SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • Obezite nedir? Nasıl tedavi edilir?

Obezite nedir? Nasıl tedavi edilir?


De­ğer­li okur­la­rım bu hafta siz­le­re gü­nü­mü­zün en yay­gın has­ta­lık­la­rın­dan biri olan obe­zi­te ile il­gi­li yaz­mak is­te­dim. Ön­ce­lik­le şunu be­lirt­me­li­yim Tür­ki­ye`de en fazla ka­dın­lar­da gö­rün­mek­te­dir ma­ale­sef. Öbe­zi­te has­ta­la­rı hem fi­zik­sel, hem ruh­sal yön­den büyük sı­kın­tı­lar ya­şı­yor. Has­ta­lık­la­ra bağlı ölüm risk­le­riy­le karşı kar­şı­ya ka­lı­yor­lar. Obe­zi­te nedir; obe­zi­te sağ­lı­ğı bo­za­bi­lecek de­re­ce­de vü­cut­ta anor­mal yağ bi­ri­ki­mi ola­rak ta­nım­la­na­bi­lir. Vücut yağ küt­le­si­nin yağ­sız küt­le­ye ora­nın aşırı art­ma­sı son­ra­sı, boy uzun­lu­ğu­na göre vücut ağır­lı­ğı­nın ol­ma­sı ge­re­ken dü­ze­yin üs­tü­ne çık­ma­sı­dır. Ki­şi­nin boy ve ki­lo­su ara­sın­da­ki iliş­ki bu ne­den­le çok önem­li­dir. Obe­zi­te­nin za­rar­la­rı ne­ler­dir? Evet obe­zi­te be­ra­be­rin­de başka ha­ta­lık­la­ra da neden olan sinsi bir has­ta­lık­tır ma­ale­sef. Ör­ne­ğin kan­se­re bağlı ölüm­ler ve kan­ser araş­tır­ma­la­ra göre kan­se­re bağlı ölüm­ler ve kan­ser ar­tı­şı­nın obe­zi­te­ye pa­ra­lel ol­du­ğu ka­nıt­lan­mış­tır. Özel­lik­le, er­kek­ler­de kolon kan­se­ri, ka­dın­lar­da meme kan­se­ri oran­la­rı obe­zi­tey­le an­lam­lı de­re­ce­de art­mak­ta­dır. Obe­zi­te neden olur? Obe­zi­te yan­lış bes­len­me, aşırı bes­len­me, fast­fo­od bes­len­me, ha­re­ket­siz yaşam bi­çi­mi, ge­ne­tik et­men­ler, hor­mon­lar ve me­ta­bo­lik et­ki­ler, pi­si­ko­lo­jik ne­den­ler, za­rar­lı alış­kan­lık­lar, si­ga­ra, alkol tü­ke­ti­mi, kul­la­nı­lan bazı ilaç­lar, ka­dın­lar­da do­ğum­dan son­ra­sın­da alı­nan ki­lo­lar, hor­mo­nal de­ği­şim­ler, bi­linç­siz ya­pı­lan di­yet­ler hızlı kilo al­ma­ya neden ola­bi­li­yor. Obe­zi­te­den nasıl kur­tu­la­bi­lir­si­niz, ne yap­mak ge­re­kir, nasıl te­da­vi edi­lir, bir ba­ka­lım. Obe­zi­te hem ön­le­ne­bi­lir, hem de te­da­vi edi­le­bi­lir bir has­ta­lık. Obe­zi­te­ye sebep olan en önem­li şey gün­lük alı­nan ener­ji­nin, har­ca­nan ener­ji­den fazla ol­ma­sı ve vü­cut­ta yağ ola­rak de­po­lan­ma­sı­dır. Bu du­ru­mun artık her­ke­sin bil­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Alı­nan ener­ji­nin, tü­ke­ti­len ener­ji­den az ol­ma­sı ne­ga­tif ener­ji den­ge­si oluş­mak­ta­dır. Obe­zi­te te­da­vi­sin­de tıbbi bes­le­me (diyet) eg­zer­siz te­da­vi­si, dav­ra­nış de­ği­şik­li­ği te­da­vi­si, far­ma­ko­la­jik te­da­vi ve ciddi va­ka­lar­da cer­ra­hi te­da­vi uy­gu­la­na­bil­mek­te­dir. Aşırı şiş­man has­ta­lar­da diyet ve ben­ze­ri te­da­vi yön­tem­le­ri ka­lı­cı, ba­şa­rı oranı yüzde 1-2 ka­dar­dır. Bu du­rum­da aşırı ki­lo­lar­da cer­ra­hi te­da­vi en et­ki­li yön­tem­dir. Bu yön­tem­ler­den ba­zı­la­rın­dan bah­set­me­li­yim. Ayar­la­na­bi­lir mide bandı, tüp mide ame­li­ya­tı, gast­rik bay-pass, kla­sik bi­yo­pank­re­atik ame­li­yat­lar ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­li-yor. Tüm ame­li­yat­lar ka­pa­lı uy­gu­la­nıp, has­ta­ne yatış sü­re­le­ri 3 gün kadar ola­bi­li­yor. Ope­ras­yon son­ra­sı obez­le­rin ha­yat­la­rı de­ği­şi­yor. Has­ta­lar adeta ikin­ci bir ha­ya­ta mer­ha­ba di­yor­lar. Gön­lü­nüz­ce bir hafta ge­çir­me­ni­zi di­li­yo­rum. Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 826