TATİL VE YEMEK


TATİLİ YEMEK OLA­RAK DE­ĞER­LENDİRMEYİN.
Bay­ram ve tatil an­la­yı­şı­mı­zın de­ğiş­me­si, yaşam ko­şul­la­rı, yoğun iş tem­po­su en ufak bir ta­til­de bile ken­di­mi­zi tatil köy­le­ri­ne at­ma­mı­za neden olu­yor. Yaz ay­la­rın­dan yeni çıkan me­ta­bo­liz­ma­mız daha din­len­me­miş­ken yine açık bü­fe­ler­le bu­luş­mak üzere ma­ale­sef.
Aman dik­kat! Ak­lı­nız­da olsun, yemek ye­me­den du­ra­ma­yız ama ye­me­ğe baş­lar­ken mut­la­ka küçük tabak al­ma­lı ve ön­ce­lik­le çe­şit­li olan be­sin­ler­den azar azar ala­rak ye­me­ğe baş­la­yın. Yavaş yiyin ve aç göz­lük et­me­yin.
Uma­rım ta­ti­li­ni­zi yemek yi­ye­rek ve ken­di­ni­zi eve ka­pa­ta­rak ge­çir­me­miş­si­niz­dir. Ta­til­de yiyip otur­mak ye­ri­ne yü­rü­yüş ya­pa­rak, fi­zik­sel ak­ti­vi­te­le­ri­ni­zi art­tı­ra­rak ha­re­ket­li, sağ­lık­lı bir bay­ram ge­çir­mi­şi­niz­dir.
HEPİMİZ TEM­BELLİK YA­PI­LAN BOŞ ZA­MA­NI SEVERİZ; fakat bir rutin ha­li­ne ge­lir­se ha­re­ket ek­sik­li­ği­nin or­ta­ya çık­ma­sı­na, sinir sis­te­mi­nin bo­zul­ma­sı­na sebep ola­bi­lir. Diğer ta­raf­tan bu durum, sin­di­ri­mi, kalp damar fonk­si­yon­la­rı­nı ve sinir sis­te­mi­ni de olum­suz et­ki­ler. Tabi ki dep­res­yon, obe­zi­te ve çabuk yaş­lan­ma­ya da neden olur.
Şimdi bu nok­ta­da Pla­tes mut­la­ka yap­ma­lı­sı­nız, be­de­ni ve ruhu genç tut­ma­nın en kolay yol­la­rın­dan bi­ri­dir. Otur­du­ğu­nuz yer­den kal­kıp evde de ra­hat­lık­la ya­pa­bi­lir­si­niz, bir uzman eğit­me­ni­ni­zin size yarım sa­at­lik bir eg­zer­siz prog­ra­mı ha­zır­la­ma­sıy­la, ha­ya­tı­nı­za sağ­lık ve renk ka­ta­bi­lir­si­niz. Bütün bir gün bo­yun­ca ka­fa­nı­za hücum eden bil­gi­ler­den ve bas­kı­lar­dan sıy­rı­lıp sa­kin­leş­me­ni­zi, sekiz saat bo­yun­ca otur­mak­tan ka­sı­lan kas­la­rı­nı­zın dü­zel­me­si­ni ve günün kalan kıs­mı­nı taze ener­ji ile dolu ve iyi bir ruh hali ile ge­çir­me­ni­zi sağ­lar. Ha­re­ket­te be­re­ket var­dır, haydi kal­kın otur­du­ğu­nuz kol­tuk­tan.
Özel­lik­le biz ka­dın­la­rın en büyük prob­lem­le­rin­den biri ye­dik­le­ri­mi­zin gö­bek­te bi­rik­me­si­dir. Unut­ma­yın düz bir karın için sağ­lık­lı bes­len­mek kadar eg­zer­siz yap­ma­nız­da çok önem­li­dir. Üz­gü­nüm ama sa­de­ce diyet ya­pa­rak is­te­di­ği­niz gö­rün­tü­ye sahip ola­maz­sı­nız. Fit ve sağ­lık­lı bir be­den­de ya­şa­mak is­ti­yor­sa­nız mut­la­ka (pi­la­tes) eg­zer­siz yap­ma­lı­sı­nız.
Pi­la­tes­le iyi his­set­mek, mutlu olmak ve ha­ya­tı ku­cak­la­mak için ruhun ve vü­cu­dun esnek ol­ma­sı ge­re­kir.
Be­de­nin esnek de­ğil­se, dü­şün­ce­le­rin­de esnek ol­man­da çok zor hatta müm­kün değil.
Ke­yif­li, ha­re­ket­li gön­lü­nüz­ce geç­sin haf­ta­nız. Saygılarımla.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 271