SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 16.12.2018

Fitness


Bir sguat bin na­si­hat­tan iyi­dir. Sev­gi­li okur­lar bu hafta siz­le­re, nor­mal ya­şan­tı­mız­da her işi ya­pı­yo­ruz değil mi? Bunun için ise sağ­lık­lı ve güçlü bir vücut ih­ti­ya­cı­mız ol­ma­sı ge­re­ki­yor. İşte tüm bun­la­rı için boş kah­ra­man eg­zer­si­zi olan sguat eg­zer­si­zi ile il­gi­li yazma is­te­dim. Sguat bacak, kalça, bel omuz vb. gibi temel kas­la­rı­mı­zın gü­cü­nü ar­tı­ra­rak nor­mal ya­şan­tı­mız­da ki per­for­man­sı­mız ı art­tı­rır. 
Karın böl­ge­si için sguat: Sguat etkin ve ve­rim­li ola­rak karın böl­ge­si­ni ge­liş­ti­rir. Vü­cu­du­mu­zun mer­ke­zi ola­rak kabul edi­len karın böl­ge­si ge­liş­ti­ril­me­ye ih­ti­yaç du­yu­yor. Tüm temel kas­la­rı­mız­la be­ra­ber karın kas­la­rı için­de sguat vaz ge­çil­mez bir eg­zer­siz­dir. Ek­lem­le­ri güç­len­dir­mek için sguat eg­zer­si­zi ile kas­la­rı­nız değil, kalça, diz, ayak bi­le­ği ek­lem­le­ri de bir­lik­te ça­lı­şır­lar. Tüm bu yükü be­lir­le­yen ek­lem­le­ri eşit mik­tar­da ça­lı­şır ve eklem bağ­la­rı­mız da ge­liş­miş olur. Kı­rım­lı bir vücut için sguat, kas ge­li­şi­mi ile kıv­rım­lı bir gö­rü­nü­şe sahip ola­ca­ğı­nız bu eg­zer­siz ile artık sıkı bir vü­cu­da sahip ola­cak­sı­nız. Mev­sim fark et­mek­si­zin tüm giy­si­le­ri­ni­zi ra­hat­lık­la kul­la­na­bi­le­cek­si­niz. Ya­şa­ma­nı­zı ko­lay­laş­tır­mak için sguat, gün­lük ya­şa­mı­mız­da ken­di­ni­zi hal­siz güç­süz his­se­der­si­niz, işte size bun­la­rı üze­ri­niz­den atma fır­sa­tı veren bir eg­zer­siz­dir sguat. Gün­lük ha­re­ket­le­ri­ni­zi kı­sıt­la­ma­dan ya­pa­bi­le­ce­ği­niz bir per­for­man­sa ulaş­mak için ideal bir eg­zer­siz­dir sguat. Son ala­rak unut­ma­yın asla fazla ki­lo­la­ra gir­me­yin. Sa­kat­lan­mak işi­ni­ze gel­mez. Eg­zer­si­zi doğru yapın ye­ter­li olur. Her ant­ren­man gibi sonuç alır­sın, kısa sü­re­li ya da bir ay gibi kısa za­man­lar­da bir sonuç bek­le­mek hata olur tabi ki. Tek yap­ma­nız ge­re­ken di­sip­lin­li ça­lış­ma, doğru bes­len­me ve din­len­me­dir. Fit­ness ve body ant­ren­man­la­rın­da veya her türlü spor branş­la­rın­da kısa sü­re­li bir sonuç bek­le­me­yin, bu se­bep­le sa­bır­lı olmak ge­rek­li. En az üç ay devam edil­dik­ten sonra farkı zaten gö­re­cek­si­niz. Şunu da be­lirt­me­li­yim sguat eg­zer­si­zi ya da tüm eg­zer­siz­ler de dahil, di­na­mik ısın­ma yap­ma­dan ça­lış­ma­ya (eg­zer­si­ze) baş­lan­ma­ma­lı­dır. Ant­ren­man­lar­da önce ba­cak­la­rı di­na­mik ısın­ma ile ça­lış­tı­rır­sa­nız (yani koşu ban­dın­da yü­rü­yüş co­king vs.) ek­lem­le­ri yük al­tı­na gir­me­ye alış­tı­rır­sı­nız, hem de sinir sis­te­mi ve kas ara­sın­da­ki uyumu sağ­lar­sı­nız. Ve böy­le­ce kas­la­rı­nız ka­sıl­maz, sa­kat­lık­lar ya­şa­maz­sı­nız. 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 833