KİLO VERMEK


BİR KİLO VER­MEK İÇİN 7000 KALORİ YAK­MA­NIZ GEREKİR BİLİYOR­MU­SU­NUZ?
Her­ke­sin bil­me­si ge­re­ken kilo verme tü­yo­la­rı­nı ve­re­ce­ğim bu hafta. Şöyle ki; yağlı böl­ge­le­ri­niz var ve o böl­ge­le­ri çok ça­lış­tı­ra­rak ora­da­ki yağ­la­rı yak­mak is­ti­yor­su­nuz ama ya­ka­maz­sı­nız. Ör­ne­ğin göbek erit­mek için mekik çek­mek zaman kay­bı­dır... Göbek yağ­la­rı­nı­zı ya­ka­maz­sı­nız. Bunun için yap­ma­nız ge­re­ken en önem­li ak­ti­vi­te in­ter­val kar­di­olar her zaman için daha fazla yağ yak­tı­rır, müm­kün­se ve her­han­gi bir sağ­lık prob­le­mi­niz yoksa sabah hafif aç kar­nı­na yap­ma­nız daha çok yağ yak­ma­nı­zı sağ­lar.
Kahve; çok güzel bir yağ ya­kı­cı ve ödem atı­cı­dır... Eg­zer­siz­ler­den 30-45 da­ki­ka ön­ce­sin­de iç­me­niz büyük fayda sağ­la­ya­cak­tır. Haf­ta­da en az 5 gün eg­zer­siz yapın... Şeker ka­ta­bo­lik­tir, yani vü­cu­du­nu­zu mah­ve­der, yağ ola­rak kilo al­dı­rır, kas ge­li­şi­mi­ni dur­du­rur, cildi de­for­me eder... Ye­me­yin! Sü­rek­li asık su­rat­lı gez­me­yin gülün :D Bu sa­ye­de vü­cu­du­nuz kor­ti­zol sa­lı­nı­mı yap­maz, uzun va­de­de daha fit olur­su­nuz.
Bitki çay­la­rı; çok güzel ödem atıcı ve yağ ya­kı­mı­nı des­tek­le­yi­ci­dir ancak tek baş­la­rı­na hiç bir işe ya­ra­maz­lar. Kor­se­ler kilo ver­dir­mez ancak uzun va­de­de vü­cu­da şekil ver­di­re­bil­mek için az da olsa fay­da­lı­dır.
Aspir yağı; tek ba­şı­na ol­ma­sa da eg­zer­siz ve sağ­lık­lı bes­len­me ile be­ra­ber kul­la­nı­lır­sa çok güzel yağ yak­tı­rır. Bol su iç­mez­se­niz, is­te­di­ği­niz kadar güzel ve sağ­lık­lı kilo ve­re­mez­si­niz, bol su için ama ger­çek­ten bol su.
Akşam ye­mek­le­ri­ni hafif atış­tır­ma­lık­lar­la ge­çiş­ti­rin. Kilo ver­me­nin önün­de­ki en büyük engel, akşam ye­ni­len saçma sapan ye­mek­ler­dir.
Vü­cu­du­nu­zu al­ka­li tutun, 1 li­mo­nu bir litre suya katıp için. Tan­si­yon prob­le­mi­niz varsa zor­la­ma­yın.
Mide ça­lış­tı­rı­yo­rum diyen in­san­la­ra gü­ven­me­yin, mide diye bir kas yok­tur, sa­de­ce iç or­gan­dır. Doğ­ru­su karın, core veya po­wer­ho­use ça­lış­ma­sı­dır.
Sguat bacak ka­lın­laş­tır­maz, me­me­ler şı­nav­la dik­leş­mez, kol ar­ka­la­rı uzun tu­nik­ler­le sak­lan­maz :P
İste­sen de bir spor­cu gibi kas­la­na­maz­sın, iki kilo kal­dı­rı­yo­rum hemen kas­la­nı­yo­rum diye bir şey yok, uy­dur­ma­yın!
Pi­la­tes iyi­dir, fit­ness sü­per­dir­ve cros­fit muh­te­şem­dir. Hala bun­la­rın hiç bi­ri­ne kulak as­maz­san bir zah­met koca gö­be­ğin­le gez­me­ye devam et :D
Spor­la kalın, sağ­lı­cak­la kalın. 
Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 16