SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

LIGHT ÜRÜNLER SAĞLIKLI MI?


Bu hafta fark­lı bir ko­nu­dan bah­set­mek is­ti­yo­rum. Öğ­ren­ci­le­rim­le bilgi alış ve­ri­şi ya­par­ken light ürün­le­rin za­yıf­la­ma­da, bes­len­me­de­ki rolü ve et­ki­si­ni tar­tı­şa­rak bir­bi­ri­mi­zi bil­gi­len­dir­dik. Siz oku­yu­cu­la­rı­mı da bu konu hak­kın­da ay­dın­lat­mak is­te­rim.
Kilo al­ma­mak için dik­kat eden her­kes bu ürün­le­rin çok düşük ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor ve na­sıl­sa ka­lo­ri­si az di­ye­rek bol bol tü­ket­me ha­ta­sı­na dü­şü­yor. As­lın­da diyet ürün­le­ri­nin nor­mal ürün­ler­le ara­sın­da çok fark bu­lun­mu­yor ma­ale­sef.
Za­yıf­la­mak is­te­yen biri den­ge­li bes­len­mek ye­ri­ne uzun süre light bir ürün ter­cih et­ti­ğin­de, sağ­lık­sız bes­len­me­nin ya­ra­ta­bi­le­ce­ği, demir ek­sik­li­ği, kemik eri­me­si gibi prob­lem­ler­le kar­şı­la­şa­bi­lir. Light ürün­ler, yağ ya da şe­ke­ri azal­tıl­mış ürün­ler­dir. İçinde tat­lan­dı­rı­cı ol­ma­sı­na rağ­men yağ oranı diğer ürün­ler­den fark­lı ol­ma­ya­bi­li­yor. O yüz­den üze­rin­de­ki eti­ket­le­ri dik­kat­li­ce oku­yup ona göre tü­ket­me­ni­zi tav­si­ye ede­rim.
Önemli olan şey light ürün­le­ri tü­ke­tir­ken aşı­rı­ya kaç­ma­ma­nız ve mut­la­ka eti­ket­le­ri­ni oku­ma­lı­sı­nız. Ör­ne­ğin; Light bis­kü­vi­nin için­de yapay tat­lan­dı­rı­cı bu­lu­nu­yor ve na­sıl­sa light diye un yağ ve diğer un­sur­la­rı göz ardı ede­rek tü­ke­ti­yor­sa­nız ya­rar­dan çok za­ra­rı­nı gö­rür­sü­nüz.
Fit ol­ma­nın tek for­mü­lü bes­len­me­de denge ve spor (Eg­zer­siz yap­mak).
Spor ha­ya­tı­nı­zın bir par­ça­sı olsun. Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 187