ile yaptı.
   İhale ve satın al­ma­la­rı is­te­di­ği ki­şi­le­re yö­nelt­mek için İhale Ya­sa­sı’nı de­ğiş­tir­di ve bu ya­rat­tı­ğı key­fi­li­ğe uygun yeni ya­sa­lar yaptı.
   Dev­let har­ca­ma­la­rı­nı kont­rol et­mek­le gö­rev­li Sa­yış­tay, Dev­let De­net­le­me Ku­ru­mu ve ba­kan­lık mu­ra­kıp­la­rı­nı et­ki­siz hale ge­tir­di.  Bunu ya­pa­rak key­fi­li­ği­nin, hak­sız ve bazen yasa dışı uy­gu­la­ma­la­rı­nın etkin bir bi­çim­de sor­gu­lan­ma­sı­na mani oldu.
   İhale Ku­ru­mu başta olmak üzere, bir­çok "ba­ğım­sız" ol­ma­sı ge­re­ken ku­ru­mu ba­kan­lık­la­ra bağ­la­ya­rak ba­ğım­lı yaptı ve yap­ma­ya devam edi­yor. (Son halka Mer­kez Ban­ka­sı’nın baş­kan­lık de­ği­şik­li­ğin­den sonra ik­ti­da­rın etki ala­nı­na gir­me­si­dir.)
   Ya­tı­rım­la­rın çev­re­ye yap­tı­ğı za­ra­rı he­sa­ba katma zo­run­lu­lu­ğu­nu ola­bil­di­ğin­ce su­lan­dır­dı. 
   Bun­lar daha ön­ce­ki ik­ti­dar­lar dö­ne­min­de de ol­muş­tu.
   Tek fark sis­te­min AKP’ce mü­kem­mel­leş­ti­ril­me­si­dir.
   Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man devri Os­man­lı için ne ise, yol­suz­luk için de TC’de AKP dö­ne­mi odur.
   Bu ko­kuş­muş­lu­ğun en büyük yan et­ki­si de­mok­ra­si­yi im­kan­sız­laş­tır­ma­sı­dır.
   Yol­suz­lu­ğun bu kadar ku­rum­sal­laş­mış ol­du­ğu bir ül­ke­de de­mok­ra­si ola­maz.
   Çünkü, kural, ne kadar çok yol­suz­luk varsa o kadar az de­mok­ra­si ol­ma­sı­dır.
             *  *  *
   Bu ya­zı­yı Mil­li­yet’in eski ya­zar­la­rın­dan (Er­do­ğan’ın em­riy­le ga­ze­te­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tı) şimdi t24 si­te­sin­de yazan Metin Münir’den aldım.
   Bu­ra­da dile ge­ti­ri­len ger­çek­le­ri Ka­ra­su’da olan bi­ten­ler­le kar­şı­laş­tı­rın.
   Ör­ne­ğin il­çe­de 5 yıl­lı­ğı­na se­çim­le iş­ba­şı­na ge­len­ler… 
   Yeni bir se­çi­me kadar ne kadar büt­çe­yi kul­la­nı­yor?
   Yerel mec­lis al­dı­ğı ka­rar­lar­la il­çe­de hangi ke­sim­le­rin ser­ve­ti­nin art­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor?
   Yerel ik­ti­dar kim­le­rin ya­sa­la­rı yan­lış uy­gu­la­ma­sı­na göz yu­mu­yor?
   Yerel ik­ti­da­rın kont­ro­lün­de olan ve hal­kın ortak malı sa­yıl­ma­sı ge­re­ken zen­gin­lik­ler çe­şit­li ba­ha­ne­ler­le şu veya bu şe­kil­de kim­le­re ak­ta­rı­lı­yor?
   Yerel ik­ti­da­rın kont­ro­lün­de­ki ma­ki­ne parkı kim­ler için ça­lı­şı­yor?
   Yerel mec­lis­te olum­suz­luk­la­rı kı­yı­sın­dan kö­şe­sin­den dile ge­tir­me­ye ce­sa­ret eden­ler neden üst per­de­den azar­lar işi­ti­yor?
   Genel ik­ti­dar, yerel ik­ti­da­rın ay­yu­ka çık­mış iğ­renç yol­suz­luk­la­rı­nı, usul­süz­lük­le­ri­ni açığa çı­ka­ra­cak me­ka­niz­ma­la­rın önünü neden tı­kı­yor?
   Bu iş­ler­den ra­hat­sız­lık du­yan­la­rın, der­di­ni an­la­ta­bi­le­ce­ği bir merci bilen var mı?
   Bu gazete, tüm ipleri tek başına ele geçirmiş yerel yöneticinin hoşuna gidecek şeyleri yazmayı ilke edinmiş olsaydı, okuyucu bu yazıyı okuyabilir miydi?
*** 
   Sizin de bu so­ru­la­ra ek­le­ye­cek­le­ri­niz ola­bi­lir.  
   Bu­yu­run sayfa sizin, devam edin…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1170