SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.02.2019

SAĞLIKLI NEFES ALMA -2


SAĞ­LIK­LI NEFES AL­MA­NIN HA­YA­TI­MIZ­DAKİ ÖNEMİ.
Kan­da­ki ye­ter­siz ok­si­jen ve kar­bon­di­ok­sit de­ği­şi­mi ile beden ses çı­kar­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Nasıl mı?
Ba­ğı­şık­lık sis­te­min­den sinir sis­te­mi­ne kadar panik atak, uy­ku­suz­luk, baş dön­me­si, or­gan­lar­da ra­hat­sız­lık­lar gibi bir­çok ra­hat­sız­lık­la beden yenik dü­şecek ve ses çı­kar­ma­ya baş­la­ya­cak­tır.
NASIL NEFES FAR­KIN­DA­LI­ĞI­NI AR­TI­RABİLİRİZ?
Çok fark­lı nefes tek­nik­le­ri var. Pi­la­tes, Yoga gibi eg­zer­siz­ler­de al­dı­ğı­mız ne­fes­ler o eg­zer­si­zin pren­si­bi­ne göre de­ğiş­mek­te­dir. Peki gün­lük ha­yat­ta ise tem­po­lu ya­şam­la­rı­mız­da far­kın­da­lı­ğı ar­tır­mak için ne ya­pa­bi­li­riz?
Ne­fe­si de­rin­leş­tir­mek için di­yaf­ram ne­fe­si­ni de­ne­ye­bi­lir­si­niz. Bunun için, sır­tı­nız dik ola­cak şe­kil­de ra­hat­ça otur­ma po­zis­yo­nu al­dık­tan sonra, sol eli­ni­zi göğ­sü­nü­ze, sağ eli­ni­zi kar­nı­nı­za yer­leş­tir­di­ği­niz­de arada kalan boş­luk göğüs ka­fe­si­niz ka­la­cak­tır. Nefes al­ma­ya baş­la­dı­ğı­nız­da sol eli­niz sabit kal­ma­sı şar­tıy­la sağ eli­ni­zin yu­ka­rı ve aşağı doğru oy­na­ma­sıy­la kar­nı­nı­za kadar derin bir nefes al­dı­ğı­nı­zın da gös­ter­ge­si­dir. Sol eli­niz ha­re­ket edi­yor­sa ne­fe­si yü­zey­sel al­dı­ğı­nız an­la­mı­na gelir.
Unut­ma­yın ki, iyi bir so­lu­num için al­dı­ğın ve ver­di­ğin ne­fes­le­rin denge için­de ol­ma­sı önem­li­dir. Ne­fe­si iyice bo­şalt­tı­ğı­na emin olmak için ilk önce, göğüs ka­fe­sin­de­ki sonra kar­nı­nız­da­ki ne­fe­si bo­şal­ta­bi­lir­si­niz. Bu so­lu­nu­mu ise ke­sin­ti­siz ve yu­mu­şak yap­ma­ya dik­kat et­me­li­si­niz. Yavaş ve rit­mik nefes alış­ve­riş­le­ri be­de­ni­miz­de­ki ok­si­jen ve kar­bon­di­ok­sit akı­şı­nı den­ge­le­yecek ve kalp atış­la­rı­nı­zı ya­vaş­la­ta­rak be­de­ni­ni­zin bu dön­gü­den en ve­rim­li şe­kil­de bes­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak­tır.
Taze bir beden ve zihin bizi daha ya­ra­tı­cı kı­la­cak­sa neden doğru nefes al­ma­ya­lım değil mi?
Al­dı­ğı­nız her ne­fe­sin derin ve ha­ya­tı­nı­za renk kat­ma­sı di­le­ğiy­le... Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 132