SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

Ramazanda beslenme ve spor


Mer­ha­ba­lar sev­gi­li okur­lar. Yeni güne, yeni bir haf­ta­ya mutlu baş­lan­gıç­la­ra bol­luk ve be­re­ket­le Ra­ma­zan ayı geldi. İftar­lar, sa­hur­lar ya­pı­la­cak. Peki if­tar­da, sa­hur­da, ne ye­me­li­yiz, ya da ye­me­me­li­yiz. Nasıl bir düzen ol­ma­lı bir ba­ka­lım hep be­ra­ber. Siz­le­re tav­si­yem if­ta­rı siz yö­ne­tin me­se­la. Bi­li­yo­rum gün boyu o an bek­le­ni­yor ve her şeyi ca­nı­nız çe­ki­yor, her şeyi yi­ye­bi­le­cek­miş gibi his­se­di­yor ola­bi­lir­si­niz. Ama öyle yap­tı­ğı­nız da sonuç mide fe­sa­tı ve kilo alma ol­ma­dı mı her zaman. O ne­den­le bu sefer kont­rol sizde ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­lım ve if­ta­rı yö­ne­te­lim. Ön­ce­lik önem­li olan şu, açı­lış­ta 1-2 bar­dak ılık su için. Soğuk olun­ca aç ka­nı­na ol­du­ğu için gaz ya­pa­bi­lir. Suyun ar­dın­dan mut­la­ka oru­cu­nu­zu hurma veya az tuzlu zey­tin­le açın. Neden der­se­niz özel­lik­le hurma için­de­ki yük­sek meyve şe­ke­ri ve yük­sek lifle kan şe­ke­ri­ni­zi den­ge­li şe­kil­de yük­sel­tecek. İçin­de­ki vi­ta­min mi­ne­ral de ba­ğı­şık­lık sis­te­mi için sü­per­dir. Ben hur­ma­la­ra ilaç gibi ener­ji top­la­rım derim. İftarı üçe bölün. Ra­ma­zan­da öğün­ler ikiye dü­şü­yor ma­ale­sef. Bunu de­ğiş­tir­mek gerek nasıl mı? İftarı üçe bö­le­lim. Hurma ve sudan sonra 2-3 da­ki­ka bek­le­yin ve ar­dın­da, if­tar­da her zaman çorba olsun. Hem bol sıvı var, hem mi­de­nin hac­mi­ni dol­du­ra­rak tok­lu­ğu daha hızlı his­set­me­ni­zi sağ­lı­yor. İçine eğer sebze, bak­la­gil­ler, tahıl veya et ilave eder­se­niz daha da bes­le­yi­ci olur. Çorba ile bir­lik­te or­ta­da­ki sa­la­ta­dan biraz yiyin. Or­ta­da her zaman sa­la­ta olsun. Salta neden olsun de­di­ği­ni­zi duyar gi­bi­yim. Çünkü sa­la­tay­la seb­ze­le­rin hüc­re­le­ri­ni­zi can­lan­dı­rı­cı gü­cün­den fay­da­la­na­ca­ğız. Zaten gün bo­yun­ca lif de ala­mı­yo­ruz oruç­luy­ken, ba­ğır­sak prob­lem­le­rin ol­ma­ma­sı ve yine tok­lu­ğu art­tır­mak için aç ka­lo­ri, mu­az­zam bir des­tek­çi­dir sa­la­ta. Ana ye­mek­te, her zaman pro­te­in kay­na­ğı olsun. Çor­ba­dan sonra yine bek­li­yo­ruz. Bu sefer bek­le­me sü­re­miz mi­ni­mum 5 da­ki­ka olsun. 10 da­ki­ka daha da iyi olur. O arada bir çay içe­bi­lir­si­niz. Sa­la­ta ye­me­ğe devam ede­bi­lir­si­niz, namaz kı­lan­lar varsa kı­la­bi­lir me­se­la. Ar­dın­dan ana yemek her zaman, müm­kün­se hay­van­sal pro­te­in kay­na­ğı içer­sin derim. (Kır­mı­zı et, tavuk, balık gibi) man­tar da ola­bi­lir. Sebze veya bak­la­gil­ler de ol­ma­lı. O zaman da ye­me­ğin içine et, kıyma, tavuk atı­yo­ruz. Böy­le­ce ra­ma­zan­da olası kas ka­yıp­la­rı­nı en­gel­li­yo­ruz. Sahur için size öne­re­bi­le­ce­ğim tek şey güzel bir kah­val­tı olsun. Yu­mur­ta­nız, tost (tam esmer buğ­day ek­me­ğin­den) sü­tü­nüz, ya da ay­ra­nı­nız mut­lak tü­ket­me­niz ge­re­ken­ler­dir. Sizi gün boyu tok­luk his­si­ni ve­recek, en azın­dan kan şe­ke­ri­mi­zin dibe vur­ma­sı­nı en­gel­le­ye­cek­tir. Son ola­rak, if­tar­dan 1, 1,5 saat sonra 45 da­ki­ka her gün yü­rü­yüş yap­ma­nı­zı tav­si­ye ede­rim. Ra­ma­zan bo­yun­ca kilo almaz sağ­lık­lı bes­le­ne­rek hem beden, hem ruh sağ­lı­ğı­nı­zı ko­ru­ma­ya devam etmiş olur­su­nuz. Ra­ma­zan he­pi­mi­ze, in­san­lı­ğa şans, be­re­ke­te, sevgi, idrak ge­tir­sin. Sa­de­ce beden değil asıl ru­hu­muz da oruç tat­ma­lı ve tan­rı­nın hu­zu­run­da mak­bul ol­ma­lı­yız. İba­det­le­ri­ni­zi iyi ey­lem­le­ri­niz, du­ala­rı­mı­zı, tan­rım kabul etsin. İyi ra­ma­zan­lar di­li­yo­rum. Say­gı­la­rım­la.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 499