SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

SAĞLIKLI NEFES ALMA -1


SAĞ­LIK­LI NEFES AL­MA­NIN HA­YA­TI­MIZ­DAKİ ÖNEMİ.
İyi haf­ta­lar di­li­yor ve sağ­lık­lı nefes al­ma­nın, sağ­lı­ğı­mız açı­sın­dan ha­ya­ti önem ta­şı­dı­ğı­nı siz sev­gi­li okur­la­rım­la pay­laş­mak is­ti­yo­rum.
Günde 20.000 ke­re­den fazla nefes olu­yo­ruz. Ya­şa­ma­ya nefes ile baş­la­yıp, ya­şa­mı­mı­za nefes ile son ve­rir­ken biz ne­fe­si ne kadar derin alı­yo­ruz der­si­niz? İlk pi­la­tes ve yoga der­si­mi al­dı­ğım­da ne­fe­si ha­ya­tı­mız­da ne kadar oto­ma­tik hale ge­tir­di­ği­mi­zi fark et­miş­tim. Far­kın­da­lık­la alı­nan ne­fes­le­rin be­den­de an­lam­lı de­ği­şim­ler ya­rat­tı­ğı­nı de­ne­yim­le­dik­ten sonra, başka bir ben göz­lem­le­di­ğim­de ne­fe­sin öne­mi­ni an­la­mış­tım.
He­pi­miz be­bek­ken, be­den­le­ri­miz daha derin ve rahat nefes alır­dı. Be­bek­le­ri uyur­ken iz­ler­se­niz, ye­tiş­kin bir in­san­dan daha fazla nefes alır­ken, özel­lik­le karın böl­ge­sin­de­ki iniş kal­kış­la­rı­nı dı­şar­dan göz­lem­le­ye­bi­lir­si­niz. Bu be­bek­le­rin ne­fe­si nasıl derin al­dık­la­rı­nın da bir gös­ter­ge­si­dir.
Yaş iler­le­dik­çe, st­res­li yaşam tarzı ve ha­ya­tı­mız­da olan de­ği­şim­ler; nefes alma far­kın­da­lık­la­rı­mız üze­rin­de etki ya­ra­tı­yor. Ne­fe­si kesen olay­lar art­tık­ça, ha­liy­le stres ar­tı­yor ve ne­fes­le­rin de­rin­li­ği aza­lı­yor.
NEFES FAR­KIN­DA­LI­ĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Doğru nefes olmak, be­de­ni­mi­zin ih­ti­ya­cı olan oran­da ok­si­jen­le dol­ma­sı ve bey­nin ta­ze­len­me­si an­la­mı­na gelir. Beden ye­te­rin­ce ok­si­jen al­ma­dı­ğın­da kana ye­te­rin­ce ok­si­jen git­me­ye­cek­tir. Kas­lar eg­zer­siz­ler sı­ra­sın­da ko­lay­ca yo­ru­la­cak ve er­ken­den yo­rul­ma hissi alı­nan ya­ra­ta­cak­tır. Doğru nefes almak aynı za­man­da kan­da­ki kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı­nı da et­ki­le­ye­cek­tir. Be­den­de­ki ok­si­jen ve kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı­nın den­ge­si önem­li­dir.
Ve­ri­len nefes alı­nan ne­fes­ten daha fazla ise be­den­de bazik bir ortam ola­cak­tır. ’’Yani asit ve baz ağır­lı­ğı oranı nor­mal tuza göre az, fakat baz oranı nor­mal tuza göre yük­sek olan tuz­dur. ’’Hüc­re­ler­de doğru oran­da asit­li­ği sağ­la­mak için ye­ter­li kar­bon­di­ok­sit mik­ta­rı­nın alın­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Do­la­yı­sıy­la alı­nan ne­fes­ler kadar ve­ri­len 
Ne­fes­ler­le be­den­de­ki den­ge­nin sağ­lan­ma­sı ve sağ­lık­lı 
Bir beden için önem­li­dir.
Saygılarımla.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 301