SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019

TATİL VE YEMEK


TATİLİ YEMEK OLA­RAK DE­ĞER­LENDİRMEYİN.
Bay­ram ve tatil an­la­yı­şı­mı­zın de­ğiş­me­si, yaşam ko­şul­la­rı, yoğun iş tem­po­su en ufak bir ta­til­de bile ken­di­mi­zi tatil köy­le­ri­ne at­ma­mı­za neden olu­yor. Yaz ay­la­rın­dan yeni çıkan me­ta­bo­liz­ma­mız daha din­len­me­miş­ken yine açık bü­fe­ler­le bu­luş­mak üzere ma­ale­sef.
Aman dik­kat! Ak­lı­nız­da olsun, yemek ye­me­den du­ra­ma­yız ama ye­me­ğe baş­lar­ken mut­la­ka küçük tabak al­ma­lı ve ön­ce­lik­le çe­şit­li olan be­sin­ler­den azar azar ala­rak ye­me­ğe baş­la­yın. Yavaş yiyin ve aç göz­lük et­me­yin.
Uma­rım ta­ti­li­ni­zi yemek yi­ye­rek ve ken­di­ni­zi eve ka­pa­ta­rak ge­çir­me­miş­si­niz­dir. Ta­til­de yiyip otur­mak ye­ri­ne yü­rü­yüş ya­pa­rak, fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­ni­zi art­tı­ra­rak ha­re­ket­li, sağ­lık­lı bir bay­ram ge­çir­mi­şi­niz­dir.
HEPİMİZ TEM­BELLİK YA­PI­LAN BOŞ ZA­MA­NI SEVERİZ; fakat bir rutin ha­li­ne ge­lir­se ha­re­ket ek­sik­li­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na, sinir sis­te­mi­nin bo­zul­ma­sı­na sebep ola­bi­lir. Diğer ta­raf­tan bu durum, sin­di­ri­mi, kalp damar fonk­si­yon­la­rı­nı ve sinir sis­te­mi­ni de olum­suz et­ki­ler. Tabi ki dep­res­yon, obe­zi­te ve çabuk yaş­lan­ma­ya da neden olur.
Şimdi bu nok­ta­da Pla­tes mut­la­ka yap­ma­lı­sı­nız, be­de­ni ve ruhu genç tut­ma­nın en kolay yol­la­rın­dan bi­ri­dir. Otur­du­ğu­nuz yer­den kal­kıp evde de ra­hat­lık­la ya­pa­bi­lir­si­niz, bir uzman eğit­me­ni­ni­zin size yarım sa­at­lik bir eg­zer­siz prog­ra­mı ha­zır­la­ma­sıy­la, ha­ya­tı­nı­za sağ­lık ve renk ka­ta­bi­lir­si­niz. Bütün bir gün bo­yun­ca ka­fa­nı­za hücum eden bil­gi­ler­den ve bas­kı­lar­dan sıy­rı­lıp sa­kin­leş­me­ni­zi, sekiz saat bo­yun­ca otur­mak­tan ka­sı­lan kas­la­rı­nı­zın dü­zel­me­si­ni ve günün kalan kıs­mı­nı taze ener­ji ile dolu ve iyi bir ruh hali ile ge­çir­me­ni­zi sağ­lar. Ha­re­ket­te be­re­ket var­dır, haydi kal­kın otur­du­ğu­nuz kol­tuk­tan.
Özel­lik­le biz ka­dın­la­rın en büyük prob­lem­le­rin­den biri ye­dik­le­ri­mi­zin gö­bek­te bi­rik­me­si­dir. Unut­ma­yın düz bir karın için sağ­lık­lı bes­len­mek kadar eg­zer­siz yap­ma­nız­da çok önem­li­dir. Üz­gü­nüm ama sa­de­ce diyet ya­pa­rak is­te­di­ği­niz gö­rün­tü­ye sahip ola­maz­sı­nız. Fit ve sağ­lık­lı bir be­den­de ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız mut­la­ka (pi­la­tes) eg­zer­siz yap­ma­lı­sı­nız.
Pi­la­tes­le iyi his­set­mek, mutlu olmak ve ha­ya­tı ku­cak­la­mak için ruhun ve vü­cu­dun esnek ol­ma­sı ge­re­kir.
Be­de­nin esnek de­ğil­se, dü­şün­ce­le­rin­de esnek ol­man­da çok zor hatta müm­kün değil.
Ke­yif­li, ha­re­ket­li gön­lü­nüz­ce geç­sin haf­ta­nız. Saygılarımla.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 224