SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

YAĞ YAKIMI


KARDİYO EG­ZERSİZ SI­RA­SIN­DA YAĞ YA­KI­MI VE KAR­BONHİDRAT KUL­LA­NI­MI.
Vü­cu­du­muz kar­di­yo eg­zer­siz sır­sın­da ne kadar kar­bon­hid­rat kul­la­nıp ne kadar yağ ya­ka­ca­ğı­na için­de bu­lun­du­ğu ko­şul­la­ra göre karar verir. Me­ta­bo­liz­ma­nın eg­zer­siz sı­ra­sın­da­ki yakıt ter­cih­le­ri­ni, yap­tı­ğı­mız eg­zer­si­zin yo­ğun­lu­ğun­dan takip et­ti­ği­miz bes­len­me dü­ze­ni­ne kadar bir­çok şey et­ki­ler. Me­ta­bo­liz­ma kar­di­yo eg­zer­si­zi sı­ra­sın­da kar­bon­hid­rat­la­rın ve yağ­la­rın ener­ji­si­ni har­man­la­ya­rak kul­la­nır. Başka bir de­yiş­le belli bir anda sa­de­ce yağ yak­maz ya da yağ yak­mak için kar­bon­hid­rat de­po­la­rı­nın tü­ken­me­si­ni bek­le­mez. De­ği­şen şey, kar­bon­hid­rat­la­rın ve yağ­la­rın top­lam ener­ji üre­ti­mi için­de­ki pa­yı­dır. Eg­zer­si­zin ilk da­ki­ka­la­rın­da kas hüc­re­le­ri ağır­lık­lı ola­rak kar­bon­hid­rat­la­rın ener­ji­si­ni kul­la­nır. Vü­cu­du­mu­zun tam an­la­mıy­la yağ yak­ma­ya baş­la­ma­sı, ör­ne­ğin ko­şu­ya baş­la­dık­tan sonra 15 ila 20 da­ki­ka­yı bu­la­bi­lir. Fakat bu ilk da­ki­ka­lar­da vü­cu­du­muz hiç yağ yak­ma­dı­ğı ya da kar­bon­hid­rat­la­rın 15 ila 20 da­ki­ka sonra tü­ke­nip bit­ti­ği an­la­mı­na da gel­mez.
EG­ZERSİZİN YO­ĞUN­LU­ĞU ART­TIK­ÇA KAR­BONHİDRAT­LA­RIN TOP­LAM ENERJİ ÜRETİMİ İÇNDEKİ PAYI ARTAR, YAĞ­LA­RINKİ İSE AZA­LIR.
ÖRNEĞİN; Hafif tempo koşu gibi orta yo­ğun­luk­ta eg­zer­siz sı­ra­sın­da ener­ji ih­ti­ya­cı­nın yüzde 50`sinin kar­bon­hid­rat­lar­dan yüzde 50`sinin ise yağ­lar­dan kar­şı­lan­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­li­riz. Yoğun ve çok yoğun se­vi­ye­de bir kar­di­yo eg­zer­si­zi sı­ra­sın­da ener­ji ih­ti­ya­cı­nın yüzde 95`e varan oran­lar­da kar­bon­hid­rat­lar­dan kar­şı­lan­dı­ğı­nı gö­rü­rüz. Kuv­vet ve güç ih­ti­ya­cı ar­tık­ça sır­tı­mı­zı kar­bon­hid­rat­la­ra daha fazla yas­la­rız.
EG­ZERSİZİN SÜRESİ UZA­DIK­ÇA BU SEFER YAĞ­LA­RIN ENERJİ ÜRETİMİNDEKİ PAYI ARTAR.
ÖRNEĞİN; Sabit tem­po­da gi­der­ken ilk ki­lo­met­re­ler­de har­ca­nan her 100 ka­lo­ri­nin 47`si yağ­lar ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nır­ken.90 da­ki­ka­nın so­nun­da yağ­la­rın payı 53 ka­lo­ri­ye çıkar.
Ara­da­ki fark ufak gibi gö­zü­kü­yor fakat yağ­la­rın pa­yın­da yüzde 12 ila yüzde 13`lük bir ar­tış­tan bah­se­di­yo­ruz. Bu ne­den­le özel­lik­le yağ yakıp kilo ver­mek is­te­yen­le­re yü­rü­yü­şün sü­re­si­ni müm­kün ol­du­ğu kadar uzun tut­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz.
KARDİYO EG­ZERSİZİ YAP­TIK­ÇA YAĞ­LA­RIN ÖRNEĞİN; Sabit tempoda giderken ilk kilometrelerde harcanan her 100 kalorinin 47`si yağlar tarafından karşılanırken.90 dakikanın sonunda yağların payı 53 kaloriye çıkar. Aradaki fark ufak gibi gözüküyor fakat yağların payında yüzde 12 ila yüzde 13`lük bir artıştan bahsediyoruz. Bu nedenle özellikle yağ yakıp kilo vermek isteyenlere yürüyüşün süresini mümkün olduğu kadar uzun tutmalarını tavsiye ediyoruz.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 289