SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 18.03.2019

Karın ve mide şişliği


Gön­lü­nüz­ce ge­çi­re­bi­le­ce­ği­niz haf­ta­nın ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. He­pi­ni­zin ortak so­ru­nu­dur karın şiş­li­ği. Ka­rın­da bir dol­gun­luk ve ge­ril­me his­siy­le or­ta­ya çıkan bir ra­hat­sız­lık­tır. Bazen sev­di­ği­niz yi­ye­cek­le­re da­ya­na­maz ve doy­muş olsak bile, ye­me­ğe devam ede­riz. Bu ne­den­le, çok ye­me­ğe bağlı ola­rak karın şiş­li­ği sık gö­rü­lür. Ancak eğer her öğün son­ra­sı ne kadar ye­di­ği­ni­ze bağlı ol­ma­dan karın şiş­li­ği şi­ka­ye­ti­niz varsa bunun bir­kaç ne­de­ni ola­bi­lir. Ge­nel­lik­le karın şiş­kin­li­ği tek tür bir yi­yecek tü­ket­ti­ği­niz ya da sin­di­rim sis­te­min­de­ki yi­ye­cek­le­rin ge­rek­ti­ği gibi ve hızlı bir şe­kil­de sin­di­ri­mi en­gel­le­yen prob­lem­le­re da­ya­nır. Karın şi­şik­li­ği­ne yol açan ne­den­le­rin ba­şın­da yi­yecek in­to­le­ran­sı gelir. Bunun an­la­mı, ki­mi­le­ri­niz bazı tür yi­ye­cek­le­ri diğer in­san­lar kadar sin­di­re­mez. Glu­ten, maya, fruk­toz ve süt yi­yecek in­to­le­ran­sı­na bağlı ola­rak karın şiş­li­ği­ne yol açan be­sin­le­rin ba­şın­da gelir. Stres ve kaygı, karın şiş­li­ği mide yan­ma­sı gibi so­run­la­ra yol aça­bi­li­yor ma­ale­sef. Aynı şe­kil­de ha­re­ket­siz bir yaşam tarzı hem gaz, hem karın şiş­li­ği­ne neden olur. Özel­lik­le ye­mek­ler­den sonra yü­rü­yüş yap­mak, dü­zen­li eg­zer­siz yap­mak ara ver­me­den bu iki so­ru­na da iyi gelir. Hızlı yemek ye­me­nin de şiş­kin­lik yap­ma­sı ola­sı­dır. Stres ya da vakit dar­lı­ğı ba­ha­ne­siy­le hızlı yemek ye­me­ye dik­kat et­me­niz ge­re­kir. Yi­ye­cek­le­rin ya­vaş­ça çiğ­nen­me­si daha iyi sin­di­ril­me­le­ri­ni ve böy­le­ce şiş­kin­lik prob­lem­le­ri­nin en­gel­len­me­si­ni sağ­lar. Ka­dın­lar­da ki ya­şa­nan hor­mon se­vi­ye­le­rin­de ki dal­ga­lan­ma­lar sin­di­rim sis­te­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir. Hor­mon de­ği­şim­ler so­nu­cu mide ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­nin ya­vaş­la­ma­sı, yi­ye­cek­le­rin sin­di­rim sis­te­min­de iş­len­me­si­nin ya­vaş­la­ma­sı de­mek­tir ve bu durum karın şiş­li­ği­ne yol aç­mak­ta­dır. Sin­di­rim sis­te­mi­niz­de yi­ye­cek­le­rin sin­di­ril­me­si için ge­rek­li olan en­zim­ler ek­sil­se bu durum ye­mek­ler­den sonra şiş­kin­lik gö­rün­me­si­ne yol açar. As­lın­da meyve ve seb­ze­ler sin­di­rim en­zim­le­ri ba­kı­mın­dan zen­gin­dir­ler ancak pi­şir­me sı­ra­sın­da bu özel­lik­le­ri­ni kay­be­der­ler. Çiğ meyve ve seb­ze­le­re bes­len­me­miz­de­ki ağır­lık ve­re­rek ya da enzim tak­vi­ye­si ala­rak sin­di­rim en­zim­le­ri­ni den­ge­le­ye­bi­lir ve şiş­kin­li­ği önem­li öl­çü­de azal­ta­bi­li­riz. Evet bu hafta da son ola­rak dü­zen­li eg­zer­siz ya­pıl­ma­sı­nı söy­le­ye­rek lifli yi­ye­cek­le­ri tü­ke­tip sin­di­rim so­ru­nu­nu te­tik­le­yen yi­ye­cek­ler­den uzak du­ra­rak ra­hat­sız­lı­ğın be­lir­ti­le­ri­ni ne ya­pı­yo­ruz? En aza in­di­ri­yo­ruz. Hu­zu­run ve mut­lu­lu­ğun anah­ta­rı ne idi? Pi­la­tes yap­ma­yı ihmal et­mi­yo­ruz. Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 669