Yolsuzluk-demokrasi ilişkisi


   Ka­pi­ta­lizm, yö­ne­ti­ci­ler ve ser­ma­ye sa­hip­le­ri ara­sın­da, her iki­si­ne de güç sağ­la­yan bir or­tak­lık­tır.
   Bu alış­ve­riş­te bazen ik­ti­dar iş adam­la­rı­nın kuk­la­sı olur (ABD’de ol­du­ğu gibi), bazen iş adam­la­rı ik­ti­da­rın (TC’de ol­du­ğu gibi), bazen de bir denge mey­da­na gelir (Al­man­ya’da ol­du­ğu gibi.)
   Denge ne biçim ku­rul­muş olur­sa olsun, bu or­tak­lık ol­ma­dan ka­pi­ta­lizm olmaz. 
   Para, ik­ti­da­ra gel­mek ve ik­ti­dar­da kal­mak için el­zem­dir.
   İkti­dar ise para yap­mak için el­zem­dir.
   Ser­vet dev­let des­te­ği ile ya­pı­lır ve ko­ru­nur. Bu düzen, Orta Çağ`da, Uzak Doğu ile Av­ru­pa ara­sın­da ge­mi­ler ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­ya baş­la­yan ti­ca­ret­le be­ra­ber oluş­tu. Aynen devam edi­yor.
   Yol­suz­lu­ğun bu kadar ku­rum­sal­laş­mış ol­du­ğu bir ül­ke­de de­mok­ra­si ola­maz.
   İş adam­la­rı­nın zen­gin ol­ma­sı için dev­le­tin on­la­rı des­tek­le­me­si, so­run­lar­la kar­şı­laş­tık­la­rın­da yar­dım et­me­si, ya­sa­la­rın yan­lış ta­ra­fın­da yü­rü­dük­le­rin­de sı­nı­rı aş­ma­la­rı­nı gör­mez­den gel­me­si ge­re­kir.
   Ti­ca­re­tin hakim ol­du­ğu dün­ya­da dev­let ve güçlü ser­ma­ye sı­nı­fı, biri ol­ma­dan di­ğe­ri var ola­maz.
   Ethem San­cak ve Nihat Öz­de­mir gibi büyük iş adam­la­rı­nın Er­do­ğan’a bağ­lı­lık­la­rı­nın aşk ben­ze­ri bir hal al­ma­sı­nın ne­de­ni budur.
   Bu basit ku­ra­lı kav­ra­yın­ca AKP ik­ti­da­rın­da Tür­ki­ye’de olup bi­te­ni an­la­mak çok daha kolay olur.
   İkti­da­ra gelir gel­mez ken­di­nin de dahil ol­du­ğu yeni bir zen­gin sı­nı­fı­nı ya­rat­mak için kol­la­rı sı­va­dı. Bunu ken­di­ne has bir stil ile yaptı.
   İhale ve satın al­ma­la­rı is­te­di­ği ki­şi­le­re yö­nelt­mek için İhale Ya­sa­sı’nı de­ğiş­tir­di ve bu ya­rat­tı­ğı key­fi­li­ğe uygun yeni ya­sa­lar yaptı.
   Dev­let har­ca­ma­la­rı­nı kont­rol et­mek­le gö­rev­li Sa­yış­tay, Dev­let De­net­le­me Ku­ru­mu ve ba­kan­lık mu­ra­kıp­la­rı­nı et­ki­siz hale ge­tir­di.  Bunu ya­pa­rak key­fi­li­ği­nin, hak­sız ve bazen yasa dışı uy­gu­la­ma­la­rı­nın etkin bir bi­çim­de sor­gu­lan­ma­sı­na mani oldu.
   İhale Ku­ru­mu başta olmak üzere, bir­çok "ba­ğım­sız" ol­ma­sı ge­re­ken ku­ru­mu ba­kan­lık­la­ra bağ­la­ya­rak ba­ğım­lı yaptı ve yap­ma­ya devam edi­yor. (Son halka Mer­kez Ban­ka­sı’nın baş­kan­lık de­ği­şik­li­ğin­den sonra ik­ti­da­rın etki ala­nı­na gir­me­si­dir.)
   Ya­tı­rım­la­rın çev­re­ye yap­tı­ğı za­ra­rı he­sa­ba katma zo­run­lu­lu­ğu­nu ola­bil­di­ğin­ce su­lan­dır­dı. 
   Bun­lar daha ön­ce­ki ik­ti­dar­lar dö­ne­min­de de ol­muş­tu.
   Tek fark sis­te­min AKP’ce mü­kem­mel­leş­ti­ril­me­si­dir.
   Ka­nu­ni Sul­tan Sü­ley­man devri Os­man­lı için ne ise, yol­suz­luk için de TC’de AKP dö­ne­mi odur.
   Bu ko­kuş­muş­lu­ğun en büyük yan et­ki­si de­mok­ra­si­yi im­kan­sız­laş­tır­ma­sı­dır.
   Yol­suz­lu­ğun bu kadar ku­rum­sal­laş­mış ol­du­ğu bir ül­ke­de de­mok­ra­si ola­maz.
   Çünkü, kural, ne kadar çok yol­suz­luk varsa o kadar az de­mok­ra­si ol­ma­sı­dır.
             *  *  *
   Bu ya­zı­yı Mil­li­yet’in eski ya­zar­la­rın­dan (Er­do­ğan’ın em­riy­le ga­ze­te­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tı) şimdi t24 si­te­sin­de yazan Metin Münir’den aldım.
   Bu­ra­da dile ge­ti­ri­len ger­çek­le­ri Ka­ra­su’da olan bi­ten­ler­le kar­şı­laş­tı­rın.
   Ör­ne­ğin il­çe­de 5 yıl­lı­ğı­na se­çim­le iş­ba­şı­na ge­len­ler… 
   Yeni bir se­çi­me kadar ne kadar büt­çe­yi kul­la­nı­yor?
   Yerel mec­lis al­dı­ğı ka­rar­lar­la il­çe­de hangi ke­sim­le­rin ser­ve­ti­nin art­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor?
   Yerel ik­ti­dar kim­le­rin ya­sa­la­rı yan­lış uy­gu­la­ma­sı­na göz yu­mu­yor?
   Yerel ik­ti­da­rın kont­ro­lün­de olan ve hal­kın ortak malı sa­yıl­ma­sı ge­re­ken zen­gin­lik­ler çe­şit­li ba­ha­ne­ler­le şu veya bu şe­kil­de kim­le­re ak­ta­rı­lı­yor?
   Yerel ik­ti­da­rın kont­ro­lün­de­ki ma­ki­ne parkı kim­ler için ça­lı­şı­yor?
   Yerel mec­lis­te olum­suz­luk­la­rı kı­yı­sın­dan kö­şe­sin­den dile ge­tir­me­ye ce­sa­ret eden­ler neden üst per­de­den azar­lar işi­ti­yor?
   Genel ik­ti­dar, yerel ik­ti­da­rın ay­yu­ka çık­mış iğ­renç yol­suz­luk­la­rı­nı, usul­süz­lük­le­ri­ni açığa çı­ka­ra­cak me­ka­niz­ma­la­rın önünü neden tı­kı­yor?
   Bu iş­ler­den ra­hat­sız­lık du­yan­la­rın, der­di­ni an­la­ta­bi­le­ce­ği bir merci bilen var mı?
   Bu gazete, tüm ipleri tek başına ele geçirmiş yerel yöneticinin hoşuna gidecek şeyleri yazmayı ilke edinmiş olsaydı, okuyucu bu yazıyı okuyabilir miydi?
*** 
   Sizin de bu so­ru­la­ra ek­le­ye­cek­le­ri­niz ola­bi­lir.  
   Bu­yu­run sayfa sizin, devam edin…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1259