• Ana Sayfa
  • »
  • BEĞENMEDİĞİNİZ RAKAMLAR SİZİ BAMBAŞKA BİRİ YAPAR

BEĞENMEDİĞİNİZ RAKAMLAR SİZİ BAMBAŞKA BİRİ YAPAR


BU HAF­TA­NIN SÖZÜ;
1 AYDA 2 KİLO VER­SENİZ 1 YILDA 24 KİLO YAPAR.
1 AYDA 3 KİLO VER­SENİZ 1 YILDA 36 KİLO YAPAR.
BE­ĞEN­MEDİĞİNİZ RAKAM­LAR,
SİZİ BAM­BAŞ­KA BİRİ YAPAR.
Sen is­ter­sen her şeyi ya­par­sın. Çok az kilo ver­dim diye pes etme. Yıla vur­du­ğu­muz da kaç kilo ol­du­ğu­nu sende gör­dün.
KİLO KAYBI:
Bir­çok insan tartı da gör­dük­le­ri iki ha­ne­li ra­ka­ma bağlı ola­rak güne mutlu ya da mut­suz baş­lı­yor.
Kilo kaybı za­yıf­la­ma sü­re­ci­ni de­ğer­len­dir­me­niz açı­sın­dan her zaman en güçlü gös­ter­ge ol­ma­ya­bi­lir.
Gün­lük, haf­ta­lık kilo de­ği­şi­mi­ni­zi et­ki­le­yen fak­tör­ler­den ba­zı­la­rı şun­lar:
Yük­sek /düşük tuz tü­ke­ti­mi,
Besin in­to­le­ran­sı
Hid­ras­yon se­vi­ye­si,
Mi­de­ni­zin dolu ol­ma­sı,
Hor­man­lar,
Tak­vi­ye gıda kul­la­nı­mı
Henüz tu­va­le­te çık­ma­mış ol­ma­nız (Evet ger­çek­ten!)
Gör­dü­ğü­nüz gibi tar­tı­da gör­dü­ğü­nüz ra­ka­mı et­ki­le­yen bir­çok fak­tör bu­lu­nu­yor.
SONUÇ OLA­RAK;
Gün­lük kilo de­ği­şim­le­ri­nin sizi de­mo­vi­te et­me­si­ne izin ver­me­yin. Bu durum çok nor­mal­dir.
Gün­lük tartı so­nuç­la­rı­na ta­kıl­mak ye­ri­ne büyük resme ve genel tren­de odak­la­nın.
İstik­rar her zaman ka­za­nır.
Siz her gün mü tar­tı­lı­yor­su­nuz? Yoksa haf­ta­da bir mi? Siz­le­re öne­rim haf­ta­da bir, sabah uya­nıp tu­va­let ih­ti­ya­cı­nı­zı kar­şı­la­dık­tan sonra ol­ma­lı­dır.
Sağ­lık­lı bes­le­nip artı size en uygun ant­ren­man prog­ra­mı­nı uy­gu­lar­sa­nız, tar­tıl­ma­nı­za bile gerek kal­ma­ya­cak­tır.
Neden mi? Çünkü size dar gelen giy­si­ni­zin içine gi­re­bi­li­yor­sa­nız, vü­cu­du­nuz­da yağ kaybı baş­la­mış an­la­mı­na gelir ki bu da çok önem­li­dir.
Sağ­lık di­li­yo­rum. Spor­la kalın. Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 967