Yorumsuz


   Yıl­ba­şın­dan bir gün önce Di­ya­net ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nıp ca­mi­ler­de oku­tu­lan hut­be­den:
   “Unut­ma­ya­lım ki ömür ser­ma­ye­sin­den geçen bir yılın so­nun­da ken­di­ni ve ya­ra­tı­lış ga­ye­si­ni unu­ta­rak de­ğer­le­ri­miz­le ör­tüş­me­yen, insan ha­ya­tı­na kat­kı­sı ol­ma­yan gayri meşru tutum ve dav­ra­nış­lar ser­gi­le­mek bir mü­mi­ne asla ya­kış­maz. Yeni bir yılın ilk sa­at­le­ri­nin başka kül­tür­le­re, başka dün­ya­la­ra ait yıl­ba­şı eğ­len­ce­le­riy­le is­ra­fa dö­nüş­tü­rül­me­si ne kadar da dü­şün­dü­rü­cü­dür! Se­vap-gü­nah, ha­yır-şer ko­nu­la­rın­da mu­ha­se­be ya­pıl­ma­sı ge­re­ken sa­at­le­rin, emek har­ca­ma­dan zen­gin olmak ar­zu­suy­la kumar, pi­yan­go gibi şans oyun­la­rıy­la heba edil­me­si üzü­cü­dür.”
Yıl­ba­şı ge­ce­si İstan­bul’daki eğ­len­ce mer­ke­zin­de ya­şa­nan kat­li­am­dan sonra Di­ya­net İşleri Baş­ka­nı’nın açık­la­ma­sı:
   “Bir pazar veya ma­bet­te ya­pıl­ma­sıy­la bir eğ­len­ce ye­rin­de ya­pıl­ma­sı­nın her­han­gi bir farkı yok. Bu, bir vah­şet­tir, deh­şet­tir, ci­na­yet­tir ve kat­li­am­dır.”
Aşa­ğı­da iki İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’nün ge­nel­ge­le­ri­ni gö­rü­yor­su­nuz. Ada­na-Yü­re­ğir Mü­dü­rü 19 Ara­lık, Muğla Mar­ma­ris Mü­di­re­si biraz ge­cik­mey­le 27 Ara­lık 2016’da yazıp okul­la­ra gön­der­miş­ler.
Her iki­sin­de de baş­lık aynı, konu aynı içe­rik ise yüzde 90 aynı cüm­le­ler­den olu­şu­yor. Bu fark da muh­te­me­len süs­le­nip püs­le­nip sos­ye­te sa­lon­la­rın­da boy gös­ter­di­ği fo­toğ­raf­la­rın­dan an­la­şı­lan Bayan Müdür’ün, ya­zı­ya süs ek­le­me he­ve­sin­den kay­nak­la­nı­yor. (1982 dar­be­si­nin li­de­riy­le vals ya­par­ken çe­kil­miş fo­toğ­raf­la­rı sos­yal med­ya­da!)
   Adana nere Muğla nere!
   Bu iki eği­tim yö­ne­ti­ci­si­nin mer­ke­zi bir yer­den ta­li­mat al­ma­dık­ça böy­le­si­ne tıpa tıp ge­nel­ge yaz­ma­la­rı müm­kün mü?
   Ne di­yor­lar ge­nel­ge­de? Değer yar­gı­la­rı­mız­dan uzak kut­la­ma­lar yap­ma­yın. Yani yıl­ba­şı kut­la­ma­yın!
   Emriniz olur bay ve bayan eğitim müdürleri!
   Dikkatli okunduğunda bu genelgele-rin Di­ya­net’in yıl­ba­şı ön­ce­si ca­mi­ler­de okut­tu­ğu hut­bey­le öz iti­ba­rıy­la bir farkı olmadığı görülüyor.
   Haydi diyelim yılbaşını bir kenara koyup, Di­ya­net’in hutbesini rutin bir görev olarak kabul edelim; eği­tim yö­ne­ti­ci­le­ri, yıl­ba­şı kut­la­ma­la­rı­nı hedef gös­te­rip in­san­la­rın yaşam tarz­la­rı­na mü­da­ha­le etme gü­cü­nü ne­re­den alı­yor­lar?
   Kim veriyor bu cesareti bunlara, kim!
   Tür­ki­ye Laik Cum­hu­ri­yet­ten Şe­ri­at Cum­hu­ri­ye­ti’ne geçiş yaptı da ha­be­ri­miz mi ol­ma­dı!
   O iki il­çe­nin eği­tim yö­ne­ti­ci­si­ne bu ge­nel­ge­yi kim gön­der­di?
   Yanlışsa eğer, bunun hesabı sorulmayacak mı?
   Eğer o ge­nel­ge doğ­ruy­sa niye sa­de­ce iki ilçe de bütün Tür­ki­ye değil?
   Başka il veya il­çe­ler­de de böy­le­si bir uy­gu­la­ma ya­şan­dı mı?
   Bu so­ru­la­rın ya­nıt­la­rı­nı Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ver­mek zo­run­da­dır.
   Bu tür mü­da­ha­le­le­rin te­rö­re doğ­ru­dan des­tek an­la­mı ta­şı­dı­ğı­nı iddia eden yok! Ama şunu kabul ede­lim ki, de­ğer­ler ve yaşam tar­zı­na mü­da­ha­le sos­yal do­ku­yu ze­de­ler; ger­gin­lik­le­re yol açar.
   Sos­yal med­ya­ya bakın. Kin ve düş­man­lık to­hu­mu eken ve kat­li­amı öven pay­la­şım­lar­dan ge­çil­mi­yor. 
   Kıbrıs’tan derdest edilip Türkiye’ye sepetlenen modacı Barbaros Şansal’ın havalimanıda linç edilmesi girişimine ne diyeceğiz?
   Suç teşkil eden paylaşımlar yapmış. Herkes buna hemfikir.
   İyi ama devletin polisi, savcısı, hakimi dururken bu kişinin, hem de uluslar arası bir havalimanında tekme tokat dövülmesi ne anlama geliyor?
   Öfken mi kabardı; al yanına üç kişiyi, yolda tipini beğenmediğin ve görüşüne aykırı bulduğuna vur tekmeyi, bas yumruğu...
   Ardından birkaç genel geçer slogan attın mı, karakolda ifaden alınır ve salıverilirsin!
   Tıpkı havalimanında olduğu gibi!
   Bu güne kadar hep böyle olmadı mı?
   Şu işe bak. Günahım kadar sevmediğim o modacıyı savunmak da bana düştü sonunda!
Ana an­ne­ye öğüt!
“Suyu otu­ra­rak iç ana anne, se­vap­tır!”
Ka­ra­su’da dev­le­te ait bir ana oku­lu­na giden 5 ya­şın­da­ki öğ­ren­ci­nin söz­le­ri bun­lar. Ana anne yük­sek okul me­zu­nu emek­li bir dev­let me­mu­ru…
Ayak­ta su iç­me­nin günah olup ol­ma­dı­ğı bir yana, (İnter­ne­te bak­tım; ilahiyatçıların bir­bi­ri­ne taban ta­ba­na zıt gö­rüş­leri var) 5 ya­şın­da­ki bir ço­cu­ğu ana an­ne­si­ne akıl sa­ta­cak ko­nu­ma ge­tir­mek nasıl bir eği­tim an­la­yı­şı­nın ürü­nü­dür?
   

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 913