• Ana Sayfa
  • »
  • GLİSEMİK İNDEKS& YAĞ KAYBI

GLİSEMİK İNDEKS& YAĞ KAYBI


    İnsü­lin hor­mo­nu nedir? Ne işe yarar? Ço­ğu­muz bu hor­mo­nu duy­duk, tam an­la­mıy­la ne işe ya­rı­yor­muş bir de ben­den duyun is­te­dim. İnsü­lin, her­kes için önem­li ama bir spor ya­pan­lar ve spor­cu­lar için bir tık daha önem arz eder. Çünkü yağ ya­kı­mın­da önem­li rol oynar. İnsü­lin, kan­da­ki gli­ko­zu ve amino asit­le­ri hüc­re­le­re ulaş­tı­ran hor­mon­dur ve aynı za­man­da ana­bo­lik yani kas ya­pı­cı bir hor­mon­dur.
Ama diğer yan­dan in­sü­lin se­vi­ye­si yük­sel­di­ği zaman yağ de­po­la­ma­sı artar ve yağ­la­rın ener­ji ola­rak kul­la­nı­mı aza­lır. Eğer in­sü­lin se­vi­ye­si sü­rek­li yük­sek ka­lır­sa kas hüc­re­le­ri in­sü­li­ne karşı di­renç ka­za­nır ve kas­la­ra giden besin mik­ta­rı da aza­lır.
Pank­re­as­ta üre­ti­len in­sü­lin, kas fi­be­ri­ne ula­şın­ca hüc­re­le­rin açıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor ve böy­le­ce hüc­re­ler dı­şa­rı­dan be­sin­le­ri alı­yor. Bun­la­rın yanı sıra pro­te­in sen­te­zi­ni art­tı­ra­cak bi­yo­kim­ya­sal re­ak­si­yon­la­rı da baş­la­tı­yor.
İnsü­lin aynı za­man­da da­mar­la­rın ge­niş­le­me­si­ni ve böy­le­ce kas­la­ra daha fazla kan ak­ma­sı­nı yani daha çok besin git­me­si­ni sağ­lar.
Kan­da­ki in­su­lin ne kadar yük­sek, yağ hüc­re­le­ri o kadar de­po­la­ma o kadar de­po­la­ma eği­li­min­de­dir. Bu yüz­den, yük­sek in­sü­lin se­vi­ye­si yağ kay­bet­me­ye engel olur ve yağ de­po­lan­ma­sı­nı art­tı­rır.
Gli­se­mik İndeks bir gı­da­nın kan şe­ke­ri­ni ne kadar yük­selt­ti­ği­ni gös­te­rir. Ye­di­ği­miz kar­bon­hid­rat­lar gli­ko­za çev­ri­lir ve gli­koz kana ka­rı­şır. Kimi gı­da­lar­da bu işlem çok hızlı ger­çek­le­şir. Bun­la­ra yük­sek gli­se­mik in­deks­li gı­da­lar denir.
Yük­sek gli­se­mik in­deks­li gı­da­lar yen­di­ği zaman yen­di­ği zaman in­sü­lin hızla yük­se­lir. Sü­rek­li bu gı­da­lar yen­di­ği zaman ve çok fazla kar­bon­hid­rat tü­ke­ti­lir­se hüc­re­ler za­man­la in­sü­li­ne karşı di­renç ka­zan­ma­ya baş­lar.Bu yüz­den vücut daha fazla in­sü­lin üret­me­ye baş­lar. İnsü­lin se­vi­ye­si kro­nik ola­rak yük­se­lir.
İnsu­li­ne di­renç ka­za­nan hüc­re­ler be­sin­le­ri kabul et­me­di­ği için bu be­sin­ler in­sü­li­ne karşı çok son­ra­dan di­renç ka­za­nan yağ hüc­re­le­ri­ne gider. İnsü­lin di­ren­ci hem daha fazla yağ de­po­lan­ma­sı­na neden olur hem de kas­la­ra giden gli­koz ve amino asit ora­nı­nı azal­tır. Yani ge­li­şi­mi azal­tır. O zaman gli­se­mik in­deks de­ğer­le­ri­ni içe­ren bir besin tab­lo­su­nu takip et­me­niz­de fay-da var di­yo­rum. Ve sağ­lık di­li­yo­rum. Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 14