SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

TERLİYORSAK...


TERLİYOR­SAK SPOR YA­PI­YO­RUZ DE­MEKTİR.
Tüm okur­la­rı­ma gö­nül­le­rin­ce ge­çi­re­bi­le­ce­ği bir hafta di­le­ye­rek, bu haf­ta­ki ya­zı­mı spor­la ter­le­me­nin öne­mi­ni siz­le­re ak­tar­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.
En az 30 da­ki­ka­lık bir ak­ti­vi­te­den sonra nefes ne­fe­se ka­lı­yor veya ti­şör­tü­mü­zü ter­den ıs­la­ta­bi­li­yor­sak spor ya­pı­yo­ruz de­mek­tir.
Ha­re­ket­siz­lik, stres ve şehir ha­ya­tı sağ­lık­sız bes­len­me­nin, obe­zi­te ve buna bağlı ola­rak tüm or­gan­la­rı­mız­da çe­şit­li has­ta­lık­la­ra yol aç­tı­ğı­nı söy­le­me­li­yim.
İnsa­noğ­lu­nun ya­ra­dı­lış iti­ba­riy­le av­lan­mak, at­la­mak, zıp­la­mak üzere di­zayn edil­di­ği­ni dü­şü­nür­sek, tek­no­lo­ji sa­ye­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız ko­lay­lık­lar, as­lın­da vü­cu­du­mu­za kö­tü­lük ve has­ta­lık­la­ra neden olu­yor­lar. Bir de ek ola­rak ofis or­ta­mı gibi er­go­no­mik prob­le­min de özel­lik­le omur­ga so­run­la­rı­na yol açıp, bir de st­res­li iş or­ta­mı ha­re­ket­siz bi­rey­ler de ciddi ruh­sal dep­res­yon­la­ra neden olur. Do­la­yı­sıy­la spor ya­pa­rak sa­de­ce ki­lo­la­rı­nız­dan değil, her açı­dan sağ­lık­sız bir ya­şam­dan kur­tu­la bi­le­ce­ği­ni­zi unut­ma­ma­lı­sı­nız.
Gü­nü­müz­de tek­no­lo­ji­nin bize sun­du­ğu akıl­lı te­le­fon­lar ile sık kul­lan­dı­ğı­mız adım sayan uy­gu­la­ma­lar ise spor yap­tı­ğı­nı­zın ka­nı­tı ola­rak gös­te­ril­me­ye baş­la­dı­ğı­nı ve bu uy­gu­la­ma­la­rın olum­lu ve olum­suz yön­le­ri de var­dır. Adım sayan uy­gu­la­ma­lar bir günde ne kadar ha­re­ket et­ti­ği­ni­zi be­lir­te­rek hedef koy­mak yön­te­miy­le mo­ti­ve ede­bi­lir­ler. Ancak adım sayan uy­gu­la­ma­lar size yü­rü­yüş tem­po­nu­zu gös­ter­mez. Do­la­yı­sıy­la belli bir sa­yı­da adım atı­yo­rum di­ye­rek spor­tif bir birey ol­du­ğu­nu dü­şü­nen in­san­lar bir süre sonra kilo ve­re­me­dik­le­ri­ni ve sağ­lık­la­rın­da ciddi dü­zel­me­ler ol­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce hayal kı­rık­lık­la­rı çok sık ya­şı­yor­lar.
NAB­ZI­MI­ZIN ART­MA­SI­NA YA­RA­YAN EG­ZERSİZLER SPOR­DUR.
Belli bir ak­ti­vi­te­den sonra, nab­zı­nız belli bir süre bo­yun­ca bir buçuk kat at­ma­sı­na ya­ra­yan eg­zer­siz­le­rin spor ol­du­ğu­nu söy­le­me­li­yim.30 da­ki­ka­dan fazla spor sağ­lı­ğı­nı­za ya­rar­lı­dır.
Sporu doğru yap­mak dı­şın­da, dü­zen­li yap­ma­nın da önemi çok bü­yük­tür. Ya­şa­mı­nı­za ve genel sağ­lık du­ru­mu­nu­za göre haf­ta­da 3 ila 4 defa ve 30 da­ki­ka­dan az ol­ma­mak kay­dıy­la ya­pı­lan spor sağ­lı­ğı­nız için ol­duk­ça ya­rar­lı­dır. Gün­lük ha­yat­ta en kolay uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­niz eg­zer­siz ise tem­po­lu yü­rü­yüş yap­mak­tır.
Mekik bel prob­lem­le­ri ya­şa­ma­yan için gün­lük ha­ya­tı­nız­da uy­gu­la­ya­bi­le­ce­ği­niz diğer bir eg­zer­siz­ler­den bi­ri­dir. Du­va­ra sır­tı­mı­zı da­ya­ya­rak yap­tı­ğı­mız sguat ha­re­ket­le­ri orta ko­lay­lık­ta eg­zer­siz­ler olup diz ve bel böl­ge­si kas­la­rı­nı­zı iyi ça­lış­tı­rır. Bu eg­zer­siz­le­ri bir pi­la­tes topu ile daha kolay ve eğ­len­ce­li hale ge­ti­re­bi­lir­si­niz.
Bun­la­rın yanı sıra spor yapan ki­şi­ler­de sinir hüc­re­si üre­til­me­si­ni sağ­la­yan fak­tör­le­rin uyar­la­dı­ğı­nı gös­te­ren araş­tır­ma­lar da bu­lun­mak­ta­dır. Kan do­la­şı­mı üze­rin­de olum­lu et­ki­le­ri bu­lu­nan spor, kan ile daha iyi ça­lı­şan beyin ge­li­şi­mi­ne ve ça­lış­ma­sı­na da olum­lu yönde etki yap­mak­ta­dır.
Yön tayin etme, ha­fı­za, bi­linç­li dü­şün­me, plan yapma, dik­kat, dür­tü­le­rin kont­ro­lü, prob­lem çözme ve bir­den fazla işle uğ­raş­ma­ya kadar pek çok ko­nu­da iş­le­vi olan beyin böl­ge­le­ri spor sa­ye­sin­de ak­ti­ve ol­mak­ta­dır. Mut­la­ka sev­giy­le ve spor­la kalın. Say­gı­la­rım­la.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 204