SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019

MUTLULUĞUN ANAHTARI


Ba­ha­rın gel­me­si ile bir­lik­te ne ya­pı­yo­ruz? Ak­ti­vi­te dü­ze­yi­ni ar­tı­rı­yo­ruz.
Ha­re­ket etmek bizim do­ğa­mız­da var. Mo­dern ya­şam­da ne ya­zık­ki be­den­le­ri­mi­zi ve zih­ni­mi­zi hap­se­di­yo­ruz. Ne kadar esnek beden o kadar esnek zihin ya­pı­sı. O zaman ne ya­pı­yo­ruz pi­la­te­se baş­lı­yo­ruz. İhti­ya­cı­nız olan tek şey daha fit bir vücut ve mo­ti­vas­yon. Üç hafta bile hiç bir şey yap­ma­dan otur­san, ha­re­ket­siz­li­ğin be­de­li­ni, vü­cu­dun kas kitle ve es­nek­lik kay­bı­na sebep olara ödü­yor. Bahar ile bir­lik­te ak­ti­vi­te dü­ze­yi­ni art­tır.
Mut­lu­lu­ğun anah­ta­rı nedir desem çok çe­şit­li cevap ala­ca­ğı­mı bi­li­yo­rum... Bana sor­sa­nız uzun va­de­de Pi­la­tes derim. Vü­cu­dun an­ti­kor üret­me­si, en­dor­fin hor­mo­nu sal­gı­la­ma­sıy­la aynı şe­kil­de ça­lı­şır. İki­si­de vü­cu­dun ko­ru­ma me­ka­niz­ma­sı­dır. Her iki sis­te­mi de de­rin­den et­ki­le­yen fak­tör­ler mut­lu­luk hissi ve dü­zen­li pi­la­tes yap­mak­tır. Çünkü eg­zer­siz son­ra­sın­da En­dor­fin sal­gı­la­nır.Biz spor­cu­lar ara­sın­da,yoğun eg­zer­siz son­ra­sı his­se­di­len aşırı mut­lu­luk ha­li­ne Run­ner`s high te­ri­mi­ni kul­la­nı­rız.
Ay­rı­ca En­dor­fin sal­gı­sı hem vü­cut­ta­ki ağrı ke­si­ci sis­tem­dir ağ­rı­yan do­ku­lar­da ağ­rı­nın azal­ma­sı için beyin hüc­re­le­ri ta­ra­fın­dan üre­ti­len hor­mon­lar­dır En­dor­fin. İnsan vü­cu­dun kendi ken­di­ni ödül­len­dir­me sis­te­mi­dir.
Pi­la­tes sa­de­ce hor­mon­la­rın sal­gı­lan­ma­sı­nı mı sağ­lar? Bir­çok fi­zik­sel has­ta­lı­ğı­mı­zı da yüzde 70 te­da­vi eder. Pi­la­tes sa­ye­sin­de fıtık, disk kay­ma­la­rı, si­ya­tik, bel ke­mi­ği eğ­ri­li­ği, ro­ma­tiz­mas­pon­di­lo­liz (omur göv­de­si­nin, omur ya­yıy­la bir­lik­te tek ya da iki ta­raf­lı eksik kay­naş­ma­sı­na bağlı do­ğum­sal olu­şum bo­zuk­lu­ğu) ve spon­di­loz (bo­yun­da­ki disk­le­ri et­ki­le­yen yaşa bağlı yıp­ran­ma ve yır­tıl­ma­lar) gibi bir­çok kemik has­ta­lı­ğı te­da­vi edil­mek­te­dir. Fakat os­te­opo­ros, fıtık, disk kay­ma­sı, omuz çı­kık­la­rı veya spon­do­lit bel ke­mi­ği ile il­gi­li daha başka ser­vi­kal prob­lem­le­ri­niz varsa pi­la­tes yap­ma­dan önce mut­la­ka dok­to­ru­nu­za da­nış­ma­lı­sı­nız. Her şeyin başı ve ön­ce­lik sağ­lık. Pi­la­te­si önce sağ­lık için ya­pı­yo­ruz bunu unut­ma­yın.
Bu hafta son ola­rak bel ağ­rı­la­rı­nız­dan ko­run­mak için küçük tav­si­ye­le­rim ola­cak, bu tav­si­ye­le­rim şöyle;
Ya­tar­ken diz­le­ri­ni­zin al­tı­na yas­tık koyun.
Ba­şı­nı­zın al­tı­na yas­tık koy­ma­dan uyu­yun.
Fazla ki­lo­la­rı­nız­dan kur­tu­lun.
Doğru du­ru­şu­nu­zu ko­ru­yun.
Doğru ve düz­gün du­ru­şu pi­la­tes ders­le­rin­de öğ­re­ne­bi­lir ve faz­la­lık­la­rı­nız­dan kur­tu­la­bi­lir­si­niz!
Haf­ta­ya ko­nu­muz, halk ara­sın­da kemik eri­me­si ola­rak bi­li­nen OS­TE­OPO­RO­SIS ola­cak.
Sağ­lık­lı bol spor­lu güzel bir hafta olsun hep­pi­ni­ze. 
Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 263