SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • HAYAL İLE GER­ÇEK ARA­SIN­DAKİ ME­SA­FENİN ADI HA­RE­KETTİR

HAYAL İLE GER­ÇEK ARA­SIN­DAKİ ME­SA­FENİN ADI HA­RE­KETTİR


Kış ay­la­rın­da ya­vaş­la­yan me­to­bo­liz­ma ve ha­re­ket­siz­lik kilo al­ma­mı­zın en büyük se­bep­le­rin­den bi­ri­dir... Yaz geldi, haf­ta­da iki üç gün pi­la­tes ya­pa­rak ki­lo­nu­zu ko­ru­ya­bi­lir, tüm yazı fit ge­çi­re­bi­lir­si­niz. Yeter ki is­te­yin. Pi­la­tes, nefes ve ha­re­ket eg­zer­siz­le­ri bir­lik­te ya­pıl­ma­sı önem­li­dir. An­lat­mak is­te­di­ğim bu durum, kan akı­şı­nın hız­la­nıp da­mar­la­rı­mız­da­ki kanın doğru bir şe­kil­de kas­la­ra, or­gan­la­ra, ke­mik­ler ve do­ku­la­ra git­me­si­ne yar­dım eder. Ay­rı­ca kalp, ciğer ve do­la­şım sis­te­mi­nin ge­liş­me­si için pi­la­tes eg­zer­siz­le­ri çok önem­li­dir sev­gi­li okur­lar. Pi­la­-tes eg­zer­siz sis­te­mi­nin kemik sağ­lı­ğı­na ne gibi olum­lu et­ki­le­ri oluş­tu­ru­yor de­tay­lı bir şe­kil­de in­ce­len­di­ğin­de; OS­TE­OPO­RO­SIS, halk di­lin­de kemik eri­me­si ola­rak bi­li­nir. Me­no­poz son­ra­sı ka­dın­lar­da gö­rü­lür. Ke­mi­ğin nor­mal yo­ğun­lu­ğu­nu ve gü­cü­nü kay­bet­me­siy­le, in­cel­me­si ve kolay kı­rı­la­bi­lir hale gel­me­si­dir.
Yaş­lan­may­la bir­lik­te daha az ha­re­ket etmek, si­ga­ra içmek, alkol kul­la­nı­mı, C vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği, Hi­per­ti­ro­id, Guatr ilaç­la­rı kul­lan­mak, uzun süre kor­ti­zon kul­lan­mak, düşük öst­ro­jen dü­ze­yi, az kal­si­yum ve pro­te­in tü­ket­mek=Dik­kat edi­lecek önem­li husus, Kal­si­yum ve pro­te­in sa­de­ce hay­van­sal gı­da­lar­da yok! Hatta aşırı et tü­ket­mek za­rar­lı!
Kemik eri­me­si erken dö­nem­de be­lir­ti ver­mez. Sa­de­ce bel ağ­rı­sıy­la işa­ret verir. Yaş iler­le­dik­çe omur­ga­nın şek­lin­de bo­zuk­luk­lar ve kam­bur­laş­ma olur. Küçük çarp­ma­lar­la bir­lik­te kal­ça­lar­da, kol­lar­da kı­rık­lar oluş­ma­ya baş­lar, ileri dö­nem­de ise kı­rık­lar ken­di­li­ğin­den oluş­ma­ya baş­lar.
Os­te­opo­ros­lu has­ta­lar koşu ve yüzme yap­mak­tan­sa mut­la­ka yü­rü­yüş ve pi­la­tes yap­ma­lı­dır­lar. Aza­lan kemik kaybı yo­ğun­lu­ğu­nu ancak pi­la­tes ya­pa­rak ka­za­na­bi­lir. Süt ve süt ürün­le­ri­ne fazla yük­le­nip ken­di­ni­zi şi­şir­mek­ten­se(kal­si­yum ala­cam diye) vü­cu­du­nu­za has­sas dav­ra­nın ve ho­ca­nı­zın be­lir­le­di­ği prog­ram­da pi­la­tes yap­ma­ya baş­la­yın. Çünkü pi­la­tes eg­zer­siz sis­te­mi ile yer­çe­ki­mi­ne veya di­ren­ce karşı kendi vücut ağır­lı­ğı­nı­zı kul­lan­ma­ya baş­lı­yor­su­nuz, bu da kemik yo­ğun­lu­ğu­nu art­tı­rı­yor. Önem­li olan yaş­lı­lı­ğı­nı­zı da be­de­ni­ni­zin zinde olması, ay­dın­lık zih­ni­ni­zin ta­dı­nı çı­kar­ma­nız­dır.
Pi­la­te­se ne kadar erken baş­lar­sa­nız o kadar iyi­dir. Mutlu Haf­ta­lar. Sağ­lı­cak­la kalın. Spor­la kalın. Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 414