SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

RAMAZANDA SPOR YAPILIR MI?


Gün­düz­le­ri ha­re­ket­siz ge­çir­mek, if­tar­dan iti­ba­ren sahur bi­ti­mi­ne kadar yük­sek ka­lo­ri­li be­sin­ler tü­ket­mek yani nor­ma­lin iki katı ye­me­ğe yük­len­mek ra­ma­zan ayı so­nun­da fazla ki­lo­lar­la karşı kar­şı­ya ka­la­bi­lir­si­niz. Oysa ra­ma­za­na özel bes­len­me şekli oluş­tu­ra­rak ve iftar son­ra­sı ya­pı­la­cak doğru eg­zer­siz­ler ile bu du­ru­mun önüne ge­çe­bi­lir­si­niz.
Spor sağ­lık­lı bir ya­şa­mın vaz­ge­çil­mez­le­ri ara­sın­da ancak Ra­ma­zan ayın­da spor ya­par­ken he za­man­kin­den daha dik­kat­li olun­ma­sı ge­re­ki­yor. Ra­ma­zan ayın­da sporu bi­linç­siz bir şe­kil­de uy­gu­la­mak sıvı ve kas kas kay­bıy­la so­nuç­la­na­bi­lir.
Oruç tu­tan­lar spor ya­par­ken bazı ku­ral­la­ra dik­kat et­me­si ge­re­ki­yor. Aşırı yo­ru­cu eg­zer­siz­ler­den ka­çı­nın, oruç­lu ol­du­ğu­nuz zaman di­li­min­de ve günün en sıcak ol­du­ğu za­man­lar­da spor yap­mak ye­ri­ne sporu iftar yada sahur son­ra­sı­na ve ha­va­nın se­rin­le­di­ği sa­at­le­re bı­rak­mak en doğ­ru­su­dur.
Ra­ma­zan ayın­da aşırı yoğun ha­re­ket­ler­den ka­çın­mak ge­re­ki­yor. İftar ye­me­ği­nin bir ya da iki saat sonra düşük tem­po­da bir yü­rü­yüş, yüzme, dans sa­hur­dan sonra pi­la­tes yoga gibi hem be­de­nen, hem ruhen ra­hat­la­ta­cak sizi aç­lı­ğın ver­di­ği yor­gun­luk­tan ko­ru­ya­cak ve gün boyu zinde tu­ta­cak­tır.
EG­ZERSİZ son­ra­sın­da din­len­mek de hem vü­cu­du­nu­zun rit­mi­ni ye­ni­den bul­ma­sı hem de hüc­re­le­rin can­lan­ma­sı açı­sın­dan ihmal edil­me­me­li.
İftar­da aşırı yağlı ağır ye­mek­ler ye­ri­ne pro­te­in ağır­lık­lı be­sin­ler ter­cih etmek de iftar son­ra­sı spor için güç ve ener­ji bul­ma­nı­za yar­dım eder.
Bana so­ru­yor­lar peki ra­ma­zan­da pi­la­tes ya­pa­bi­lir miyiz diye;
Hemen ce­vap­la­ya­yım; Ra­ma­zan ayın­da günde yak­la­şık 16 saat aç ve susuz ka­lı­yor­su­nuz, bu durum siz­le­re daha az ha­re­ket et­me­ye, eg­zer­siz ve sporu kes­me­ye iti­yor.
Oy­sa­ki ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, eg­zer­siz­le Ra­ma­zan ayın­da sağ­lı­ğı­nı­zı ko­ru­ya­bi­le­ce­ği­ni­zi, aynı za­man­da yağ ya­kı­mı­nı yüzde 100 ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni­zi gös­te­ri­yor.
Pi­la­te­si de if­tar­dan bir, iki saat sonra yap­ma­nız uy­gun­dur. Vü­cu­du­nu­zun tüm gün açlık ve su­suz­lu­ğa karşı sa­va­şı­na yor­gun düş­tü­ğü­nü, yemek ile kan şe­ke­ri­ni­zin nor­mal­leş­me­si ve sıvı yok­sun­lu­ğu­nun gi­de­ril­me­si­ne vücut ancak if­tar­dan 2 saat sonra alış­tı­ğı­nı unut­ma­yın.
Pi­la­tes eg­zer­siz­le­ri sa­hur­dan hemen son­ra­da ya­pa­bi­lir­si­niz ama bu saat di­li­min­de özel­lik­le sıvı ala­ma­ya­ca­ğı­nız için hafif se­vi­ye­de ve kısa sü­re­li bir eg­zer­siz yap­ma­nız daha doru olur.
Yine de benim size tav­si­yem if­tar­dan 2 saat son­ra­ya ola­cak­tır.
Her­ke­se iyi Ra­ma­zan­lar... SAY­GI­LA­RIM­LA.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 192