SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.03.2019

YAĞ YAKIMI-2


KARDİYO EG­ZERSİZİ YAP­TIK­ÇA YAĞ­LA­RIN ENERJİSİNİ DAHA İYİ KUL­LAN­MA­SI­NI ÖĞRENİRİZ.
BİR ÖRNEK VERELİM; Çi­çe­ği bur­nun-da bir ko­şu­cu sa­at­te 7 ki­lo­met­re hızla ko­şar-ken ih­ti­yaç duy­du­ğu her 100 ka­lo­ri­nin 30`unu yağ­lar­dan kar­şı­lar­ken 12 haf­ta­lık bir ant­ren-man dö­ne­min­den sonra 50 ka­lo­ri­si­ni yağ­lar-dan kar­şı­la­ma­ya baş­lar. Yani be­lir­li bir tempo ko­şar­ken yağ­la­rın ener­ji­si­ni daha iyi kul­lan-ma­sı­nı öğ­re­nir.
AÇ KAR­NI­NA YA­PI­LAN EG­ZERSİZ SI­RA­SIN­DA DAHA FAZLA YAĞ YA­KA­RIZ.
İnsü­lin kan­da­ki gli­ko­zun hüc­re­ye gi­ri­şi­ni hız­lan­dı­ran, ener­ji de­po­la­ma­yı teş­vik eden ve de­po­la­ma­yı teş­vik et­ti­ği için yağ ya­kı­mı­nı da nis­pe­ten zor­laş­tı­ran bir hor­mon­dur. Aç kar­nı­na eg­zer­siz sı­ra­sın­da kan­da­ki in­sü­lin se­vi­ye­si düşük ola­ca­ğın­dan yağ yak­mak daha da ko­lay­la­şır. Fakat yağ yak­mak­ta çok us­ta­laş­ma­mış­sak aç kar­nı­na eg­zer­siz sı­ra-sın­da ken­di­ni­zi hal­siz ve yor­gun his­se­de­bi­li­riz. Ay­rı­ca me­ta­bo­liz­ma-nın hali ha­zır­da­ki pro­te­in­le­ri kar­bon-hid­rat açı­ğı­nı ka­pat­mak için kul­lan-ma­sı mev­cut do­ku­lar­da pro­te­in yı­kı­mı­na neden ola­bi­lir. Halk di­lin­de ifade eder­sem kas­lar eri­ye­bi­lir yani kas hüc­re­le­ri­nin ona­rım ve ge­li­şi­mi sek­te­ye uğ­ra­ya­bi­lir.
YAĞ AĞIR­LIK­LI BESLENİN-CE DAHA AZ KAR­BONHİD-RAT DAHA FAZLA YAĞ 
YA­KA­RIZ.
Me­ta­bo­liz­ma­nın yakıt ter­cih­le­ri hiç kuş­ku­suz eli­nin al­tın­da­ki oran­lar­da al­tın­da­ki ener­ji kay­nak­la­rı­nın bol­lu­ğu­na ya da kıt­lı­ğı­na bağ­lı­dır. Düşük kar­bon­hid­rat yük­sek yağ tü­ke­ti­mi­ne da­ya­lı bir bes­len­me dü­ze­nin­de ener­ji üre­ti­min­de­ki payı artar kar­bon­hid­rat­la­rın­ki ise aza­lır.
ÖRNRĞİN; Orta yo­ğun­luk­ta eg­zer­siz sı­ra­sın­da ih­ti­yaç du­yu­lan ener­ji­nin yak­la­şık yüzde 50`si yağ­lar­dan sağ­la­nır­ken, yüzde 70 ila 80`lere varan oran­lar­da yük­sek yağ tü­ke­ti­mi­ne da­ya­nan bes­len­me dü­ze­nin­de yağ­la­rın ener­ji üre­ti­min­de­ki payı yüzde 90`lara kadar çıkar. Fakat eg­zer­siz yo­ğun­lu­ğu art­tık­ça yağ­la­rın tek ba­şı­na ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı ve kar­bon­hid­rat­la­ra ih­ti­ya­cın ar­tı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Araş­tır­ma­lar, bu tip düşük kar­bon­hid­rat­lı di­yet­le­rin, yağ yakma ka­pa­si­te­si yük­sek üst düzey at­let­le­rin bile eg­zer­siz ve yarış per­for­man­sı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor. Bu an­lat­tık­la­rım kar­bon­hid­rat ve yağ tü­ke­ti­min­de bize reh­ber­lik eder, fikir verir. Fakat her zaman esas olan sizin ken­di­ni­zi nasıl his­set­ti­ği­niz­dir.He­pi­ni­ze bol spor­lu, ke­yif­li ve sağ­lık­lı gün­ler di­le­rim! Saygılarımla.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 261