SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • KIŞ AYLARINDA PİLATESİN ÖNEMİ

KIŞ AYLARINDA PİLATESİN ÖNEMİ


Kışın ha­va­la­rın so­ğu­ma­sıy­la bir­lik­te deniz ke­na­rı yü­rü­yüş­le­ri, orman ko­şu­su pek müm­kün ol­mu­yor. Bunun ye­ri­ni spor sa­lan­la­rın­da ya­pı­lan eg­zer­siz­ler alı­yor. Doğru spor mer­kez­le­rin­de ba­şa­rı­lı eğit­men­ler­le ya­pı­lan eg­zer­siz­ler, iyi bir kemik ya­pı­sı, sıkı bir vücut ve ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi güç­len­dir­me­yi va­de­di­yor.
Peki neler yap­mak ge­re­ki­yor?
Sporu gü­nü­müz in­san­la­rı, va­kit­le­ri­ni daha eğ­len­ce­li kıl­mak, mo­ti­vas­yon sağ­la­mak, vücut ge­liş­tir­mek ve kilo ver­mek gibi ne­den­ler için ya­pı­yor. Yazın ak­si­ne kışın ka­pa­lı sa­lon­lar daha ter­cih edi­li­yor. Ka­pa­lı sa­lon­lar­da ise pi­la­tes ka­dın­la­rın hatta artık er­kek­le­rin de vaz­ge­çil­mez eg­zer­siz­le­ri ara­sı­na gi­ri­yor.
Per­for­mans ve kon­dis­yon­lar­da iyi se­vi­ye­de ol­ma­nı­zı sağ­la­yan pi­la­tes eg­zer­siz­le­ri, vü­cu­du­nu­zu kont­rol ede­bil­me­ni­zi sağ­lı­yor. Ça­lı­şır­ken ya­şa­dı­ğı­nız boyun ağ­rı­la­rı, eklem ağ­rı­la­rı ya da klav­ye kul­lan­mak­tan olu­şan ağ­rı­lar, pi­la­tes eg­zer­siz­le­riy­le son bulur.
Pi­la­tes kas­la­rı es­ne­ti­yor ve st­re­si or­ta­dan kal­dı­rır. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar so­nu­cun­da dü­zen­li pi­la­tes ya­pan­la­rın ba­ğı­şık­lık sis­te­mi kuv­vet­le­ni­yor ve pi­la­tes yap­ma­yan­la­ra göre bu ki­şi­ler daha az hasta olu­yor.
Pi­la­tes yapın, vü­cu­du­nuz kışın da form da kal­sın! Kış ay­la­rı­nın kas­ve­tin­den kur­tul­mak v sağ­lık­lı kilo ver­mek is­te­yen­ler pi­la­tes eg­zer­siz­le­ri­ne baş­vur­sun. Sa­de­ce za­yıf­la­mak ama­cıy­la değil tabii ki, den­ge­li bir duruş, iyi bir kemik ya­pı­sı için de pi­la­re­si ter­cih et­me­li­si­niz.
Bir Pi­la­tes Eğit­me­ni ola­rak tek­rar edi­yo­rum; pi­la­te­si sa­de­ce za­yıf­la­ma ama­cıy­la değil, sağ­lık­lı yaşam için de ge­rek­li ol­du­ğu­nu sa­vu­nu­rum. Çünkü pi­la­tes ha­re­ket­le­ri kalbi yor­mu­yor ya da vü­cu­da ba­sınç uy­gu­la­mı­yor. Pi­la­tes ile bütün kas­la­rı­nı­zı ça­lış­tı­rı­yor­su­nuz ve sağ­lık­lı bir omur­ga­ya ka­vu­şa­bi­li­yor­su­nuz. Ancak pi­la­te­sin doğru eğit­men­ler­le ya­pıl­ma­sı şart sev­gi­li okur­lar. Doğru ya­pıl­dı­ğı tak­dir­de hiç bir sa­kat­lan­ma ris­ki­niz­de or­ta­dan kal­kar.
Pla­te­si her yaş­tan her­kes ya­pa­bi­lir çünkü Pi­la­tes diğer eg­zer­siz­le­re oran­la in­sa­na ken­di­ni bit­miş tü­ken­miş his­set­tir­mez ak­si­ne ke­di­ni daha ener­ji dolu his­set­me­ni­zi sağ­lar.
Doğru bes­len­me ve doğru uyku spo­run ta­mam­la­yı­cı­sı­dır. Eg­zer­siz­le­re baş­la­ma­dan 1-2 önce yemek yen­me­li­dir. Bu hafta da bu kadar. Sevgi ve sağ­lı­cak­la kalın. Hoş­ça­ka­lın. Sev­gi­le­rim­le.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 133