SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

HER ŞEY ENERJİ


BU DÜN­YA­DA HER ŞEY ENERJİ.
Ön­ce­lik­le güzel ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz bir hafta di­li­yo­rum tüm okur­la­rı­ma.
Bu hafta fark­lı bir konu seç­tim siz­le­re. Sporu  ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni de söy­le­ye­bi­li­rim. Nasıl ener­ji­mi­zi yük­sel­te­bi­li­riz bir ba­ka­lım…
Ha­ya­tım­da var olan bir­çok insan bana; ken­di­mi­zi ener­ji­miz tü­ken­miş bez­gin bir hal için­de­yiz gibi bazı sı­kın­tı­lı söy­lem­ler de bu­lu­nu­yor­lar, ne­de­ni­ni ve yap­ma­la­rı ge­re­ken bir çok şey ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek bu haf­ta­ki ya­zı­mı oku­ma­la­rı­nı tav­si­ye ettim.
Evet bu dün­ya­da her şey ener­ji. Biz ener­ji­yiz, para ener­ji, diğer in­san­lar ener­ji.
Ve işin önem­li sırrı; bizim içi­miz­de­ki ener­ji se­vi­ye­miz neyse o ener­ji dü­ze­yin­de­ki de­ne­yim­le­ri çe­ke­riz. Yani ener­ji dü­ze­yi­miz yük­sek­se o fre­kans­ta­ki in­san­la­rı, iliş­ki­le­ri ha­ya­tı pa­ra­yı, aşkı, sev­gi­yi sağ­lı­ğı, bol­lu­ğu ve be­re­ke­ti çe­ke­riz. Yük­sek fre­kans­tan ha­ya­tı de­ne­yim­le­riz. Et­ra­fa neşe saçan in­san­lar ha­li­ne ge­li­riz, çe­ki­ci­li­ği­miz artar, her­kes bizim ya­nı­mız­da olmak ister.
Olay­la­ra dı­şar­dan ba­ka­bi­lir ve doğru se­çim­ler ya­pa­bi­li­riz...
Ve düşük ener­ji dü­ze­yi­miz varsa doğal ola­rak daha sı­kın­tı­lı bir ha­ya­tı de­ne­yim­le­riz. O zaman yap­ma­mız ge­re­ken şey ener­ji dü­ze­yi­mi­zi yük­sek tut­mak­tan ge­çi­yor...
Peki bunun için neler ya­pa­bi­li­riz mad­de­ler ha­lin­de sı­ra­lar­sak ilk sı­ra­da;
Do­ğa­da vakit ge­çir­me­li­yiz.
Bol su iç­me­li­yiz.
Ken­di­mi­zi sev­me­li­yiz, bolca şük­re­de­lim.
Bizi ol­du­ğu­muz gibi kabul eden in­san­lar­la vakit ge­çir­me­ye zaman ayı­ra­lım.
Sev­di­ği­miz şey­le­ri ya­pa­lım,
Bolca yü­rü­ye­lim kas gü­cü­mü­zü ar­tı­ran eg­zer­siz­ler ya­pa­lım.
Dü­rüst ola­lım ve yar­dım sever ola­lım,
Ken­di­mi­zi fazla eş­ya­lar­dan arın­dır­ma­lı­yız,
Nefes, me­di­tas­yon ve bi­linç altı te­miz­li­ği gibi size uyan bir yön­tem­le ken­di­miz üs­tü­ne ça­lış­ma­lı­yız,
Sir­ke­li su ile duş alıp, evde ada çayı yak­ma­lı­yız,
Ken­di­mi­zi af­fet­me­li­yiz, ken­di­miz­le gurur duy­ma­lı­yız,
Ken­di­mi­ze ve in­san­la­ra gü­ven­me­ye baş­la­ma­lı­yız,
Gü­lüm­se­me­li­yiz,
Olum­lu dü­şün­me­yi ha­ya­tı­mı­za sok­ma­lı­yız,
Çözüm odak­lı ol­ma­lı
Kendi ha­ya­tı­mı­zın kur­ta­rı­cı­sı ol­ma­lı­yız.
Sağ­lık­lı ve ye­ter­li bes­len­me­li­yiz ve gez­me­li­yiz,
Ve bun­lar için ha­re­ke­te geç­me­li­yiz.
NERJİMİZİ YÜK­SEK TUT­MAK İÇİN YAP­MA­MA­MIZ GER­KEN­LER DE SI­RA­SIY­LA ŞÖYLE;
Ener­ji­mi­zi neler dü­şü­rür, ilk ola­rak
De­di­ko­du yap­mak, ken­di­mi­zi ve baş­ka­la­rı­nı yar­gı­la­mak,
Yalan söy­le­mek, ben­cil olmak,
Geç­miş­te ya­şa­mak, ge­le­cek­te ya­şa­mak,
Hep ya­kın­mak, sü­rek­li şi­ka­yet etmek,
Çö­zü­mü baş­ka­la­rın­da ara­mak, in­ti­kam duy­gu­la­rıy­la yanıp tu­tuş­mak,
Nef­ret etmek, tem­bel­lik etmek,
Sağ­lık­sız bes­len­mek, piş­man­lık de­ni­zin­de bo­ğul­mak,
Ken­di­ni ye­ter­siz gör­mek, kıs­kan­mak,
O zaman ne ya­pı­yo­ruz bu gün iti­ba­riy­le ener­ji­mi­zi yük­selt­mek için ha­re­ke­te ge­çi­yo­ruz ve mutlu, coş­ku­lu ve ke­yif­li olan ha­ya­tı­mı­za adım atı­yo­ruz. Sağ­lı­cak­la kalın. Say­gı­la­rım­la.


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 278