SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • HAREKET BEDENİN FELSEFESİDİR

HAREKET BEDENİN FELSEFESİDİR


HA­RE­KET BEDENİN FEL­SE­FESİDİR. PİLATES ONA AYAK UY­DU­RUR.
Bu hafta biraz Me­ta­bo­liz­ma hak­kın­da ya­za­yım dedim. Me­ta­bo­liz­ma­yı ha­re­ket­li tu­ta­lım ki ha­re­ke­tin fel­se­fe­si­ne ayak uy­du­ra­lım değil mi? Me­ta­bo­liz­ma ha­ya­tı­mı­zı doğ­ru­dan et­ki­le­di­ği gibi, hayat tar­zı­mız­dan da et­ki­le­nir. Ona iyi bak­mak ka­li­te­li bir yaşam için baş­lı­ca gö­re­vi­miz­dir. Bu haf­ta­ki ko­nu­muz me­ta­bo­liz­ma olsun.
Me­ta­bo­liz­ma­mı­zı canlı tut­mak için, bil­me­miz ge­re­ken bes­len­me ku­ral­la­rı var­dır. Nedir bu bes­len­me ku­ral­la­rı bir ba­ka­lım.
Yaz geldi daha fit olmak is­te­riz, peki bunun sırrı nedir? Hemen söy­le­ye­yim, Me­ta­bo­liz­ma­yı sağ­lık­lı tu­ta­bil­mek­te­dir. Kışın ço­ğun­luk­la otu­ra­rak ge­çir­di­ği­miz va­kit­ler, sağ­lık­lı bes­len­me alış­kan­lık­la­rı ve eve ka­pan­mış ol­ma­mız­dan ötürü me­ta­bo­liz­ma­mız ol­duk­ça ya­vaş­la­dı. Şimdi ise can­la­nan doğa ile bir­lik­te onu tek­rar uyan­dı­rıp yaza fit gir­me­miz için bize yar­dım­cı ol­ma­sı gerek!
Şimdi me­ta­bo­liz­ma­mı­zın gaza bas­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak bazı ipuç­la­rı size:
YE­TERLİ BES­LENİN.
Kilo ver­me­niz için ka­lo­ri yak­ma­nız doğru fakat gün­lük ola­rak al­ma­nız ge­re­ken bir ka­lo­ri li­mi­ti var ve bu sı­nı­rın al­tı­na düş­mek me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­tı­yor. Ay­rı­ca ka­lo­ri yak­tı­ğı­nı bil­di­ği­miz kas do­ku­la­rı da ener­ji sağ­la­mak için par­ça­la­ma­ya baş­lı­yor, kas­la­rı­nı­zın za­yıf­la­yıp eri­me­si­ne sebep olu­yor. Ana öğün ara­la­rı­nı, ’’ken­di­ni­zi aç bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de’’ dol­du­run ve me­ta­bo­liz­ma­yı ya­vaş­la­mak­tan ko­ru­yun.
GÜNE TAM GAZ BAŞ­LAN­GIÇ YAPIN.
Kah­val­tı yap­mak vü­cu­dun uyan­ma­sı, me­ta­bo­liz­ma­nın ça­lış­ma­sın­da en önem­li fak­tör­ler­den bi­ri­dir. Ya­pı­lan araş­tır­ma­la­ra göre kah­val­tı alış­kan­lık­la­rı ol­ma­yan in­san­la­rın obe­zi­te riski kah­val­tı yapan in­san­la­ra göre önem­li öl­çü­de daha fazla ol­du­ğu gö­rül­müş­tür. Eğer ace­le­den kah­val­tı yap­ma­yan­lar­dan­sa­nız ,ba­sit­çe ha­zır­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bir öne­rim size; yağ­sız omlet veya az yağlı ya da yağ­sız sütle tü­ke­te­bi­le­ce­ği­niz yulaf bile ye­ter­li ola­cak­tır.
ÇAY VE KAH­VENİN GÜ­CÜ­NE İNANIN.
Ka­fe­in me­ta­bo­liz­ma için ciddi bir uya­rı­cı­dır ve %5 ila %8 ora­nın­da daha hızlı ça­lış­ma­sı­nı sağ­lar(bu oran yak­la­şık ola­rak,98-174 ka­lo­ri­ye ta­ka­bül eder.)Dik­kat et­me­niz ge­re­ken şey ise ka­fe­inin di­üre­tik özel­li­ği ne­de­niy­le su kay­bı­mı­zın art­tı­ğı bu sıcak gün­ler­de bol su içe­rek te­la­fi et­ti­ği­niz­den emin ol­ma­nız ge­re­kir.
YAĞA LİFLER­LE SAVAŞ AÇIN.
Araş­tır­ma­lar lifli bes­len­me­nin yağ ya­kı­mı­nı %30’a kadar ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni ka­nıt­lı­yor. Ay­rı­ca lif yö­nün­den zen­gin bes­le­nen in­san­la­rın daha zor kilo al­dı­ğı da bi­li­ni­yor. Her gün 25 gram yani aşağı yu­ka­rı 3 pors­yon sebze ve meyve iyi bir hedef olur.
SUYUN YERİ BAM­BAŞ­KA.
Alman araş­tır­ma­cı­lar günde en az 6 bar­dak su içmek me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­ra­rak yak­la­şık 50 ka­lo­ri faz­la­dan yak­ma­nı­zı sağ­lı­yor. Tabii ki yaz ay­la­rın­da bunun iki katı fazla su iç­ti­ği­ni­zi dü­şü­nün,100-150 ka­lo­ri yak­ma­nız ka­çı­nıl­maz­dır.
DEMİRDEN ZENGİN BES­LENİN.
Yağ ya­kıl­ma­sı için kas­la­rı­nı­za ok­si­jen ta­şın­ma­sı ge­re­kir. Ka­dın­la­rı­mız me­no­poz dö­ne­mi ön­ce­si her ay regl dön­gü­sü ile bir­lik­te önem­li mik­tar­da demir kay­be­der, demir de­po­la­rı­nı­zın ye­ni­len­me­me­si hal­siz his­set­me­ni­ze ve me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nın düş­me­si­ne neden olur.
SÜT İÇİN.
Yine ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da kal­si­yum ek­sik­li­ği­nin ka­dın­lar­da me­ta­bo­liz­ma hı­zı­nı dü­şü­re­bil­di­ği­ni or­ta­ya ko­yu­yor. Ay­rı­ca yağ­sız süt, az yağlı yo­ğurt gibi(kal­si­yum oranı yük­sek­tir)süt ürün­le­rin­den kal­si­yum al­ma­nın diğer be­sin­ler­den ab­sor­be edi­len yağı azalt­tı­ğı da bi­li­ni­yor.
Bu haf­ta­da bu kadar di­yo­rum ve son ola­rak di­ye­bi­li­rim ki; bes­len­me alış­kan­lık­la­rı­nı ka­lı­cı ola­rak de­ğiş­tir­me­yi ba­şar­mış in­san­lar kilo al­maz­lar.
Mutlu, hu­zur­lu, sağ­lık­lı kalın. Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 209