SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 16.12.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • Spordan önce sağlıklı yaşam

Spordan önce sağlıklı yaşam


De­ğer­li okur­lar, bu hafta spor­dan önce yap­ma­mız ge­re­ken ha­ta­lar­dan bah­set­me­li­yim. Sağ­lık­lı ya­şa­ma spor ya­pa­rak adım at­tı­nız di­ye­lim. Ama dik­kat edin spor­dan önce ya­za­ca­ğım 5 ha­ta­yı sakın yap­ma­yın. Spor ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da, spor aş­kıy­la ben öğ­ren­di­ğim her bil­gi­yi ive­di­lik­le si­zin­le pay­laş­mak is­ti­yo­rum. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da spor da önce bu içe­cek­le­ri iç­mi­yo­ruz. Mad­de­ler ha­lin­de ilk ola­rak 1- süt ürün­le­ri içe­ren ener­ji içe­cek­le­ri ile baş­la­ya­lım. Sütün fay­da­sı var elbet hem de ço­o­okkk. Ancak spor ön­ce­sin­de süt ürün­le­ri bu­lu­nan içe­cek­ler tü­ke­tir­se­niz mi­de­ni­zin şiş­me­si­ne neden olur ve göz prob­le­mi ya­şa­ma­nı­za neden olur. Size spor ya­par­ken zor­luk ya­şa­tır. 2- İkinci sı­ra­da mey­ve­li içe­cek­ler var. Her ne kadar doğal meyve suyu olsa dahi mey­ve­nin için­de­ki şeker spor sı­ra­sın­da sizi ra­hat­sız ede­cek­tir. 3- Spor ön­ce­si içi­len gazlı içe­cek­le­rin, spor­dan sonra karın ağ­rı­la­rı­na dö­nüş­tü­ğü­nü bi­li­yor muy­du­nuz? Tec­rü­be ile sa­bit­tir. Ak­lı­nı­zın bir kö­şe­sin­de bu­lun­sun. 4- Spor içe­cek­le­ri bile sı­kın­tı­lı ola­bi­lir. Evet, şeker an­la­mın­da düşük elekt­ro­lit ba­kı­mın­dan zen­gin ola­bi­lir. Ancak çoğu için­de kar­bon­laş­ma­mış soda içe­re­bi­li­yor. 5- Ve tabi ki spor­dan ön­ce­ki fi­na­li de bi­li­nen ama yine de bu­ra­da ol­ma­yı faz­la­sı ile hak eden bir içecek ya­pa­lım. Alkol vü­cu­du­mu­zun sıvı kaybı ko­nu­sun­da bir mo­tor­muş­ça­sı­na ça­lı­şan ve spor ön­ce­si ener­ji­ni­zi dü­şü­ren al­ko­lü de an­mad­tan geç­me­ye­yim is­te­dim. As­lın­da bi­li­yor­su­nuz? En güzel içecek su. Su iç­mek­ten kim zarar gör­müş ki, hem günde 2 litre ba­zı­la­rı­mı­za göre hayal olsa da siz müm­kün mer­te­be gö­zü­nü­ze iliş­tik­çe su için, daha sağ­lık­lı bir gün ve ömür için. Spor­da adap­tas­yon: Evet spor­dan önce neler yap­ma­lı­yız, öğ­ren­dik. Şimdi spora baş­lar­ken önem­li olan kısa sü­re­de he­de­fe ulaş­mak değil sağ­lık­lı bir şe­kil­de adım adım iler­le­me­niz­dir önem­li olan. Bu se­bep­le benim üye­le­ri­me hep söy­le­di­ğim şey “spora 1 ayı­nı­zı ve 3 ayı­nı­zı hedef alır­sa­nız vü­cu­du­nuz­da sa­de­ce spora is­ti­na­den iyi yönde tepki olu­şur. Her şey iyiye gi­de­cek­ler sonuç al­ma­yı baş­la­ya­cak­ken he­de­fi­ni­zi başta kısa sü­re­li tut­tu­ğu­nuz için sil başa dö­ner­si­niz e spor sizin için ba­şa­rı­sız bir de­ne­yim ola­rak kalır. Bazen bu süre gö­zü­nüz­de çok bü­yü­ye­bi­lir ancak 4 hafta ve 8 hafta adap­tas­yon sü­re­si­ni ge­çir­mek me­ta­bo­liz­ma­nı­zı güç­len­di­rir, da­ya­nak­lı­ğı­nı­zı art­tı­rır ve vü­cu­du­nu­zu spor­dan iyi so­nuç­lar al­ma­sı için hazır hale ge­ti­rir. Spora baş­la­ma sü­re­si­ni 4 haf­ta­dan az al­ma­mak üzere 8 hafta ile baş­lat­ma­lı ve de­vam­lı­lı­ğı­nı ke­sin­lik­le sağ­la­ma­lı­dır. İ ay bile ara ver­di­ği­niz de spor da­ya­nık­lı­lı­ğı­mız dü­şe­cek­tir. Bazen denir, ben geçen yıl­lar­da hep spor yap­tım sa­de­ce son 6 aydır yap­mı­yo­rum ve sa­de­ce son bir aydır spora ara ver­dim di­yor­sa­nız ve sa­de­ce ace­mi­ler adap­te olur sa­nı­yor­sa­nız bir ere daha dü­şü­nün derim. Adap­tas­yon prog­ram­la­rı­nın amacı, form­suz in­sa­nın veya ta­ma­men yeni baş­la­yan bir ki­şi­nin değil, belli dö­nem­ler­de spora ara verip tek­rar baş­la­yan yani sa­dan­tel her­ke­sin, kalp do­la­şım sis­te­mi, eklem, bağ, ten­don, kas gibi has­sas öğe­le­ri­nin za­man­la güç­len­di­ril­me­si, eg­zer­siz for­mu­nun sta­bi­las­yo­nun ar­tı­rıl­ma­sı ve bu sa­ye­de daha yo­ğun­lu­ğu yük­sek yük­len­me­le­re ge­çil­me­si­ne ola­nak sağ­la­mak­ta­dır. Fit­ness adap­tas­yon ça­lış­ma­la­rın­da doğru nefes tek­ni­ği­nin uy­gu­lan­ma­sı, kalp ve do­la­şım sis­te­mi­ni büyük bir bas­kı­dan kur­ta­rır. Böy­le­ce hem do­la­şım sis­te­mi­miz doğru ça­lı­şa­rak güç­le­nir, hem de yap­tı­ğı­mız eg­zer­siz de da­ya­nık­lı­lı­ğı daha kolay ya­la­rız. Şu an için doğru ola­rak kabul edi­len nefes tek­ni­ği zor­lan­dı­ğı­mız ha­re­ket­ler­de ci­ğer­ler­de bu­lu­nan ha­va­nın zor­lan­ma ile senk­ro­ni­ze ola­rak bo­şal­tıl­ma­sı ve ra­hat­la­ma es­na­sın­da tek­rar senk­ro­ni­ze şe­kil­de ci­ğer­le­rin hava ile dol­du­rul­ma­sı­dır. Adap­tas­yon prog­ram­la­rı­nın ge­re­ken şe­kil­de plan­lan­ma­ma­sı, ya da ya­pı­lan plana uyul­ma­ma­sı, vü­cu­da yük­len­me­le­re ge­çi­lir ge­çil­mez ki­şi­ler­de kuv­vet ek­sik­li­ği, sa­kat­lan­ma ya da is­tek­siz­lik ola­rak ken­di­ni gös­te­re­bi­lir. Bu du­rum­da size hiç bah­se­dil­me­miş ya da adap­tas­yon prog­ra­mı plan­lan­ma­mış­sa git­miş ol­du­ğu­nuz salon ve kadar lüks olur­sa olsun sa­lo­nu de­ğiş­tir­me­niz doğru bir se­çe­nek ola­cak­tır. Ya­zı­mı bu­ra­da nok­ta­lar­ken mutlu bir hata ge­çir­me­ni­zi di­le­rim. Say­gı­la­rım­la…
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 569